Skip to main content

Full text of "Corporis inscriptionum latinarum. Supplementa Italica, consilio et auctoritate Academiae regiae lynceorum edita. Fasciculus I. Additamenta ad vol. V Galliae cisalpinae"

See other formats


CORPORIS INSCRIPTIONVM LATINARVM SVPPLEMENTA ITALICA CONSILIO ET AVCTORITATE ACADEMIAE REGIAE LYNCEORVM E D I T A FASCICVLVS L 

ADDITAMENTA AD VOL. V 

GALLIAE CISALPINAE. 

EDIDIT 

HECTOR PAIS -^®(§)<2r'- ROMAE 

EX TYPIS SALVIVCCI 
JWDCCCLXXXIV 


r Corporis Inscriptionum quae supersunt Latinarum ordinatarum editarumque con- 
silio et auctoritate Academiae Berolinensis, supplebuntur nostris additamentis volu- 
niina ad Italiam nostram pertinentia sex: 

V Inscriptiones Galliae cisalpinae Latinae. Edidit Th. Mommsen. Pars Prior 

Inscriptiones regionis Italiae decimae comprehendens , 1872. Pars 
Posterior Inscriptiones regionum Italiae undecimae et nonae com- 
prehendens, 1877. 

VI Inscriptiones urbis Komae Latinae. Collegerunt G. Henzen et I. B. De Kossi. 

Pars Prima. Ediderunt E. Bormann et G. Henzen, 1876. Pars 
Secunda. Ediderunt E. Bormann, G. Henzen, Chr. Huelsen, 1882. 
Pars Tertia. Pars Quarta. Pars Quinta. Inscriptiones falsae 
urbi Komae attributae. Pars Sexta. Inscriptiones instrumenti dome- 
stici urbis Komae Latinae. Edit Henricus Dressel. Pars Septima. 
Indices. 

IX Inscriptiones Calabriae, Apuliae, Samnii, Sabinorum, Piceni Latinae. Edidit 

Th. Mommsen, 1883. 

X Inscriptiones Bruttiorum, Lucaniae, Campaniae, Siciliae, Sardiniae Latinae. 

Edidit Th. Mommsen, 1883. Pars Prior Inscriptiones Bruttiorum, 
Lucaniae, Campaniae comprehendens. Pars Posterior Inscriptiones 
Siciliae et Sardiniae comprehendens. 

XI Inscriptiones Aemiliae, Umbriae, Etruriae Latinae. Edit Eugenius Bormann. 
XIV Inscriptiones Latii antiqui Latinae. Edit Herm. Dessau. 

Pompeianas stilo vel penicillo scriptas, quas eiusdem corporis quartum volumen 
complectitur, et christianas urbis Komae, quarum corpus lohannes Baptista Kossius 
splendide incohatum mox absolvet, nunc omittimus, quoniam utriusque syllogae ratio 
et condicio diversa est. Multo minus attingemus inscriptiones Sabellicas et Etruscas 
ab Ariodantio Fabrettio continua cura collectas. Sed quae mox accedet ad volumina 
supra recensita inscriptionum Latinarum tamquam aliquod eorum auctarium, sylloge 
Graecarum in Italia Sicilia Sardinia repertarum, auspiciis eiusdem Academiae Beroli- 
nensis a Georgio Kaibel propediem edenda, item nostra cura eri± ut iuste suppleatur. 

Illarum partium cum tres, scilicet volumina quintum, nonum, decimum, publice 
editae sint, sexti voluminis item tomi duo prodierint, undecimum et quartum decimum prelo tradita sint, itaque magnae partis inscriptionum Italicarum ahsoluta sylloge iam 
in eruditorum omnium manibus versetur, reliqua volumina post aliquot annos item 
publici iuris fore satis certura sit, continuatio autera operis non ut opus ipsum uno loco 
perficienda sit, sed longe certius, celerius, plenius per singula territoria suscipiatur; 
nostrum esse visum est curam agere, ut quae Italiae solum continuo adicit monu^nenta 
recte et plene digesta ad coraraunem notitiam perferrentur, et qui his studiis operara 
dant, iis, adsumptis ad corpus Berolinense supplementis Italicis, in futurum quoque 
universa materia licet continuo crescens tamen omni tempore prorapta suppeteret. 

Sane titulos recens repertos ne antea quidera siviraus dispersos iacere, sed paene 
ab ipsis Academiae nostrae incunabulis operam vel praecipuara in eo posuimus, ut 
quidquid ad eos qui curam rerum vetustarura Italiae in hac nostra Koma agunt eius 
generis afferretur, diligenter et celeriter cum orbe erudito coramunicaretur. Eius rei 
docuraentum est ephemeris nostra menstrua Notizie degli scavi del Regno d'halia, 
quara anno 1876 feliciter fundavit et ab eo inde tempore egregie sustinet socius 
noster losephus Fiorelli; nec bene incepta nostra posteri deserent. Sed per se sola ephe- 
raeris ea iustis desideriis non sufficit. 

Primum quaraquam pleraque cum recens reperta tura eruderata olim, sed adhuc 
neglecta ad curagentes Eomae rerura antiquarum afferuntur, fieri non potest, quin 
alia non pauca maxirae ex provinciis longinquis eorum, ad quos ea res pertinet, dili- 
gentiam eifugiant, alia autem aiferantur corrupta nec recte expediri queant nisi a 
viro perito in re praesenti ipsis monumentis examinatis. 

Deinde quae ex schedis antiquis codicibusque nondum exploratis accedunt saepe- 
numero utilissima, plerumque ita comparata sunt, ut epheraeridi nostrae recte et 
plene inseri nequeant. 

Denique ipsius ephemeridis et scopus et celeritas suura secum trahunt incommo- 
dum. Nam cum in eam praeter iuscriptiones alia quoque complura non minus utilia et 
necessaria, diversi taraen generis recipienda sint, item singulis raensibus singuli fasci- 
culi prodeant, quod inscriptionum studiosi vel maxime requirunt materiara recte col- 
lectam et capitulatim ordinatam ephemeris praestare non potest; ita qui hodie Galliae 
Cisalpinae titulos requirit, ei ex ephemeridis voluminibus corapluribus quae sua in- 
tersint diuturno et ingrato labore excerpat necesse est. 

Decrevit igitur Acaderaia nostra, ut praeter epheraeridera ad effossionura notitiam 
praecipue attendentem instituerentur annales epigraphici corpori Berolinensi ita aptati, 
ut sex illae Italiae partes, quas supra emimeravimus, pro re proprio volumine sup- 
plementa sua acciperent. Eorura suppleraentorura ordinatio quaraquam plene constitui 
non potestnisi absoluto universo corpore Berolinensi, nihilominus nunc iam cre- 
didimus a partibus operis perfectis supplementi exordium recte fieri posse. Qui- 
bus intervallis fasciculi nostri prodituri sint, postea deterrainabitur ; hoc iara nunc 
spondemus curam horum supplementorura continuam futurara esse et, ut speramus, 
perpetuam. 

Itaque cum opus incohandum esset a Gallia Cisalpina, quae sylloge ante hos sex 
annos prodiit, Acaderaia elegit Hectorem Pais musei Cagliaritani praefectum, qui ante 
omnia tara ex epheraeride nostra quam ex aliis libris interim editis quae ad corporis voliiraen quintum emendandum vel augendum suppeditarent componeret; deinde hac 
supellectile instructus eam regionem et iis quidem finibus quos sylloge Berolinensis 
secuta est, id est comprehensa Histriae parte et Aquileia cum agro et Cemenelo, id est 
ut aiunt antiqui ab Arsia ad Varum, universam peragraret, inscriptiones in corpus 
relatas quatenus opus esse videretur recognosceret, quae accessissent, diligenter descri- 
beret. Id quod is primum Berolini degens, deinde itinere suscepto per a. 1882 per- 
fecit. Deinde moderante Theodoro Mommseno socio nostro itemque illius voluminis 
editore, iterum Berolini morans Pais, quae ita ex libris lapidibusque congessisset digessit, 
et ad eam fere formam quam sylloge ipsa tenuit sic ut infra leguntur redegit. Obser- 
vationes si quas Mommsenus cum eo communicavit, eas intra uncos qoiadratos et 
subscripta nota apposuimus. 

Minora multa omissa esse vix est quod moneamus. Nam cum in hoc genere 
plurima inveniantiir parum utilia, emendationes quae forma litterarum similibusque 
continentur, frustula paucarum litterarum, instrumenti domestici maxime accessiones 
innumerae exigui momenti ; iis nos supplementorum horum lectores morari Academia 
vetuit, quamquam ipsius syllogae supplementa Berolini aliquando edenda vel voluminis 
quinti nova editio his quoque aliquatenus locum dabunt. 

Tabulam geographicam non addidimus, sed curavimus ut in mappis syllogae Bero- 
linensis qui non inveniuntur loci ita determinarentur, ut vel sine mappa legenti de 
iis satis constaret. Indicem locorum recentiorum, quorum tituli hic eduntur, nos huic 
volumiui voluimus additum esse. Keliquos indices ita formavimus ut huic appen- 
diculae convenire videbantur ; nam qui syllogae Berolinensi adiecti sunt amplam 
materiam requirunt neque huius voluminis tenuitati apti sunt. 

Ut hoc supplementorum Italicorum epigraphicorum primum specimen viri docti 
complures litterarum patriaeque amantes industrie et curiose adiuverunt, quibus 
omnibus Academia nostra grato animi sensu devincta manet, ita speramus fore ut in 
futurum quoque iidem ipsi eorumque similes in continuando opere nos adiuvent, 
maxime Academiae Italiae Veneta Mediolanensis Taurinensis Neapolitana reliquaeque 
omnes, quae quod ad universam Italiam pertinet non aegre ferent a sociis Lynceis 
potissimum administrari, neque propterea eam curam minus ad se pertinere iudi- 
cabunt Itali omnes, quod eam urbs Koma incohavit. Ita iu hac quoque vetustae 
gloriae Romanae Italicaeque parte non infima recte et concorditer tractata et cives 
et exteri sentient bonarum quidem litterarum curam omnibus communem esse Ger- 
manis Italisque et ceteris, quicumque sunt, Italiam autem iam unam factam domestica 
sua domi curare. Subscripsi iussu Academiae Regiao Lynceorum DOillNICUS CARUTTI 

AB ACTIS REGIO ITALIAE DECIMA AVCTORES HISTRICI (C. V p. 1). 

IVa. lohanncs Baptista de Francol (natus a. 1655, defunctus a. 1723) Tergestinus canonicus 
in commentario ms., quem servat bibliotheca publica Tergestina, inscripto Islria riconosciuta VuUimo 
di maggio del 1689, titulos affert Histricos n. 37. 67. 176. 308. 309. 320. 371. 378. 380. 883. 385. 
428. 433. 436. 443. 453. 457. 488. 522. 525. 526. 529. 534. 545. 555. 560. 589. 592. 607. 707, itera 
Aquileienses a. 744. 852, quorum partem certe sumpsit ex libris Manzuolii edito a. 1611 et Ursati 
edito a. 1652 passim ab ipso laudatis. Eeliqui communes fere ei sunt cum aequalibus Vincentio Scussa 
et Irenaeo della Croce, ut quis horum trium primarius auctor sit, in singulis titulis parura constet; 
certe ex eodera exemplo saepe pendent omnes. Novisse librum Kandlerum apparet ex adnotatione ad 
n. 428. Nos quae inde utilitatem aliquam habere viderentur, suis locis attulimus. 

X. Carolus de Pranceschi in ephemeride Provincia deWIstria per hos annos titulos publici 
iuris fecit nuper eruderatos aut sua cura investigatos diligenter descriptos. Eos repetiit Kenner in 
ephemeride Vindobonensi Miltheilungen der kais. kon. Centr al-Commission. Eidem Franceschio itemque 
araicis aliis, praesertira Thomae LuciANi Venetiis hodie degenti et Hermanno Schramm Polensi aliquot 
titulos debeo ab ipsi.« de saxo exceptos. I. NESACTIVM (V p. 2. 1015). 1 arula rep. in loco qui dicitur Visazze inter vicos 
Altura et Monticchio ; nunc Dignani in aedi- 
bus Sottocorona. 

E I E 

A VG • S AC 
B R I S S 1 N 
I V S I E R r Sic 

5 V • S • L • i)fV 

l 

Descripsi et ectypum surapsi. Carolus de 
Franceschi in ephera. Istria 1880 Febr. 1 (inde 
Kenner Gentral-Commission 8 a. 1882 p. 88). 

Eidem nuraini dedicata est Polensis n. 8. 1t parieti iramissus casae rusticae Uurin inter 
vieos Monticchio et Galesano. .'/v Q 
settidI 

EVHEME 
5 ET EVTYCH 

V S 

Descripsi titulum evanidum et ectypum 
sumpsi. Ed. de Franceschi Islria 1882 Apr. 6 (inde 
Kenner Gentral-Commission 1882 p. 86). 3 litteris bonis. Alturae rep. a. 1882 m. Dec. Est in museo Polensi. 

IlA • M • F • MAXIMA • Alndem ? I 

et iPORTicvs • SOLO • sluo ! DEDIT Descripsi ad ectypura. Miserunt Schramra et Th. Lucianius. Ed, Carolus de Franceschi Islria 
1883 lau. 16. NESACTIVM. POLA REGIO X 4 litteris pravis ac evanidis. Monticchii paricti 
ininiissa aediuni quarumdara. 
F L O R v^s^ 

ET AMP L I 
ATA PAREN 
TES- PIENTI S 
5 SIMI SEX LAL 
P !i N I O M A X I 
MO-FILIO-ANNXI 
FECER 

Descripsi et ectypura surapsi. De Franceschi 
Isiria 1882 Apr. 16 (indc Kcnner Gentral-Com- 
mission 1882 p. 87). 

5 et 6 aegre leguntur; gentilicium quale 
fuerit, parum constat. 5 rep. propc Alturara Marzanam versus. ^L I VLlT) 

|is OB-TES~cry 
/fr ossa res . s\ 

F-TAT I MCR ASJ 

SSF-VNIS I Per Th. Lucianium misit de Franceschi. 

2. 3 fuit [te lap]is obles[lor leviter sup]er 
ossa resi[das]. Reliqua expectant descriptorem 
peritum. 11. POLA (V p. 3. 1016. 1096). 

Ad p. 6 n. VI. Bellonius in codice Utinensi (vide infra p. 14) epigraramata Polensia hacc 
habet n. 153. 157. 161. 179. 194. 202. 210. 219. 225. 240. 247 (quod solus servavit) et errore 
inter Tergestiaa n. 32. 34. 23, *5; notabile est 179 v. 2 legi d • IVLI. Sylloge haec Utinensis 
propius ad Apianum accedit quam Marciana. 

FoNTANiKius (vide iufra p. 15) in codice eodem tituli n. 67 fragmentum dat Venetiis descri- 
ptum, fere ut legitur apud Pocockium, item Capodistriana 492. 502. 505 sumpta ex epistula Ursati, 
Tergestinum n. 589, agri Tergestini n. 706. 707. Utilia in his nuUa inventa sunt. O ad n. 67. Francol ms. (v. p. 7) praescriblt: in 
Venezia nel palazzo del sig. vescovo di Tor- 
cello da Triesle cola porlala. Varia lectio haec 
cst: versuum divisio differt — 1 om. — 
3 zoziMA — 4 f-vf — 5. 6 om. — 
7 LIB — 10 POLA — 14. 15 themastho- 
CLETI. 7 ad n. 82. Vidi. — pro trallidi scr. tralidi. 8 ad n. 136. Arca extans hodie in vico Fasana in 
aedibus Fragiacomo. Ex ectypo, quod misit 
H. Schramra, apparet versus recte divisisse 
Bembum, 9 ad n. 8139 v. 17, Monuit Herraannus Dessau, 
qui penesraeectypuravidit,litteras ////sport- 
ita dispositas esse, ut etiara de sporlulis cogi- 
tare liceut. 10 cippus rep. in insula S. Andreae apud castellum 
Pranz in portu Polensi. Extat in museo. (_ b L 1 \ 

c • V pvp TfA 

PRAEF- COHOV 
nn THRAC S\\r 
5 TRIB^MILLEG- V 
MACED Q_ VRB 
PALPELLIA SEX 
FIL ANTONILLA 
CLIENS 

Contuli ot ectypum sumpsi. De Franceschi 
Islria 1881 Dec. 16; ad ectypum a Schrammio 
missum Domaszewskius arch. epigr. Mittheilun- 
gen 1881 p. 226. 

1 extremam litteram esse potaisse jw monet 
Domasz. — 2 fi^»^ Dom. ad ectypum, suppleas 
FIRMO, fortasse recte. — 3 supplevit idem col- 
lato titulo Hispano C. II, 1970 praef{ecto) co- 
horl,{is) //// Trachuin Syriacac. REUIO X POLA 
Ifl litteris bonis, rep. ad Polam in silva Siana, 
nunc in hortis Mendler. 

SiBi'ET'T'A^//o culyche^i 
Ti- Avcwsr jali 
c o N I V G I • vlientissimo 
5 ET • LiBERTiy UbeTlabus 
Q_^i,A-jdmis 
Descripsi. De Franceschi Islria 1882 Aug. 16; 
Schramm GentraX-Commission 8 (1882) p. CV. 

19 Polae rep. in borgo S. Martino, iam in museo. 

F 

F 

aiMPHioHi i 

5 \L-ARA 

Charta expressam misit Schramm, delineatam 
Th. Lucianius. Ed. C. De Franceschi Istria 1883 
lul. 16. 

13 Polae rep. in fundamentis aedium in loco qui 
vocatur la riva. 

-^Q E L E R I S 
IN^F-P •XII 
IN^AG* P •XII 

Descripsi ad ectypnm.MiseruntH.Schramm et 
Th. Lucianius. Ed. De France?chi Istria 1883 Mai. 1. 

14 Polae rep. in borgo S. Martino. 

iir. V.I1 •'ELLINo 

Vi (xiT A N XXXV • M E N S ' 

Ivi DIEBVS^XXV \ 

(FAVIA • SEVERINA VXOR 
5 POSVIT^ 

Charta expressam misit H. Schramm, deli- 
neatam Th. Lucianius. Ed. C. De Franceschi Istria 
1883 lul. 16. 

1 iL • GEMELLiNO • videtur esse. 15 litteris bonis. Polac al Campomarsio rep. lam 
in museum illata. 

LABERI A^ • 1, 
PERSSIS • SIBI • ET 
SVIS- IN • FXmi 

Charta expressam misit H. Schramra, deli- 
neatara Th. Lucianius. Ed. C. De Franceshi Islria 
1883 Sept.l. 

IG Polae rep. in hortis Antonii Rossi. lam in 
museo. 

cTmTTN 

SVAVIS ■ LIBEa/U5 

F E C I T I 
LOC QVOQVE uerjMJ 
5 P X • I 

Contuli ad ectypum acceptum ab H. Schram- 
mio. Miserunt C. De Franceschi, qui ed. in eph. 
htria 1883 lan. 16, et Th. Lucianius. 

19 Polae rep. al Campomarzio. Tam in museo. 

TTi>^ 

C •TRAVIO ■ j\l 
FRATRI 
y^L-QENTi/ 
5 CLAIl Descripsi ad ectypum acceptum ab H. Schram- 
raio. Th. Lucianius misit delineatani. Ed. C. De 
Franceschi Jstria 1883 Sept. 1. 

18 litteris magnis et bonis. Polae rep. in fundo 
Carrara. lam in museo, ubi vidi. 

vIbIA • C • L • ARBVSCVL* 
V'F- SIBI • eT 

c • vIbio • felIcI • L • svo 

Descripsi ad ectypum acceptum a Schrammio. 
Per Lucianium miserunt Mattiasi et Rizzi Polen- 
ses; ed. De Franceschi Istria 1883 Mai. 1. 19 litteris malis. Polae rep. apud castellum in via clivo di S. Rocco. lam in museo. 

/ — TT^l 

PAVLA CJ 
D E M M /1 
ME NVS-sl 
Desscripsi. Schramm iu eph. Istria 1882 Mai. 16 et Ceniral-Cotnmission 8 (1882) p. CV. 
Aetatis Cbri&tiaDac. 2 KOVIGNO. PAEENTIVM 10 REGIO X 190 litteris alte incisis. Rep. Pratogrande ad 
Polam. lam in museo. L-P-S-E 
H O R • f\ 

I I I I Descripsi. 91 Polae rep. al Campomarzio. lam in museo. 
dis mani ',3 v s 

'I- CiiF 

.'I V s 

l 

jvs 
5 (/ F 

(s I A E 

1 
. U E 
1 
^VGI 

Descripsi ad ectypum missum a Schraramio. 
Th. Lucianius misit delineatam. Ed. C. De Fran- 
ceschi Istria 1883 Sept. 1. 99 Polae rep. al Campomarzio. lam extat in 
museo. 

VS- L'^ 
N V^V 
VIS-Ii^ 
•P'XII I ) XX' r Descripsi ad ectypum acceptum ab H. Schram- 
mio. Th. Lucianius misit delineatam. Ed. C. De 
Franceschi Istria 1883 Sept. 1. 93 litteris rudibus Polae rep. al Campomarzio. 
NuDc extat io museo. ^moena) Th. Lucianius misit. C. De Franceschi Istria 
1883 Sept. 1. Iir. Rovigno (V p. 33. 1020). 

:35 rep. ad Rovigno fra le localitk Madonna di Campo e V altra detla 
la Torre di Boraso sponza. Sine loco scheda tergestina. 

P • FVFlDll t/| S • D • L • OPTATvS 

iwmruir (s i b i • et 

V S S \ TAE a 

Antonius Sponza abbas Rovigni degens misit per Th. Lucianiura. 
Repperi praeterea in schedula musei Tergestini. 94 ad n. 8187. Antonius 
Caon Rovignensis des- 
criptam anno 1871 misit 
per Lucianium. — 2 mi- 

NlCIWi L — 4 CVM 
EO. •• rep. dans le collatiral gauche de la basilique 
a 4 mUres environ de la porte d'enlr^e et a 
1 mUre du mur de Veglise. 

I OH AN N is 
ROMEVS CVM 
SVIS PRO VO 
TOSVOFECIT 
5 P E D E S XX 

Hdron de Villefosse, qui descripsit, bull. de 
la soc. des anliq. t. 42 (1881) p. 303. 

Romeus significat auctorem semigraecum. V. PARENTIVM (V p. 35. 1020). 

^'Sl rcp. una cum n. 26. CVIVS NVM 
EN S NVVET 
PRO VOTO S 
VO ?3pd XIII Hdron de Villefosse, qai descripsit, buU. de 
la soc. des aniiq. t. 42 (1881) p. 304. 

Cuius numcn (— nomen) d{eu)s nuvet { — no~ 
vil), pro volo suo f{e)c{il) p{e)d{es) .XIII. REtilO X 11 ABREGA. NEAPOLIS VI. Abrega (V p. 39. 1021). 
98 ad n. 8190. Nnnc prostat Cittanuovae in ecclesia cathedrali. VII. NEAPOLIS (V p. 39. 1021). 99 ad n. 380. Cittannovae in palatio episcopali 
Prancol ait esse titulum hunc: nobilis 
FAMILIA CALPVRNIORVM. lam igitur patet 
et proficisci haec ex titulo n. 379 memoriter 
relato et Kandlerum pendere ex schedis Fran- 
colii, quas ah eo adhihitas esse supra ohser- 
vavimus. 

30 ad n. 8191. Extat ihidem parieti ecclesiae col- 
legiatae inserta, uhi vidi; emenda sic: 

protomae duae 

HOSTILIAE • @ FAVSTaE 
HOSTILIA C F • QVARTA 
SORORI • V • F • 

31 Cittanuovae rep. a. 1875, dum vetustum epi- 
scopium deicitur; mox periit Fkanc. 

IIIIatIIII 

IIVUK'?III 

voTvm sol 
viT • LiBens 

M ERI TAC 

De Pranceschi Islria 1881 Dec. 16. 

39 Cittanuovae rep. a. 1875 dum vetustum epi- 
scopium deicitur; iam ihidem parieti ecclesiae 
maioris immissa. L^BARBIVS'L' L-CEKdo? SIC siBi «m: VI Descripsi. De Franceschi Istria 1881 Dec. 16. 
Honor hic collocatur loco non suo. 
33 litteris optimis. Cittannovae in angulo aediam 
lohannis Urizio. 

toip I Difi? 
5t/o\D Kjalo? 
uas 
mi Descripsi ut potui ; pars ima latet in solo. De 
Franceschi Istria 1882 lan. 10. 

[Si recte ita supplevi, aut supra lapis fractus 
est aut alter huic adiunctus fuit item inscriptus. 
Th. M.] 34 Cittanuovae in turri carapanaria ecclosiae 
cathedralis. anaglypha 

I B E N ARCEL» 91C 
» L I C AK 
O • CONSE 
\N •XVIII 
N •VIII 
ERINI Descripsi. De Franceschi Islria 1881 Dec. 16. 

[Fuit fortasse ; [lib]i ben{e). [M]areelo [lt)ali 
{servo) Gae[r]o (— Chaeron) conse{rvus) [vix.] an. 
XVIII [ine]n. VIII [et] ..erini. Sed haec omnia 
parum certa sunt. Th. M.] 35 Cillanuova al Duomo Franc. Non repperi. 

mirtZ/titirtio • CO// 

Sv//'//si//7 T V N A 

II! III III II llo ' XXV 

VIIH •///////// NCTV 

De Franceschi Islria 1882 lan. 1. VALLIS QVIETL PIQVENTVM 12 REGIO X VIII. Valles Quieti et Montonensis (V p. 41. 1021). 30 ad n. 426. C. De Franceschi monet nunc extare 
in vico Portole in aedibus Persico. Istria 1883 
Sept. 16 (inde Arch. Triesiino 10 a. 1884 
p. 425). 

39 ad n. 8197. In exeraplo egregie delineato ab 
lulio De Franceschi est v. 7 OMi^-x; itaque 
legendum o^^T^om' pro cent , quod 
dedit Mommsenus. 

38 ad n. 8198. Teste Vesnaver hodie extat in 
vico Portole parieti iramissus porticus curiae. 
Arch. Triestino. 10 (1884) p. 161. 39 litteris magnis. Extat in vico Marcovaz in 
fronte aedis S. Helenae. 

L-PONTlVS-L-F-^eL 

rvfvs-veTern 

JAIL -CHO • VII • VKfL 
ANIS-XIIX-ISDE sic 

5 harispex-v-f-sibi-eT-svis 

Sic PAECILI/E • P • F • PAVLAE 

VXSORI • SVAE 

Descripsi et ectypum sumpsi. De Franceschi 
Istria 1881 Dec. 16. 

6 signura vel signa duo quae cernuntur ante 
lineam hanc obscura ac incerta vix vere ad titulum 
pertinent. 40 Portole rep. a. 1883. m. Sept. 

CALPVRNIO • L • F 
INFAN • R 

Vesnaver Provincia delV Islria 1883 Nov. 1 
et Arch. Triestino 10 (1884) p. 426. 41 litteris cubitalibus in rauro aedis beatae Vir- 
ginis ad Portole. 

XXII 

Vesnaver Arch. Triesiino 10 (1884) p. 426. IX. PIQYENTYM (V p. 44. 1022). 41* ad n. 436. Francol coUocat nella muraglia 
del castello di Pinguente vicino alla porta 
minore; lectio est Irenaeana. 

43 ad n. 452. Extat in vico indicato in aedibus 
Petrelich, ubi recognovi. 

44 ad n. 457. Habet Francol ras., coUocans nel 
casiello di Pinguente nella casa di Gio. Maria 
Vicich. 45 ad n. 459. Ex vico Roraa di Rozzo venit in 
alterura Brul di Rozzo , latens in sacello 
S. Mariae dicato, teste Carolo De Franceschi 
tstria 1881 Dec. 16, qui sic edidit: TEDIA^ PRIMA^ HIC 
SITA • EST 4G ad n. 466. Nunc ex vico Roraa di Rozzo 
advectus est in vicura Brul di Rozzo in sta- 
bulura lohannis Mariae Zornadae. Ed. De 
Franceschi Istria 1881 Dec. 16. Ego sic 
excepi : 

..pat A L I c o/ 
M A X I ia(o 

/ET'VORANiq 
CAE P I /" 

5 marcellaeI 

1 raihi spatiura aliquod inter litteras a l 
intercedere visura est, sed nuUura ibi deprehendi 
litterae l vestigiura, quara dubitans posuit Lo- 
serus ; /alico etiara De Franceschi legit. 49 ad n. 8199. Esse ad villara Giuradi ex adverso vici Marceniglae ait De Franceschi Istria 1881 
Dec. 16. Th. Lucianius sic excepit: L • MAQaPL 
INVS • L-F 
N • LXX REGIO X U CAPODISTRIA 48 ad n. 8200. Nunc servatur Pisini apud Carolum 
De Franceschi, ubi recognovi. 49 stela litteris non bonis. Dobrowae sub Verch 
apud Petretich quendam. 

API ARI A 
SAB I N A 
JWARTAE • F 
AN LVI 

Descripsi. Edidit De Franceschi Istria 1881 
Dec. 16. 

1 ATiARiA Franc. errore. &• stela litteris pravis ac evanidis. Dobrowac 
sub Verch una cum n. 49. 

P • PATALICVJ 
S C E C • F 
H S E 

Descripsi. 

51 in vico Marcibrech sub Colmo in aedibus 
Matthaei Qervinich exstriHsecus parieti im- 

missa. 

•\ 
R E M i ;\ 

MAXIMI • F^ 
SECVNDA 
ki • H S E 

Descripsi. De Franceschi Islria 1881 Dec. 16, Xa. Capodistria 
5!t ad n. 487. Nunc in gyranasio Capodistriae. — 
3 vs Mommsenus, ~vs ego. 53 litteris parvis ac evanidis. Extat Capodistriae 
contrada Callegaria n. 1115 al caffe delVAu- 
rora. Eas aedes Lucianius scribit aliquando 
fuisse Nicolai de Ries Capodistriensis, qui 
per multos annos degeret in oppido Pin- 
guente, deinde in villa Carnanze; videndum 
igitur, an non hunc titulum alterumque iuxta 
positum n. 54 inde secum attulerit. 

PRIMIGENIvS • PA //////// 

Pan Nymphae tres 
v • L • M s 

Descripsi et ectypum sumpsi. Lucianius misit 
Mommseno. 

54 propter originem vide ad n. 53. Est Capo- 
distriae nelV alrio del ca/fi deWAurora. 

• p • M 
bos 

Descripsi et ectypum sumpsi.Mommseno misit 
Th. Lucianius. (V p. 49. 1022). 

55 originis incertae. Extabat Capodistriae in 
atrio aedium praefecti urbi, unde venit iii 
curiam. 

a"g\ 
p I s T c • 

V • pf 
FLA M I N 

5- T • M A E S 
A N I I I O 

Hoc • mofiumoilum h. n. s. 

I 

Descripsi et ectypum sumpsi, Lucianius misit. 

56 litteris bonis et certis. Rep, a, 1882 Capo- 
distriae in hortis Capucinorum, dum puteus 
effoditur. lam advecta in curiam. 

D • M 
LVCID 
■ AE 'DIG 
NITAS • 
5, SORORI 
B • M 

Descripsi et ectypum sumpsi. Schramm Cen- 
tral-Commission 8 (1882) p. CV. Per Th. Lucia- 
nium misit Mominseno Salomo Morpurgo. XI. TERGESTE (V p. 53. 1022). 

59 ad n. 580, Edita est etiam a Muratorio 1777, 20, qui perperam ponit Romae in museo cardi- 
nalis Albaui (ijjde C VI n. 14694;. AGER TERGESTINVS 14 REGIO X INTERFECTO • A • LATR Om 

5 BVS • IN • ALPES • IVLI as 

LOCO • Q_VOD • APPELUa 

t v r • scellerat a 
antonivs^valenI 

TINVS • FILI VS^ P ATRP 

Ab Antonio Bizzarro acceptara dedit Grego- ruttius. &9 Aidussinae rep. cura n, 58. 

L^ASINIVS • SESSIDENA • ASINIA^L^F 
L • F • PATER MAxMa • MA-ER GRATA 

Ab A. Bizzarro acceptara dedit Gregoruttius, fiO Aidus.sinae rep. una cura n. 58. XII. Ager inter Tergeste Aquileiam Alpes lulias (V. p. 75. 1023). 

58 Aidussinae inter rudera castrorura Eoma- 
norum d. 13. 14 Apr. 1881 effossa. 

A N T o N i o • VAjlen 

TINO • PKINCI fpi 
LEG • XIII • GEMIinfle TARO • COBRISCINIVS 
TROPI •F • IVSSIT •SIBI 
PONERE TITVLVM 

INPERAVIT 
ARBITRATV • RVFI 

L L FILIORVM 
QVARTAE • FREI AE • M 

NVRVS • SVAE 
INPESA • SVA 

culter ? Ab A, Bizzarro acceptam dedit Gregoruttius. XIII. HISTRIAE INCERTAE (V p. 77). 

Ol ad n. 719. litteris raagnis et bonis scriptus cippus extat hodie Venetiis in museo Giustinian- 
Recanati. Excepi sic: 10 

I O • M • F 


M A R C E 


/:, O • F R A R 1 


F A V S T C 


> L I B E R T 


F R.' 


. 1 R I 


M E L E A( 

1 


, R O • L I B 


F R/ 


i •! • R I 


C O M M 


OD O • L I B 


F Ki 


1 T R I ^,,.— ^ 
il A • Q 
'x X XX XIX. AQYILEIA (V p. 78. 1023. 1096). 

ad p. 79, c. IX, 3. Antonii Bellonii collectanea repperi Utini servata apud comites Concina quibus 
donum datura esse librura d. 24 lul. 1776 ab abbate Fontaninio inscriptura est. Folia priraa codicis XXII 
syllogen continent urbanam potissimura ex genere Felicianarum sirailiaraque, de qua non hic locus 
est disputandi, Folia XXIII-XXXII quae sequuntur praeter Histrica nonnulla et Ravennatia, continent 
epigrammata Aquileiensia haec : n. 781, 824. 833. 946, 961, 999. 1071. 1077. 1152. 1160. 1252. 1260. 
1291. 1368. 7899, quae omnia eodem fere ordine leguntur apud Sanutum. 

ad p. 80 c. XVIII. lustus Fontaninius Sandanielensis (1656-1736) quos ipse coUegit titnlos in 
folia sequentia codicis eiusdem rettulit (adde quod f. 43 lucerna datur anno 1688 inventa), Pertinent 
ad Italiara suporiorem, desampti alii ex libris scriptis, alii cx lapidibus, ut suis locis cxposuimus. REGIO X 15 AQVILEIA Titulos n. 911. 1784. 1*794 scriptor adnotavit dedissc se Fabrettio, n. 925 abbati Philippo Baonarotio. 
Aquileienses aatem insunt hi : 

1) 1320. 1425 sompti fortasse ex Bellonianis. 

2) inter Venetos (Grimanianos) n. 738. 740. 742. 744. 749. 755. 833. 

3) inter Utinenses n. 904. 905. 911. 915. 925. 927. 963- 1045. 1226. 1304. 1438. 1447. 1841. 
Hi in aliis quoqae Fontaninii schediasmatis reperti sant. 

4) n. 873 Vicetiae dcscriptus apud Gualdos. 

5) n. 803. 869 (item phaebiano) adhuc noti ex uno Turrio exemplis iisdem. 

6) n. 1684 ut Capodaglio. 

7) n. 1285 adhuc notus ex sola epistula Fontaninii ad Muratorium. 
Ex his quae utilitatem habent non multa ad singulos titulos adscripsi. 

ad p. 82 c. XXXI. Optimo consilio anno 1882 museum publicum conditam est Aquileiae, in quo 
iam adservantur non solum tituli olim in baptisterio custoditi, sed etiara quotquot fuerunt aliquando 
apud dominos Cassis, Ritter, Monari, denique non pauci per hos annos Aquileiae et ad Aquileiam effossi. 

XXXII. Henricus Maionica (v. V p. 1024)) hodie professor gymnasii Goritiensis itemque prae- 
fectus musei Aquileiensis titulos per hos annos ibi repertos proponere coutinuavit in ephemeride quam 
ediderunt eduntque professores Vindobonenses Alexander Conze, Otto Benndorf, Otto Hirschfeld Archaeo- 
logisch-Epigraphische Mittheilwigen aus Oeslerreich vol. 1 (1877) p. 46-62; vol. 3 (1879) p. 177-182; 
vol. 4 (1880) p. 82-97; vol. 5 (1881) p. 120-125; vol. 6 (1882) p. 77-90. 

XXXIII. Carolus Gregobutti (v. V p. 1024) indefesso labore lapides qui per agrura Aquileiensem 
eruderantur, pergit describere et edere, et, ubi fieri potest, in domo sua Paperiani coUocare, ut eximio 
exemplo iam sit quid efBcere possit unus vir peritus quotidianis effossionibus instans. Idem vir optiraus, 
cuius industriam comitas, doctrinam liberalitas aequat, quanto studio hos meos labores adiuverit, sin- 
gulae quae sequuntur paginae testantur. Adhibui item comraentarios ab eo editos in ephemeride Archeo- 
grafo Triestino vol. 5 (1877-78) p. 155-169. 381-347 (repetivit titulos Hirschfeld in ephemeride citata 
sub n. XXXII vol. 2 p. 82-89), vol. 6 (1879-80) p. 26-35. 234-248 [rectius 334-348], vol. 7 (1880-1) 
p. 115-136. 221-234, vol. 10 (1884) p. 366-415. 69 ad n. 725. Vidimus ego et Gregoruttius Gradi 
in fandamento aedium n. 92 ex adverso eccle- 
siae cathedralis. — 1 deest. — 2 scavrvs 
Greg. 

63 ad n. 736. 743. Falsa exempla lapidi incisa 
vidi Aquileiae in domo Moschettiniana. 

64 ad n. 766. Est Aquileiae in museo, scripta 
litteris non pravis. — l atte • rAPA ego. 

65 n. 777. 781 (scilicet fragmenta dao). 794. 
798. 806. 810. 813. 826. 830. 844 (ex parte). 
919 (fragm. v. 1 et 3). 923. 1046. 1058. 1194 
(v. 2 solus). 1197. 1220. 1241. 1305. 1332. 
1379. 1388. 1427. 8212. 8223. 8231. 8236. 
8237. 8238. 8244. 8245. 8250. 8260. 8272. 
8275. 8298. 8328. 8334. 8379. 8415. 8424. 
8429. 8440. 8447. 8460. 8498. 8507. 8519. 
8523. 8.550. 8560. 8573. 8601. 8639. 8971. 
8972. 8976. 8978. 8981« hodie Aqaileiae sunt 
iu museo publko et ibi mihi visae. 66 ad n. 801. Extat adhuc Ronchi in aedibus 
Vicentin. — 5 est artorianis lotoribvs, 
ut coniecit Mommsenus. — In lateribus cer- 
ntmtur urceus et patera. 

67 ad n. 803. Fontaninius, a quo sine dubio habuit 

Turrius, cod. Utin. f. 44 collocat Aquileiae ad 
S. Stephani, legens ita: 

DEO • SOLI 
DIOCLETIANVS 

ET 
MAXIMIANVS 
INVICTI • AVGG 

68 ad n. 832. Litteris bonis; vidi Aquileiae in 
museo. — 8 memoria Bertoli recte. — 
10 A^G lapis. 

69 ad n. 833. Prostat Venetiis apud Clerle anti- 
quarium scripta litteris pulcheirimis et ele- 
gantibus. — 1 quem Mommsenus ad exemplum 
n. 832 addidit, numquam fuit in lapide. AQVILEIA 16 REGIO X 90 ad n. 859. Denuo repperit Gregoruttius Arch. 
Triest. 5 p. 334 et collocavit in domo sua, 
ubi vidi et ectypum sumpsi. Sic emendanda 
est; quae inclinatis dantur, accesserunt ex 
Zuccolo. 

imp . c/li. E s • FL • I ^' . Constanlio 
victori AC i T R I V M iFAlori 

di v- i ZZ^ilZ ^ tanlini f. 

91 ad n. 889. Vidi in museo. Corrige 3 r • vete- 

RANO 8 ARRIA-L^ lIb 11 XY < Non 

supra, sed in latere cernitur mulier stolata. 

918 ad n. 899. Adhuc Gradi super portam minorem 
aedis S. Eochi. Monitus a Gregoruttio de- 
prehendi in utroque vexillo scriptas litteras 
has parvas, sed certas: 

EX 

aqvil 
Infra aqvil positi ductus non litterae sunt, 
sed vexilli fimbriam repraesentant. [In alio vexillo 
C. III, 4061 quod scriptum est VEXJ EQ_, diversum 
est; id enim ad ipsum vexillum pertinet. Haec in- 
scriptio, cum de ex[ercitu) Aquil{eiensi) cogitari 
nequeat, patriam opinor declarat veterani legionis 
IIII Flaviae eius, cui titulus positus est. Th. M.] 93 ad n. 902. Adhuc ibidem. Vidi et ectypum 
sumpsi; deficit v. postremus hic: 

L • L • OP.^ ET • QVAM PRIM/// ^p ^» / InTyC • VOCJ 

[Id est l{iberlis) l{ibertabus)q{ue) praet^er)- 
quam Prim[o, T]yra[nn{o),] Eulyc{ho), Voc . . . 
Th. M.] 94 ad n.915.Fontaninii cod.Utin.f.^^varia lectio 
haec est: — 1 gaion — 2 corinii-lib — 

3 IIBILIS — 4 GALONIOLI — 6 ADIVTB • 
LIB • AVG — 7 L • f] LIB — 9 GALLONIAE — 
10 LIB. 95 ad n. 942. Vidi Paperiani apud Gregoruttiura. 
Emenda 6 ordin — ■ meA.5i. [Ita etiam 
Kandler; fuit igitur mensia pro mesia. Th. 

M.] 96 ad n. 943. Vidi Aquileiae in museo. — 3 est 
LONGiNVS ut emendatum est. 10 OiV F • S I • O A Q_V l L \ 

PVBLICAE • ADFE 

i 

MEREN TI B • I VI 

PRAESENTIARA 

rVRVM • S PES SI 

VM -AIVS^ POMP 

V^H^ET-MODEST 

TRIA^MVLTIS^A 

NPIETATIS • SV/ 

\ERIT • PVBL I C / 99 ad n. 962. Accessit nuper alterum fragraentum servatum cura priore in museo, editum a Grego- 
ruttio Arch. Triest. 5 p. 335. Coniunxit utrumque Hirschfeld A. E.Mitth. 2 p. 85. Ego ectypum sumpsi 
et excepi utrumque sic: 

' l I I I O I I I I I I I I l\ rTT- -Lt ■,:!• t • -t 

\ [Hirschfeldius recte coniunxit 

fragmenta duo, non recte explevit. 
Mihi sic fere decretum explendum 
videtur esse : . . . [scribendo adfae- 
runt] . . . [Arru]nl[iu]s Iuiia[nus] .... 
[Ar]runt{ius) Gassian{us) . Q{uod) 

v{erba) f{acla) s{unl) i o . . . 

Aquil[eienses secundu]m consuetudi- 
n{em) pubticae adfe[ctionis promptos 
esse] ad retribuenda inerentib{us) 
iu[re inunera divi]tiarum, ut et in 
praesentiaru[m digna iis sit gralia] 
reddita el in fulurum spes si[milis 
doni ila serv]ata, q{uid) f{ieret), d{e) 
e{a) r{e) i{ta) c{ensuerunt) : [c]um 

Aius Pomp s collega noster 

v{ir) h{oneslissimus) et modest[ia morum suoru]m et vilae industria multis a[nlea liberalita]tib{us) 
in palri[am] n{oslram) pidatis suae [studio coUalis egregie de ea meru]erit cet. Verba me non praestare 
consentaneura est. Litteras singulares v. 4: i«o. quomodo solvautur nescio: inter omnes mihi in 
mentem venit, in ordine proposuit Majonica in libello Aquileia zur Rdmerzeit (GSrz 1881) p. 16. n. 3. 
Intolituin quoque cst compendium Q_- F pro vulgari Q_^ d • E • R • F • ?. Th. M]. NT I I S ■ IVLIA\ 

RVNT • CASS I AN ~- 
M^ CONSVETVDIN 
\D RETRIBVENDA 
TI ARVM^ VT • E T • I N 
REDDITA^ET^INFV 

ATA^Q_^F-D^E^R^I-C 
S^COLLEGA-NOSTER 
A^ ET^VITAE^INDVS 
T I B I N P A T R 

N N I I I I I I I II 

I O KEGIO X 17 AQVILEIA 78 ad n. 971. Littcris optimis vetustae actatis. 
Yidi Terzi in fundamentis aedium Sinigaglia 
et ectypum surapsi. 

98 ad n. 988. Excepi loco indicato sic: 
80 ad n. 1006. Vidi Aquileiae in museo. Adde 
in fine : L • M • IN • FR p x in agr. -r-^XTcf/. 

81 ad n. 1016. Vidi Paperiani apud Gregoruttium 
et ectypum sumpsi. — 1. 3 r^so. 

8!* ad n. 1028. Vidi Belvedere ad Aquileiara in 
aedibus Colloredo. 

83 ad n. 1057 add. Monuit Gregoruttius ad 
hunc pertinere lapidem Asquinianum n. 41*; 
quem qui genuinum iudicat, habebit haec: 

AELiAE • BALBiNAE • coNiVGi • mrissimac 

QVAE-VIXIT^ANN^XXII^L' AeLIV.J ... 

viF/r/ANVS • EVOC ATVS AGENS SVPER LAT 

AQVIL- B-M 

Ubi quae dantur inclinatis, testera habent Asqui- 
nium solum. [Mihi dubium non est lapideni 
fractum ab Asquinio expletum esse mala fraude. 
Th. M.]. 

84 ad n. 1080. Vidimus Maionica apud Hirsch- 
feidium (irc/i. Epigr. Mitth. 4 a. 1880 p. 86) 
et ego in vico Eonchi in aedibus Vicentini. — 
3 lege ERONi. 

85 ad n. 1103. Arcam fractam vidit Gregorut- 
tius anno 1877 nel corlile della casa comunale 
di Aquileia, ove era stala trasferita lemndola 
dalla cosi detla Chiesa dei pagani presso Vun- 
tico Datlislero. Descripsit sic: 80 ad n. 1114 et 1578. Fragmenta haec scripta 
litteris magnis et bonis, raihi in museo visa 
iungenda 'sunt sic: 

M^AVRELl|vS'RAMVy 
C H R Y S l O N ll 87 ad n. 1268. Vidi; adde v. 1: 
m 

I V V E nX^ 

88 ad n. 1271. Vidi in museo. Adde apices: 

3 F I L I O' — 4 L l C I N l A E • T Y C H i'n r« 

— 7 ma'rtia'lI — anno'r. 89 ad n. 1279. Vidi; v. 5 lapis [beneficivi- qa]. 

OO ad n. 1303. Vidi Paperiani apud Gregorut- 
tium. Lege 3 xv. 

91 ad n. 1307. Vidi Paperiani apnd Gregorut- 
tium; vv. 1-3 sic emenda: 

mONIANIAE 

/"ORTVNATA 

MONIANIA 

99 ad n. 1809. Excepi sic ut Mommsenus. 

93 ad n. 1311. Rudae denuo in aedibus Henrici 
Stabile vidit Gregoruttius, qui nunc servat 
Paperiani. 

M V T I L L I V * 
O QVILEIAM r 
COl ONIAM TEAT \e 

mar rvcInor^veni] t 

AVOS 

Gregorutti Arch. TriesHn. 10 (1884) p. 412. 

[3 Gregoruttius supplevit [Bon]oniam, ego 
[col]oniam ; hoc enim ait Mutillius ex Teate Mar- 
rucinorum venisse Aquileiam aut se ipsura aut 
avum, si quidem v. 4 suppleraus veni[t], ut videtur 
supplendum esse. Th. M.] 94 ad n. 1333. Vidi Utini in bibliothcca. In fine 
fractus est. 95 ad n. 1340. litt. raagnis. Hodie servatur Utini 
in atrio bibliothecae publicae. 

3 AQVILEIA KEGIO X fm ad n. 13«1. Horiio B^ittri apnd Toppium. 

9TI ad n. 1380. Vidi in vico Ronchi in aedibus Vicentini. 98 ad n. 1375. Hodie Papcriani 
apud Gregoruttiura. OB ad n. 1382. Gregoruttius repperit in aedibus 
destinatis tabulario, ubi nunc sunt horrea, et 
excepit sic : 

Mcdusae caput 

L R SP DIES SAL • F • SALVETIS 

porta 

[Est igitur L P. (?) Sp[e]dies, id est Spedii, 
Sal{vi) f{ilii), salvetis. Secunda littera si est R, 
non P, praenomen vetustum ibi habemus, puta 
Rufi. Th. M.] 

100 ad n. 1409. Hodie Eonchi in aedibus Vi- 
centini. 

tOI ad n. 1410. Vidi Aquileiae in museo. Emenda 

sic : 3 P A V L I N — 10 L t B • E T • L I 

10» ad n. 1419. Vidi Felettis in hortis Colloredo 
et excepi sic : 

^•TROSIVS*>-L 

A Z B E S T VS 
TROSIAE • > • L 
NYMPH I N I CON I VG 
5 FLACCO^ FIL • ANNOR^XXII 

L-M- IN^ FR- P- XVI • IN •AGR • V XXXII 

103 ad n. 1442. Vidiraus Maionica (apud Hirsch- 
■ feldium A- E. Mitth. 4 a. 1880 p. 93) et 

ego in museo Aquileiensi. — 5 lege (^; 

CEIoNIVS • PE. 

104 ad n. 1444. Nunc Paperiani apud Gregorut- 
tium ubi contuli. — 6 libertis — 7 POS- 

TERIS. 

105 ud n. 1454, In gradu aediura lacobi de Rossi; 
ectypura surapsi et excepi sic: P R-8-^T-f^B-h4^ 
C VM- P • VI B I O ■ P^ F 
I N • F R • P • X 1 

■ N agr. p. ... 

[Id est ^Jro ifidi[viso] cum . P . Vibio . P . f. :, 
habemus similem formulara n. 8379. Tll. M.]. lOO ad n. 1447. Titulus iam extat in bibliotheca 
Utinensi. 

107 ad n. 146.5. Aut idem saxura aut gemellum 
prodiit ad Aquileiam in fundo Ritter presso 
la via di Belvedere a poca distanza dalla 
seconda casella della della Madonna; iam est 
in rauseo. Ed. Gregorutti Arch. Triesl. 6 
p. 30. Excepi sic: L • . 
V M M I DXa PHOEBE 

in agr. p. xl lOS ad n. 1636. Vidiscriptara litteris evanescen- 
tibus Visci apud praefectum lacobum Sar- 
tori. Eraenda 2 virgin — 3. 4 nno v. — 
5 xvii] XVI — 7 ienisirevs — 8 paren- 

TES — 9 INFELICISSIME — 10 VOLVM. lOO ad n. 1639. — 4 sic excepi '<MiESiTiwirvM 
[Fortasse QVi fecit miicvm. Th. M.] 

IIO ad n. 1657. Ego sic excepi. 

FL VALENTiI ?l /e »C ASTISSIMAEl QVAE • C V 
PVDICITI 
qRANDEQ_ VIXIT >g:- CONPJ 

am /etoFidelitatem/ 

CARITATEM «CVIj 5 VOTVMo Ma Jil TVS oBENEME/ 
P O S-rn'' V^II K A L-« lAN 

111 ad n. 1703. — 9 Gregoruttius {Arch. Triesl. 
10 a. 1884 p. 407j et ego legiraus, non ut 
Momrasenus et ceteri sodalicii meio- 
RENJsivw, sed FLORENJsivw. [Recte: intel- 
ligitur sodalicium Fbrensium. Th. M.] 

1118 ad n. 1721. Anno 1859 Curaanus vidit 
titulum Gradiscae in aedibus baronis De Fin, 
nunc Antonii Masini. 12 sic f^kFERl bant. 

113 ad n. 8207 litteris pulchorriniis. Vidi in 
museo Aquileiensi et lectionem Gregoruttii 
probavi. IfEGIO X 19 AQVILEIA 1 14 ad n. 8216. Vidi; recte legit Oregoruttius. 
tl5 ad C. 8232. Vidi. — 3 est maximianvs. 
ilO ad n. 8248. Vidi; hodie Aquilciac in mnsco. 

— 6 est /EREN_ 

119 ad n. 8251. Vidi. — 3 fin. pr Maionica recte. 

118 ad n. 8252. Vidi Aquileiae in museo et 

I , 

ectypum surapsi. Lege 1 il safinivs — 

in fine: 

ARAM • TECTVM ET 
CLAVATRA • D E D E R E 

[Haec ectypum quoque confirmat, nisi quod 
fortasse etiam tecTam admittit Th. M.l 119 ad n. 


8258. 


Vidi 


Aquileiae in 


museo. — 


1 est 


L-l \_miiiv^ 
1»0 ad n. 


8281. 


Vidi. 


— 2 


DICIS 


recte. IStt ad n. 8318. Vidi. — 9 VF • L • CL'P-xn 
Maionica recte. 

199 ad n. 8345. Vidi. — 3 is Maiomca recte. — 
4 / ram / OBCC I ego. 

19S ad n. 8352. Ego sic excepi: 

iCAMERENl 130 ad n. 835.5. Vidi. 
recte. 8 NYSAE Gregorutti llSl ad u. 8288. Titulum geraellura eruderatum 
eodem loco edidit Gregoruttius Arch. Triesl. 
5 p. 340. Hodie uterque est in museo, ubi 
vidi. — 3 PORTAI — 6 periit in hoc exemplo. 18« ad n. 8289. Vidi. — 4 est incf i:SS adn.8294.Vidi.— lOvereest svp S^Q\' ENS. 
1«4 ad n. 8306. Vidi. — 3 est SPt! — 4 ina. 

125 ad n. 8313 litteris antiquis; Belvedere in 
aedibus Colloredo. 

D E • V I A • P O S ^ V M ! A I N 
F O R V M • P E Q_V A R I VM, 
MEISIT-LATA^PXXxT 
DE • SENATOVS" SEN" 

Descripsi et ectypum sumpsi. EJ. Gregoruttius 
Arch. Triest. 10 (1884) p. 383 sq. [Lapis, cuius v. 1 
adhuc frustra tcraptatum ut primus legerera, raihi 
successit, ipse integer est, sed videntur alii lapides 
iuxta et supra eum adiuucti fuisse, neque integra 
sententia est. Nihilo minus inde deprehenditur 
verum esse quod olim dubitanter posui viam Postu- 
raiam Cremona non Veronam solum pervenisse, 
sed Aquileiam (v. C. I. L. V. p. 827. 946). Th.M.] 130 ad n. 8373. Pars posterior nuper accessit; 
utraque servatur Aquileiae in rauseo. Ed. 
Maionica A. E. Mi'th. 6 (1882) p. 87. 

I 

D M 

D E M fl C L o/n I A 

TYCHE 131 ad n. 8374. Vidi; integer est. 

13S ad n. 8378. Vidi Aquileiae in museo. • — 
5 excepi sic: 

////////////V//MWWVP-I///-VS 

133 ad n. 8412. Vidi. — 4 est xi 

134 ad n. 8413. Terzi cd caff^ legimus Grego- 
ruttius et ego. — 2 fuit ZuciLiO. 

135 ad n. 8414. Vidi ibidem. — 3 est T- 

VIRTIVS. 

136 ad n. 8426. Vidi Paperiani apud Gregorut- 
tium. — 1. 3 lege c pro q. 

139 ad n. 8448. Vidi in museo Aquileiensi. — 
3 Qvi • vixiT Gregor. recte. 

13S ad n. 8451. Ex schedis canonici Guerra ser- 
vatis Utini apud Toppium Gregoruttius 
excerpsit titulura hunc : 

L • M s • G in • agj AQVILEU •20 REGIO X 139 ad n. 8463. Vidi et ectypum surapsi. 

2 est HERM'fe . 140 ad n. 

1 est 


8473. Vidi Aquileiae in museo. — 
Cl I o 1 i 


141 adn. 


8475. In altero exemplo v. 1 est locvs. 


14» ad n. 


8485. Vidi. — 3 vettida lapis. 


143 ad n. 


8515. Vidi. Recte legit Gregoruttius. 


144 ad n. 


8534. Vidi. — 2 legi infr-p-xx''. 145 ad n. 8558. Ed. Gregoruttius Arch. Triest. 
5 (1877) p. 337 (indc Hirschfeld A. E. Milth. 
2 a. 1878 p. 85) recte iudicans pertinere 
ad scamna theatri (vide infra n. 205-207). 
Descripsi ego sic: 

L \ /M O R I G !» L O C I I Q,"- 
I I I I ' ET 1 L-c-M Greg. 14G ad n. 8565. lara Aquileiae in museo. — 
2 lege T • F • I . 147 ad n. 8567. Ego legi 4 aivs-viv 
6 Iav V — 8 F NES • V • V. 148 ad n. 8604. Vidi Aquileiae in rauseo. Excepi 
4 NA — 5 j^ ET — 7 FEC. 

14» ad u. 8971. Ediderunt Gregoruttius Arch. 
Triest. 5 p. 332 et ad Maionicae apographura 
Hirschfeldius A. E. MiUh. 2 p. 83 ; vidi ego 
quoque et ectypum sumpsi. lesty//v//// 
(idem Mai.) — 2 m ./////// O — 3 c ae- 
s A R I (c i / / / / Mai.) — 5 fin. c i s (c o S 
Mai.) — 6 fin. o. — Gregoruttius dedit sup- 
plens iVL-VERO 1 MAXiMO ] ge'rm| 

NOBIL^CAES 1 PRINC^IVV^COS] 

FiLio I MAXiMiNi«Pii; praeterea 
apices agnovit hos: 8 F e'licis — 9 AQ_yi- 
L E I e'n s E s . [Videtur fuisse c • i v l • 

VERO I MAXIMO | CAESARI | PRIN- 
CIPI 1 V I VENTVT IS -COS I F IL I O I 
MAXIMINI^PII Cet. TH. M.] 150 ad n. 8973. In eodem sepulcro repertura est 
fragmeutum, quod siinul adservatur, edi- 
tum a Gregoruttio Archeogr. Triesi. 4 (1877) 
p. 400: 

' FR- P^X' IN • AGR- p) 151 ad u. 8974. Vidi. — 6 est nil — 7 oc- 
CVBAS |. — Buecheler mus. Rhen. 32 
p. 478 carmen sic constituit raetro chol- 
iamhico: 
Alexandream quisque noveras quaeso, 
lege pauca verb(a), paululum et dolens vad(e), 
aut nil doleto : nil mali est, ubi nil est, 
[laboris es]t ut occubas, t[ibi finis]. 

1519 ad n. 8977. Litteris bonis. Vidi Gradi in 
aedibus Antonii Piemontese, cale Strongoli 
n. 167. — 1 est flaviae — 2 benemeritae. 

153 ad n. 8981a. litteris vetustis. Ed. Grego- 
ruttius Arch. Triest. 5 (1877) p. 333 (inde 
Hirschfeld A. E. Mitlh. vol. 2 a. 1878 p. 23). 
Ego excepi Aquileiae in museo sic: L • SAFINIVS l^ f 

SABELLIO • PATER 

I I I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I I I 154 ad n. 8986. Ex ectypo, quod dedit Gregorut- 
tius, descripsi sic vv. 1. 2. 3: 

M 

IIIIVIVIieDOMVMts ANTE 

q;;;'^;;jconplevi >^ ' t • aetatem • innocen 155 Topogliani in aedibus Steffanio. aesclapio Gregoruttius descripsit. 156 ex raarraore rubro Veronensi, litteris ele- 
gantibus. Antea Aquileiae in cella Bevi- 
lacqua in platea del Capitolo, nunc in rauseo. 

__ p' c I V s • M O E 

R IN VS ET 

CONC DED 

Contuli et ectypum sumpsi. Gregoruttius 
Arch. Triesl. 6 (1879-80) p. 243. 
3 post c punctum nullura. REGIO X 21 AQVILEIA i&V rep. alle Marignane; nunc Aquileiae in museo curiac, ubi ego non repperi. DIA nae 

Avfcr 
SACrum Maionica Arch. Epigr. Milth. 6 (1882) p. 77; Gregoruttius vidit. f 5S puteal rep. presso il crocicchio della via di 
Delvedere e di quella che dalla piazza con- 
duce al duomo Gregorvtti; rep. in fundo 
equitis de Hentschel ad viam Beligna Ter- 
tium Maionica. Est Paperiani apud Grego- 
ruttium. 

FVLGVR 

Contuli. Maionica Arch. Epigr. Miith. 3 (1879) 
p. 177; Gregorutti Arch. Triesl. 6 (1879-80) 
p. 235. 159 ara rep. Monasterii ibi ubi rep. sunt n. 8976 
et 8978 nel fondo Rilter fra le due roggie ; 
nunc Aquileiae in museo. 

I S I D I 

S A C R V M 

TI • VETVRIVS 

FVSCVS • VESTl AR 

5 TENVARIVS • liml • VI R 

BENEFICIO • ORDINIS 

Contuli. Maionica Arch, Epigr. Mitih. 4 (1880) 
p. 92. 

Ti. Vetnrius Fuscus redit in titulo C. V, 3063, 
qui innotuit ex museo Patavino Bassanorum, iara, 
ut recte observavit Maionica, restituendus est 
verae origini Aquileiae. 1 GO Aquileiae in hortis Nicolai Tarlao parieti 
immissus. DOMNAE 
I SIDI Contuli. Maionica Arch. Epigr. Mitth. 3 (1879) 
p. 177. 

Versus praecedit apud Maionicam //i// er- 
rore. i©l Cervignani apud Venier antea; nunc Aqui- 
leiae in museo. 

lOVI • SAC 

VARIA 

PYLLIS 
EX- VISV 

Contuli. Maionica A7'ch. Epigr. Mitth. 6 (1882) 
p. 77; Bizzarro Mitlh. d. Central-Comm. 8 (1882) 
p. XXXIX. 

Eadem potest esse Varia Phi. . . nominata in 
titulo n. 8307 non optime tradito. 

16« ara, ex Belvedere allata Felettis in hortos 
CoUoredo. 

I • o • M 

P • AVREL • SE 
V E R I N V S 
VET 
5 V^S^L^L • M 

Contuli et edidi apud Fiorellium Not. d. Scavi 
1883 p. 158. Gregorutti Arch. Triesl. 6 (1879-80) 
p. 242. 

2 AVRELivs Greg. 

iOS litteris bonis. Eep. Terzi in fando Cassis; 
nunc Aquileiae in museo. ^M E R C 

S A C 

Contuli. Maionica Arch. Epigr. Mitth. 5 (1882) 
p. 77. iG4 rep. ad Monasterium; nunc extat Aquileiae 
in museo. 

«i/InervaeI Contuli. Maionica ylrc/i. Epigr. Mitlh. 4 (1881) p. 9J. AQVILEIA 22 REGIO X 165 litteris exilibus. Aielli in pariete ecclesiae 
parochialis. 

D I M 
i. SEPT CAS 
SIANVS SIG 
LEG liml HIS 
5 AGENS IN 

LVSTRO P 
PORcI FAVSTi 
PP V P L M 

Descripsi scalis admotis titulum alte positum 
ac evanescentem et ectypum sumpsi. Gregorutti 
Arch. Triest. 6 (1870-80) p. 239. 

7 PORC Greg. — 8 v • s • l • M Greg. 

D{eo) i{nvicto) M(Hhrae) L. Sept{imius) Gas- 
sianus sig{nifer) leg{ionis) iiiiii His{panae) agens 
in luslro P. Porci Fausti p{rimi)p{ilaris) v{otum) 
p{osuit) l{ibens) m{erito). Simillimus est titulus 
n. 808. 

[Legio VI victrix, quaraquam primo saeculo 
in Hispania castra liabuit, hic intellegi nequit, 
cum titulus saeculi sit tertii potius quam secundi; 
accedit quod numerus is ita scribi non debet. Quam 
ob rem pro viiii quadratariura puto dedisse errore 
iiiiii, Th. M.] 

16© arula litteris elegantibus scripta. Aquileiae 
rep. ad aedes Leonardi Andrian ; iam in 
museo. 

NE MESI 
AVG 
^A C V T I O 
Vw" SER 
5 I^O^ 

Contuli. Gregoruttius Arch. Triest. 5 (1877) 
p. 375 (inde Hirschfeld Arch. Epigr. Miilh. 2 1878 
p. 82). 

Quae extra lineam posuimus, sumpsimus a 
Gregoruttio qui videtur titulum vidisse pleniorem. 

[4 fortasse fuit [re]i p{ubUcae) ser{vus). 
Tn. M.] 167 cippi pars scripti litteris pravis. Rep. Mo- 
nasterii, hodie Aquileiae in museo. rota 
alata NEMESI 

EX 
VISO guberna- 
rulum Descripsi. Maionica Arch. Epigr. MiU.h. G 
p. 77; Gregorutti Arch. Triestino 10 (1884) p. 402. 
2 s • EX Mai. 

16i^ arula litteris elegantibus scripta. Erat Pacco 
in aedibus Prister ; nunc advecta Aquileiam 
adservatur in museo. 

S I L\A N C 
AVG • SACl i m O N O I,i (1 • C L A V f^ 

Contuli. Maionica Arch. Epigr. Mitlh. 4 (1880) 
p. 90. 

4 T -CLAVDi Mai.; videtur fuisse ti ■ clavdi. 

16» cippus litteris pulcherrimis scriptus. Rep. 
alte Marignane in fundo Sandigo, antea 
Cassis; nunc extat Aquileiae in museo. 

TERRAE • MATRI 

c-baebivs^c-f^pal 

antiochianvs 

EQ_' P • DECVR • AQVIL ' ET 

5 C-BAEBIVS- ANTIOCHVS 

Iiml • VIR • AQVILEIAE 

IVS^ IIII • LIBERORVM 

CONSECVTVS 

EX VOTO 

Contuli. Maionica Arch. Epigr. Mitth. 6 (1882) 
p. 78. 

Idem ius memoratur in titulis duobus Pisau- 
rensi Orell. 2G75 et Brixiano C. V, 4392 (cf. add. 
p. 1079). IIO rep. Aquileiae una cum n. 1442 StoCKEE. 
Hodie latere monuit Maionica. 
ala aug VSTO TTD Carolus Stocker apud Maionicara Arch. Epigr. 
Mitlh. 4 (1880) p. 93. 171 extat in vico Borgo Sandrigo di Fiumicello 
immissa parieti aedium n. 12. 
u s* L • M 
Gregoruttius dedit. REGIO X 23 AQVlLErA il» ara. Ronchi in aedibus Vicentini. 
/■•POBLICIVS • L • 
L^ ANTEROS- P) POSTVMIVS • P • L • FELIX 
P^OPPIVS^P^L • ATTICv/* 

r 

5 CAPITO • I VLI • N ASON / 
VRBANVS-T^HELVl- F 
P RI JWVS • T • V O C O NJ 
MAG • L • D 

Contuli. Maionica Arch. Epigr. Milth. 4 (1880) 
1). 87. 

[Sex magistri hi, libertini quattuor, servi duo, 
l[ibenter) d{ederunt) ; id enim magis probarim 
quam l{udos) d{ederunt) vel l{ocum) d[ederunt). 
Th. M.] 

193 litteris bonis. Fragmenta duo fortasse tituli 
eiusdem rep. in vico Visco in praedio Pas- 
qualis; nunc Aquileiae in museo. 

te- 
E X • V O T, Contuli. Maionica Arch. Epigr. Mitlh. 4 (1880) p. 90. 194 Aquileiae in museo. C • VOLV 
VOTVM Descripsi. 195 arulae pars. Aquileiae apud Moschettinios. 

rrrr 

ARIA 

i 

U.S . L-Ni 

Contuli. Gregoruttius Arch. Triesl. 5 (18 77} 
p. 336 (inde Hirschfeld Arch. Epigr. Mitlh. 2 a. 1878 
p. 89). 1 VG rcp. Aquileiac ibi ubi nunc est platea musci; 
servatur ibidem. 

quod praecepil 

uecin G A L I • A M p L I aI/o 

vias /"liERi • PONTES^coNj^ocari 

stat ' V A M • E Q_V E S T p/e»i 

ponen r> a M • v N i v E^J^si dec 

5 CtfU^^-Ss^VE^/ 

Contuli. Maionica Arch. Epigr. Mitth. 6 (1882) 
p. 78. 

[Supplementa vv. 1. 3. 4. 5 adsumpsimus ex 
epheraeride citata. Titulura verisimile est impe- 
ratori cuidam dedicatum esse, quippe qui solus 
vectigal, viae opinor, ampliare potuerit. Th. M.] 199 rep. Aquileiae iu fundo equitis Zahony e 
regione musei Maionica. lam in museo idem. 
Ibi ego non vidi. 

-^ — . — „^^1 


pont. 


M AX I M 1 


ir . po 


TEST • COS • 


dl 


° 
N N V O 1 Maionica Arch. Epigr. Mitth. 6 (1882) p. 78. 
Ad 4 citantur apud Maionicam annua vola 
tituli Africani C. VIII, 9831, vix recte. 

1 98 litteris pravis. Rep. Aquileiae in turri basi- 
licae; iam iu museo. 

i/'ii c O lA osii 
.Larian \us V. c. prae 
/r^E c T V s • p pi aelorio 
MVROS Acj/wrrej 
5 Tjjy 

Contuli. Gregoruttius Arch. Triesl. 5 (1877) 
p. 3?3; Maionica apud Hirschfeld Arch. Epigr. 
Millh. 2 (1878) p. 84. 

5 TlA Gregorutti errore. 199 rep. Aquileiae in aedibus Urbanetti; nunc in museo. 

D M 

M A C l A E P I I / / / / 
TcsaEHVS//r////VS 
AVG •LIB K'ZOf 1 1 1 1 
5 llllllllllllliAE 

Descrips! ut potui litteras cvanidas et ectypum sumpsi. Maionica .Wch. Enigr. Mitth. 4 (1880) p. 94. 
2 MACIAE • PH3CIST — 3 R///N///VS — 4 LIBA COS Maioiiica. Fuit foitasse a cognitionibus. AQVILEIA 24 BEGIO X 

180 Terzi in gradu aedium Fabris. 

C A N I N I OJ 
LEM BONCP 
miL L E q vITn , 
S T P XXI 
5 TR D SVOl 

Descripsi ut potui litteras adraodum evanidas. Gregoruttius Arch. Triest. 6 (1879-80) p. 238. 

1 et C'ANiNio et CANiNio legi potest; illud praetulimus. — 3 quod Gregoruttius aiitea legere 
sibi visus est CHor vlil, iam mecura lapidera recognoscens reiecit. — 4 requiritur stip — 5 si verum 
vidi, quod valde incertum, legendum [fra]tr{es). 

181 litteris saec. III. rep. ad Aquileiam alla Colombara a fianco della via Petrada. lam ia museo. 

D 

M 

V A 

5 H O 

F 

TITVLVM-POS 

MIHI-ETCOIVGI 

MEAE • FLAVIAE 

10 CRESCENTINAE 

HOC-TITVLO-MEO 

INSERVI • DOMVM 

M E A M • I N • QJ/ A' • M V L T O' S 

ANN • HABITAVI • SICVT • TESTA 
15 MENTOMEOSANXIVT-LIB 

LIBERTABQ_-MEIS- POSTERISQ_^ EO'r 

Q_V EM-RELIQ_^VER0 NE-VENEAT-NE^FI 
DVCIETVR EX- Q_V A REDITVS • EIVS • VT • DETVR 
DECVRIAE MEAE-XXVMARON COLLEQ^FABR X XX» 
20 ADPARENTALIA-XXIIS-SICVTI MIHI • ET • COIVqi ■ MEAE 

PONATIS-SIC TAMEN VPDECVRIA MEN VT VINVM QVOD ACCIPIM 
de MARCIANI^IN VIC^PROVINC-IIII^IDVS^MAI^VT 
AD^SEPVLC MEVM PROFVNDATIS-MI ETCOIVqi ME 
ET^IPSI EPVLET^ Q_V OD SI NON FECER^ DVNC • XXV DEC 
25 A P O L • M I • F A C I E T patera 


M 


A N T O 


N 


L E N S • V E T 
F I L I V S 
R I V N D V S 
AB^VERVTO' 

Gregoruttius ectypum misit Mommseno et edidit Arch. Triesl. 10 (1884) p. 405. 

19 XXV — 21 SICIAMENNI • DECVRIAMENVT Greg. 

[Emendatis quantum fieri potest iis quae infantia scriptoris male enuntiavit, haec fere is non tam 
scripsit quam scribere debuit: [D{iis) M{anibus). M. Anton{ius) Valens, vet{erani) /ilius,oriundus Fab{ia) 
lierylo, litulum pos{ui) mihi et coniugi meae Flaviae Crcscentinae. Hoc titulo meo inserui, sicut testamento 
meo sanxi: domu{s) me{a) in qua multos ann{os) habilavi, {quam) lib{ertis) libertab{us)q{ue) meis posleris- 
q{ue) eorum reliquero (immo reliqui), ne veneat ne{ve) fiducietur, ex qua reditus eius ut delur (immo et ex 
redilu eius ut dentur) decuriae meae x xv, malf^yon^is) collegii fabr{um) x xxv, ad parcntalia x xiis 
sic, uti {vos decuriales mei) mihi et coniugi meae {rosam) ponatis ; sic tamen, ut decuria mea ut (immo 
ilem sic ul vos decuriales mei) vinum, quod accipim{us) de Marciani {taberna) in vic{o) prot>mc(iae?), 
iiii idus Mai. ad sepulc{rum) meum profundatis mi{hi) et coniugi me{ae) et ipsi epulel{is) (immo epu- 
lemini)', quod si non fecer{itis), [t]unc ex [xl xv decuria Apol{linaris) miihi) faciet. Multa parum 
certa esse quivis perspiciet, praesertim quae leguntur v. 19-22. Th. M.]. rjE(Jio X 25 AQVILEIA 199 littoris bonis. Bep. in regiono Toinbola in 
fundo ZildUi di Ucline ; iain Aquileiae iu 
innseo. 

Medusae 
caput 

F VF ic i vs tiorcs tlores L • F • CAMIL 
VETERANVS 
LEG • XV • APOL 

ANNOR • XIII 
STIPENDIORVJW 

XXXIII 
Q_ • F VF I C I VS 
FRATER • POSlT sic 

l(\ L /m,5^-v-p-xvi Contuli. Maionica Arcfu Epigr. Mitlh. G (1882) 1>. "9. 
I VL1\ Descripsi ego b.c.e-^ fragmenta b. c. d Maio- 
nica Arch. Epigr. Milth. 6 p. 80; fragmeiita a. 
b. c Gregoruttius. 

c 2 OHORV Grcg. 

Maionicae videtur pertinerc ad eosdem quo- 
ruiu lueminit titulus qui praecedit, recte opinor. 183 litteris bonis et magnis. Aquileiae rep.; iam 
in museo. 

m^-iir c:i¥ 

Cf* IVLIO 
C OMINI/i 
VjWAT! 
5 TT 

Duscripsi. Maionica Arch. Epigr. Mitlh. 6 
(1882) p. 83. 

1 ALCHO Mai. — 2. 5 quae leguutur extra 
lineam, a Maionica sumpsi. 

184 litteris magnis. Eep. ad Aquileiam in praedio 
Ritter; iam in museo. 

a b 196 cippus litteris pnlchcrrimis rep. S. Poli ad 
Ronclii; iam Aquileiae in museo. 

TI • IVLIO • C • F 
FAB • VIATORI 
svbpraf/" COH^TII 

L V S I T a'n O R V M 
5 ini-VIR-IVR'DIC 

praef^ coh- vbio'r 

E Q_V I T A T A E 
ERBONIAE^SEX^F 
GRAT AE^ VXORI 

10 C^IVLlVS^AVG^L 
LI N VS^ FI L I O • ET 
NVRVI 

Descripsi. Bizzarro Central-Commission 6 
(1880) p. LXXXVI et apud Maionicam Arch. 
Epigr. Millh. 4 (1880) p. 84. 

1 T • IVLIO Bizzarro errore. 186 Aquileiae rep. in atrio casae colonicae 
S. Stephaiii, quae est al benefisio Ricci; iam 
Paperiani apud Gregornttium. P •MAENELIV5 
ST^F-POL-MVTI- 
MILES • CHOR 
VT^PRA^E^ HIC- 
SITVS^ EST- Contuli et ectypum sumpsi. Gregorutti Arch. 
Triest. 6 1879-80) p. 336 : Maionica Arch. Epigr. 
Mitth. 3 (1879) p.-178. 189 cippi fragm. Extat Belvedere. 
M A T E R N u * 

MIL • LEQ • I • MINER 
FRATRI • pIiSSIMO 
V-F 

Gregoruttius descripsit et misit. 

4 AQVILEIA 2G KEGIO X i.88 ad Aquileiam in vico S. Antonii de Fiumi- 
cl'11o parieti inimissa domus Komar. L-VU B I VS 
Descripsi. Maionica Arch. Epigr. Mitth. 
(1882) p. 79. 

6 prima littera aut p fuit aut c. 180 litteris bonis, Aquileiae in museo. praef. ccpH- iii •b! 
aef)- poT-iT ii. i. d. Descripsi et ectypura sumpsi. 

1 fuit BREVCORVM VCl BRITTONVM. 190 Gradi parieti imraissa aedium n. 144 extrin- 
secus. 

SEXTO PILO PRIOR 
E-LEG-I-I-PARTICAE 
STVPENDIORVM XI 
ARMiqVSTORI sic 

Contuli et ectypum sumpsi. Maionica Arch. 
Epigr. Mitlh. 3 (1879) p. 178. 

V. 1 cf. C. V. n. 7004 ; [octjaus pilus prior. — 
4 voluit armicustodi, ut edidit Maionica ; cf. Cauer 
ephem. epigr. 4 p. 437. [Meruit autem armicustos 
sub centurione sexto pilo priore. Th. M.] 191 rep. alle Marignane in fundo Cassis; nunc 
Aquileiae in museo. y^ S • L . r r— X 

wilL • L E G • xT • I xixuir Contuli. Gregorutti Arch. Triest. 6 (1879-80) 
p. 241; Maionica Arch. Epigr. Mitth. 3 (1879) 
p. 178. 

1 FR Greg. ~ 2 fortasse fait [Irib. mi]l. iOlS litleris optimae aetutis. .1 S. Vulenlino di 
FiumiceVo in una casa neW angolo de'la via 
per le Pizzacchere e di quella che va ad Aqui- 
leia al n. 1788. M V S I 

1 '4 E rl 
R • r MIL Gregoruttius dedit. 193 Konchi apud Vicentinios. 

re(j V I E s I N P A c E 
S F A kj V S Q_V I 
LIS TRIB.-3MIN-S' 
M I L I T -s-MES-s- RSM 
AN-sl^XX DEPO-s Contuli. Maionica Arch. Epigr. Mitth. 4 (1880) 
p. 86: Gregoruttius Arch. Triest. 6 (1879-80) 
p. 845. 194 cippus rep. ad Aquileiam in via quaedividit 
la Dorida dalle Dacchine. Nunc Paperiani 
apud Gregoruttiura. in fronte 
litteris elegantibus c • c A E D I c I 

P A R I D I S 
QVl • SE • VIVO 
5 DON-C^F-XOO ET 
M • A N TO N I 
M E NAN D RI 
M -ANTONIVS 
A LC IM VS • ET 
10 CAEDICIA 
Q_VI NTA-Vlyi 
MERENTI BVS 
FECER • ET • SIBI in latere 
litt. neglectis 

M-?\NTONIVS 
ALCIMVS 
C •C^EDICIo 
PAT E R N O 
A M I Q O sic Contuli et ectypum surapsi. Gregorutti Arch. 
Triest. 5 (1877) p. 346 (inde Hirschfeld Arch. 
Epigr. Mitth. 2 p. 86). 

In fronte 1 potius l • m quam d • m. — 
4. 5 qui se vivo donavit c{ollegio) ({abrum} den-j,- 
rius niille. REGIO X 27 AQVILETA IBS ab altera parte legitur n. 245, rep. ad 
Aijiiileiam in IV parlila dd \)alndn; jam iii 
musco. 
Contali. Maionica Arch. Epigr. Mitlh. 6 (1882) p. 80. Supplementa retinuimus in eph. proposita. 196 litteris bonis et magnis ; extat Aquileiae in 
innseo. 

c . i fr^i i 
ag. 
iiii V iR- 1 D QQi >.THOPO fl KNilNl Contuli. Maionica Arch. Epigr. Mitlh. 4 (1880) 
p. 93. 

Eiusdera nominis vir reperitur n. 744 sevir, 
n. 1251 libertinus. 

1S7 origine videtur esse Aquileiensis ; extat 
Felettis in hortis Colloredo. 

Q_MA/^. cio ?. .. 
HARV spici ? 
CONpV gi 

ET iWARJCWe ? 

F i. o rW ntinae ? 199 rcp. Aquileiao ad mmeam. Extat ibidfefh. Descripsi. 198 stela litteris leviter incisis. Rep. ad Aqui- 
leiam in fundo Cassis alla BeUgna. Extat 
Paperiani apud Gregoruttium. 

PRISCV:/ 

coLONo/n/m 
AQViL 'slervus 

Contuli. Gregorntti Arch. Triest. 5 (1877) 
p. 336 (indc Hirschfeld Arch. Epigr. Milth. 2 
p. 8G). S A -H+i vir Descripsiraus Gregorattius ct cgo. 

900 stela litteris aetatis Flaviorum, rcp. d. 
5 .Apr. 1883 alla Colooihara presso la vi<i 
Petrada nd /ondo Urbanelli. lam in museo. 

L o C 

C • T l T I • C • F 

R V F I 
inl • V • AED • POT 
5 IN^FR-P-XXiv 

IN • AG- R^XVI 

Gregoruttius misit Momraseno ct ed. Arch. 
Trieslino 10 (1884) p. 403. 

Quattuorviri aedilicia potestate Aquileienses 
ante hunc nuUi innotuerunt: praef(ectum) aed. 
potest. invenies n. 749. 

1801 rep. ad Ronchi gegenUber dem Wachler- 
hause n. 51 der Bahnstrecke Gorz-Tiiest 
Maionica. Nunc Aquileiae in rauseo. 

TiH-^ V^ I • dIC • AQyiLntPra 

m^tossio^t^f-pol-rvfo-fratru 
-Itt-i^vir ivr dIc ^ 

q_^ tossio • t • f • pol ' fratri 

Contuli. Maionica Arch. Epigr. Millh. 4 (1880) 
p. 83 et Milth. d. Centr. Comm. 6 (1880) p. LXXXV. 

909 Buttri apud Toppium. 

1n 

IR 

VIII 

DIC 

Dcscrip.si. 
V03 litteris bonis. Aquileiae in maseo. 
a iD • PC tesl 
Descripsi et ectypum sumpsi. AQVILEIA 28 REGIO X 204L tabula ex marmore longa m. 2.10 lata m. 1 ropcita superposita columellis duabus, Aquileiae 
ad moenia occidentem versus in fundo Cassis alle Marignane entro U recinto qvasi diritnpeltn 
al lempietlo di Giove (v. C. p. 1073 ad n. 2925 vel potius 2199). La pietra, Gregoruttius ait, 
prinia di essere stala da me vidiita, vmne inavveriilamente sinossa dal primitivo posto, al qiiale 
venne poscia alla meglio restituita. II momanento e circondato da un septo di pietra, il di cui 
orlo superiore sta a livello del piano della pielra ed ha 1'altezza di circa mezzo metro sul suolo 
antico della citta. Davanli la tavola verso mezzogiorno tiovasi un grande cubo di pietra sopra 
tre gradini, che crederei un"ara, se non ostasscro due impiombature, una per lato ad egualc 
distanza, che sembrano fatle per fissarvi un^ansa od un qualchc soslegno di metallo. Uindice 
di ferro delle ore, il di cui punto di fissazione d segnato con un cerchietto nel disegno, fu rin- 
venuto staccato presso la pielra. Nunc Aquileiae in mnseo. 
Contuli et ectypum reportavi. Gregorutti Bull. d. Inst. 1879 p. 28-30 et Arch. Triesl. 6 (1879-80) 
p. 334 (inde Hirschfeld Arch. Epigr. Mitth. 3 p. 4(5); Kenner Gentral-Gommission 6 (1880) p. 7 
et CXXXIV. 

y/ plinlo, Gregoruttius ait, corrisponde nelle proporzioni al doppio quadrilatero della ciiia murata, 
e la pietra trovavasi collocala sul sito coi lati parallelamente al corso delle mura, di modo chc 
gli assi longitudinale e irasversale delia medesima segnano la direzione dei cardini e dei deciimani 
della coloniu. Per conseguenza la pietra conferma cio che indicalo scorgesi dalla direzione delle mura, 
vale a dire una decHnazione del cardo maximus di circa 22 gradi da settentrione verso ponenie. 

[Conferendus est locus Vitruvii 1, 6 seq. ; moenibus circumdalis sequuntur intra murum arearum 
divisiones platearumque et angiportuum ad caeli regionem direciiones. De quibus postquam exposuit, 
addit 1, 6, 12 foi^mas sive uti Graeci axr^/n((T(c dicunt duo, unum ita deformalum, ut appareat unde 
cerii ventorum spiritus oriantur, alterum quemadmodum ab impetu eorum aversis directionibus vicorum 
et platearum eviientur nocentes flalus. Formis demonslratis concludit : ila his confcciis inkr angulos 
octagoni gnomon ponatur ei ita diriganiur angiporiorum divisiones, Venti octo apud Vitruvium iidem 
sunt, nisi quod qui hic est aquilo, Vitruvio est caurus, qui hic boreas, Vitruvio aquilo; praeterea 
solanus Vitruvii hic appellatur desolinus vocabulo alibi non invento. Th. M.] KEGIO X 29 AQVILEIA 905 litferis bonis. Tn tlicatri pradn; rep. «//<; 
Mitrujnane inter rudera tlieatri. Nunc Papc- 
riiiiii apuil Gregoruttiuui. 

F A. A isT 
RVTEDIAE 
A/r/tiAE procLa^ 
/dva pret// 


XXI 


XX 


p • r o R 


C-CLV 


C • V A L^ 


--€-^^ M xiy; 

T • V 
c • A 

cOivW 

Contuli et ectypum reportavi. Maionica Arch' 
Epujr. Mitlh. 3 (1879) p. 178 ; Gregoruttius Arch- 
Triesl. 6 (1879-80) p. 337. 

[In tertia pagina 3. 4 quod dat Gregoruttius 
A.FE>Ja PROCLyt. I l/Zvdva • pk • et • sec 
(ani4a procLae 1 p///a dva pret sec Mai.), 
sine dubio verum; in lapide imt Alfeniae Prodae 
l[oc]a dua (sic) pri{inum) £t sec[undwn). Th. M.] I90G in simili gradu, rep. alle Marignane in fundo 
Cassis; nunc extat Paperiani apud Grego- 
rnttium. c • vari T 


COTta 


JW-ALLEl4 


c\ 


VI 
CAPITO N 


o] 


XVI Descripsi et ectypum reportavi. Maionica 
Arch. Epigr. Miltlu 3 (1879) p. 179. •09 in simili griulu, rcp. alle Marignane ; nunc 
e.\tat. Papcriani apud Gregoruttium. M X S VM 
CEVONIA 
A-AA^IL 
EBVR-MXS-m \1 I 

qviqo rji 

A-M/IL Contuli et ectypum reportavi. Gregorutti 
Arcli. Trieslino 5 (1877) p. 337 (inde Hirschfold 
Arch. Epigr. Millh. 2 p. 85). 

2, 3 et 3, 3 videtur significari A. Manil{ius). 1*08 duobus exemplaribus : rep. ad Aquileiara in 
fundo comitis Toppo alle Bacchine ; nunc 
Buttrii in villa Toppii eiusdem. 

L • M 

SODALIVM 
IN-F'P'XXX 
IN • AQ • P- XXV 

Cuntuli. Toppo apud Fiorellium Nol. d. Scavi 
1877 p. 107; Gregoruttius Arch. Triest. 5 (1877) 
p. 334 (inde Hirschfeld Arch. Epigr. Mitth. 2 
p. 87). 1909 rep. in fundo Ritter-Zahony; nunc Aquileiac 
in mnseo. 

conliv Qis Contuli. Maiunica Arch. Epigr. Millh. 6 (1882) p. 80. SIO rep. alle Marignane; nunc Aquileiae in j 1911 Aquileiae rep. in effossione facta a baronc 
museo. Ritter; nunc in rauseo. 

Innl v| iro ? 

|T I O N 
CO .T~SkN • AQ_ s A c E R doles 

I 
FLAMINe.? 

res Descripsi et ectypum surapsi. Maionica Arch. 
Epigr. Mitlh. 6 p. 79. 

[Non sine causa in epheraeride citata coni- 
citur 1 lapicidara dedisse errore imii viRO pro 
llil VIRO. Nos aliam viam ingressi non minus 
lubricam seviro titulum fecimus dedicatum esse 
a sacerdotibus (pontificibus?) fiarainibus augu- 
ribus. Th. M ] Contuli. Maionica Arch. Epigr. Milth. G (1882) p. 83. ^Vi Buttrii apud Toppiura. VBLICJ Descripsi. AQVILEIA 30 REGIO X !Sfl3 in cippi fragmento. Aquileiao in museo 
Maionica. Ego ibi non reppeii. 

ab una parte: ab altera: 

\ D D • D 

syjih^' STOKisj 
Maionica Arch. Epigr. MiUli. 4 (1880) p. 94. 

9t.4L litteris rudibus ; rep. ad Aquileiam in fundo 
Cassis alle Marignane una cnra titulo n. 341. 
Nunc extat Paperiani apud Gregoruttiura. 

AVPELI VS- HELIA Sic 
NVS-NICOME 
DEVS-IC POSIT 

vs c^ 

Contuli. Gregorutti Arch. Triest. 6 (1879-80) 
p. 32 (inde Hirschfeld Arch. Epigr. Miilh. 3 p. 49). 2M.& rep. Fiumicelli in fundamentis vetustae 
aedis S. Valentini; extat Paperiani apud 
Gregoruttiam. 

A N S V ^ 
L I B 
PRIMiqENIVS 
E X C V S O R • 
5 ARQENTARIVS 

ET^PVLLIAE MEROPE 

Contuli ot ectypum sumpsi. Gregoruttius 
Arch. Triesl. 5 (1877) p. 345 (inde Hirschfeld 
Arch. Epigr. Mitlh. 2 p. 86). 

;9fl6 litteris non bonis. Stelae fragmentum rep. 
Aquileiae, dura inurus deicitur in aedibus 
Mastrella ; nunc in museo. 

L N O V I V S 
C V L I C I O 

VENDIDt PRAEbw 
MATT O N lAN VM 
V. 5 CLAVDIAE • SEMN Cae 

-siN MILIARIO vnvia 
i/\iMiNA eitiTiBhis 
ab aquileia parls . . . 

Contuli. Maionica Ai'ch. Epigr. Mitth. 6 (1882) 
p. 81. 

Supplementa praeceperunt qui antca cdi- 
derunt. *■•? atramento picta in marraore reperto Aqai- 
leiae in funJo Pasqualis ])ono nosocomium 
GREGOliUTTi. Ab Urbanettio emit muscum 
Aquileiense Maionica. 

DOMINO 
MEO MAGISTRO 

Maionica Arch. Epigr. Millh. 4 (1880) p. 90: 
Gregoruttius dcdit. 

*fl8 litteris labentis aetatis, in columnae mar- 
moreae fragmento alle Marignane reperto; 
est in museo. 

J ii C D E F q H I KLMN O P Q_R S T V Y £ 

Descripsi. Maionica. Arch. Epigr. Millh. .'5 
(1881) p. 124. 

Ego 1 non vidi abc, 2 pro ik excepi H, 
3 sic excepi errore raeo p q_r s r t v x y-S . 

9flO in cippi fragmento. Esisle al borgo Paco casa 
Prister Greqoeutti; iara in rauseo Aquile- 
iensi. 

D • M 
AELIVS 

Contuli. Maionica Arch. Epigr. Mitlh. 4 (1880) 
p. 91 ; Gregorutti Arch. Triest. G (1879-80) p. 338. 

5880 litteris magnis et bonis ; Aquilelae in rauseo. 
c- afvllInJ 

Contuli. Maionica Arch. Epigr. Mitth. 3 (1879) 
p. 179. 

SJ^fl litteris optimae aetatis, Aquileiae rep. una 
cum n. 297 in praedio Urbanetti, alla Golom- 
bara ; iam in museo publico. 

L • ALBIVS- l • l 

BVCCIO 

ALBIA- L • L 

TERTIA 

5 VXOR-VIVA 

F ECI T 

Gregorutti Arch. Triesl. 10 (1884) p. 409; 
Maionica Central-Cuminission 1883 p. LV. 

Albia L f. Tertia redit in titulo Aquileiensi 
n. 8328. rEGIO X 'M AQVILEIA 992 arciv fnvgincntnm ; oxtabat in vico P.iia ad 
Coriuons in acdibus Doperis, nnnc est Cor- 
nions apud doctorein Cumano. 

al 
(iregoruttius Arcli. TriesL 10 (1884) p 413. 

993 in arcae fragmento Aquileiae in museo 
Ritteriano Maionica. Nunc in publico. 

• alLBIAE-DIC' Contuli. Maionica Arch. Epigr. Mitlh. 6 (1882} 
p. 81. 

!9!9Jl locus non traditur; fortasse Aquileiensis. 

D- A^B- SEGET 
M/- TI • I >; • AB 
I N • FR- P • L 
IN • AGR • P • XXX 

Ex sclieda adservata in museo Tergestino. SSS5 rep. ad Aquileiam alle Bacchine. Nunc 
Buttri apud Toppium. ALCIMVS* lERO 

NIS • F • MARCIAE 

DIOCLIS-F DOMITIVS 

ALCIMI -F • V^ F Contuli. Comes Toppo apud Fiorellium Nol. 
d. Scavi 187'7 p. 107: Gregoruttius Arch. Triest. 
5 (1877) p. 344 (inde Hirschfeld Arch. Epigr. Millh. 
2 p. 87). 99G in arnlae fragm. ; extat Aqnileiae in atrio 
curiite. /) 2 • A T T I 

a/\EHA N A P El 
\I rTHZC* Contuli. Maionica Arch. Epigr. Mitth. 4 (1880) p. 05. * •l basis. Battri apnd Toppium. 

ANNEA • HELPIS • UOCVM 
DEDIT • MATER^INFELIX . 

Descripsi et genuinam iudicavi; ectypura 
surapsi. Edidi apud Fiorellium Nol. d. Scavi 1883 
p. 158. 

C. V, 1096' legitur ad exemplum Maionicae 
scriptum editaque Toppi et Gregoruttii inter 
suspectas. Sed editorem exempla deceperunt; in 
ipso lapide primae quaeque vocabulorum litv- 
terae non eminent, neque praeterea suspicionem 
movent. 9188 stela rep. alle Bacchine ; nunc extat Pape- 
riani apud Gregoruttium. L • M 
arvan d i ae 
ampliatae 
et • pvdentis 

lIb 
in^fr^p-xxx 
in^agr-p^xx Contuli et ectypum sumpsi. Gregoruttius 
Arch. Triest. 6 (1879-80) p. 338. »!80 Aquileiae in museo. "-g-rri E N I • B L /i 

Contuli. Maionica Arch. Epigr. Mitth. 4 (1880) 
p. 89. 

Q. Baienus Blassianus praef. coh. II Asturum 
nominatur in titulo Tergestino n. 539. 

q_b A I E^N I Maionica. 930 rep. Aquileiae prope moenia ad substructio- 
nes ingentes in eifossione facta a barone 
Ritter : iam in mnseo. 
Descripsi. Maionica Arch. Epigr. MiUh. 6 
(1882) p. 83. 

1 bassv Mai. 
Cf. n. 263. AQVILEIA 32 REGIO X 931 fragnfientmn paricti immissuin della seconda 
casclta Tidlio alla Ddigna MaionicA. Hodie 
latet. 

BILLIEN 

M 
'JAET 

Maionica Arch. Epigr. Milth. 3 (1879) p. 179. 

939 rep. Aquileiae in effossione facta a barone 
Eitter; nunc in rnuseo. 
^ i vj 
CAEC 

Descripsi. Maionica Arch. Epigr. Mitth. 6 
1882) p. 83. 

933 in arcae fragmento; extat Aquileiae in 
museo. 

/"^ 

MAN S • IL. -, 
ciNDIDAE 

uijyys- POS 
5 uix/A XXV 

Descripsi. Maionica Arch. Epigr. Millh. 4 
(1880) p. 95. 

934 cippus Fiumicelli rep. inter rudera vetustae 
aedis S. Valentini; nuncPaperiaiii apud Gre- 
goruttiura. 

L-M 

P • CATTIDI 

PRIMI 
IN-FR-P-XX 

Descripsi. Gregorutlius i4rc/i. Triest. 5 (1877i 
p. 3^7 (inde Hirschfeld Arch. Epigr. Milth. 2 
p. 87). 

V. 4 priores omiserunt. 

935 Aquileiae in museo. c U K. ^^~\ 
iN • FR- p • xxy: 
iN • AG^ p xxxr. 

\L I B • L I B Q_ j 
jJQ \ S T E R I S 9/ 

suis Contuli. Maionica Arch. Epigr. Mitth. 4 (1880) p. 95. 1 ego uuu vidi. 93G rep. Aquileiae in praedio Boschiatt; extat 
Paperiani apud Gregoruttium. Descripsi. CORNEL • AC) 
^ |f ANN • yv / 937 Aquileiae in limine scalarum curiae Greg. 
Hodie latero monuit Maionica. 

L ■ M 

W-CORNELI 

HERACLAE 

IN^F-P-XX 

Ih-lhll 

Gregoruttius Arch. Triest. 5 (1877) p. 341; 
Maionica Aixh. Epigr. Mitth. 2 p. 87. 
5 om. Greg. 938 litteris bonis; Aquileiae in museo. 

C • D I ND I 

FAMILIARIS • 
SIBI • ET • SVlS 
h C^DINDIO^C^L 

CLARO 

L • M • Q^ Q_- V • P • X>|' Contuli. Maionica Arch. Epiyr. Milth. 5 (1881) 
p. 120. 939 litteris saec. tertii. Aquileiae rep. una com 
n. 275 in praedio Urbanetti alla Colombara; 
iara in museo. D M 

DIONYSIO' 
AD IVTORI 

PROCESSVS^ACT Maionica Central-Commission 1883 p. LV; 
Gregorutti Arch. Triest. 10 (1884) p. 411. 940 litteris magnis. Aquileiae in museo. 

(/[OMIT 

:|) o M I 
Descripsi. REGIO X 33 AQVILEIA 941 rep. inter Belipna ac Finmicello in praeJio 
Toiiiaselli; nunc in vico S. Antonio di Fiu- 
nucello apud Toniascllium. 

u c r V V I 

iVSTI A 

in /'/'.Nl XVI Contuli. Maionica Arch. Epigr. Millh. 6 (1882) 
p. 85. 

2 supplevi ad n. 1198, 

94:9 Aquileiac antea in acdibus Cassis ; nunc in 
museo. 

L JW 
F-QjL 

Contuli. Gregorutti Arch. Triest. 5 (1877) 
p. 347; Maionica Arch. Epigr. Mitth. 2 (1878) p. 87. 

3 ORlENTii Greg. dubitans, ORiENTis Mai , 
/p (vel r)ientis ego. 

943 arcula Aquileiae rep. in fundo Scofa; iam 
in museo. 

OSSA 
L-FABRICI 
VALENTIS 

Contuli. Maionica Arch. Epigr. Mitth. 6 (1882) 
p. 82. 

944 stela Aquileiae rep. in praedio Urbanctti alla 
Colombara presso S. Eyidio; iara adservatur 
in rauseo. 

favoniao-l- 

N IQELL A 

L O C • M O N 
IN-F'P'XVI-IN-Aq-P-XVI 

Gregoruttius misit mihi et ed. in eph. Arch. 
Triest. 10 (1884) p. 403. 94& ab altera partc legitnr n. 195. Ad Aquilfiam 
rep. ad pontem Natissae alla IV partita del 
paludo ; nuiic adservatur in museo. FI 
|c • vIb I VS • AP( 
|V I B I A P O 
i v V L T I/ c-S-A 

Contuli. Maionica Arch. Epigr. Millh. 6 (1882) 
p. 80. 

[1 genii l[oci'] proponitur in ephemeride ; sed 
magis crediderini nomen proprium subesse, puta 
C. Gentilio (?) C. f. Fido. Th. M.] 946 Extabat Fiumicelli apud Delnerium, nunc 
Aquileiae in musen. F AVS l 


• Q_C- E \ 


C H I L O \ 


• FABIA • Vr\ 


X V I 1 Descripsiraus Gregoruttius et ego. ego ecty- 
pura surapsi. Maionica Arch. Epigr. Mitth. 5 (1881) 
p. 121. 

1 c FAVS , 2 Q_- L Maionica. 

94*? arula rep. prope vicura Terzo ad aedem 
S. Martini. lam in rauseo Aquileiensi. 

\;jVLVio 

/■/WSTINO 
ANN-XIX 
EDI A 
5 CRISPINA 

GENERO 

Contuli et ectypura sumpsi. Maionica Arch. 
Epigr. Mitth. 6 (1882) p. 82. 

4 qRisPiNA Maionica non recte. 948 Aquileiae ibi ubi nunc est museura; in eo extat. C HEIV Gregomttius dedit. 949 rep. ad Aquileiara in regione Boschiatt; est 
Paperiani apud Gregoruttiura. Descripsi. 
AQVILEIA 34 EEGIO X 1950 litteris vetustis. Buttrii in villa Toppo. I IHI LAR.|fCVIV 
LOC-QiP>|cVI • LIBEOR 

Descripsi; litterae parura certae sunt. 

!9&I rep. in via qua a vUla Raspa itur alla casa 
bianca Gregokuttius ; rep. ad Grado Maio- 
NicA errore. Hodie Fiumicelli apud Delne- 
rium. 

C • IVLIO 
Contuli. Maionica Arcli. Epigr. Mitth. 5 (1881) 
p. 121. 

19&!S litteris adinodum pulchris. Extat Aquileiae 
parioti immissa stabuli villki Audrian. 
Contuli. Maionica Arch. Epigr. Milth. 5 (1881) 
p. 125. 

2in. in potius quam ii. 

953 litteris bonis. Gradi in pavimento calinae 
aedium n. 30. 

[ativs^ cali\ 
Iet^ ivlia 

pa^iENTES 

Gregoruttius descripsit. 954 antea ad Aquileiam ad Ausam in aedibus 
Burani; nunc in rauseo. 

D • M 
IVL • FELICITAT 
/?IL-Q^V-A-XV 
ET • TVTIC lO 
5 TROPHIM 

r F N E R^^-^ 

Descripsi. Guido Levi apud Maionicam Arch. 
Epigr. Mitth. 4 (1880) p. 96. 
4 TVTIDIO Levi errore 955 litt. elegantibus. Stela raarmorea rep. ad 
Aquileiara in praedio villici Leonardi An- 
drian entro il circundario delV anlica necro- 
poli di S. Felice ; nunc Papcriani apud Gre- 
goruttiura. 

D • M 

I V L I A E 
SPERATAE 

AN • xxn 

5 IVL • SECVN 
SOCR • BRVTl 
PIENTISSIME 

L • D 

A PETR^ANTON 

Contuli et ectypum sumpsi. Gregorutti Arch. 
Triesl. 6 (1879-80) p. 26 (inde Hirschfeld Arch. 
Epigr. Mitth. 3 p. 47). 

[6 bruti Gregoruttius accipit pro nnrui ; 
adlegans nurum ut bru apud Gallos, ita apud Friu- 
lanos hodie appellari hrut. Sed id vocabulum 
alienum reliquis linguis a Latina derivatis si recte 
viri docti iudicaveruut Gallos et Foroiulienses tra- 
xisse a vicinorum Gerraanorum vocabulo Braul, 
Eomana aetate in Italia superiore in usu esse 
non potuit. Magis igitur crediderim iuxta titulura 
hunc olim alium stetisse Bruti cuiusdara generi 
luliae Secundae et permittente Bruto eodem loco 
sepelivisse luliam Speratam. Th. M.] 

956 arcae fragm. anno 1878 alla Golombara rep., 
nunc Aquileiae in rauseo curiae Grego- 
RUTTI. Ego non repperi. 

A VLI AN vs 
5ec\vNDIN^E Gregoruttius dedit et edidit Arch. Triest. 
10 (1884) p. 412. 

951 arca litteris bonis; rep. ad Aquileiara in 
regione Boschiatt in fundo Andrian; nunc 
Paperiani apud Gregoruttium. 

IVVENTIO • IVNIANO 
FIL-ANNICVLO^MENS ' III 
DIER • III • BARBIA * VRSINA 

Contuli. Gregoruttius^rc/i. rn«/. 6 (1879-80) 
p. 342. REGIO X 35 AQVILEIA 959 Aqnileiae in innseo. 

|l L I E N I A E 
mjvRCELLINA 

viviyar^' 

' : I ij Contnli. Maionica Arch. Epigr. Millh. 4 (1880) p. 90. )950 litteris bonis. Aqaileiae in aedibns via delle 
Vergini n. 38 in fonestra. d 


IS M /. 


m 


\ R I A 


l 


A CAE 


c m 


AR IV 


I 


lECATyv B US 
C L 
AE 

EVSl 

Tissil/nae 


ContuU. Maiouica Arch. Epigr. Millh. 5 (1881) 
p. 120. 

Titulus n. 26G, quem huius partem fuisse 
credit Maionica, et litterarum magnitudine et 
lapidis condicione totus diflfert. 

900 ad Natissae ripam: non cernitur nisi aquis 
adraodum depressis. 

jTvT - 

OQVI 
XVI I I I 
l A X I M I 
A R E N T E S 
3 R B A T I 

Acceptam a Guidone Levi edit Maionica Arch. 
Epigr. Mitth. 4 (1880) p. 96 ; ego habui descriptara 
a Bergamasco Aquileiensi. 

3 xviii Levi. — 5 parentps Berg. 

9St rep. in vico S. Lorenzo di Fiumicello ad 
Aquileiam, dum raurus deicitur; iam in 
rauseo. 

L • M M- METELL 
AQATHONl Contuli. Maionica Arch. Epigr. Milth. 6 (1882) p. 82. 2. 3 quae inclinatis dcdi, surapsi a Maionica. M99 rop. .\qaileiae. Extat Paperiani apud Gre- 
goruttinm. 
Descripsi. MS rep. Aquileiae. Extat in musco. 
Contuli. Maionica Arch. Epigr. Mitth. 6 (1882) 
p. 83. 

Ad eumdem refert Maionica fragmentum 
n. 230. 904 rep. ad Aquileiam ad viam Anniara in fundo 
lohannis Santi nelV ubicazione denominata 
Scofa alle Marignane; iam in museo curiae. 

CN • ocTavivs • cn • l • ClA /e)s /-■ Descripsi quod superest, integrura descripsit 
Gregoruttius Arch. Triest. 6 (1879) p. 30 (inde 
Hirschfeld Arch. Epigr. Mitih. 3 p. 47). 

Hodie finit in Ci.a/. I9G5 litteris bonis et pulchris. Bep. alla Beligna 
in fundo TuUio: extat ibi in atrio casae 
eiusdem. 

Q_ ' oTRO^iM.y 

D i p H I lJ M .y 
fIeri • ivssiT • SiW» et 

OTRONIAE • CLARlt« 
5 Q_- OTRONIO • A P T O^ 
Q_- OTRONIO • PRINCIPI 
OTRONIAE^ HILARAE • L 
Q^OTRONIO^APTI-L^FESTIVO 
HELVIAE FAVSTAE 10 L-M-IN 
IN-AQR ara 
accensa FR-P-XVI 
P ■ XXXII Contuli. Gregoruttius Arch. Triest. 5 (1877) 
p. 343 (inie Hirschfeld Arch. Epigr. Mitth. 2 
p. 88). AQVILEIA m REGIO X !t66 Aquileiae in museo curiae. E • PACAENE • SALVE Contuli. Maionica/4rc/t. Epigr. Milth. 4 (1880) p. 95. Cf. ad n. 259. 969 in vico Farra prope Gradisc.im in atrio 
parochi. d M 

'AEl VSAS 

NNVCLA 

• H • S • EST 
I-tlS-MATER-D-S-I- Contuli. Maionica Arch. Epigr. Mitlh. 6 (1882) 
p. 82; Gregorutti Arch. Triest. 10 (1884) p. 413. 
1 om. Greg. — 2 fin. s pro puncto est. 968 arca litteris bonis. Aquileiae rep. ad tem- 
plum lovis; iam in museo. 

PARTISCl • AVGVSTALIS 
CONIVGI • BENEMEREN- 
SENTIA • SEMNE • ET 
S I B I 

Contuli. Gregoruttius Arch. Triest. 6 (1879) 
p. 30 (inde Hirschfeld Arch. Epigr. Mitth. 3 p. 48). 

969 rep. Aquileiae in effossione facta a harone 

Ritter ; nunc in rauseo. 

PED i\ 

Contuli. Maionica Arch. Epigr. Mitlh. 6 (1882) 
p. 83. 

9'JO saxum litteris magnis inscriptum. Extat in 
vico S. Valenlino di Fiumicello iu aedibus 
Micheli n. 48 pro lacu. —r Contuli. Gregorutti Arclt. Triesl. 5 (ISTT) 
p. 342 (inde Hirschfeld Arch. Epigr. Millh. 2 p. 88). 971 litteris saec. tertii, partim abrasis; rep. 
in praedio Urbanetti alla Colombura; iara in 
museo publico. -^ 


1-PETICEDIV 
M-F 
TERTIA 


p 


ETICEDIA Gregorutti repperit ct descripsit Arch. Triest- 
10 (1884) p 411. 

979 stela rep. ad Aquileiam : nunc Paperiani 
apud Giegoruttium. 

L o C 

C • P E T R O N I 
AM P H I O N I S 
^X; FR* P • XVI 

5 m.aJr>r^jqoc.ii 

Contuli et ectypum sumpsi. Gregorutti Arch. 
Triest. 5 (1877) p. 342 (inde Hirschfeld Arch. 
Epigr. Mitth. 2 p. 88). 

973 litteris bonis; est Aquileiae in rauseo- 
p H I L wli 

STRATO Descripsimus Gregoruttius et ego. 974 rep. Aquileiae in moenium parte septentrio- 
nali in fundo Pasqualis; nunc extat in museo. 
Descripsi titulum evanidum. Maionica Arch. 
Epigr. Mitih. 5 (1881) p. 121. 975 litteris optiraae aetatis; Aquileiae una cum 
n. 221 rep. in fundo losephi Urbanetti alld 
Colombara ; nunc in museo. 

L^PINARIVS^L^F- NATTA 

P A T E R 
L • PINARIVS • L • F • NATTA • F 
CAILIA-C-L-ANTIOPA 
5 VXSO R^OPSEQ_VEN 

Maionica Central-Commission 1883 p. LV; 
Gregorutti Arch. Triest. 10 (1884) p. 410. 

[Titulus Abellinas C. X, 1129 dedicatus est 
L. Pinario L. f. Gal. Nattae aed. llvir. q. tr. mil. 
leg. III praefeclo Rernicidis. Pinarii Nattae patricii 
noti. Th. M.] REGIO X 87 AQVILEIA liVG tep. ad Aquileiam in via Annia ad pontem 
q. d. Rosso iii praedio Sonigaglia; iam in 
mnseo. 

L • M 

C • PI NN lO 
PROVt^CIALS 
U-J • FR- P • XX in agr. p. . . 

Contuli et ectypnm sumpsi. Maionica Arch. 
Epigr. MiUh. 6 (1882) p. 84. 

2. 3 requiritur aut Pinni aut Provinciali. 

•19 litteris saeculi prirai. Fiumicelli rep. ad 
viam Geminam in fundo Prister 7iella con- 
irada denominala Crocara. Extat Paperiani 
apad Gregoruttiura. 

C^PLENIVS^L^F 

protorae chIlo v • F protome 
coroUa 

SIBI-ET-L-PLENIC( 
FRATRI-C -PLENIp 

5 V)0-\-\h^KT\s^iberlabusque 

Contuli. Gregoruttius Areh. Trlest. 6 (1879) 
p. 29 (inde Hirschfeld Arch. Epigr. Mitth. 3 p. 48). 

ItlS Fiumicelli apud Dominicum Delneri. Descripsi. L Zqc • Da'^ 
polyI U'?© Aquileiae rep. in eflfossione fixcta a barone 
Patter; nunc in rauseo. 
Contuli. Maionica Arch. Epigr. Millh. (1882) p. 83. •80 litteris bonis. Aquileiae rep. in platea rausei; 
est in eo. 

t^IM 
PR 

7 

Contuli. Maionica Arch. Epigr. Milth. 6 (1882) 
p. 83. •91 littcris optimae aetatis et fortas^e liberae 
rei publicae; in epistylio columnae Doricae, 
rep. ad Aquileiam alle Dacchine. Extat Buttri 
in villa Toppii. 

M X PVLLIVS " TR '^ F 

Contuli. Muionica Arch. Epigr. Mitlh. 5 (1881) 
p. 121. 

Propter praenomen quod est Trehius v. C. X 
p. 1088. 

•818 rep. 15 Mart. 1883 alla Colombara presso 
la via Pelrada nel fondo Urbanelli ; iani in 
museo. 

RAiA- > • lIb 

VENVSTA 

Gregoiuttius misit Moramseno et ed. Arch. 
Triest. 10 (1884) p. 404. 

•83 litteris bonis, Iii via quae Aquileia ducit 
Belvedore, dextrorsus ponticulo immissa. kVBR 
lARD/ 

Descripsi Bergomasco duce. •84 rep. Aquileiae in eifossione facta a barone 
Piitter; nunc extat in rauseo. 

CO TNSOBRino 

r v^FO 
Gontuli. Maionica Arch. Epigr. Mitlh. 6 (1882) 
p. 8i •85 in fragraentis duobus tituli eiusdera. Aqui- 
leiae in atrio divcrsorii del museo. 
s A L v~t- 

ARB ITRA ]tU Descripsi. AQVILEIA 38 REGIO X )980 arcae pars. Aquileiae in museo ; ego ihi non 
vidi. 
Maionica Arch. Epigr. Mitth. 4 (1880) p. 91; 
Gregoruttius vidit. 

1 D Mai., D Greg. — 3 iTis Greg. 

9^1 rep. Belignae. 

M 
SEVERINA 
PIA QVE 

ann os • xx 
Maionica Central-Gommission 1883 p. LVII. 

888 arula litteris pravis; est Ronchi in aedibus 
Vicentini parieti immissa. 

SOTIR HECAT 

i 

Contuli. Gregoruttius ^rc/i. Triest. 6 (1879-80) 
p. 343. 

*80 litteris vetustis. Eep. ad viam quae Aqui- 
leia ducit Belvedero ; nunc in stabulo Man- 
zili. 

C'STATIVS-C'F 
C . C • F 

P • C • F . 

P • P-F'Q_ 

5 / L I C I N I S 

Descripsi et ectypura reportavi. Dedit item 
Gregoruttius. 

4 postea adiectus est litteris minoribus. — 
5 littera una in principio deficit; quid subsit non 
adsequor. 

»90 litteris aetatis liberae rei publicae; extat 
Aquileiae apud Bergamasco. Lp. P^P^ F- STATIVS 
P • F • LVCVLLVS 
P • F' TERTIVS 
Q_-XVI 

Contuli. Maionica Arch. Epigr. Mitlh. 3 (1879) 
p. 179. 

[2 fortasse fuit pw • p • F. Th. M.] ^•1 stela litteris bonae aetatis inscripta; rep. 
alla Golombara in horto Prister; nunc in 
maseo Aquileiae. 

P • STATIO • P • L • NAMKO 

STATIA'P-L^HILARA 

STATIA-P-L-FAVSTA 
P • STATIVS • P • L • RVFIO 
5 FIERI • I VSSI T L • P . Q_ X V I Contuli. Maionica ^rc/i. Epigr. Milth. 5 (1881) 
p. 122; Gregoruttius Arch. Triest. 10 (1884) p. 411. 

*0* operculum cistae; extat Aquileiae in museo. 

^y', • TERENTI 
MODERATI 

Contuli. Maionica Arch. Epigr. MHth. 4 (1880) 
p. 91. 

803 in vico Quisca in turri campanaria aedis 
S. Martini. u. ERT I O 

ONIA-C^F- SECv/arfa 

F • SIBI • ET 

BIAE • PRISCAE • FJ Gregoruttius Arch. Triest. 6 (1879-80) p. 344 
ad ectypum. 

*04 litteris vetustis. Eep. in alveo fluminis 
Natissae; nunc in museo. Descripsi. Maionica Arch. Epigr. Millh. 3 
(1879) p. 179. 

90& rep. ad moenia Aquileiae septentrionem 
versus; nunc in museo. 

D M 

T I T I ys. 
V R S A E 
CLAVDIVS 
5 PA P I AS 

VXORI 
PIENTIS 

Contuli. Maionica .irch. Epigr. Milth. G (1882) 
p. 85. BEGIO X 39 AQVILEIA •Oe lep. Aquileiao alle Bacchin- ; nunc Buttri 
apud comitem Toppo. 

M • TVRPILIVs 
M-L-OMACIO 
TERTIA-ATTIA 
CF-L-P-Q_XII 

Contuli. Toppa Not. d. Scavi ISIT p. 107; 
Gregoruttius Arch. Triest. 5 (1877) p. 343 (inde 
Hirschfeld Arch. Epigr. Millh. 2 p. 89). 

991 stelae duae quae ad anam sepulchrum per- 
tinere videntur. Aquileiae rep. alla Colom- 
bara in praedio Urbanetti ; iam in museo. P -VEIDI 
L-P-Q:.XVI R EQILLI 
L-P-Q^XVI Gregoruttius Arch. Triist. 10 (1884) p. 409 
dat utramque, posteriorem Maionica Cenlral-Com- 
musion 1883 p. LVI. S09 littcris optimac actatis. Originc videtur esse 
Aquileiensis ; extat in vico Felettis in villa 
Colloredo. 

l-m-prIjvvvsa-via- pvblica 

IN FR-P-XVI-IN'AGR'P' I XXXI I [ 

Descripsi et edidi apud Fiorellium Nol. d. 
Scavi 1883 p. 158. 303 Terzo nel primo scalino del caffi. 

L • m) 

c^a\ 
Descripsi. 

304 Aquileiae rep. in fundo Ritter; est in maseo. 

L^Ti^B-AB sic 

IN-FR-P XL 
IN AG-P XX 308 rep. Belignae; extat in casa deUa Madonna. 

VRAN Ie 
AN-IIII 

Descripsi. Maionica Gentral-Commisiion 1883 
p. LVII. 

5899 Aquileiae in museo. 

pC • IVLL • jvl 
Descripsi. 

300 rep. alla Colombara una cum n. ISO; nanc 
Aqaileiae in museo curiae. ARTE 

co 
Gregorutti Arch. Triest. 10 (1884) p. 412. 

301 Aqaileiae in maseo cariae Maionica. Ego 
non inveni. 

■Ta' 
IVI 
^ISPI vs 
ICIVS AN 
lO N I S A P \RENTIMVIII 

I 

Maionioa Arch. Epigr. Mitth. 4 (1880) p. 96. Contuli. Maiouica Arch. Epigr. Mitlh. 6 (1882) p. 84. 305 Topogliani in aedibus Steffauio. 

D M 

B • R- IN • FEL-C 

AN • V • M • VI 

D- IIII-B-R^ ET 

5 AV • CR • I • P 

PAR 

Gregoruttius descripsit. 

300 stela rep. Fiumicelli inter rudera vetustae 
aedis S. Valentini; nanc Paperiani apud Gre- 
goruttium. 

LOCi TIB • Cl 

Contuli. Gregoruttius Arch. Triest. 5 (1877) 
p. 845 (inde Hirschfeld .'I?'c/i. Epigr. Mitth. 2 
p. 87). 309 rep. Aquileiae in effossione facta ad Natissam 
flumen ; est in museo. 

L • M 
C • V 
I-F^P-XVI 
I^A-PXX 

Contuli. Maionica Arch. Epigr. MiUh. 3 (18T9) 
p. iSO. 

Cf. C. V n. 1486. AQVILEIA 40 EEGIO X 308 rep. ad Aquileiam alla Beligna; hodie Pape- 
riani apud Gregoruttium. 

L-M 
T- F-K\ 
I.F-PXVI 
I'A'P-XXXII 

Coutuli. Gregorutti Arch. TriesL 6 (1879-80) 
p. 243. 

309 Aquileiae rcp. prope add. n. 107; nunc est 
in museo. 

LOC 

S-F-P 

Contuli. Gregorutti Arch. TriesL 6 (1879) 
p. 31 (inde Hirschfeld Arch. Epigr. MiUh. 3 p. 49). 

310 Fiumicelli ;i colono Gasparut habuit Gre- 
guiuttius qui servat. 

L • M 
P • P • M 
I N • F • P • X V; 

t N • A G • p • X x: 

Descripsi. Gregorutti Arch. TriesL 6 (1879) 
p. 29 (inde Hirschfeld Arch. Epigr. Millh. 3 p. 48). 

3tf litteris pulchris; Belvedere in casa della 
Madonna, in via quae Aquileiam ducit. 

L^P^R 
P» XX 
P • XXXII 

Descripsi. Maionica Cenlral-Oommission 1883 
p. LVII. 31 IS stela rep. nel palude Panigai presso la 
Palazzina. 

LOC 

Q_s s 
Gregoruttius dedit. 

313 rep. ad Aquileiara alle Bacchine; iam Buttri 
apud Toppium. 

L • M 

p. VM 

Contuli. Gregoruttius Arch. TriesL 5 (1877) 
p. 342 (inde Hirschfeld Arch. Epigr. Mitth. 2 
p. 89) ; Toppo apud Fiorellium Nol. d. Scavi 1877 
p. 107. 314 Aquileiae in museo. 

I N F • p„.k-¥t- 
Descripsi. 315 rep. ad Natissam ? Extat Aquileiae in museo. 

Q_. Q_. V • P • XVI 

Contuli. Maionica Arch. Epigr. Milth. 3 (1879) p. 180. 316 Gradi iu macerie hortorum cx adverso 
aedium n. 293. Qj p • XVI 

Gregoruttius dedit. 31 '? Aquileiae rep. una cum n. 181; iana in museo. 
L • M 

IN • FR^ P • XVI 
IN • AQ • P^XVI 

Gregorutti Arch. Triest. 10 (1884) p. 408. 

318 ad xiquileiam rep. septentrionem versus via 
quae Tertium ducit, in vinca baronis Ritter; 
est in museo. 

L • M 

IN • FR • P • XVI 
IN •AG^P •XXXII 

Contuli. Maionica ilrc/i. Epigr. Millh. 5 (1881) p. 123. 319 ad Aquileiam rep. in via quae ducit Belve- 
dere, apud aedes della Madonna in fundo 
baronis Eitter Maionica. Est in museo. 

L • M 
IN • F • p • XVI 
IN • A • P • XXXII 

Contuli. Maionica Arch. Epigr. Milth. 5 (1881) 
p. 123. 

390 extat Aquileiae apud Bergamasco. IN- FR • p • X 
IN • AG^ P' XXXII 

Contuli. Maionica Arch. Epigr. Miith. 3 (1879) 
p. 180. 

1 L • M Maionica. KEGIO X n AQVILEIA f 391 rop. cum n. 319 ad Aqaileiatn in via quae 
ducit Belvedere apud aedes clella Madonna 
Maionica; iain in niuseo. In FR • P XX 

IN • AGR 
PED XX 

Descripsi. Maionica Arch. Epiijr. MiUh. 
(1881) p. 123. 

399 Terzi in aedibus Sinigaglia. 
in 1 FR • p • XX 
in |agro-p-l 
Descripsi. est pro ponticulo in via quae ducit Aquileia 
Belvedere intus e regione aedium Tullio. L o c 
I A 
p/eil 
iN-A|gf M O N 
F R O N 
) X X 

R-P-LXX Descripsi duee Bergomasco. Posteriorem par- 
toin ed. Miiioiiica Arch. Epigr. Mitth. 3 (1879) 
p. 180. 

3!t4 rep. in fundo Cicogna alle Vergini ad Aqui- 
leiam Greg. Extat ibi apud Cicogua Mai.; 
lam adservari in museo me monuit idem; 
ego ibi non vidi. 
Maionica Arck. Epigr. Mitth. 3 (1879) p. 180; 
Grogorutti Arch. Tricst. 6 (1879-80) p. 344. 8!9ft Aquileiae in maseo. 

tridens 
delpbini doo 

D -M-S 

Contuli. Gregorutti Arch. Triest. 5 (1877) 
p. 338 (inde Hirschfeld ^rcA. Epigr. Mitlh. 2 p. 89). B99 litteris bonis. Aquiloiae in aedibus Puntini. 

H -M- H^ N -S 

Descripsi. 

f 

399 litteris bonis. Aquileiae in museo. 

Hic • OSSA ; Contuli. Maionica Arch. Epigr. Milth. 4 (1880) p. 91. 398 rep. ad Aquileiam in effossionibus Eitte- 
rianis prope moenia inter sept. et occ; est 
in museo. 

\ Q_V/ 

:itsj 

VALE coni '•^ Contuli et ectypum sumpsi. Maionica Arch. 
Epigr. Milth. 6 (1882) p. 83. 
1 AQvi Mai. non recte. 399 litteris raagnis et bonis. Rep. .\quileiae apud 
museum; extat in eo. 
Descripsi. Maionica Arch, Epigr. Mitth. (3 
(1882) p. 83. 

1 QViL Mai. non recte. 330 rep. Aquileiae in effossione facta a barone j 331 rep. in regione S. Stephani ad Aquileiam; 
Ritter ad museum ; nunc extat in eo. 
Contuli. Maionica Arch. Epigr. Millh. 6 (1882) uunc extat Paperiani apud Gregoruttium. 
'u^L- sic 

h • lIb p. 83. 1 ego non vidi. C )NIVGI 

rvlla 
h s M o 

ET 

etI 

^•LIB 
TVS 

Descripsimus Gregoruttius et ego. 

6 AQVILP]IA 42 KEGIO X 33!9 Aquilciae in musco. 
Descripsi. 333 litteris pHlcherrimis et magnis. Eep. ad 
S. Felicis iii praedio Andrian; nunc est Pape- 
riani apud Gregoruttiura. Descripsimus Gregoruttius et ego. 

Extra iJneam posita vidit Gregoruttius solus. 

334 Aquileiae in atrio aedium Andrian. 

(vi-lVGERJ 

Gregoruttius dedit. 

335 Aquileiae in museo. tu 
? bi QVI-LEt 
NE • d!c 

ceivus? Descripsi. I 336 rep. in fundo Cassis alle Marigmne; extat 
Paperiani apud Gregoruttium. 

NOVEMERIS 4^^^ B • M • ABRA QVI VXIT 
AN P M MV MAXENTIA QV 
IVX^AN^P-M^XL-B-M MAXIMINA 
sic QVI VIXIT AN P M IIII RECES 
SET-IN PACE FEDELIS DEPOSE 
TVS XIII K P orans orans Contuli cura Gregoruttio. Maionica Arch. 
Epigr. Mitlh. 3 (1879) p. 181; Gregorutti Arch. 
Triest. 6 (1870-80) p, 346. 

1 scr. NOVEMBRis et adiunge ad v. postre- 
mum. — 3. 4 quiux est coniux. rep. a 


lla Deligna. 
a? 


JTONINO") 
MT • QVI Ci/ 
qwe 


i I T • 1 N pace 
dep 


O S ITVs/ Gregoruttius dedit. Aquileiae in museo. 

BsM-BONOS 
SHON O R 

Contuli. Maionica Arch. Epigr. Milth. 4 (1880) p. 91. 
3 VI vidit Mai., non vidi ego. 33B rep. ad Aquileiam alle Marignane ; nunc 
Paperiani apud Gregoruttium. 
Contuli, Maionica Arch. Epigr. Milth. 3 (1879) 
182. 340 rep. anno 1877 alle Marignane in praedio 
Cassis; hodie Paperiani apud Gregoruttium. xit annos 

d . . de 

in pace 

augu o • 

i 

puer FILIO • svo 

C O S^^^^AN T I O 
,^IDELIS • BI 
IIII^M-V 

=enex posiTV 

lcum 

Inimbo V • iDVS 

STAS candelabrum 

Contuli. Grcgorutti Arch. TriesL 6 (1879-80) 
p. 3:5 (iudo HirschCcld Arch. Epigr. Milth, 3 p. 19] . REGIO X 43 AQVILETA S4i rep. alle Marignane in fnndo Ca«!sis ; extat 
Papetiani apud Gregornttium. D M 

BENE MERENTI-FILIOoCO 

V O I D E O N I o Q_V I • V I X 1 T 

ANoNOSoVinioJWENSISeil 

DIESoVIIoDEPOSlTVSeVcsKA 

lENVARIASoRECESSIT IN PA^ 

CEFIDELIS % PAREN 

TIS DOLIENTI "'^r *?*" S CONTR 
commDas 

A o V O T V F , ^*?^ '*??" ICIERVNT 
lummrostns 

habentes Contuli. Gregoruttius Arch. Triest. 6(1879- 
80) p. 31 (inde Hirschfeld /Irc/i. Epigr. Miith.S 
p. 50). 

2. 3 [Covoldeoni videtur intellegendum esse 
ot dativus significari vocabuli, qaod est Qmdvult- 
dms. Th. M.] S49 rep. Aquileiae, dnm novnm mnKPum aedifi- 
oatnr; extat ibidem. 

IN NOMINE DEI PATRIS ETJ/J/lV Ct Spiritl/i 
SANCTI IN REQVIE EMELIA q! . . . Uixit aWl 
PL M L EI POS ANN • IN REQVIl 
NO • VICTORINVS INNOCVaS 

Contuli.Maionica Arch. Epigr. Mitlh. 6 (1882) 
p. 85; Gregorottius dedit. 

2 EMiLiA c — 3 II pos Greg. [Intellege et 
pos{t) ann{um). Th. M.J 

343 Belignae rep. 

JIAE- VI 
E RV GAE 

mxilr ANNis^p^M 

I MERITISQVE • SVIS 
5 vjVM • NOMEN 

[acceperat 

COn TRA • VOTVM • SVVM 
pOSJV E R V N T 

Maionica Central-Commission 1883 p. LVI. 344 rep. alla Bdig^ia in fundo Eitter; est in museo. 

M B 

BENEMERITA EXSVPERANTIA Q_V I 
XI T AN N VS XX V CVM SVVM SVN BIR 
GINO BICXIT ANNOS TRES MENSNO 

R R 

-4- -J— S DECEM PAf 

feraina ntes contr 

orans 
1 , . o/iuerunt re 

columba ovis 

turaulus 5 be et die 
entes dle 

A BOTVM B 
CESIT IN PAC 
TV IIX KALE 

Contuli. Maionica apud Hirschfeldium Arch. Epigr. Mitth. 6 (1882) p. 85, qui et descriptam habuit 
a Stockero et vidit ipse. 

2 synvirginio Vindobonenses ; potest item proponi convirginio. — 6 voluit lapicida dolenles. 

345 extat in vico S. Lorenzo di FiumiceUo in ! 34G Aquileiae in museo curiae. pariete aediura parochi. 

FILIAE DVLfci5« 
MEQFESTE I 
VIXIT « ANrjw* ^es Contuli. Maionica Areh. Epigr. Mitlh. 5 (1881) p. 12.- TOTIVy INNOCEN 
AE AC PREDICABILI sic 
DISCIPVLINAE HONE 
SIWvI QVI VIXIT »vE 
5 CVM ANNISN VIII CAS 
T^ CONIVqi SVO CON 
TR\ VOTVM POSVIT 

Contuli. Maionica Arch. Epigr. Mitth. 3 (1879) 
p. 181. AQVILEIA 44 REGIO X 34i'9 litteris pessimis. Aquileiae in canpona delld 
Torre. 

^ M 

beneMEKETO ienva| 

\XIXI T A N XXVl 

depo\ siTVls 

Descripsi. 349 rep. prope n. 354 alle Marignane in fundo 
Cassis; extat apml Gregoruttinm. 348 Paperiani apnd Gregoruttium. 

ET IVLlJv 

A[?vJ5 PM k;x orantis Descripsi. CORCON BENE JWERITO 
IVS • AN • Ei QVl VIXIT AN 
X PLVS M 

orans men i i d 

DOMiNA^^orans:^ 

VOTVM D 
IVSTO 
NOS 

ENVS XXX 
O U E 1 1 S 

CONTRA 
FECEI • VNT sic Contuli. Gregorutti Arch. Triest. 6 (1879-80) 
p. 34 (inde Hirschfeld Arch. Epigr. Milth. 3 p. 50). 

[In priore titulo significatur Gorgonius. — 
5 pro D ovEiis emendavit dolens Gregoruttius; 
praestat fortasse d{ies)que duos semis. Th. M.] 350 litteris pessimis ; rep. ad Aquileiam ; est 
Paperiani apud Gregoruttium. 

I\ i O M 
[s MAXIMIVS 
ATRINIANI PR 
kll SCOLARIS 
5 t/nilT ANOS-XXII 

Contuli acceptam a Gregoruttio et ectypum 
sumpsi. 

351 rep. in fundo Cassis alle Marignane nna cum 
n. 836 ; est apud Gregoruttium. 

BENEMERETA ORTA 
T A Q_V I V I X I T A N P M 
D VOS M I I I D I ES VII 
RECESSIT IN PACE 
5 FEDELIS DEPOSETA PftlDIE K S P AREN femina L AVGVSTA TI S DOL I ENTISCO"'""^ """nTRA VoTVM 
Sic F E C E T ET A I A Q_V A N 

IOdonar ECES S /^ 

ERITVNf lcONNEPTSVA 

Contuli. Gregorutti Arch. Triest. 6 (1879-80) 
p. 347. 

[1. 2 requiritur Oplata. — 9 seq. id est fecct 
(immo fecerunt):, et aia (— avia), quando na(nam 
= scilicet) recesserit, unla] con nepi(e) sua [col- 
locabilur). Th. M.] 359 anno 1883 Aquileiae rep. Nunc in museo 
Roveretano. 

PARDO 
LVCIFERA FILIO MERENTl 
QVI BIXIT ANIS CINQVE 

P. Orsi raisit. 

353 rep. una cum n. 851 in fundo Cassis alle 
Marignane; nunc Paperiani apud Grego- 
ruttium. 

f BPMP 

IN HoC LoCo RE QVIESCIT DVLCI 
SSIMA PETRONI 
A QVI VIXIT AN» 
P M AN ei V M VI 
D • VIII DCi XVIII 
KAL C5 APRILC5 Contuli. Gregorutti Arck Tnest. 6 (1879-80) 
p. 348. 354 rep. in fundo Cassis alle Marignane; nunc 
est Aquileiae in museo. 

p V R F .g femina ^ vria 
orans 

PAVS IN PA 
ANN ABIT 
CAE 
ORO IIII Contuli. Gregorutti Arch. Triest. 6 (1879-80) 
p. 34 (inde Hirschfeld Arch. Epigr. Milth. 3 p. 50). REGIO X 45 AQVILEIA litt. honis. Paperiani apnrl Grepornttinm. 

ANN- II -M 

• D • V 1 1 1 • Qj>uim ? 

CL MARCELyti* 

PAT • FILIAE\ 

I 

5 DVLCISSI?* 
^^ O S V I T -j 

Descripsi. SfiO ab altero latere legitar n. 17.50. Est Aqui- 
leiae in rauseo. 

4 ,E P T I M INOl 
cum <^V O • F E C I T 

/d • XV • AN • SVj 
/viPDEP-IIl-Nol«a5 
5 S • V I R q I N I A 

conlra /otv • fecitI 

5 • SVIS • SEPTI 
mllNA- AN- III PRAEj 
dlOLIS • FECIT 

Contali. Maionica Arch. Epigr. Milth. 3 (1879) 
p. 181. SA9 Fiamicelli in casa cohnira comitissae A^- 
tems Petteani Grko. lam Aqtrileiae in 
museo. B • SIMPLICIVS • ET • VENANTIA 
NVS VIVI SIBI EMERVNT 
lIN COMMVNE A VENANTIA 
IS.E SVA \IN COMM^ 
W'A SOROR Contuli. Gregorutti Arch. Triest. 6 (1879-80) 
p. 32 (inde Hirschfeld Arch. Epigr. Mitth. 3 p. 51 :. 35S litteris palcherrimis aetatis Constantini 
Magni. Rep. ad S. Felicem ; nunc Paperiani 
apud Gregoruttiura. 

SVDIS-POSVIT-CONPA 
RI • SVAE • lOVENE • QVAE 
VIXIT • MECVM- ANNOS 
XV • ET • RECESSIT • DE • SECV 
5 LVM • ANNORVM • QVINQVA 
GI NTA 

Contuli. Gregorutti Arch. Triest. 6 (l879-80j 
p. 345. 359 Aquileiae in museo. 
Accepi a Gregoruttio. 360 litteris aevi Constantiniani. Cervignani in 
atrio aedinra Lovisoni antea; nunc apud 
Gregoruttiura. 

^/'ALENTIANO • INNlOCenftm 

MO INFANTI Qvem ciincti 

DILICEBANT FlldelCS 

QVi vixT ANNOSl pl . 171 . . ■ mes 
5 v^ DiES • XI 1 1 1 uaZen/ia 

Nvs • ET • TER-|ftt/ia parcnles 
DOLENTES coNJira votwn 

Contuli et ectypura surapsi. Gregorutti Arch. 
Triest. 6 (1879-80) p. 33 (inde Hirschfeld Arck. 
Epigr. Mitlh, 3 p. 51). 3G1 Aquileiae in museo. 10 B ^\_ni 

BEN E MERE 
V A L E N T I N 
QVI VIXIT AN 
ET CVM MARI t 
FECET a 

RECESSET 

K-MARTiAS figura 
orantis 

FEDELES 
PARENTES Ovis tentoriura Contuli. Maionica Arch. Epigr. Milth. 4 (1880) p. 93. 

[Partem alteram apparet desiderari. Th. M.] 

SG1S Belignae rep. vixiT orantis ^nn 
Maionica Central-Commission 1883 p. LVII. AQVILEIA 46 KEGIO X 303 Aquileiiie. 

/q_vietis- l 
rfo yvvs • AETE \rnao, ? 
? securii T A T I s • o V 

|R • V ITALIS 

annos jXii mui d xiv 
[p I s s I M o 

Gregroruttius dedit. 304 Aquileiae in museo. 

^ BENE • MERITC) 

VRSVS QV 1 4 

P L VS ■ /a. 

Contuli. Maionica Arch. Epigr. Milth. 6 (1882) 
p. 86. 

2 QVivi Mai. 305 aUa Rdlyna. 

1 1 1. L V M M ;re q_v I esc I t ci 
':arivs 

-E SVA 
^MCON Gregoruttius dedit. 36G Paperiani apud Gregoruttium. P ARRI • MA a 
cw N NOS • XXII 
■1 COPARE 
S • XXIII • DAE 
5 Ie S T V M • C A 

|N I A N T R A 
elT S A T V R I 
rfeJDERVNT 

Descripsi et ectypum sumpsi. ^CJ rep. inter Beligna et Belvedere in praedio 
TomasellJ ; extat Fiumicelli apud eumdem. PARENTES)1# 

I N N O C E N 


aedicula 


tissime . . . 
5 quae uixit 


C E S S I A ^E 
• AN • VI • M- I 


figura 
orantis 


deposi 


TA Q_V I iTv 
I N P 
Contuli. Maionica Arch. Epigr 


MiiUu 6 (1882) 


p. 86. 
1 omisit Mai. 

3©8 litteris tertii saeculi ; rep. Monasterii in 
pavirnento stabuli domus Cassis ; liodie 
Paperiani apud Grcgoruttium. 

BENE MEREnUj . . . . 

ENTi • Qvi VI Ixit . cum 
viRGiNiA SVA| anno 

I 

s • XX • ET • ME \nses 
5 CONTRA vo|/wm .p05 

Contuli. Gregorutti Arch. Triest. 6 (1879-80) 
p. 31 (inde Hirschfeld Arch. Epigr. Mitlh. 3 p. 49). 369 Aquileiae. 

MAVRIO • Q_V 
ariNOS-XII •ET^M 
DIES • IIII • PAR 
5 IVTRIBERVNT 
F R O N I T I j0 

Gregoruttius dedit. 

4.5.6 [videtur fuisse sic fere: parentes filio con- 
Iribuerunt parvo tempore fruniti = frucli. Th. MJ. 

a^JO rep. al Canale Cemole.i qui est terrainus Fiu- 
micelli; nunc Aquileiae in museo. 

?A I H I o N o N * 
Y V L N V S * 
p VLC I S*AMOR* 
jlS*QVID* INCRE 

V. .5 iUpta^ad ima*X'' 

I / 

ORFANOS * N/" 
«kXIM\^- 

N ,, '■ 

Contuli. Maionica Arch. Epigr. Mitlh. 4 (1880) 
p. 91. 

Carminis reliquiae. liEGIO X 47 FOKVM IVLIVM S9t sarcophagi fragmontuin rop. S. Stephani 
propo funduni baronis Ritter; nunc Aqui- 
leiae in museo. /FECET OBE 
Contiili titulum evanidum. Maioiiica Arch. 
Epujr. Milth. 4 (1880) p. 92. 399 Aquileiiie in museo. 

I «"^w VWhS W 1 1\ 

\ columba fidelis in| 

PACE ' 

I 
RECESSl/l 

figura QVi vixit j 5 

orantis annos v i i| 

ET MENSES/ !VS Descripsi, Gregoruttius dedit. 
3 addidi ex Greg. — Ex eodem sumpsi reli- 
quias tituli prioris. 393 FiuraiccUi apud Dominicum Delnerinm 
Gbeg. Frustra quaesivi. s T H lX ■ EX- VII -K/^^ 
KAL DEC- GAJ 

Gregoruttius raisit Momraseno anno 1878. 

394 litteris barbaris et fortassc non aetatis 
Romanae. Trivignani prope Utinum Pal- 
mam versus rep. Ioppi. Est TJtini in atrio 
bibliothecae publicae. 

MEOs/qiii 

• HVNC FIERIT 
PRECIPIMV/ 
EqO VV PEP/ 
5 PERETHEO 

Descripsi et ectypum sumpsi. Dedit loppius 
Utinensis. 

[Videntur haec fere in lapide fuisse: meo signo 
— vel sigillo — hunc fieri l[ilulum] — vel i[er- 
minum] — precipimus [o]pera Theo[dori'^]. Sed 
vix adscendit ad tempora Romanorum. Th. M.] XV. FORYM IVLIVM (V p. 163. 1051). 

Bellonids in codice Utinensi (v. p. 14) Foroiulienses n. 1764. 1772. 1813 solos habet. 
FoNTANiNius in codice, de quo supra p. 14 diximus, refert n. 1765. 1778. 1784. 1794. 1802. 1803. 
1804. 1805. 1807. 1808. 1832. 1833: praeterea f. 33 manus altera n. 7997 adscripsit. 395 arula rep. sul colle della Madonna delle Grazie a mezzo giorno di Cividaie etl a levanlc del vil- 
laggio di Gagliano. 

DEO 
HERC VL I 

L VTIVS 
SEVERVS 

5 V • s Grcgorutti Arch. Triest. 10 (1884) p. 413. AD 'JKICESIMVM. GLEMONA 48 REGIO X S"?© arula rep. una cum n. 375. 

C-ENNIVSC-F 
COLONVS 
H • V- *• L • M 

Gregorntti Arch. TriesL 10 (1884) p. 414. XVII. AD TRICESIMVM (V p. 167. 1052). 

S'?'? ad n, 1802. 1803. Exhibet titulos Fontaninius in collectaneis Utinensibus sic ut leguntur editi. 
Vidi utrumque Felettis in villa Colloredo. In secundo titulo v. 1 hodie praenomen est P, sed 
fuit antiquitus t, ut legit Fontaninius. Contra v. 2 praenomen olim videtur fuisse non t, ut 
hic quoque Fontaninius legit, sed P cauda aperta, quae manu recenti clausa est. [Cum fratres 
gemini videantur significari et bonae aetatis titulus sit, requiruntur oranino praenomina diversa. 
Th. M.i 378 ad n. 1804. Schedae antiquae a Bertolio usurpatae, quas Fontaninianas esse recte adnotavit 
Cortenovis, hodie extant Utini apud Concinas, legiturque ibi hic titulus f. 34. — 2 siBj lib — 

3 CL MENMOMO . . . — 5 VII ANNOR X — 7 MACILIAE • C • F • TER — 8 SVE Codex. S'?» ad n. 1805. Habent schedae eaedem 1. c; lectio non differt ab edita. 380 ara alta cent. 25, lata c. 19, scripta litteris vetustis. Rep. 
in vico Montereale ad fluvium Celina, ibi ubi is ex monte 
prorumpens in campum descendit, e regione oppidi Maniago. o T I • PO P P AI 
TEMAVO 
D • D • L • M 
Darius Bertolinius misit et ed. apud Fiorellium Not. d. Scavi 
1884 p. 56. 

[Timavum fluvium pro nuraine cultum esse auctores complures 
tradunt; titulum eius ante hunc nullum habebaraus. Eum adscen- 
dentem ad saeculum urbis septimum notabile est dedicatum esse 
in regione aliquautum a Timavo remota, puto a negotiatore quodam 
itinerum Aquileiensium meraore. Th. M.] 381 rep. Quinis vicino ad Em- 
monzo neW alveo del ftume 
Tagliamento che pare tab- 
bia trasportata forse da 
Socchieve Gortani. Est 
Artae apud euradera. 

o s s A 

L • FLAMI N I 
R VF I N I 

AN IIM 

Descripsi ad ectypum a 
Gortanio raissum Gregoruttio , 
qui ed. Arch. Triesl. 10(1881) 
p. 383. XVIII. GLEMONA (V p. 169. 1052). 

3819 ad n. 8650. Vidi Utini in bibliotheca. 8 xxx, — 9 vilvs lapis. XIX. IVLIVM CARNICVM (V p. 172. 1053). 

383 ad n. 1832. 1833. Extut imuiinutus iu atrio bibliothecae Utiuensis. EEGIO X 49 IVLIVM CARNICVM S94 Tmponzo sectindo lapidc a Znglio rep. intcr a. 1849 et 1855 et statim fracta. Ez fragmentis 
unum (vv. 8-12 principia) cxtat ibidem in acdibus ftibri cuiusdam; reliqua posita in raaccrie, 
quam mox fluvius abstulit, credcbantur periissc, sed nuper fragmentum alterum vv. 15-21 denuo 
prodiit extractum ex ipso fluminis alveo. Id nunc adservat Gortanius in villa qaam habet iii 
regione Avosacco ad Artam. 

c ■ LAETiLIO • C • f • g AllO 
D EC • D V M ' CU P I D V S • lU 
VENIS ' VRBEM • VOLVISSE 
VIDERE ' INDE • REGREDIENS 
5 INCIDI • FEBRIBVS • ACRIS • AT 
PRESSVS • GRAVITER • aMISI 
C Vm - F L RE • lUV EN T a M 10 15 QV O N I A M -Vin 1 QV A ' ME i AM 
SIC«FATA VOQ\AbaNT INTON 
S A M Q_V E • T V L j/ i U i p S f U 
NEREBARBAjJtf* I N F E L I X 

NEC- POTWij perPERrE • VOTA 
M E RV M . fVNERE • AC ER 
BO ' lACEO • ^EDIBVS' ISTIS - ET 
MISERA' MATER' ^IbJeT-IN-C 
Z)E^Z)OJl O R E M • COT T I D I E 
FLeItVS • DAT • ET • IN • PECTO 
PALMAS • Q_VI • VIXIT • ANN • X M • VII • D • VII • LAETILIA • T • F • C^ 20 RE 

X 

'STA FILIO^CARISSIMO •ATQ^^ P^IENT 
MATER • INFELf Integrura lapidem descripsit abbas Cella { + 1855 ), quod exeraplum dedit Gregoruttius; ex vv. 8-12 
quae extant, descripserunt Gortanius (ex cuius schedis haec pars prodiit in C. T. L. V n. 8652) et 
Gregoruttius ; item quae extant ex vv. 15-21 Gortanius descripta misit Gregoruttio. Hic titulum ed. 
Arch. Triest. 10 (1884) p. 366. 

Quae perierunt, dantur litteris inclinatis. — Cellae exemplum, quod versuum ordinem diligenter 
servat, a nostra lectione discedit in his: 1 laetalio cicaito — 2 deo dvm capidvs in — ■ 

6 PRESVS OMISI — 7-12 CVN FLORE INVENTVM 1 QVONIAM lOVA MEAM ] SIC FATA VOTA 

INTINTON I SAMOVETVLI | NERE BARBAM INFELIX | NEC POTVI PREFERE VOTA — 13 TVNERE — 
14 lACEE SEDIBVS — 15 INOOR — 16 CATIDIE — 17 FLETENDAT — 18 PALNAS VIVIT ANNI XX — 

19 COSTA — 20 ATO. Restituit Mommsenus adsumptis ad v. 8 supplementis Buechelcri. 
Carmen subscripsi. 

Dura c[u]pidus i[ujvenis urbem voluisse(m) videre, 

inde regrediens incidi febribus acris. 

at (ac?) pres[s]us graviter [a]misi ca[ra] flore i[Q]vcnt[a]m, 

quoniara [in]i[q]ua me [i]am (?) sic fata voca[ba]nt, 

intonsamque tuli [in ipso fu]nere barbam 

infelix, nec potui p[er]fer[r]e vota meorum. 

[fjnnere acerbo iace[o] sedibus istis 

et misera mater (h)abet in corde dolorem, 

cottidie flctus dat et in pcctore palmas. 

7 CONCOltDIA .50 KEGIO X 385 Zuglio muro imraissa aedium Lenassi extrin- 
secus. 

I c I P 

/l C I P I S i 

'CR • P • LAS /CR^ Grcgoruttius, qui vidit, ed. Arch. TriosL_ lO 
(1884) p. 380. 

[Interi^rctatio quara proi)osuit editor, usus 
titulo V n. 1838; c{uralor) R(ei) ?{ublicae} L{aian- 
corum ) "E s{aevatuin) uullo modo admitti potest. 
Th. M.] 

386 nel selcialo della slrada, che meUe alla pieve 
di S- Maria di Gorto presso Ooaro, in eadem 
vulle ubi cst Comeglians (C. V, 1865;. V Uescripsit Wolf prufcssor Utinensis ct per 
Gortanium misit Gregoruttio, qui ed. Arch. Triest. 
10 (1884) p. 381. 887 Luinl nella valle di Gorlo in casa GoUardis. (mTrTT^TTT/// 

\VI\Al sibi pms Acceptara a Wolfio misit Gortanius Grcgo- 
ruttio, qui ed. Arch. Triest. 10 (1884) p. 382. 

388 rep. a. 1878 a Chiampon di Zuglio GoETANi. 
Est Artae apud euradem. Gortanius misit Gregoruttio, qui ed. .irch. 
Triesi. 10 (1884) p. 381. 

389 litteris pulcherrimis; in mannoris fragmento 
Vieris ad Zuglio rep. a. 1875. 

inI 

Gortaiiius misit Gregoruttio, qui ed. Arcli. 
Triesl. 10 (1884) p. 381. XX. CONCORDIA (V p. 178. 1053. 1097). 

FoNTANiNius in schedis Utinensibus Concordiensia et Caorlaua refcrt hacc n. 1871. 1878. 1883. 
1884. 1895. 1916. 1918. 1926. 1958. 1962. Utilia inde nulla trahi potueruut. 

Darius Bertolinius laudabili studio Coacordien.sibus suis pergit instare et nuper reperta edere, 
scilicet apud Fiorellium NoUsie degli Scavi 1877 p. 4. 21-48. 295-296, 1878 p. 46-59. 231-292, 1880 
p. 411-437, 1882 p."425-432, 1883 p. 197-201, 1884 p. 59-60. Idcm nos quoquo strcnue et comiter 
adiuvit. Suppressimus autera in Concordiensibus fragmenta coraplura inutilia. 390 ad n. 1874. V. 14 in lapidc est maximor • , 

non MAXIMORVM. 

391 ad n. 1888. Opitergio advectara csse Concor- 
diara Muschiettii narrarunt Bertolinio, et 
illi quoque rei publicae quattuorviratus recte 
convenit alienus a Concordiensi. 

399 ad n, 1890. Nuper prodiit pars superiur 
Portogruari; Bertolinius apud Fiorellium 
Not. d. Scavi 1878 p. 46. 

393 ad n. 1907. Est Cordovadi ad vicum Scsto, 
in fundamentis aedium Darjnarin extrin- 
secus. 394 ad n. 1940. Repperit Concordiae Bertolinius 
apud Fiorellium Not. d. Scavi 1882 p, 428. 

395 ad n. 1952. Sic lege: cb s • 

396 ad n. 8666 litteris magnis. In lapide est 
3 pvBLicIs • IN • bIthinia ~ 5 operIs • 

PVBLICIS. 

399 ad n. 8671. SN, non ns legendura esse ait 
Bertolinius apud Fiorellium Not. d. Scavi 
1878 p. 47. 

398 ad n. 8680. 4 Bertolinius apud Fiorelliura 
Nol. d. Scavi 1878 p. 47 legit caelia l • 

L^ VR. REGIO X 51 CCNCORDTA 899 ad n. 8685. Bertolinius apuJ Fiorellium Nol. 
(l. Scavi 1878 p. 48 ita eraenJavit curis 
secundis : 

COCEIVS VRSVS CON 
PARAVIT ARCA SIBI ET 
INCOMPARABILI COIVQI 

iiiniiniiiiio s. Q_vi 

5 ////////////.A PERIRE 
VO\.\EK.n I j I f 1 1 1 Iv AR 
GENTI PONDO DECEM 

400 ad n. 8704. Recognovimus Bertolinius et 
cgo; ille edidit apud Fiorellium NoL d. 
Scavi 1878 p. 48. V. 3 sic est: 

2 X! :..'-. r -o ;[jti^)^ 401 ad n. 8708 litteris pravis. Edidit Bertolinius 
apud Fiorellium Not. d. Scavi 1877 p. 32; 
legi ego sic: 

M 

y AL E N T I N O 

\a RODOt 

SIMO IN 5 |-:xoRcj 409 ad n. 8712. 1 ottic ego, OTTiq Bertoli- 
nius apud Fiorellium Not. d. Scavi 1878 
p. 48. 

403 ad n. 8731. Bertolinius apud Fiorellium 
Not. d. Scdvi 1878 p. 48 ait in lapide esse 
V. 4, 5 M I iKPnnPDC. [De formula 
/A«zf 0VX0U5 nata ex Latina, plus minus, SjTia- 
corum autem hominum proprin, videantur 
quae observavi in eph. Herma vol. 19 p. 423. 
Th. M.i 404 ad n. 8735. 8735a. Siint duae arcae iaxta 
positac, testc Bcrtylinio Nol. d. Scaci 1878 
p. 48. 

406 ad n..8744. Bertolinius recognoscens apud 
Fiorollium Not. d. Scavi 1878 p. 48 lcgit 

5 SIVE ET — 6 SI QVIS EA. 

400 ad n. 8752. Bertolinius apud Fiorelliura Not. 
d. Scavi 1877 p. 43 ad apographum suum, 
non ad Mommsenianum recognoscens legit 

1 LAVNIOfis — 2 BATAORIVNI, ubl 

Mommsenus deprehendit bataorvm seni,— 

8 ANNOS XL. 

407 ad n. 8769. V. 1 frustulura nuper repertum 
explevit nomen o p Py f-y/s. Vidimus Berto- 
linius apud Fiorellium Not. d. Scavi 1878 
p. 48 et ego. 

408 ad n. 8777. Recognovimus Bertolinins apud 
Fiorellium Not. d. Scavi 1877 p. 37 et ego. 

\ERqo • DVCEN • 03 
VN^r~it^'4Jj;ii^.;...DAlJVl 
|0-SVO ARCASl 
|/EAM APERVOLV 
I • ARqE • PON • •Dr/ 
DEO JVEO EC = 
\ V E R Aj'' 

[Videtur militasse ducenarius hic annum 
unum in vexillatione equitum Octavo-Dalma- 
tarum. Th. M.] 

409 ad n. 8988e. Bertolinius apud Fioiellium 
Not. d. Scavi 1877 p. 120 v. 4 dubitans legit: 

RATIONIBVS FISqN . 410 tabulae aeneae pars superior; rep. Concor- 
diae in hortis ad viam Claudiam ; extat Por- 
logruari apud Bertolininm. 

SPEI • AVG 
GABATHAM • ARG • P • II £ 

Contuli et ectypum sumpsi. Bertolinius apud 
Fiorelliura Not. d. Scavi 1878 p. 288. 

[Tpt;|3Xiov LXX interpretes lerera. 35, 5 ver- 
terunt simile vocabulum Hebraeoram. Martialis 
7, 48; trariscurrunl gabalhae volanlque lances; 
11, 31: sic iinplet gabathas parapsidesque. Th. M.] 411 litteris inaequalibus. Rep. Concordiac, ibi 
ubi Stringhettus forum coUocat ; extat Por- 
togruari apud Bertolinium. 

'Tf~lT'l\ , 

ANDETIVS-CRJiWJ f. ? 
AVO M PILEIvU.m./'. ? 
TR • PL \ 

Descrip.si et ectypum sumpsi. Bertolinius 
apud Fiorellium Not. d. Scavi 1882 p. 427. 
l ul s,S u ul Bertol. CONCORDIA 52 REGIO X 41 S litteris pravis et ovanidis; columnae fragraentum rep. Concordiae. Est Portogruari in aedibus 
Bertolini. t. O CS M I L 

^q o- XI ei CLA^D 

CO- VI •CExP-MILlTA 
VIT X AN X Vx VIX xAN 

5 XXV 

Contuli. Bertolinius apud Fiorellium Hot. d. Scavi 1878 p. 288 et apnd Mommsenum Eph. Epigr. 4 
p. 245. 

3 legendum esse co{ltorte) VI ce[nliiria) p[rima) monuit Moramsenus 1. c. 413 litteris cubitalibus. Extat Concordiae in utraque crepidine pontis Romani in praedio doctoris 
Borieri. 

IW • ACILIVS • JW • L • EVD AMVS • I^I • VIR • TESTAMENTO • FIERI • IVSSIT 

Vidi. Bertolinius apud Fiorellium Not. d. Scavi 1878 p. 282. 414 rep. in praedio Gcrgo prope Concordiara; 
est in aedibus Desanti. p R o p A\rte ? 
o N E s I n\us iii iiir I ? 

A V G S I B II C^ 

///////■//^ 

5 ////vxoRi OP T\iinaee 

N i GR.IN AE L I B V\f 
SU\SQ_ POSTQ_ EOR 

Descripsimus titulum evanidum Bertolinius 
et ego. 415 fragmentum laminae aeneae. Concordiae 
rep. in praedio Bozza; eitat Portogruari 
apud Bertolinium. •UVv DEC • III 

\ 

ap HRODISIO 

\VAFIN Contuli et ectypura sumpsi, Bertolinius apud 
Fiorellium Nol. d. Scavi 1880 p. 435. 416 litteris bonis. Originis incertae, Nunc Portogruari in museo ex dono Muscbiettii. 
Contuli. Bertylinius apud Fiorellium Not. d. Scavi 18S0 p. 43G. REGIO X 53 CONCORDIA 417 tegula littcris cursivis iuscripta; rep. Concordiac in pracdio Fratina. lam Portogruari apud 
Bertolinium. 

S ET-VER^-FIDES • DVO- CV>^ BONA CONSTENT 
-ivoR iners-Fama PERENNIS ERIT 
IS PATERENTVR- DVCERE VITA>A 

•;tSponte-meA'CO>\ponere cvras 
5 c . luccio . /eiejj^^-c- Sjii-i-TO N i/o po^VLLi N o CoS p. C. 66 

Contuli et ectypum surapsi. Bertolinius apud Fiorellium Nol. d. Scavi 1880 p. 425. 
Consuhitura agnovit Bertolinius, carmen Buecheler restituit. 

[Ars nohi]s et vera fides duo cum bona comtenl, 

[cedei] livor iriers, fama perennis erit, 
[Me si fala me^is palerenlur ducere vitam, 
[atispiciis e]l sponte mea componere curas. 
Ad V. 2 adhibitum esse Ovidii art. araat. 1, 10, 04, v. 3. 4 expressos ex Vergilii Aen. 4, 340 
viderat Garruccius. 418 Cordovadi in altari ecclesiae S. Hieronymi. testame S-C- L • AJWll 5 I B I • E T 

F • SECVNWae uxoIk. i 

NT-FIERI • IVSSIT Bertolinius apud Fiorellium Noi. d. Scavi 1878 p. 290. 419 in arcae fragmento. Rep. Concordiae. Est 
Portogruari apud Bertolinium. 

CLESIM^ 
ZONJ^ rabili 

Contuli. Bertolinius apud Fiorellium Not. d. 
Scavi 1878 p. 288. 

490 in arae fragmcnto. Rep. Concordiae in sepul- 
creto. 

JBITVS^ V-F 

Contuli. Bertolinius apud Fiorelliura No(. d. 
Scavi 1877 p. 240. 

481 litteris pravis. Inccrtae origiuis; nunc Por- 
togruari apud Bertoliniura ex dono Mu- 
schiettii. oi 

i" IVLI \ 'TS 

Contuli. Bertolinius apud Fiorelliam Not. d. 
Scavi 1880 p. 436. 4;S9 fragmenta duo eiusdem tituli. Coucordiae 
rep. in sepulcreto. 

/ 

a VALENTINVS 

/ 

b Y'V 

Contuli. Bertoiinius apud Fiorellium Not. d. 
Scavi 1877 p. 33. 

493 rep. Concordiae; nunc apud niarchiones 
Fabris-Isnardis. 'EIDIC Bertolinius apud Fiorellium Not. d. Scavi 
1878 p. 47. 

494 litteris bonis. Originis incertae; nunc ex 
dono Muschiettii Portogruari in museo. 

A • vIbE I 
L^CASSIV^ 

Vz_j_TlByr; 

Contuli. Bertolinius apud Fforellium iVb^ rf. 
Scavi 1880 p. 436. OPITERGIVM 54 BEGIO X 495 litteris pulcherrimis ; rcp. Concordiac in 
sepulcreto. 
5 Contuli. Bertolinius apud Fiorellium Not. d. 
Scavi 1877 p. 41. 490 littcris pulcliris. Concordiiie rep.,extat Por- 
togruari apud Bertolinium. SVJVl'DEi\. 
ESES • QyiB| Descripsi. Bertolinius apnd FiorelHum Not. 
d. Scavi 1882 p. 427. €;8'J Concordiae in sepulcreto. F L fi . . de 

, ' Ki w m er 

AN A . . 

occ . . 

5 SERAI . . 

DABIT V is CO . . .. 

Bertolinius apud Fiorellium Not. d. Scavi 1877 p. 44. XXI. OPITERGIYM (V p. 186. 1066). 488 ad n. 1994 litteris bonae aetatis. lam extat 
in museo Opitergino. Ex eciypo, quod Fio- 
rcllio misit losephus Pantano, intellegitur 
titulum recte editum esse. 

4L29 ad n. 1997. Testo Pantano repertus est ad 
Oderzum in borgo Spine in horto S. Antonii. 
lam Oderzi in museo. 430 ad n. 2008. Litteris bonae aetatis. lam 
Oderzi in museo. Pantano ectypura misit 
Fiorellio. 

431 ad n. 2032. lam extat Oderzi in museo. 
Vidi ectypum optlme factum Fiorellio mis- 
sum a Pantano. — 2 est coiVGi non 

CONQI — 3 WESSE VIII, non MSSt VIII. 43S ad n. 8792. Eepertum esse una cum n. 2026. 
8783. 8788 ait losephus Pantano apud Fio- 
rellium Not. d. Scavi 1883 p. 195. 

433 nella villa di Piavon dislanle appena due 
miglia da Oderzo. 

cvs ' m/ •? 

NO • D-D 

Pantano Arte e Storia 3 (1884) p. 128. 
1 M V • F traditur. 

434 litteris bonis; in marraoris fragmento Oderzi 
rep. una cum n. 8785. 

PR 

iiiiii \'ir 
losephus Pantano apud Fiorelliura Nol. d. 
Scavi 1883 p. 195. 435 rep. in vico Salgareda; nunc Oderzi in 
museo. 

SECVNDA • FVLVI* 
/• R LOPPONIS^ F^ 

Descripsi ad ectypum evanidum a Pantano 
missum Fiorellio, qui edidit Not. d. Scavi 1883 
p. 197. 

2 post R • punctum non vidi. 

436 ad Oderzum rep. in frazione Colfrancui in 
regione la Campagnuola. 

ATIVS • w f. 
^JETRONIV 
NIVS 

Pantano misit Fiorellio Not. d. Scavi 1883 
p. 414 et edidit in ephem. Arte e Storia 2 (1883) 
p. 416. EEGIO X BELLYNVM 439 xef. propo Oderauni in borgo Spine in fando 
Moro-Prestini. 

P-VET 
SCILPS 
LC 

Descripsi ad cctypum a Pantano missuiu Fio- 
rellio, qui edidit Not. d. Scavi 1883 p. 196. 

438 Oderzi a. 1810 rep. una cum n. 8785. 8787, 
dum vetusta moenia deiciuntur.' 

VI • FE • SIBI 

ET-VETTIAE-(i:L 

P R I M A E 

V X O R I 

losephus Pantanus Fiorellio misit, qai edidit 
Not. d. Scavi 1883 p. 194. 439 rep. ad OJcrzum in borgo Spine in pracdio 
Mofo-Prestini. 

A lAE 

C-F 

V X R I 

Pantauo misit Piorellio, qui edidit Not. d. 
Scavi 1883 p. 196. 

440 llttcris evanidis; rep. Oderzi in acdibus 

Zaiiipieri, nunc Davanzo. 

/sOSCI ET FAGhES 
JWONV ET SIBI ET 
. ARV 

VIII CAL APR 

Pantano apud Fiorellium Nol. d. Scavi 1883 
p. 195. 441 cippus ex marmore rubro Veronensi. Kep. ad Oderzum in regione Spino; iam in museo. 

IN • F • P • XV 
RET • P • XL Pantano Arte e Siwia 3 (1884) p. 128. XXII. BELLYNVM (V p. 192. 1068). 

443 ad n. 8804. Nunc Belluni in museo. Ego 444 litteris pravis. Rep. Belluni in atrio domus ectypum sumpsi et sic excepi: TON ivs 
FABER 
LOVCCIANO 
V-S^L^M 443 locus ignoratur; fortasse Bellunensis. 

P • F IRMI 
VS • ET • CAP 
SECvNDEVS 
Qj VO • SO 
5 LI • ME 

Typus ligno incisus, veniens fortasse a cano- 
nico Lucio Doglioni, fuit Belluni in musco Florio- 
Miari, nunc est in publico. Dedit mihi profcssor 
Pellegrini. 

luitia versuum fortasse perierunt. Salvadego*, nunc ibidem in atrio musei. BRAETIE 

MA-?ri>AE 

P FlL Descripsi et ectypum sumpsi. Pellegrini in 
cph. la Provincia di Ddluno XI n. 54 et apud 
Fiorellium NoL d. Scavi 1880 p. 242. 445 rcp. Pez (non longo a vico Campo) in vetusto 
coemeterio, extat Sahnenegae parieti im- 
missa aedium Saetta n. 1. c! ONivqi . Kfipmniae Descripsi. LAEBACTES. FELTRIA. ACELVM 56 REGIO X XXIII. PAGVS LAEBACTIYM (V p. 191. 1068). 

446 trovala a Caslellamzzo inlorno al 1790. 

.... CHO • im .... 

Doglioni kUera al padre Girohmo da Prato (Venetiis 17D1) p. 25; cx quo libello mihi non viso 
excerpsit Franciscus Pellegrinius praefectus musei Bellunensis. XXV. FELTRTA (V p. 195. 1068). 

447 (^ 106*) fuit pro graJu ecclesiae Irasporlala nel 1564 da Fdlre in Venezia, ove di presente con- 
servasi nella chiesa di S. Pietro di Castello Dal Coeno. Nuper Venctiis apud antiquariura Lau- 
rentium Seguso vidit Bertolinius. 

ANNIAE qRATAE 
CAVPIVS ALBICIVS PRIM/S 
CONIVC^I SANCTISSV ET S 

Dal Corno memor. islor. di Feltre (Venetiis 1710) p. 153 citans Goslinum et Bellatum; inde 
Mommsenus rettulit inter suspcctas n. 106*, dubitans ipse. Ex lapide nuper prodiit cura Bertolinii 
et apud Fiorellium Not. d. Scavi 1883 p. 321 et Arch. Venelo 26 (1883) p. 366 et in eph. Arle e 
Sloria 2 (1883) p. 272. 

3 litterao- diniidiatae si recto exceptae snnt, siguificatur sanctissu^mae). XXVL ACELVM ? {Asolo) (V p. 198. 1068). 

Pergit Pacificus Scomazzetto lapides doraesticos diligenter componere. Sed ex fragmentis minutis 
(vix enim integrum quicquam rudera illa adhuc dederunt) complura nos suppressimus. 44S ad n. 2086. Denuo prodiit Marosticae in 
borcjo S. Sebastiaiio, ubi erat pro limine 
portae aediain quarumdam. Molon ectypum 
misit Fiorellio Not. d. Scavi 1883 p. 368, 
quo edita lectio confirmatur. 

449 ad n. 8806. Excepi sic: 
vs ii 
SAltNA 450 ad n. 8809. 1 in fine sic excepimus Scomaz- 
zettius et ego: xjCC 451 litteris bonis; fragmenta tria tituli eiusdem. 
Asoli rep, extaut apud Scomazzettium. a 
_w iT i p O N t VV \\Cl Contuli, a. b edid. Scomazzetto apud Fiorel- 
lium Nol. d. Scavi 1881 p. 212; 1882 p. 290. 452 litteris bonis; extat apud Scoraazzettium. 

eri\ 

Cuntuli. Scomazzettius apud Fiorelliuin Nul. 
d. Scaoi 1881 p. 212. 

2 fortasse lcgitur aDtiquura oppidi nomcn. 453 litteris bonis. Asoli rep. extat ibidcra apud 
Scomazzettium. 

' ^ r/ I B y n 

Contuli, Scomazzetlius apud Fiorclliuin Nol. 
d. Scavi 1881 p. 212, REGIO X 57 ACELVM 454 litteris bonis ; videntur esse fragmenta dao 
titali eiusdem. Asoli rep. extant apud Sco- 
mazzettium. "Giy. "nTj) Contuli. Scomazzettios apud FiorcUium Not. 
d. Scavi 1881 p. 212. 

4ft& litteris bonis. Asoli rep. extat apud Scomaz- 
zettium. Contuli. Scomazzettius apud Fiorellium Not. 
d. Scavi 1881 p. 212. 

456 litteris bonis; fragmentum rep. et adser- 
vatum cum prioribus. Contuli. Scoraazzettias apud Fiorelliura Not. 
d. Scavi 1881 p. 212. 

459 ad Asolum rep. nel comune di S. Eulalia 
(S. Hilaria?) in sepulcreto; nunc extat apud 
Scomazzettium. 
K • L I c I r 

V. 

Contuli. Scoraazzettius apud Fiorellium Nol. 
d. Scaoi 1879 p. 133. 458 litteris bonao aetatis : fragmenta duo tituli 
eiusdem rep. Asoli in viucis Ludovici Sac- 
chetti a. 1720 FoRLANr. Ex ms. Furlani deprompsimus Scomazzettius 
apud Fiorellium Nol. d. Scavi 1881 p. 212 et ego. 

459 rep. Asoli; extat ibidem apud Scomaz- 
zettium. 
Descripsi. Scomazzettius apud Fiorellium Not. 
d. Scavi 1882 p. 290. 

4G0 rep. Asoli cxtat apud Scomazzettium. -o Coiituli Scomazzettius apud Fiorellium Not. 
d. Scavi 1881 p. 212. 401 littcris altis c. 10; Asoli. 

loNOHORHIOS 

Scomazzettius misit Moramseno a. 1884. 4G9 litteris stilo exaratis. In coUo ollae Montebellunae (pagas est inter Asolo et Comuda positus) 
rep. in praedio Tessari. lam Tarvisii in rausea. dextrorsum 
sinistrorsum X Ghirardinius delineavit apud Fiorellium Nol. d. Scavi 1883 p. 110. 

463 litteris stilo exaratis. In ventre ollae rep. Montebellunae in praedio Tessari. Nunc est Tarvisii 
in museo. / )r\\//\\<.Q'V$lll> K/X^ Ghirardinius delineavit apud Fiorellium Nol. d. Seavi 1883 p. 110. ACELVM. ALTINVM 58 REGIO X 464 litteris stilo leviter exaratis in labro oUae Covoli rep. (pars est vici Pederobba ad Cavaso) 
in praedio Gente. 

/V//\A/>M/aR1-R-.K/A) 

Ghirardinius delineavit apud Fiorellium Not. d. Scavi 1883 p. 114. In olla asses quattuor reperti 
sunt raonotariorum Augusti, in his unus P. Lurii Agrippae, alter M. Salvii Othonis. 4G& litteris stilo exaratis; in labro ollae Covoli rep. una cura precedente. 
A'1'F'F 
Ghirardinius delineavit et edidit apud Fiorellium Not. cl. Scavi 1883 p. ] 15. Nuraraus impera- 
toriae aetatis cum olla repertus legi non potuit. 

XXYIII. ALTINVM (V p. 204. 1070). 

FONTANINIUS in sylloge, de qua supra p. 14 diximus, Grimauianos titulos affert cum asportatos 
ex Pola (V p. 67) et Aquileia (vide l. c), tum ficticium n. 135% quem inde confirmatur extitisse lapide 
incisum, item duos origine urbanos L Mustii Trophimi (Gruter. 947, 9) et C Silii Herm. (Manutius 
cod. Vatic. 5237 f. 182). Praeterea f. 39 sub praescriptione: ' lapides Altino Venetias lati et domi 
Minottorum in Campo S. Pantaleonis existentes ' referuntur tituli hi ; infra n. 481 ; C. V, 4485 
(v. C. V, 139*). 2215. C. III, 3184C. C. V, 2241. 2276. 2244. 2172 ; sequuntur Graeci quidara. Denique 
f. 59 legitur titulus M. Ulpii Ursini a Fabrettio sumptus 211, 57. 

Titulis aliunde adlatis in musea Veneta hic locura non dedi. Ex eo genere sunt esseve videntur 
mihi visi in museo S. Mariae Salutis titulus fortasse Dalmaticus Antoniae Falernae (C. III, 3173) 
et urbanus Alissiae Q. f. Proculae (Mur. 1135, 14 = 1242 3), item in rauseo Giustinian-Recanati 
D. Modi Successi; denique in museo Correr tituli Aljeni Nuptialis et Q. Furi Melitonis et christiani 
tres nuper a me editi apud Fiorellium Nol. d. Scavi 1833 p. 155, in his quem dedit Rossius inscr. 
christ. voL I n. 109. 

Thomas LuciANius hodie Venetiis degens ut Histrianis suis, ita et Venetis vacat, titulosque per 
hos annos Venetiis et in agro repertos soUerter descriptos et edidit in ephemeride Fiorelliana et adsidue 
mecum communicavit. 4(t6 ad n. 21 55. Cippus litteris optirais et magnis 
inscriptus, hoc saeculo ineunte Torcello Bu- 
ranum advectus ibi nuper denuo prodiit. 
Museo Correr destinatus est. Prodiit apud 
Fiorellium Not. d. Scavi 1882 p. 367 et 
in eph. Arte e Sloria 1 (1882) p. 155. — 
Post V. 4 interstitium est non scriptum. 

469 ad n. 2172 (cf. p. 1070). Fontanini cod. 

Utin. f. 41. 2 PAVLLINAE — 3 OPTIMI — 
MERIT. 

468 ad n. 2211. Denuo repperit Th. Lucianius 
in frazione Marina (pars est vici Cava- 
zuccherinae) nelle mura del casom Franzin 
et edidit apud Fiorellium Not. d. Scavi 1883 
p. 157. Est pars inferior arcae, rccte edita, 
nisi quod verba punctis distincta sunt. 469 ad n. 2218 (cf. p. 1070). Contuli Venetiis 
in museo Giustinian-Recanati. 4 hfrmes • 

ANTHVSAE — 5 Ub PONEND 

470 ad n. 2241. Alterum exemplum proponit 
Fontaninius cod. Utin. f. 40 loco non 
adscripto sic : marivs • c • favst | vivvs • 

SIBI • ET 4*Sfl ad n. 2244 (cf. p. 1071). Fontanini cod. 
Utin. f. 41 sub duobus capitibus — 1 3 • i — 
3 c • I — 4 TVRTVLLiNi corr. in tertvllai 
cod. ^Qf» ad n. 2276 (cf. p. 1071). Alterum exemplum 
proponit Fontaninius cod. Utin. f. 40 loco 
non adscripto sic: B M | C v Callisto | 
VOLMELLINAE I CONIVG | B-M REGIO X 59 ALTINVM 4VS ad n. 228G 
(cf. p. 1071). 
Hodie in mn- 
seoGiustinian- 
Rccanati, nbi 
ita cxcepi at 
Gnarnerias. 494 origino forta.«8C AqaileieDsis ; rep. lesali apnd rndera vetnstae basilicae. 

p • CLc[»dio. p. f. 
Qyijrinali 
r R(/m. pil. leg. XX 
TRiJium/. leg. uii 
5 claIuJ. p. f 
PROCvrr aug 

Misernnt Th. Lucianius et C. Augustus Levi. Titulum ad P. Clodium Pal- 
pellium Quirinalem (cf. V n. 533) pertinere vidit Lacianius, qui edidit apud 
Fiorellium Not. d. Scavi 1883 p. 157. 495 (= 136') Beryti olim prostitisse conicit Mommsen. ' Reperta est Venetiis paullo ante, extat 
ibi in domo Nicolai Venierii ' Uesatds 1674. Partem inferiorem in fundamentis domus caiasdam 
nuper denuo repperit Laur. Seguso, qui eam apud se adservat. 

Q ■ A E M I L l V S ' Q • F 
P A L ■ SEGVNDVSin 
GASTRIS-UIVI-AVG-Sub. 
P-SVLPicio- QYIRINIO' LEg.aug 
5 CaESARIS-SYRIAE-HONOIil 
li V S ■ DECORATVS - P R a E F E C T 
C H R T • A V G • I - P Rtt EF EC T 
COHORT - II • CLASSICAE^/b E M^ 
IVSSV- Q V IR IN I -jykl^ SW NS. • E G I 
10 A P A M^Z^^i^AE • CIVITATIS^MIL Jy^fWNi -HOMIN^ClviVM^CXVII 

IdEM-MISSV^ QVIRINI • ADVERSVS 

ITVRAEOS • IN • LIBANO • MONTE • 

CASTELLVM • EORVM • CEPI • ET • AnTe 
15 mIlITIEM • PRAEFECT • FABRVM • 

DELATVS • A • DVOBVS • COS • AD • AE 

RARIVM • ET • IN • COLONIA • 

QVAESTOR • AEDIL • ll • DVVMVIR • H • 
PONTIFEXS- 
20 IBI-POSITI- SVNT^Q_'AEMILIVS^Q_^F^PAL 

SECVNDVS • F • ET • AEMILIA • ChIa • LIB 

H^M^AMPLIVS^ H^ N- S^ 

Contuli. Integram refert Sertorias Ursatus in schedula scripta a. 1674 et marmi eruditi (1719) 
p. 276 (inde Mur. 670, 1 ; Orelli 623 ; C L L. V, 136*). Partera inferiorem ed. Seguso in eph. Gaz- 
zeita di Venezia 26 lul. 1880 et Cecchettius et Lucianius apud Fiorellium Nol. d. Scavi 1880 p. 243 
et lapide expressam I. B. de Rossi DuU. di arch. cristiana 1880 tab. 9 commentario non adiecto, 
sed promisso. Falsam iudicaverant Marinius Arv. p. 751. 787, Orellias, Henzenus, Mommsenns. At 
marmoris parte inferiore nuper denuo reperta hic titulum vindicavit in Eph. epigr. 4 (1881) p. 537 
adiecta interpretatione. 

2 in. hiatus adnotatur apud Ursatara. — 2 fin. 3 fin. 4 fin. hiatus non adnotantur. — 4 svlpitio 
traditur. — qvirinio Urs. ms., qvirino idem ed. — 5 cesaris, — 6. 7 prefect traduntur. — 
9 fin. ecl Urs'. ms., fec idem ed. — 15 prefect Urs. ALTINVM 60 REGIO X 476 litteris bonis et magnis ; arcae fragmentum 
Poianon (pars est vici Marcon) rep. in atrio 
aedium Balbi n. 47b. P • CERVONIVS • p • L 
LICINVS-SIBI •F.T. Th. Lucianius misit delineatum et edidit 
Gazzetta di Venezia 2 lun. 1883 et apud Fiorel- 
lium Nol. d. Scavi 1883 p. 235; Arch. Veneio 51 
(1883) p. 239. 4'J9 stela. Extat ad vicum Cavazuccherina , 
prope lesolo in regione Marina in aedibus 
lohannis Bisson apud fossara Gavelta. 

L • M 

Q_ • C O R hE L' 
CRYSEROTiS 
IN • FR • P • XX 
5 IN-AQ-P^LXX 

Th. Lucianius misit et edidit apud Piorellium 
Nol. d. Scavi 1883 p. 157. 
5 iXa Not. errore puto. 

^'SfS stela. Originem prae se fert ex Aquileia. 
Extat Cavazuccherinae ibi ubi est n. 477. 

L • M 
p • L • p • F FkMI 
IN • FR • P • XX 
IN • AG^ P •XXXII 

Th. Lucianius misit et edidit apud Fiorellium 
NoL d. Scavi 1883 p. 157. A"?© cippus. Rep. Torcelli in fundamentis aedis 
S. Fuscae; nunc Torcelli in museo. 

D M 

IVLIAE^EPHESIAE 
T • CAESIVS • L • P • NAI // S 
CO N I Vqi • O PTIMAE 
5 ET^ 

T^FRONTO^i^ //// 

i^Fron^orNl/ip-FiLis 

Fiorellius Nol. d. Scavi 1884 p. 174 ad 
ectypum acceptum a Battaglinio. 480 Venetlis pro gradu XIII in basilica S. Marci. 10 C • TVLLI • C 
P • FAVON 
C • TVLLI • C 
Q_^ BRAETI 
C • TVLLI 
Q_^ KRAET 
P • FAVONI • A 

Locvs- SEPy 

SVlSQVE • irji 

I NTRO TI l Contulimus Lucianius et ego. Zdekaaer qui 
invenit misit Hirschfeldio Edidimus ego apud 
Fiorellium Not. d. Scavi 1883 p. 155 et Ant. Pasini 
Arch. Venelo fascic 39 (1880) p. 112-113. 

481 Altino translata Venetias et domi Minot- 
torum extans in campo S. Pantaleoni FON- 
TAN. Venetiis in domo march. Suarez Gdae- 
NIERL Hodie in museo Giustinian-Recanati. 
Sine loco Panvinius et Grisellinds. Propter 
auctorem Panvlnium Mommsenus titulum 
pro urbano habuit (cf. C. V 139*) et vere 
prae se fert speciem tabellae urbanae. 

D • M 
C • V A L E R I O 
C L E M E N TI 
C • I V L I V S 
5 FELIX • ET 

FLAVIA • FORTVNaTa 
HEREDES 

Descripsi. Panvinius cod. Vat. 6036 f. 81 ; 
Fontaninius in epist. ad Murat. a. 1704 et cod. 
Utin. f. 39 (inde Murat. 1505, 12); Astorius 
inscript. Venet. ms. f. 7; Grisellini inter schedas 
Gazzerae; Guarnerius descripsit anno 1782. 

4818 litteris magnis. Venetiis pro gradu XII in 
basilica S. Marci. lo 
in fr. 
in a. I C V s 
p-xx 

' - XX Contulimus Lucianius et ego. Zdekauer in- 
venit misitque Hirschfeldio. Ediderunt Lucianius 
apud Fiorellium Not. d. Scavi 1883 p. 155 et 
Pasinius cura n. 480. RKGIO X 61 ATI4IA 48S litteris bonis et magDis; pars ima maximi cippi. Extat in vico S. Michcle dcl Qaarto in loco 
qui dicittir Pascoloni. 

V bisclliuin cura suppedaneo F 

Th. Lucianius misit et edidit apud Fiorellium Not. d. Scavi 1883 p. 234; Arcli. Veneto fascic 51 
(1883) p. 240. XXX. ATRIA (V p. 220. 1072). 4§4 ad n. 2372. Hodie servatur Rovigi in atrio 
academiae Concordium. 48& ad n. 8829. Contuli. 1 wi • i v L i v s- 4SG litteris bonis. Rep. ad Adriam nel luogo 
Piantamelon ; iam adservatur in museo Boc- 
chiano. 

? ge'A I o • s o c I A L I • 

CjL.- TITIVS • L • F • QVINTVL 
1 V • S • L • M • 

Contuli et ectypum sumpsi. Bocchius apud 
Fiorellium Not. d. Scavi 1877 p. 201. 
De tituli sinceritate ne dubites. 487 columella rep. ad Adriam nel luogo deito 
Piantamelon ; nunc apud Bocchium. 
Descripsi et ectypuni sumpsi. Bocchi ed. apud 
Fiorellium Not. d. Scavi 1877 p. 201. 

[Videtur dedicata esse numiui alicui adiutori 
vel adiutrici; videre mihi videor in ectypo reliquias 
litterae a ante div>. Th. M.] 488 litteris bonis. Rep. ad Adriam in fundo del 
Canale della Tomba; uunc adservatiir in 
museo Boechiano. 
Descripsi et ectypum sumpsi. 
Aut Marci aut Veri. 489 rep. ad Adriam in praedio Cuore cquitis 
Anacleti Rossati. 

Q_ ACC I vu 
ACO P^F-Q^N 
A V D I T V S 

Fr. Bocchius misit Mommseno. 
Aco, si recte lectum, non intellegitur, uec 
magis satislacit cognomen. 

490 stela rep. ad Adriam in fundo .\.retrato; 
extat Adriae apud Bocchium. 

C • N • BILVENO sic 
N A R C I S S O 

Contuli et ectypum surapsi edidique apud Fio- 
rellium Not. d. Scavi 1883 p. 154. Fr. Bocchius 
misit Mommseno anno 1878. 

491 in fragmento rep. in fundo Arraolara; nunc 
est Adriae apud Bocchium. 

Contuli. Fr. Bocchi misit Mommseno anno 
1878 et edidit apud Fiorellium Not d. Scavi 1888 
p. 154. 

499 stela rep. in fando Aretrato ad Adriam; 
extat in museo Bocchiano. 

JWODERA 

Tvs 

AN • XX 

Descripsi et ectypum sumpsi edidique apud 
Fiorellium Not. d. Scavi 1883 p. 154. F. Bocchi 
misit Momraseno anno 1878. 

493 stela rep. ad Adriam in fnndo .\rmolara. 

L • NVMISIVS • L • F 
TREBIVS 

Descripsi et ectypum sumpsi edidique apud 
Fiorellium Not. d. Scavi 1883 p. 154. F. Bocchius 
misit Mommscno anno 1878. FERRARA. ROVIGO. ATESTE 62 REGIO X 404 stelae fragmentum rep. ad Adriam iu fundo 
Armolara: iam in museo Boccliiano. iINlA-L-L-RVFA Descripsi et ectypum smnpsi edidique apud 
Fiorellium NoL d. Scavi 1883 p. 154. F. Bocchius 
raisit Mommseno anno 1878. 405 litteris admodnra cvanidis ; stela lep. ad 
Adriam in fundo Aretrato ; iam iii rauseo 
Bocchiano. 

Q_* TEIDIVS M/ L /// 

// / 

Descripsi titulum evanidura et cctypum 
surapsi. Bocchius misit Momraseno. 
1 !A. Bocchius. XXXI. Ferrara (V p. 225). 

400 litteris pulchcrrimis ; rep. a. 1882 m. lunio prope Voghenzam ; nunc cxtat Ferrarae in aedibus 
prineipis Massari. 

D • M 

IVLIAE • STATILIAE 

DATIVILLAE 

SANCTISSIMAE • FEMINAE 

5 CONIVGI • INCOPARABIL 

P ■ MANILIVS • SABINIANVS 

TR^ CL • PR^MIS^FECIT 

Canonicus losephus Antonellius misit Momraseno, adnotans tegulam una cum lapide repertam esse 
inscriptam litteris imp • L • SEP • SE • ag- (cf. C. V, 8110, 32). XXXII. Rovigo (V p. 236. 1072). 
497 ad n. 2447. 2451. 2456. 2461, 2462. Hodie extant Rovigi in atrio academiae Concordium. 498 stela litteris non bonis. Rep. in latifundio 
i Dossi ad Gavellum; nunc extat Rovigi in 
atrio academiae Concordium. 

Q_^ ACCIVS 

FV2: F sic 

Descripsi et ectypum sumpsi. Edidimus apud 
Fiorellium Modena NoL d. Scavi 1878 p. 117 male, 
ego ibidem 1883 p. 154. 499 stela rep. in latifundio i Dossi prope Ga- 
vellura; nunc servatur Rovigi in atrio aca- 
deraiae Concordiura. 

LEPIDIA- D • L 
FLORA 

Descripsi evanidara et ectypum sumpsi. Edi- 
diraus apud Fiorelliura Modena NoLd.Scavi 1878 
p. 117 male, ego ibidem 1883 p. 154. XXXIIT. ATESTE (V p. 239. 1072). 

lacobus PiETEOGRANDE a cura antiquitatum Atestinarum titulos per hos annos Ateste et in agro 
cruderatos diligenter descriptos alios misit Piorellio edendos, alios eosque plures publici iuris fecit 
ipse in ephemeride Ateneo Veneto (1883) vol. I p. 21-29, vol. II p. 91-106. Idem in libro nuper edito 
Iscrizioni Romane del Museo di Esie (Romae 1883) quicumque tituli in museo Atestino hodie extant 
ita proposuit, ut pars prior operis, n. 1-99, titulos contineat a Mommseno in corpore inscr. editos 
inde repetitos additis duobus (infra n. 567. 570), olim eruderatis neque tamen una editis; posterior 
inscriptiones complectatur postea in museum Atestinum illatas. Accedunt instruraentum domesticura 
n. 140-190 et tituli alieni 191-212. Eidem opfirao viro et huius partis operis tamquara socio nonnuUos 
titulos debeo nuperrime repertos. EEGIO X 63 ATESTE MNI ad n. 2511. Nunc extat Monselico in atrio aediam socictatis {Gabinetto di Leltura). 

Descripsi et edidi apud Fiorellium Nol. d. Scavi 1883 p". 153; Pietrogrande Aleneo Veneto 
1883 p. 28. 

Priores partem superiorera ad v. 7 pleniorera viderunt quam nunc cat, iuferiorem nou habeut. 

[3 fin., ubi priores habent dracOnni, adieci f{ilio); nam titulum apparet Tiburtiam posuisse 
filiis duobus ex Q. Sincio natis et praeterea fratri. Tu. M.] ATESTE 6i EEGIO X 50fl ad n. 2532. Duce Pietrogrande titulum vidi in pavimento ecclesiac S. Laurentii in vico Baone 
apud portam minorem, sed versus duos primos tantura legere potui: L • TITINIVS 
A3ASCAKTVS Versuura igitur divisionem ne Manutius quidem retinuit. &09 ad n. 2540. 2620. 2645. Nunc extant Eovigi 
parieti immissi in atrio academiae Con- 
cordium. 503 ad n. 2606. Nunc extat Eovigi in atrio aca- 
deraiae Concordium. — 2 excepi clodiae 504 ad n. 2632. Litteris pessimis; nunc Ateste 
in museo. — 3 legi: RftTE 505 ad n. 2639. Plenius descripsit canonicus 
Storni loco indicato, scilicet a S. Fidenzio 
rimpetlo al cimitero, ediditque apud Pasqua- 
ligo Arle e Sloria 2 (1883) p. 55 sic: 

L • PLASIDIENI .... I ... . HEBENI 506 ad n. 2G53. Antiquo loco, scilicet iu vico olim dicto Porcile, nunc Belfiore, prope Caldiero, 
agri non Atestini, sed Veronensis in ccclesia della Madonna delta Slra denuo descripsit Carolus 
Cipolla et cdidit apud Fiorellium Not. d. Scavi 1882 p. 289: L • JW E L M I N I o 
ROM • FESTO 
L • MELMINIVS 
EVTYCHVS • PATER 
FILIO CARISSIMO 
E T S I B I 

V F 

LOCVS-CVM-AMBITV DAT-AB-OCTAVIA-MAI 
IN FR P-X IN • AQR P-XX Vv. 8. 9 desunt iu exemplo Antiqui Veronensis. SO"? ad n. 2673. Extare in museo confirmat Pie- 
trogrande Iscrizioni Romane n. 63. 508 ad n. 2708. Litteris bonis. Contnli Ateste in 
rauseo. — 3 secvdae (sic). 509 ad n. 2721. Tmminuta adservatur Ateste 
in rauseo, ubi contuli. — 2 qvarTae — 

3 CALVIO. 510 ad n. 8833. Nunc Ateste in museo, ubi con- 
tuli. — 3 celidonis • lapis. REGIO X 65 ATESTE &it tabalae aeneae &agmeDta tria. Ateste rep. servantar iii maseo. 10 15 20 MANDATI • AVT " TV1 
QVID GESSISSE- DICE1 
MINEM • LIBERVM • l 
ARVM AGATVR • SEI 
E'R' INEO -MVNICl £LAE-SVO-NOMIN!l ^OD VE-IPSE-EARVM-RERVM 
VR • ADDICETVR • AVJT • QVOD-FVRTP QVOD • ADHO 
IBERAMVE • PERTiInERE • DEICATVR • AVT • INIVRI • IS^A QVO-PETETV 
PIO^COLONIA • P re^et^spea^res-hs^ccId::1-minorisve R • QVOMVE • QVO • AGETVR • D 
RAEFECTVRA^ IVDICIO CERTA 
ERIT . QVOMINVS • IBEI • D- E- R IVDEX • ARBITERVE • AD E I C AT VR • DETVR • QVOVE -MINVS^ IBEI • D • E • R lEJI IVDICIVM^ ITA • FEIAT • VTEiV DE lEIS • REBVS • QVIBVS • EX • H^L^IVDICIA 
DATA • ERVNT^ IVDICIVM^ F iIeREI • EXERCERI • OPORTEBIT^ EX • H L^N^R 
QVOIVS • REI • IN QVEMQVE • mIvNICIPIO • CO LON I A • PRAEFECTVRA 

qXvoivsqve • II • vir • EivsvE •\:iyi • IBEI • LEGE • FOEDERE • pl • ve • sc • s • 

VE-\c • INSTITVTOVE • IVRE • DICjVNDO • PRAEFVIT • ANTE LEGEM • SEI 
VE-ILL|yD • PL^ SC • EST^ QVOD •L^ROBCIVS^A^D^V^ EID • MART POPVLVM PLEBEM)v/E • ROGAVIT • QVOD PR / 

o^ivdicis^/Irbitri • RECVPERATC VATIM • AMB IGET VR IVRIS^DICf 
RVM • DATIO • ADDICTIO\ QVANTAEQVE • REI • PEQVNIAEV 
Q_VO MAGI S • PRIVATO • ROMA 
NVS^ QVEI • IIJEI • PD- P-D- E • R^ IVS^ D 
VTEI • ANTEILEGEM^ SIVE ILLVD • P 
V EIDVS • Ml^RT • POPVLVM • PLER^' /_ FVIT^EIVS^ REI • PEQVNlj i • REVOCATIO^SIT^ QVr 
I C A T • I V D 1 c;/ 
L • SC • ESTI Contuli et ectypum sumpsi. Ediderunt Prosdocimi et in eph. gazzclla di Venezia a. 1880 m. lunii 22 
et apud Fiorellium Nol. d. Scavi 1880 p. 213; Hilarius Alibrandi in eph. Sludi e documenti di Storia 
e dirilto 2 (1881) addito commentario; Th. Mommsen flcrmes 16 (1881) pi 24 sqq. itera commentario 
addito, et in snpplemento editionis quartae libri Caroli Georgii Bruns Fontes iuris Romani aniiqui 
Tuebingen 1881 ; Pietrogrande Iscrizioni Romane n. 100. 

1 potest fuisse nomine. — 14 fin. dic'| priores — 15 seq. quot elementa in extremls versibus 
exciderint, ex exemplo supra proposito diiudicari poterit. 519 rep. in vico Casale di Scodosia, mentre si facevano alcuni lavori di terra sulla strada Pegorina 
PiETROGRANDE. Vilicus quidam mihi, narravit repertam csse in via Palazzetto. Nunc Ateste 
in museo. 

L • L VP AVl vs 
L • F • ROM 

lovi 

SACRVM 

Descripsi. Ed. Pietrogrande Aleneo Veneto 1 (1883) p. 21 et apud Fiorellium Not. d. Scavi 
1883 p. 194. 

In titulo reperto in agro Cremonensi n. 4090 6 nominatur L. Lupavius Q. f. Rom. ATESTE 66 IIEGIO X 


"5 f^ . 
bo ^ REGIO X 67 ATESTE 51A litteris bonis quaeqne videantnr optimae 
netatis. Ad Monselice rep. in regione IW/a 
in praedio Ludovici Gallo. 

leones dao 

columbae duae 

anaglypha 

NW • CAESIVS • L • F 

ROM • LEQ ilH 

JWACEDONIC- 

AQVILI FER^ 

5 • T • F • I • 

Pietrogrande misit mihi et edidit in ephem. 
Gazzetta di Venezia 25 lan. 1884 et apud Fio- 
rellium Not. cL Scavi 1883 p. 193 et in actis 
minoribus academiae regiae Taurinensis 19 (1884) 
p. 937. M. Caffi in ephem. Arle e Storia 3 (1884) 
p. 52. 

515 rep. in praedio Arzarini in vico S. Helenae 
ad Ateste. 

L • SAVFEIO 
D- L 

paraTo 
paleario 

5 LOCO 

tI • CASSI 
PROB I 

Contuli et ectypum sumpsi. Pietrogrande 
apud Fiorellium Not. d. Scavi 1881 p. 15 et Aleneo 
Venelo 2 (1883) p. 104 et Iscrizioni liomane n. 103. 

5 palearius rcdit in titulo Africano C. VIII 
u. 421. 51G cippus rep. ad Ateste in praedio Trevisan; 
nunc est in museo. 

Q_- ACVTIVS- Q_^ L 
AQILIO 
LIBERT/i 

possit\ sic 

Descripsi et ectypum sumpsi edidique apud 
Fiorellinm Nol. d. Scavi 1883 p. 153. Pietro- 
grande Ate^ieo Veneto 2 (1883) p. 97 et Iscrizioni 
Roinane n. 104. Memoravit, non edidit Prosdocimi 
in ephem. Fiorelliana 1877 p. 194. 517 extat Baone contrada Ponlicello, extrinsecus 
parieti immissa domus Luciae Bottaro. 

L-ACYi.. 
GEM Contuli. Pietrogrande apnd Piorellium Not. 
d. Scavi 1881 p. 17. 

518 arculae fragmentura rep. ad Ateste in prae- 
dio Trevisan ; iam adservatur in museo. 

/ OSSA 

i\dIvtoris 

\ 

■ KNNIVS • SC/ 

Contuli ct ectypum sumpsi. Prosdocimi apud 
Fiorellium Nut. d. Scavi 1877 p. 194. Pietrogrande 
Ateneo Veneto 2 (1883) p. 104 et Iscrizioni Romane 
n. 108. 

519 litteris bonis. Ateste rep. in praedio Ver- 
dabbie nella localila Rana ; iam in museo. 

V • F 
P • ALFIVS 
SERENVS 
SIBI • ET 
5 T^CALVENTICi 

FIRMO 
AMICO • BOrilO >r|i( Contuli et ectypum sumpsi, Pietrogrande 
apud Fiorellium Not. d. Scavi 1881 p. 16 et 
Ateneo Veneto 2 (1883) p. 100 et Iscrizioni Romane 
n. 102. 5180 Ateste in museo. c • AM Descripsi. Pietrogrande Ateneo Venelo 2 (1883) 
p. 99 et Iscrizioni Romane n. 131, 

591 frustulum rep. ad Ateste in praedio Ver- 
dabbie nella localita Rana. 
Contuli. Pietrogrande apud Fiprellium Not. 
d. Scavi 1881 p. 16. ATESTE 68 REGIO X &99 cippus ad Ateste rep. in praedio le Bressanc 
in contrada Schiavonia; nunc in museo. 

M/ • anTonio 

T • F • R O M • 

ANTONIA • M/'F 

MAXIMAE • H • S -S 

5 C^ANTONIVS 

M/^ F • VITALIS^ V- F 

IN • FRO • P • XX • III 
IN • AGR • P • XX • III 

Contuli. Pietrogrande apud Fiorellium Not. 
d. Scavi 1881 p. 16 et Ateneo Veneto 2 (1883) 
p. 102 et Iscrizioni Romane n. 105. 

5183 stela. Eep. Morlongi ad Ateste ubi extat 
apud equitem Nazavi. 

C • AP IC I 

c • F 

R O M 
IN.FR-P'XX 

Contuli. Pietrogrande apud Piorellium Not. 
d. Scavi 1882 p. 101. 

S94L rep. ad Baone in praedio le Rosselte; iam 
in museo. 

genius v \ f 
Q_- Asccmius 

^WTHETyS 

^-^^i^L^ et 
Contuli, Pietrogrande apud Fiorellium Nol. 
d. Scavi 1881 p. 17 et Iscrizioni Romane n. 119. 595 (= 217*) inter Atestinas rettuli propter 
argumentum. Tnter Patavinas Manutius; 
sine loco Barb. 

C-ATIVS-T^F 

DEC VR • ATE 

SIBI • ET^ L • ATIO 

ET^ NONIO 

5 ETMARTIAE 

P AR E N T I B VS 

AVRELIVS ET 

FL AVIVS FILII 

I NCI • C VR 

Manutius cod. Vat. 5248 f. 2', unde sumpsit 
Morarasenus n. 217* addens titulum ita pertur- 
batum esse, ut falsus raagis videretur quam cor- 
ruptus. Alterum exemplura in codice Barberino 
XXIX, 20 p. 40 repperit Huelsen scriptum raanu 
ignota. 

Vv. divisi ad Barb. — 1 c • ati . . . . f Barb. — 
2 DEC ■ ARC Manut. — 3 siBi om. Barb. — 
4 et^nonio Manut., ora. Barb. — 5 ora. Manut. — 
6 PARENTiB Manut. — 9 om. Manut. [Titulum 
aut ficticiura esse totura aut certe recens expletum 
periti intellegent; nam et noraina praeter primuin 
absurda sunt et clausula a consuetudine antiqua 
abhorret. Huelseuo subesse videtur titulus sae- 
culo XVI in lapide fictus, cum tituli reliqui 
eiusdem fasciculi cod. Barb. 29,20 f. 33-40 ex 
lapidibus descripti videantur omnes ; servabantur 
autem fere in rauseo Atii Arcionis (vol. VI n. 8873. 
9246) et card. Carpensis (vol. VI n. 942*. 945*). 
Th. M.] 5196 in operculo arculae rep. Morlongi; extat 
Ateste apud equitem Nazari. 

leones duo cuniculum devorantes 

L • CASSIVS • Q_- F • RoUl 

Contuli. Ed. Pietrogrande apud Fiorellium 
Noi. d. Scavi 1882 p. 101. Sltl cippus rep. Morlongi; extat Ateste apud 
equitem Nazari. 

CASSIA 

Contuli. Pietrogrande Nol. d. Scavi 1882 
p. 101. 5188 litteris magnis. Cippus rep. in comune di 
Carceri; iam in rauseo Atestino. 

^\f C A T I • Ml' f 
A N T I 

Descripsi et ectypuin sumpsi. Pietrogrande 
apud Fiorellium Not. d. Scavi 1883 p. 154 et Ateneo 
Veneto 2 (1883) p. 96 et Iscrizioni Romane n. 111. 

5189 lapis ad Morlongura rep. in praedio Capo- 
daglio in loco q. d. Palazzina; nunc adser- 
vatur in museo. 

C L ARVS 
FIDELI S 

Contuli et ectypum sumpsi. Ed. Pietrogrande 
apud Fiorellium Not. d. Scavi 1881 p. 17 et Ateneo 
Veneto 2 (1883) p. 102 et Iscrisioni Romane n. 113. REGIO X 69 ATESTE 580 cippi fragmcntuin. Ateste in rauseo. 

C-COEl/t.. 
AVCU. . 

Pietrogi-ande Ateneo Veneto 2 (1883) p. 101 
et Iscrizioni Romane n. 130. 

ftSfl litteris vctnstis ct magnis ; cippus rcp. 
S. Margaritae WAiUge inter vicos Meglia- 
dino et Bresega; iam in museo Atestino. 

lco 

Q_' COELIO • Q_- L 
H 1 L A R O 

Contnli et ectypum sumpsi. Pietrogrande 
apud Fioiellium No!. d. Scavi 1881 p. 17 ot Alenco 
Venelo 2 (1883) p. 101 et Iscrizioni Romane n. 114. 

539 cippns ex marmore Veronensi. Eop. ad Ateste 
in praedio Pela; iam servatur in museo. 

Q_- coTio 

M/ ■ F 

Contuli et ectypum sumpsi. Prosdocimi apud 
Fiorellium Not. d. Scavi 1877 p. 197; Pietrogrande 
Iserizioni Romane n. 107. 

533 litteris rudibus. Originis incertae; extat 
Ateste in nanseo. 

LOC vs • c 
D O M I T I • c • i. 

.\ N T I I N • F • P 

XVI • iN AG p xV:^ 

Descripsi et ectypum sumpsi edidique apud 
Fiorellium Not. d. Scavi 1883 p. 153. Pietrogrande 
Ateneo Venelo 2 (1883) p. 95 et Iscrizioni Ronvxne 
n. 110. 

534 aedicula ad Ateste rep. in praedio Trevisan; 
iam in museo. 

profome 
mulieris 

EDONE 

AN •xvm 

Contuli et ectypum sumpsi. Prosdocimi apud 
Fiorellium Not. d. Scavi 1877 p. 194; Pietrogrande 
Ateneo Veneio 1 (1883) p. 25 et Iscrizioni Romane 
n. 117. 685 oUa rotnnda fracta. Rep. ad Ateste in 
praedio Trevisan ; nnnc in museo. L • ENNIVS L^L^RVFIO r Contuli et ectypum sumpsi. Prosdocimi apud 
Fiorellium Not. d.Scavi 1877 p. 194; Pietrograndc 
Ateneo Vmelo 2 (1883) p. 98 et Iscrizioni Romanc 
n. 106. 

58G litteris bonis. Cippns rotnndns originis 
incertae. Extat Ateste in museo. 

C • GESTILIVS • c -Vn 
ROM^ 

anaglypha 

Descripsi et ectypura surapsi edidiqne apud 
Piorellium Not. d. Scavi 1883 p. 154. Pietrogrande 
Ateneo Veneto 2 (1883) p. 94 et Iscrizioni Romane 
n. 101. 539 litteris alte incisis. Rep. a. 1884 m. Mart. 
d. 16 ad Ateste in regione Caldevigo in con- 
trada S. Stefano ia horto Antonii Marin. 

q R A T A • 

AN IC VL A 

C A S T V S 

TRIMVS 

5 FRATER • ET 

SOROR 

Deseripsi ad ectypum optirae factum quod 
mihi misit Pietrogrande. Idera edidit in ephem. 
Gazzetta di Venezia 5 lul. 1884 et apnd Fiorel- 
lium Nol. d. Scavi 1884 p. 204. 

In lapide adhuc vestigia cernuntur disposi- 
tionis diversae a lapicida, ante quara hanc adsci- 
sceret , sibi propositae ; scilicet 1 antea fuit 
GRATVS ; 2 sub ANicvLA littcrac cemuntur ex 
parte deletae et dubiae c / vsc • as ; 3 ante c 
erasum est c , ante s item erasura s . — 5 pro 
litteris r • et fuerunt antea hae: r SOR . — 
2 intellegitur annicuta, cui respondet 4 trimus. 

538 conns truncatus; rep. ad Ateste in praedio 
Candeo; extat ibidem. 

in operculo 
leones duo parvi 

C • HERENNI 
C • F • VOTVRIA 

Contuli. Prosdocimi apud Fiorellium Not. d. 
Scavi 1877 p. 193; Pietrogrande Aleneo Veneto 
1883 p. 26. ATESTE 70 REGIO X 530 rep. ad Ateste in praedio Trcvisan: nunc 
ibi in museo. 

protome mulieris 

ERENNIAE -C • F 

SECVNDAE • 
L • IVNIVS • CL Sic 

Descripsi et ectypum sumpsi. Pietrogrande 
Ateneo Veneio 2 (1883) p. 94. et Iscrizioni Romane 
n. 116. 

In fine spatium vacat. Eedit in tegula Hadriae 
reperta idem nomen, scilicct l • ivni • c^. Videtur 
significari Glaudius pro cognoniine usurpatum. 

640 litteris bonae aetatis. Columella rep. a. 1884 
m. Mai. d. 28 Morlongi ad Ateste in praedio 
Nazari ; iam in museo. 

H I L A R I 

T rosa F • I 
corolla 

Contuli ad ectypum acceptum a Pietrograndio, 
qui edidit in eph. Gazzetta di Venezia 5 lul. 1884 
et apud Fiorellium Not. d. Scavi 1884 p. 204. 

541 Ateste in museo. 

vir togatus; in basi: 

C>i-AV^o/N//^/// 

\ 

Descripsi. 

54!9 litteris magnis et bonis; basis quadrata rep. 
ad Ateste in praedio Trevisan; est Ateste 
in atrio aediura lob. Bapt. Capodaglio. 

ET'LICINIAE 
C • L • BLANDAE 

Contuli. Prosdocimi apud Fiorellium Not. d. 
Scavi 1877 p. 194; Pietrogrande Ateneo Venelo 
1883 p. 24. 543 aedicula rep. ad Monsolice in praedio 
Trieste; extat ibidem. 

lepores duo 
protome viri protorae mulieris 

urceus a • lvcanvs • c • f • Ko\m Contuli ad ectypura acceptura a Busato. Edi- 
derunt Gloria et Busato apud Fiorellium Not. d. 
Scavi 1879 p. 172. 

544 in arculae operculo Morlongi rep.; extat 
Ateste apud Nazariura. 

canis lepus canis 

cn^lvcilivs CN' 

Contuli. Pietrogrande apud Fiorelliura Nol. 
d. Scavi 1882 p. 101. 

545 aedicula rep. ad Monselice in praedio 
Trieste; iam Patavii in museo. 

protome viri 

C • PLANIVS • c • f 

ROM- BALB VS 

Contuli et ectypum sumpsi. Gloria et Busato 
apud Fiorellium Noi. d. Scavi 1879 p. 172. 

546 traditur sine loco cum n. 525. 

L RENESTVS....A'F' L^ 
ALFORISIO FRATRI ET 
FL • ACHARIO PATRONO 
BEN EMERENTI BVS 
5 ET ATESTIO ATTIO 
FILIO C A R I S S • 

INCI CVR 

Cod. Barber. XXIX, 20 f. 40 raanu ignota 
(inde Marini Vatic. 9120 f. 16). 

[Falsa opinor ; vide quae adnotavi ad n. 525. 
Th. M.] 549 rep. in agro Atestino; nunc in museo. 

leones duo 

^^ij3VJJ.LJ^VS_ 

Descripsi et ectypum sumpsi. Pietrograude Ate7ieo Veneto 2 (1883) p. 93 et Iscrizioni Romane 
n. 112. 

Priraa littera fuit aut l aut T , // Pietr. REGIO X ATE8TE &49 rep. ad Ateste ia praedio Cannetti in con- 
trada Seltabile. Nanc est in mnseo. 
Contuli et ectypura sumpsi. Pietrogrande 
apud Fiorellinm Not. d. Scavi 1881 p. 17 et Alenco 
Veneto 2 (1883) p. 103 et Iscrizioni Romane n. 120. 

549 olla rotunda quam propter formam Ate- 
stinam iadico. Extat Patavii in museo. 

columella 

leo leo 

bos? S I CY^>J I A E • 
M A X SVM E • 

Descripsi et ectypura sumpsi. Edidit Busato 
in libello Elenco degli oggetti piu sceUi del Museo 
civico di Padova (Patavii 1880) p. 49 n. CLIX. 

S50 rep. ad vicum Baone in fundo le Villeghe; 
iam Ateste in museo. 

L o c 

L • S Y R I C 
BATHYLLI 
/N • FR • r • XI tn agr. p . . . 

Pietrogrande misit mihi et Fiorellio, qui 
edidit ad ectypum Not. d. Scavi 1883 p. 194. 551 stela litteris optimae aetatis et alte incisis 
inscripta. Morlongi rep. nunc Ateste apud 
equitera Nazari. 

P^XIllI 
P-TRVTTED 
P • L • PHILOM/ 
p. T R/TTED 
5 AMPHION I 

L^FRONTO 
DAT • DE • SVO 

Descripsi et edidi apud Fiorellium Nol. d. 
Scavi 1883 p. 154. Pietrogrande in ephem. eadem 
1882 p. 101. 

6 omisit Pietrogr. 

Stela integra est, sed videtur pars posterior 
in lapide iuxta posito perscripta fuisse sic fere ; 
p{edes) XIIH. P. Trutled[io^ P. l. Philomu[so] 
P. Trut/ed[ius] Amphioni[s] l. Fronto dat de suo. 
P. Truttedius P. I. Philomusus nominatur in titulo 
Veronensi n. 3784. 

559 litteris alte incisis et optimae aetatis. Bep. 
in vico Baone in contrada le Casette. Extabat 
pro limine portae casae rusticae Turatto; 
iara Ateste in museo. y^ T • F • ROM \ 

FIRMVS • S I bI • ET 

VARIAE / • F • SECVrOAI 

V X O R I • 

5 T • CALVENTIO T • F 

Pietrogrande misit. 553 aedicula rep. ad Monselice in praedio Trieste; iam Patavii in museo. 

protome viri 

M'VETTIVS 
P-F • ROM 

Contuli et ectypum sumpsi. Gloria et Busato apud Fiorellium Not. d. Scavi 1879 p. 172. 554 Ateste rep. ia effossione facta in aedibus 
del Pio Ricovero; nunc in museo. 

VICELLIAE 
ANCHARI 

Descripsi. Edidit Franceschetti in ephera. 
Eoraana gli Studi in Italia 5, 2 (1882) p. 734; 
Pietrogrande apud Fiorelliura Nol. d. Scavi 1883 
p. 58 et Aleneo Veneto 1883 p. 29 et Iscrizioni 
Romane n. 118. 555 olla rotunda rep. in vico S. Helenae ad Ateste 
in praedio Andolfo ; nunc Ateste in rauseo. VMBIJ 

rT^ GS : T sic Descripsi. Pietrogrande Itcrisioni Rofmne 
n. 128. ATESTE REGIO X 556-563 tituli scripti litteris bonae aetatis simul rep. ad Monselice in praedio Trieste nel locale detto 
S. Salvaro ; iam Patavii in museo. 556 

protomc viri 

P • VO L VMN 1 VS 
C • F- ROM- 559 

protomo viri 

Q_- VOLVM l^M<* 

- c r- ^wt 

559 

• volvmnI • c • f • sibI • ET 

SVlS • Vlvl • FECERVNT 
MONIMENTVM 
IN^FRONTE^ P •XXXIII 
IN • AGRVM • P XXV 
H • M • E • N • S 558 

protome mulieris 

V O L V M N I A / 
L-F •SECVND/a 560 561 

(ols^l 569 568 Contuli et ectypa sumpsi. Gloria et Busato miserunt Fiorellio Nol. d. Scavi 1879 p. 171 sq. 
Fragmenta u. 5C0-563 Busatus iudicat superesse ex titulo primario monumeuti. 564 cippus rep. ad Morlongum in praedio Tre- 
visan; nunc in museo Atestino. 

protome mulieris 

V O L V M N I A 
C • L • LAVRENS • 

Contuli et ectypum sumpsi. Ed. Pictrogrande 
apud Fiorellium Nol. d. Scavi 1881 p. 17 et Aleneo 
Veneio 1 (1883) p. 25; 2 (1883) p. 105 et IscTizioni 
liomane n. 115. 565 Ateste in museo. 

V)VIVS Descripsi. Pietrogrande Aleneo Veneto 2 (1883) 
p. 99 et Iscrizioni Rornane n. 129. 566 in fragmcnto ex marmore Veronensi. Rep. 
ad Ateste in praedio Trevisan. RANVSI Contuli ct ectypum surapsi. Prosdocimi apud 
Fiorellium Not. d. Scavi 1877 p. 195; Pietrogrande 
Iscrizioni Romane n. 126. 

567 litteris magnis et bonis; fragmentum lapidis 
Veronensis. Originis incertae ; nunc Ateste 
in museo. NTIAE ■::^ r lAE C • F Al h E C • F • PRO) 
M H \n. S. Pietrogrande Iscrizioni Romane n. 86. 568 Ateste antea in castro vetere parieti inserta; 
iam in museo. ab una parte: 


ab altera 


xrr. 


Pl 


VI A 


krl 


S TP/ 
Pietrograndc misit. 

569 cippus ; litteris evanidis. Rep. Morlongi 
a. 1879 in regione Paiazzina; iam in museo. 

«ia//////ae 

BRV//// 
1, F 

Pietrogrande Iscrizioni Romane n. 127. IJEGIO X 73 ATESTE &90 liipidis fragraentam. Ateste in museo. 

LMMAR 

Pietrogrande hcrizioni liomane n. 85. 591 in cippi fragmeiito incortac originis ; nuuc 
Atcstc in nmsco. 

leo vituluni prehendens 

OSSA • fA 

Descripsi. VietrograwiiQ Aleneo Venelo 2 {18S3) 
p. 96 et Iscrizioni Roi/mne n. 109. 

- • A / Pietr. — Pertinere ad n. 535 putat Pie- 
trogrande. 699 litteris magnis. Rep. ad Atestc in praedio 
Versobbia. 

VIVVS 
FECIT 

Pietrogrande apud Fiorellium Noi. U. Scavi 
1881 p. 16. 

593 litteris pravis. Ateste iu museo. 

Descripsi. Pietrogrande Iscrizioni Romane 
n. 134. 594 rep. Morlongi; nunc est Ateste apud equitem 
Nazari. Q_Q_v 

P XV Descripsi. 595 stela. Ateste in museo. 
CL-Qjv 
p • X X 

Descripsi. Pietrogrande Iscrizioni Romane 
n. 137. Vide ne sit C. n. 2763. 590 stela rep. iii vico S. Helenae ad Ateste, dum 
puteus effoditur. 

Q_Q_" 

P XX 

Pietrogrande Alenco Veneto 1 (1883) p. 27. 599 stela rep. cum n. 538 ad Ateste in praedio 
Candeo in contrada Caldevigo. 

iN fronTe 

Q_ Q_v 

P XX 

Pietrogrande apud Fiorellium Not. d. Scavi 
1881 p. 16 et Ateneo Veneto 1 (1883) p. 27. 

[Nisi erravit faber, significatur locum sepul- 
turae tam in fronte quam quaquaversum patere 
pedes vicenos. Th. M.] 

598 stela. Extat Ateste in museo. 
IN • F • p • X 

IN-AQ^P^XX 

Pietrogrande Iscrizioni Romane n. 139. 599 rep. Morlongi. 

IN • AG^ P •x 

Pietiogrande apud Fiorellium Not. d. Scavi 
1881 p. 17. 

580 stela Morlongi rep. ; extat Ateste apud 
equitem Nazari. 

IN • fronI 
p -xvi 

Contuli. Pietrogrande apud Fiorellium Not. 
d. Scavi 1882 p. 101. 

581 stela. Ateste in museo. 

IN FR P XX 
RET P XXX 

Pietrogrande Iscrizioni Romane n. 135. 58.9 Ateste in museo. 

I N • f R 

Descripsi. Pietrogrande Iscrizioni Romane 
n. 186. 

583 stela rep. ad Monsclice in regione Vetta iu 
praedio Ludovici Gallo una cum u. 514. 

I N 
FRO 
P^ XXV 

Pietrogrande misit et edidit iu ephem. Gaz- 
zelta di Venezia 25 lan. 1884 et apud Fiorellium 
Not. d. Scavi 1883 p. 194 et in actis minor. acad. 
Taur. 19 (1884) p. 938; M. Caffi Arte e Sloria 3 
(1884) p. 52. 

10 ATES'1'E 74 IIEGIO X 584 litteris stilo exaratis. OUa e creta rep. a. 1879 Ateste in villa Benvenuti. lara adservatur in 
museo. In eodeni sepulcro praeter supellectilem variam, de qua vide quae Ghirardinius 1. 
infra c. disseruit, reperti sunt inter alios atjses unus aetatis Caosarianae C. Clovii (Cohen 
p. 92 D. 7) et quattuor aetatis Augustae ; is in quo est divos lulius (Cohen lul, p. 161 
n. 44) et Cn. Pisonis (Cohen p. 73 n. 38) et duo P. Lurii Agrippae (Cohen p. 192 n. 1) ; 
praeterea patera rubra operis Arretini vocabulo serrae impressa et patina scripta stilo littcris 
C • OPSIVS ; denique ollae duae litteris Etruscis inscriptae (in tabula infra citata Fiorelliana n. 20 
et 28), quas nos non repetivimus. 

in ventre ollae eiusdem in collo ollae CAi/l/\v^W/7'-//l (^Nf)F\, 

\/)\JI)A Descripsi. Ghirardinius apud Fiorellium Not. d. Scavl 1883 p. 408, tab. XVII n. 23; Pietrogrande 
Iscr. Ro)n. n. 147. Memorarunt hanc et sequentes P. Bainabei Academij 20 (1883) p. 241-46 et 
W. Helbig Bull. ddV Inst. d. Corr. Arch. 1882 p. 86. 58S litteris stilo exaratis. Olla rep. et adservata cum praecedente. 
Coiituli. Ghirardinius apud Fiorellium Not. d. Scavi 1883 p. 408, tab. XVII n. 27; Pietrogrande 
Iscrizioni Romano n. 142. 

586 litteris stilo exaratis. Olla e creta rep. et adservata cum iis quae praecedunt. 

l/\ l I ^ l A I \ / t \ 

Descripsi. Ghirardinius apud Fiorellium Not. d. Scavi 1883 p. 408, tab. XVII n. 22; Pietrogrande 
Iscrizioni Romane n. 144. 

587 litteris stilo exaratis. Olla e creta rep. et adservata cum praecedentibus. 

\ 


Contuli. Ghirardinius apud Fiorellium Not. d. Scavi 1883 p. 408, tab. XVII n. 25; Pietrogrande 
Iscrizioni Romane n. 143. REGIO X ATESTE. PATAVIVM 5SS litteris stilo exaratis. Olla c creta rcp. et adservata cnm praecedentibus. 

MlT''r/A//</Vi^T/l'< 

Descripsi. Ghiraidinius apud Fiorellium Not. d. Scavi 1883 p. 408, tab. XVII n. 24; Pietrogrande 
licrizioni Romane n. 145. 589 litteris stilo exaratis. Olla rep. et adservata cnm praecedentibus. 

AVTl K'TEN i " LO CV ^' C\/ )i>]:^f . 

Descripsi. Gliirardiuius apud Fiorellium Not. d. Scavi 1883 p. 406, tab. XVII n. 26; Pietrogrande 
Iscrizioni Homane n. 146. 590 litteris stilo exaratis rep. et adservata cum praecedentibns. 

Descripsi. Ghirardinius apud Fiorellium Nol. d. Scavi 1883 p. 407, tab. XVII fig. 1 et 19; Pie- 
trogrande Iscrizioni Romane n. 140. 

59t litteris stilo exaratis iisque plane certis. Eep. una cum praecedentibus in eodem sepulcro, ex 
quo prodierunt ollae duae inscriptae Etrusce (vide ad n. 584), et adservata cum iisdem. 
Descripsi. Ghirardinius edidit apud Fiorellium Not. d. Scavi 1883 p. 406, tab. XVII n. 21 ; Pie- 
trogrande Iscrizioni Romane n. 141. 

Mani Til[i)ni uxor luania videtur significari. XXXIY. PATAYIVM (V p. 263. 1073). 

Andreas Gloria musei Patavini praefectus et L. BusATO musei eiusdem custos qui titulis inve- 
stigandis atque eruderandis cum in agro Atestino tum in Patavino operam navant, eorum quos reppe- 
rerunt ectypa Fiorellio raiserunt. Busatus praeterea efFossiones a se Aponi factas in commentario de 
.\pono, quem inseruit libro Per la Lingua d' Italia e per la Storia di Padova (Patavii 1882) p. 107-272, 
diligenter enarravit nonnuUaque ibi reperta edidit recte excepta. 59!» ad n. 2792. Hodie Vene- 
tiis in museo Giustinian- 
Becanati. 5»» ad n. 2799 (cum add. p. 1073 errore relatis ad n. 2975). Vidi 
duo exempla scripta litteris eisdem pulcherrimis et vetustis, 
alterura Paperiani apud Gregoruttium, alterum Patavii in 
museo. PATAVIVM REGIO X 594 ad n. 2849. lam venit Venetias in museum 
Correr, ubi Th. Lucianius recognovit. — 

6 CAPRIA Luc. 

595 ad n. 3010. 3053. Nunc adservantur Eovigi 
in atrio academiae Concordiura parieti ira- 
missi. 59G ad n. 3063. Titulum hunc Pataviura adlatum 
esse Aquileia coUigitur ex iis quae adnota- 
vimus ad n. 159. 50'J ad n. 8834. Excepi loco indicato sic: 
^^^^^ mulieris Protome protome 

|//VIVS • L • L • PHRYXVS • AVRIFEX • V • F • SIb| 

5B8 ad n. 8838. Ludovicus Dian ectypum misit 
Fiorellio, qui Not. d. Scavi 1883 p. 156 edidit 
sic: 

L I B E R c 

A R l A • E L 

AQ_VA^F 699 litteris bonis. Patavii rep. sub pavimento acdis S. Andrcao; nunc in rauseo raunicipaSi. 

vir c L A V R o q ' 
togatus 
NCCC dolabram «n theatrX 

utraque manv SVa) 

raanu 

tenens deieciT/ 

Contuli et ectypum sumpsi. Fiorelli Not. cl. Scavi 1880 p. 213, tab. 6 n. 5. 
[In theatro quid manu sua, dolabra scilicet usus, Claudius Rog[atus?] deiecerit, non divino. 
Numerus ccc accedit ad similes compositos ad C. n. 2787. Th. M.] 600 litteris pravis. Aponi rep. in effossione facta 
in foro. lara adservatur in rauseo Patavino. 

Q_^ CRIS • PI 
I • T E R • 
PRI • VAT • V 

m 

Descripsi et ectypura sumpsi. Busato Aponus 
p. 270. 

601 in epistylio. Rep. ad Pataviura in praedio 
Bortoli ; est in museo municipali. 

L • cawerIvs • l • m/ • l 

PHILOSTRATVS 

Contuli et ectypura suinpsi. Gloria et Busato 
apud Fiorelliura Not. d. Scavi 1879 p. 169. 609 in epistylio. Rep. et adservata cura praece- 
dente. 

L • CAMERIVS • L • L 

RVSTicvs • vlvs sic 

SIBI FECIT 

Contuli et ectypura surapsi. Gloria et Busato 
apud Fiorelliura Not. d. Scavi 1879 p. 169. 603 rep. et adservata una cuin praecedentibus. 

)cAME)/'i • . . 

Contuli et ectypum sumpsi. Gloria et Busato 
apud Fiorellium Not. d. Scavi 1879 p. 169. 604 in epistylii fragraento scripto sirailibus litteris atque quae praecedunt. Rep. et adservata cum 
praecedentibus. .TrtATE 
SORO Contuli et ectypum sumpsi. Gloria et Busato apud Fiorellium Not. d. Scavi 1879 p. 169. REGIO X 71 PATAVIVM. VICETIA ••& rep. ad J^ataviam in praedio Burtolt. Nunc in inaseo manicipali. 

V • p • 

M/ • CARTORIO • M/ • L • ERONIS • SIBl protome 
mulieris protoine 
viri protome 
viri CARTORIA • M/ • L • AMPELIO • CONIVX • V 
M/ • CARTORIO • M/ • F • RVNCONIS • V protoine 
pueri protome 
pueri protome 
pueri (taRTORIO • M/ • F-FIRMO^ V 
.lA • CARTORIA^M/-F^V 

car vroRio • m/ • f • qvadrato 
in f\^ XXVIII IN- 
o,gr. p. ~srti-2sr 

Contuli et ectypum sumpsi. Gloria et Busato apud Fiorellium Not. d. Scavi 1879 p. 170. 

[Titulam vel qui concepit vel qui exaravit male corrupit. Marito v[ivo) M'. Carlorio M'. l. Eroni 
(non Eronis) p{Osuit) coniiix Cartoria M'. l. Ampelio v(iva) et sibi et filiis qaattuor, tribas primis 
vivis; in primo autem pro dativo Runconi genetivus est Runconis, tertio loco filia nominatur casu 
primo pro tertio. Th. M.] GOG Aponi rep., nunc Patavii in museo. 

aleJ 

Dcscripsi. Busato Aponus p. 122. 009 Aponi rep., nunc Patavii in museo. 

CT-l Descripsi. Busato Aponus p. 121. . XXXV. VICETIA (V p. 304. 1074). 
[Qaattaor tituli Vicetini adhuc noti ex uno Asquinio et propterea collocati inter snspectos 
n. 359*-362* iam a mala nota liberantur reperta schedula antiqua, a qua pendet Asquinius. Scilicet 
ad codicem musei Britannici, cuius notitiam benigne ad me transmisit Henricus Stevenson, numeratum 
add. n. 14092, emptum Parisiis a. 1843 ex auctione Saibante et Gianfilippi, continentem Pauli gesta 
Langobardorum scripta saec. XIV, manus saec. XYI haec epigrammata adscripsit, eumque ipsum 
librum, adservatum fortasse eo tempore in bibliotheca Saibantiana, usurpasse Asquinium iam apparet. 
Th. M.] «08 ad n. 3101. Hodie extat 
imminuta Vicetiae in ma- 
seo. Descripsi ad ectygum 
quod mecum communica- 
vit Fiorellius sic: Ja a 

mi n istro s 

^/FEIVS • C • F • SCAl 

;o 009 Arcignani. 

P R O S A L 

p •terentI 

P • f. LASTVLI ET 
CAERE l/iae 
5 COIVGIi- SVAE 
V S L M 

Anonymus saec. XVI cod. Lond. add. 14092 f. 44 (inde Asquiiii 
ms., ex qao ed. est C. n. 359*). 

3 PiLASTVLi (piLASTYLl Asq.) traditur; fortasse fuit p^f* 
LASCivi. — 4. 5 caereliae • coiVGi • SVAE tralitur ; fortasse 
cocrnomen excidit. VICETIA 78 REGIO X 6tO Marosticae. D • M 
M VALERIVS M F 
VOL CL CELEIA 
1 N G E N V I N VS 
MIL COH III PR 
MIL ANN VII II 
VI X ANN XXXV 
L VALERIVS FR 
B M P Anonymus saec. XVI coJ. Londin. add. 14092 f. 44 (inde Asquini ms. et Forogiulio p. 13; ex 
hoc C. n. 360*). 

[Claudia Celeia cum saepe numero niemorelur, de tribu minus constat (cf. C. III p. 631); qua- 
propter uotabile est hic cum ea domo Voltioiam tribum coniungi. Th. M.] Glf in loco Putei (= Pozzo inter Vicenza et 
Bassano oppida) prope Porum lulium (intel- 
legitur Friola vicus secundo lapide a Pozzo) 
agri Vicentini in quadam dorao. [A me 
rogatus per Victorium Barichellam Viceti- 
num Hieronymus Danieli delle Novc Bassa- 
nensis loco indicato quaesivit lapidem neque 
invenit. Tlf. M.] 

D M 
VIRIDOMARO 
BATTONIS F 
CLVIRIO 
5 DMOTENS 
MIL COH iTT PR 
7 SPECI N AVG 
M I L A N N XX 
VIX ANN LXIl 
10 T F I 

Anonymus saec. XVI cod. Londin. add. 14092 
f. 44 (inde Asquini ms. et Forogiulio p. 13; ex 
hoc C. n. 361*). 

[Praetorianum railitem nominis peregrini 
alium ego novi nullum; fieri potest ut hic quoque 
V. 4 adsit gentilicium peregrino huic una cum loco 
in praetorio civitateque concessum et propterea 
coUocatum loco non suo. — 5 videtur fuisse domo; 
quaenam autem domus significetur, nescio. — 
7 utrum subsit centurionis nomen an speculatorum 
Augusti aliqua raentio, non liquet. Hoc quoquc 
notandum Viridoraarum hunc per viginti annos 
in praetorio meruisse. Tii. M.] ©158 Vicetiae in suburbio ante portam. AELIAE SPERATAE 
QVAE VIX ANN I D IIII 
IVLIA FIRMINA MA 
TER INFELICISSrMA 
FILIAE B M POSVIT Anonymus saec XVI cod. Londin. 14092 f. 44 
(inde Asquini ms. ; ex eo C n. 362*). ©13 rep. Vicetiae a. 1883 nello stabile della casa 
di Bicovero, anticamente monastero di S. 
Pietro, dum fundamenta quaedam ibi effo- 
diuntur, sepulcro recentioris aetatis super- 
posita. 

V F 
ALLENIA ll EDYLi; 

T I • AL L E N I O 
CHRYSANTHO 
5 PATRONO • SVAVI • ET 

ALLENIAE • SY.Nt'R/(SAE 

SORORI • ET 
ALLENIO^M';RCATOri^FIL 
SIB! • ET • SVIS 

Dominicus Bortolan i privHcgi antichi del 
monastero di S. Pietro di Vicenza (Vicetiae J884) 
p. 81 , ex quo libro nobis non viso excerpsit titulum 
Victorius Barichella. 

Traduntur 2 medyl-f, 6 synfrosae, 

8 MRCATONI . REGIO X VERONA XXXVI. VERONA (V p. 310. 1074). 

Bellonius Veronensia quae habet in codice Utinensi n. 3221, 3329. 3491. 3G28. 3643. 3937. 
39G8, ipse ait sampsisse se ex libro Feliciani. 

Carolus CiPOLL.i comes Veroiiensis per hos annos diligenter et in urbe et per agros dispersos 
titulos investigavit ct in ephenieride Fiorelliana publici iuris fecit. 

Addendus est Veronensibus titulus n. 2653 relatus supra n. 506. Of 4 ad n. 3257. Victorius Poggi lapidis frag- 
inentum nuper repertura Laude in museo 
publico edidit in libello : Di un franimento 
cpigrafico del Museo di Lodi (Lodi 1883) 
adnotans esse videri ex titulis iis, quos Bas- 
sanus Pontanus professor Patavinus (+ 1510) 
Verona Laudem advexit (cf. C. V p. 695). 
Lectio partis superstitis non diflFort ab edita. Glo ad n. 3319. Hodie Veronae apud equitem 
Carolura Alessandri. 616 ad n. 3353. 3372. 3423. 3618. 3623. Nunc 
Veronae in museo. 

617 ad n. 3357. Trovato in Cerea impilastro in 
la chiesa de sancto Vijo. Ita ait frater Cor- 
nelius de Vicentia eremitanus iii scheda 
scripta d. 12 Oct. 1589 (cod. bibl. munic. 
Veron. n. 780). Haec Carolus Cipolla apud 
Fiorellium Not. d. Scavi 1882 p. 95. 

618 ad n. 3403. In la chiesa di Cerea in sancto 
Vijo. In scheda fratris Cornelii a. 1539 rep- 
perit Cipolla una cura n. 3357, ubi vide. 

6IO ad n. 3491. Nuper denuo prodiit Villa- 
francae disiecto altari ecdesiae parochialis. 
Edidit CipoUa Not. d. Scavi 1880 p. 342, ut 
legitur in Corpore. 

6SO ad n. 3588. Tregnagq, ubi fuit in piazza 
Mercato. Veronara advecta extat imrainuta 
in atrio aedium comitura CipoUa, ubi vidi. 
Edidit C. CipoUa apud Piorellium Not. d. 
Scavi 1880 p. 456. 1884 p. 3. In fine post 
^Lio adest et, deestque lapidis pars in- 
ferior. 691 ad n. 3613 et add. p. 1075. Contulit iterum 
Cipolla apud Fiorellium Not. d. Scavi 1880 
p. 366. Eraenda 2 t • F — 3 LOC 

S22 ad n. 3762. Hodie Eovigi in atrio acade- 
miae Concordiura. 

693 ad n. 3872. Excepi 1 RESCEr — addidique 
5 \-yrj_^EArJ^ 

694 cippus parvus litteris elegantissirais et pul- 
cherrirais inscriptus. Eep. Veronae, cura in- 
staurata est canonica antiquissiraae aedis 
S. Stephani. 

I s 1 D I • D o N 

C • P API RI vs 

L • F • POB 

M A C E R 

5 CALVENtANVS 

ini VIR- AED^ P • 

Q_^ AERARI 
F L AM • ROM 
ET A V G 
10 L • D • D • D 

Contuli. Cipolla ectypum raisit Fiorellio qui 
edidit Not. d. Scavi 1880 p. 208. 
1 [Vide ne sit dominae. Th. M.] 

69& arula. Anno 1883 rep. Marzanae (pars est 
vici Quinto ad Grezzana). 

IVNONIBVS 

SACRVM 
V • S • L . M Cipolla apud Fiorellium Nol. d. Scavi 1883 p. 32. VERONA 80 REGIO X OSG cippus Sanguineti rep. ad aedes sacerdotis 
losephi Ziiietei; nunc latet. 

P • N VM ITORI us 
ASCLEPI ADES 
SILVANO • V- S • L • JW 

De Stefani apud Fiorellium NoL d. Scavi IS^JT 
p. 234. 

P. Numiturius P. l. Asclcpiades medicus ocu- 
.larius nominatur iu titulo agii Verouensis C 
n. 3940. 

©IS'? iii cippi fragraento postea pro columnae 
epistylio usurpato. Veronae in crypta S. 
Mariae in Organo. / s • F E s tT^ V s L M ab altera parte V • s • L • M 

Contuli. CipoUa apud Fiorelliura Not. d. Scavi 
1882 p. 94. 

688 Veronae rep. in aedibus Miniscalchi. lam in 
museo civico. T E s T • F I e( ri iussil 

Contuli. Cipolla ectypum misitmihi et edidit 
apud Fiorellium Not. d. Scavi 1882 p. 4. 

6S9 extat Veronae in aedibus Mengoni in moe- 
nibus Gallieni. S^M^ F •POB • AQVILA^ HH ■ VIR • I •!) Cipolla apud Fiorelliura Nol. d. Scavi 1883 
p. 362. 630 Tregnagi in sacello S. Mariae apud paro- 
chialem ecclejiam extrinsecus. 

(] .F Abio f. CCLEKl 

p A l r i 

BAEBIAE •MF 
SECVNDAE MATRt 
5 FABIAE^ Q_F C////// 

S O R O R t 
L-FABIVS Q_r-llllll 
VT • VIR 
T • F I 

CipoUa apud Fiorelliura Nol. d. Scavi 1880 
p. 455 et plenius 1882 p. 366. 

631 Veronae in claustro S. Zenonis. • 

D M 

delphinus delphinus 
corona 

P-VITVLLI 
SYMPHO k 
VI • VIR • AVG 

5 ET • HERENNIAE 

APHRODISIAE 
vJ^-_VAJ-EjJJVS_ 

Contuli descriptam a Mommseno. 

6319 tabulae aeneae fragmentum Veronae rep. 
in dorao Miniscalchi; nunc in rauseo civico. 
Cipolla apud Fiorellium Not. d. Scavi 1882 p. 4. 633 Veronae rep. in apotheca vinaria tabernae deUe quatlro stagioni. lam in museo civico. 

STERCVS • INTRA^ 
CI P P O S • Q_V I • F E C E R I T 
AVT • VIOLARIT • NEI • 
LVMINIBVS • FRVATVR 

Contuli. CipoUa ectypura misit mihi et edidit apud Fiorelliuni Not. d. Scavi 1882 p. 366. REGIO X 81 VEliONA OS4 cippi magni fragracntam. Rep. Veronae in crypta ut dicant aedis S. Mariae in Organo, ubi 
erat pro coluinna. 

A N f n 
CALCJ 
FEClj 
VOLESIIae 
5 VXor? 

L-CASSi AETERNAM C 


onslUui 


DOMVJW oyAn 


i desUnavi 


JWIH 


i el uxori ? 


10 ET 
H 


m. h. n. s 


INF 


r 


INA 


gr 


AVE 
ipolla apud Fiorellium Not. d. Scavi 1883 p. 223. 03S cippus utrimque inscriptus Veronae rep. in amphitheatro, extat ibidem Cipolla. Ego frustra 
quaesivi. 

a /^ V rosa f b ( \ Q_ • C A E C I L I V £ 
^HERMES • SIBI • ET 
CJAECILIAE • AMATAE 
et • CAECILIAE • EPICTESI 

va TRON • BEN • MERENT 

1 • 

cae«,'iLiAE • EPiqON V r 

Q_-CAEClLVP/ 
HERMES • SIBI • '>-/ 
CAECILIAE • AMAJto 

et • caeciLae • E/j/c/ e^J 

2? ATRON 1 S • BEtfie M E R E N T I B) 
C A E C I L I A E / Cipolla apud Fiorellium Not. d. Scavi 1880 p. 411. 636 stelae fragmentum Veronae rep. in ruderibus 
pontis q. d. nuovo a. 1882 collapsi. delphinus leo cervum devorans delphinus 
in silva 
CipoUu apud Fiorellium Not. d. Scavi 1883 
p. 222. 639 Povegliani rep. in praedio Balladoro in 
regione q. d. Pezza grassa. lam in museo 
Veronensi. /E.VTYCA,^ 
( co/iyvGi \ 

H • M • H^^N • S/ ^ 

patera 

vas 
patera 

vir in curru sedens suem prae se agens vir 

Contuli. CipoUa apud Fiorellium Nol. d. Scavi 
1880 p. 457. 

11 VERONA REGIO X 038 rep. alla Zera inter vicos Ca di David et 
Buttapietra liaud longe a Castel d'Azzano. FRONTO 

FF r Cipolla apud Fiorellium Not. d. Scavi 1881 p. 82. 639 urnula litteris elegantibus. Emisse se ab 
homine quodam degente Veronae in regione 
S. Giovanni in Vallc, sed antea Eomae 
morato narrabat Carolus Alessandri, qui 
nunc habet. Itaque fieri potest, ut origine 
sit urbana. 

D I s M A N • s 

L-MARCIO-L-F-RVFOVIX 

ANN-XV- MEN •!! DIeBvS-XXV 
L • MARCIVS EPAGATHVS ET • MARCIA 
5 PALLAS FILIO OPTIMO ET BENE MERENTI 

Contuli. Cipolla ectypum misit mihi et edidit 
apud Fiorellium Nol. d. Scavi 1880 p. 258. 640 in cippi fragmento rep. Marzanae anno 1883. 

M • L • MODESTi^. 
VXORI 

Clpolla apud Fiorelliura NoL d. Scavi 1883 
p. 320. 641 Veronae rep. in aedibus Achillis Cavadini 
{Via di mezzo n. 51), dura pavimentum effo- 
ditur, lam in museo. 
Contuli. CipoUa ectypura misit mihi et edidit 
apud Fiorellium Nof. d. Scavi 1880 p. 364. 
2 nota w — muUeris pro solito D . 

6419 litteris bonis; cippi fragmentum rep. Tre- 
gnagi, dum reficitur ecclesia parochialis. 
Nunc Veronae in museo. 

C • L • REFECTVS PATER 

INFELICISSIMVS • ET 

urceus ^iBi • et • carvi liae patera 
ma \yiMAE • filiae • et CipoIIa ectypum misit Fiorellio qui edidit Not. 
d. Scavi 1884 p. 3 (cf. ibid. 1880 p. 167. 366). 

643 rep. in summo colle S. Briccio di Lavagno, 
dum puteus effoditur. 

I 1 

FINIA^ C^ L • HIL^/j.. 

Cipolla apud Fiorellium Not. d. Scavi 1884 p. 6. 644 litteris bonis. Cippi fragmentum a. 1875 
rep. Marzanae (pars est vici Quinto), ubi 
extat parieti recens factae canonicae im- 
missum. 

6- L A V D 

TODD 

IMAI • F 

VERA 

5 L • SERCIVy. /. F • VERVS 

FECER.VNT fasces tres 

siue 

securi 

cum oleae 
ramo bisellium fasces tres 
sine 

securi 
cum oleae 

ramo CipoIIa et Ue Stefani apud Fiorelliura Not. 
d. Scavi 1883 p. 320. 363. 645 cippus. Nuper Veronae rep. in ruderibus 
pontis q. d. nuovo. C • STLACCI VS 
EROS 

stlacciae 
tropfIme^lb 

ET • CONIVq • BM 

ANIMVL • INNO 

CENTISSIM^ET 

SIBI CipoIIa apud Fiorellium Nol. d. Scavi 1883 
p. 222. REGIO X 83 VERONA cippi fragmentom Veronae rep. in aedibns 
Mengoni moenibns Qallicni immissum. 

V F 

M TVSSASIVS 

3 • L I B 

PP.IV.Ui- 

CipoUa apud Fiorellium Nol. d. Scavi 1883 
p. 362. 

047 cippus. Veronae in aedibus Mengoni moe- 
nibus Gallieni insertus. 

veTTiae • c • l 

AVCT AE 

IN •fronT- p-xiii 

5 l N • ACR • P • XXV 

CipoUa apud Fiorellium Nol. d. Scavi 1883 
p. 362. 

048 Veronae rep. in atrio aedium comitis Mini- 
scalchi, ubi extat parieti iramissa. TTv 1 A E ■ N\./ : 

ICANAE 

C0;W0/)i)lNAE OPTIMA 
) P' iBONIVS FIDV 
;VS PILl 

OC EIVS Contuli. Cipolla apud Fiorellium Nol. d. Scavi 
1880 p. 455. 

1 M/F Cipolla. 

649 litteris magnis et bonis, Rep. Voronae in 
amphitheatro. 

vVi o • c • 1 

Contuli. Zdeliauer misit Hirschfeldio a. 1880. 

6o0 rep. Tregnagi, dum fandamenta maceriae 
horti De Paoli deiciuntur. 

PRI VAT 
(VVLVI 

CipoUa apud Fiorellium Not. d. Scavi 1883 
p. 102. «fti litteris pravis. Rep. Veronao, dom puteus 
purgatur, qui est in monasterio S. Zenonis; 
nunc ibi immlssa septentrionali parieti sa- 
celli S. Benedicti. R/ V s • M F • M cl) 
exupej\AiA • Ti • vs • PAxer 
conlra jvo-TV • F e c i J 

Contuli. CipoUa apud Fiorellium Not. d, Scavi 
1880 p. 212. 659 litteris bonis in epistylii fragmento. Rep. 
Veronae in ruderibus pontis q. d. nuovo. 

ATRlI 

CipoUa apud Fiorellium Not. d. Scavi 1883 
p. 222. 

653 litteris bonis; cippi fragmentnm a. I^IB 
Marzanae rep., extat ibidem parieti immis- 
sum canonicae recens factae. 

.% F 

L A 
ET 
L F 

Cipolla et De Stefani apud Fiorellium NoL 
d. Scaoi 1883 p. 320. 

654 rep. Marzanae cum n. 625. 640. 

... INT . . . 

Cipolla apud Fiorellium Not. d. Scavi 1883 
p. 320. 655 Veronae in pavimento tessellato nuper rep. 
in claustro canonicornm ecclesiae cathe- 
dralis. 

CONCORDIA 
C V M S V I S 
F E C I T o 
P LX / 

Cipolla apud Fiorellium Not. d. Scavi 1884 
p. 137; Arte e Storia 3 (1884) p. 106. Partem 
esse pavimenti eiusJem, ia quo leguntur n. 3893. 
3894. 3895, vidit Cipolla. ARVSNATES. AD ATHESIN 84 REGIO X XXXVII. ARYSNATIVM PAGVS (V p. 390. 1077). 656 ad n. 3964. Cippus litteris bonis inscriptus 
extat in vico S. Ambrosio VallisPolicellae 
in platea ecclesiae. Ego excepi sic: 

C • OCTAVIVS 

patera c • f urceus 

MACER 65'? ad n. 3981. Extat una cum n. 3964 in vico 
S. Ambrosii Vallis Policellae in platea eccle- 
siae, ubi recognovi. 658 cippi fragmentum. Extat in vico S. Giorgio 
Ingannapoltron, alla Crocetta. HOMVNCIOI Descripsi. 659 cippus in vico S. Ambrosio Vallis Policellae 
in monasterio S. Georgii IngannapoUron. 

c • ocTavivs 

M • F 
-~^RPI L LVS Contuli. Cipolla apud Fiorelliura Not. d. Scavi 
1881 p. 131. XXXVIII. Ager inter Benacum etAthesin a Bardolino ad Roveretum (V p. 398. 1078). 

Paulus Orsi Eoveretanus postquam Tirolim meridionalem universam diligenter peragravit, titulos 
ibi repertos plerosque edidit in epheraeride Vindobonensi Arch. Epigr. Mitth. vol. II (1878) pag. 191-193, 
vol. V (1881) p. 111-119. 226-228, vol. VI (1882) p. 71-76, nonnullos in ephemeride Romana Archivio 
Slorico per Triesle, l' htria ed il Trentino 2 (1883) p. 242-261 (cf. I 1881 p. 107-126) et in ephe- 
meride Tridentina Archivio Treniino 2 (1883) p. 115. 259-270 et in commentario La Topografia del 
Trenlino aWepoca romana (Rovereti 1880). Vir optimus rae singulari beneficio sibi devinxit dux mihi 
factus itineris mei Tirolensis itemque laboris socius. 660 ad n. 4008. Adhuc in aedibus Brasavola. 
Scriptam litteris magnis et optimis recogno- 
vimus Orsi Arch. Epigr. Milth. 5 (1881) 
p. 226 et ego. Emenda 2 ascanivs — 
7 rodhae. 661 ad n. 4009. Adhuc Avii in aedibus Brasa- 
vola. Scriptam litteris magnis et optimis 
recognovimus Orsi Arch. Epigr. Milth. 5 
(1881) p. 114 et ego. Eraenda 6 petat( 669 adn. 4012. Dele ; nam est medii aevi. 
Incisam in vivo saxo sub ruderibus castelli 
Nomesino, non Volani ut scribit Mommsenus 
Stofellam secutus, nuper recognovit Orsi qui 
sic exscripsit: 

u F u s u T A 

nn 9 RANLE 663 ad n. 4013. Ansa sublata, a qua tituli 
pars abscondebatur, legimus ita Orsi apud 
Hirschfeldium Arch. Epigr. Mitlh. 5 (1881) 
p. 114 et ego: 

/m V S • Q_ • SERTORI VS • PYRAMVS ] 
KLERIVS • HERMODORVS • M 664 ai Marani prope Alam. 

DIAN^ 

BEDAS 

PRIMVS 

Ex schedis Francisci de Pizzini Rovereti in 
bibliotheca municipali adservatis edidit P. Orsi 
la Topografia del Trentino p. 8. REGIO X 8r> ARILICA. SIRMIO. MANTVA rep. a. 1804 alla Fornasetia presw i Marani 
di Ala; deindc fracta venit Alam, mox Aviam 
nbi interiit PizziNr. . DlANA , 
. . TO Ex schedis Francisci de Pizzini edidit Orsi 
Topogr. del Trenl. p. 9. Alae SoiNi. Extare negat Orsi. IV 
C • MARIO • c • R- 

///////////////// 

Soini Sloria patria pella scuola q. n. v. (inde 
Orsi Arch. Epigr. Mitth. 5 a. 1881 p. 227). XXXIX. ARILICA. SIRMIO (V p. 400. 1078). 

QG9 cippi fragmentum rep. a. 1882 Desenzaui in castello vetere. CONIVGI 
KARISSIKAE 
Q_SERTORIVS 
CAL L I STVS Rarabottius apud Fiorelliuin Not. d. Scavi 1882 p. 409. XLI. MANTVA (V p. 406. 1078). 

OG8 ad n. 8878. Titulus pertinet ad regioneni octavam Augusti, eruderatus ad vicura Suzzara in 
regione q. d. Casale di Suzsara. Prodiit in libello: Relazione sui monumenli pervenuti al 
museo di Mantova (Mantuae 1868) p. 144. Contuli ego ; est 2 martialiG — 3 vixit ann — 
4 iiii- ]»• v-:') . 669 basis rep. Mantuae, dutn domus quaedam deicitur in via deW Agnello ; iam in museo. H E R C V L I • A V—S--^ 
L • S E N T I/^f-g^ A N T I V^ s 
M ■ B A E B i^i us.r\ S T I C V ^i' 
M • o c T a V i w -y • n AJk a s T V s • vT • .V i) r i 

5 EX^SVMMIS HO f^O r a/K I I S QVAS CoLLEfjfO 

NAVTARVM^DEBVtKANTADli V 

I 

sic iHS •aoocc POSVIiaVNTJ 

Contuli et ectypum sumpsi. Portioli Gazzelta di Mantova 3 Oct. 1877 ; Giacomettius apud Fio- 
rellium Nol. d. Scavi 1877 p. 233. 

6 post ADI spatium vacat; requiritur adiectis. 

Seviri hi videntur item collegio nautarum adscripti fuisse ct propterea honorariam snmraam 
debuisse. Id antem coUegium cum Muntuae parum aptum sit, verisimile est lapidem translatum esse 
ex Arilica et signiBcari collegium nautarum Ariliccnsium (cf. C. V, n. 4015. 4016). Accedit quod 
M. Baebius Rusticus redit in lapide C. V, 3514 in pertica Veronensium ad lacura Benacum 
reperto. BETRIACVM 86 REGIO X XLII. BETRIACVM (V p. 411). 

Ludovicus LUCHINI commentario quem edidit sane inepto Betriaco illustrato {Gasalmaggiore 1878) 
titulos complures inseruit scriptos littoris nescio quibus, certe non Latinis, incisos anaglyphis Rom- 
prezzani ad Calvatone repertis, quorum quaedara vidi Mediolani apud Anconam. In uno eorum cer- 
nuntur a sinistra Hercules et Bacchus vestimenta inter se comrautantes, infra E2, a dextra litterae 
hae: m 

•ISll in altero protome est mulieris et a dextra adscripta haec: 
Anaglyphorum quaedam genuina, tituli omnes mihi falsi visi sunt. <• •^ CJO in laterculo, litteris stilo scriptis. Roraprezzani, prope Calvaton^ apud parochum Zani. Nunc 
Mediolani apud Hamilcarem Anconam. 

('/\ R.T9RI V <, 

Descripsi et ectypura surapsi. Mommseno raisitAncona; coramemorat Zani apud Fiorellium iVo^. 
d. Scavi 1879 p. 132. 

[G. Artorius: eum Rufio Favius p[e]dicavil supinum. Th. M.] Wi. Calvatone in praedio Gorni antea; nunc 
Mediolani apud Anconam. 
Descripsi. Luchini Belriaco p. 87. 

•118 in fragmento marmoris Veronensis. Extabat 
Calvatone in pariete domus cuiusdam; nunc 
Romprezzani apud Luchinium. 

SECVRITAS 

Zani apud Fiorellium Nol. d. Scavi 1879 
p. 131. G93 CalvatoDe in sacello nella contrada Lupara. 

IN FRON 
P • X X Luchini Deiriaco p. 84. ©94 Calvatone sul davanzale di un poszo, casa 
Giovanni Daltisla Zanelli. 

IN-AQ 
P- XX Luchini Belriaco p. 84, XLIY. Ager inter Cremonam et Brixiam (V p. 419). 

69& ad n. 4149. Hodie imrainutus est Brixiae in museo, ubi vidi. REGIO X 87 BlilXIA XLV. BRIXIA (V p. 42G. 1070). 096 ad n. 4238. Denuo descripsit Petrus da 
Ponte, qui mihi niisit per Fiorellium. Ex- 
plenda est ita: 

lovi • o • M • sacr 

JWINICIA 
SYNTYCHE 

W9 ad u. 4381. Litteris magnis scriptam excepi 
sic in atrio musei Brixiani: 

\c-¥-¥\ab Jvf/ 

le\Q • VI • Hiypan c /^ nU ? 
cur ? vete \K a n o k. v m r r\ 

[Accedit titulus hic optimae aetatis ad tegulas 
Moesiacas C. III, 1632. 3754, quibus legionem VI 
non victricem tantum, sed Hispanam quoque 
appellatam esse coraprobatur. Th. M.] 

©78 ad n. 4716. Nunc Brixiae in museo ; ego 
ectypum surapsi et excepi sic: 

/ F 

SECVNDVS • SP 

ST R ABO 

SIBI ET 

5 iwinaciaeTer1'iae 

CO NI VCl OPTIM- ET 

c-minacio vicrio 
primo • filio • piissimo 
annae ventinanv/vi 

2 si certura ; de p dubitari potest. 

©79 ad n. 4727. Bonis litteris; titulus nuper 
denuo eruderatus Brixiae in platea ecclesiae 
iam prostat in museo, ubi ectypum sumpsi 
et excepi sic: 

D M 

SILVANIAE 
FLORE NONIVS 
LIBERALIS • CON 

5 ivGi • QVAE • vixiy^ 

MECVM^ ANN • >[ 
B M P 680 ad n. 4753. Descripsi in rauseo Brixiano et 
ectypum surapsi; adde initio versum hunc: 
""iTi v^T"" et eraenda 4 petilio 681 litteris non bonis. Brixiae rep. in atrio 

monasterii S. luliae; iara in museo. / yV I N N-TTl V S / S^T^V-h-ft-iU S 
VET E RANVj* 
E X C E N T V R I c n e 
LEGIONIS ' XIIII 
5 G E M I N E ' Q_V I 

M I L I T A V I T 
ANNOS ' VXXII 

Descripsi et ectypum sumpsi edidique apud 
Fiorellium NoL d. Scavi 1883 p. 152. Mommseno 
misit Petrus da Ponte. 

685B litteris bonis et magnis. Eep. Brixiae ad 
portara, quae Venetias ducit., dura deiciuntur 
vetera moenia ; iam in museo. 

M • Q_V I N C\ 
FAB • RVNcUo 
PRAEF • FABR • I^i 

eT • aedem • mmeruae ex 
5 HS • CL • R E s/liluii 

y 

Descripsi et ectypum sumpsi. Ed. apad Fio- 
rellium Noi. d. Scavi 1883 p. 152. Misit Mommseno 
Petrus da Ponte. 

2 Runcho cognoraen redit n. 1889 et supra 
n. 605. — [3 raalim introitum vel simile supple- 
mentura quara in Asia forum vel ad id exeraplum. 
Th. M.] 

683 Brixiae in museo. 

? alNTONVuy /l • F • sibI •^X 

V_L/ k A R T A E 

/l • T • F • I 

Descripsi ct ectypum sumpsi. BRIXIA REGIO X 684 litteris pravis. Eep. a. 1882 Brixiae in aedicula aedis S. Mariae in Solario; iam in museo. -'kRCA CALVENTIA VERECVNDA IN AEliNVM 
AJiAXIMlLLA FILIA SVA 
(ODAM SED PERENNE IAM CONSTRVCTO 
|ae VIXISSE EANDEM FATEMVR 
XXVII MENSSES III DIES XII 
ARI CONIVCI DIQNAE HAEC PERSCRIBENTE 
CONVIXIT ANNIS V M IIII D VIIII 
WillnKIA VIXIT ANNIS II M V D XVI 
/es//// CARITATI CONIVCIS REDDIT 
10 't FILIAE SIMILEM CASVM TOLERAVIT 

'moriam SVI NOMINIS pro amore 
I CONSTRVXIT 

Dcscripsi ot ectypum sumpsi. Per Fiorellium misit Petrus da Ponte. 

[Ectypo adiutus temptavi haec: [tlanc'] arca{m) Calveniia Verecunda in aeternum [fecit pro'?] 
MaximiUa filia sua [legulis^i qu]u{)i)datn, sed perenne iam constructo [lapid^ae (= lapide). Vixisse 
eandem fatemur [annos] xxvii mensses iii dies xii [Hil]ari coniugi dignae: haec perscribente [eo, 
quocum] convixit annis v m. iiii d. viiii. [Fili]a vsiiheia vixit annis ii m. v d. xvi. [Maritus] 
caritati coniugis reddit, [qui e]t filiae similem casum toleravil [et iis me]moriam sui nominis pro amore 
conslruxii. Th. M.] 685 Brixiae in museo. 

V f 

p • FVLLcpniwj 

PVDENS/j 

Descripsi et ectypum sumpsi edidique apud 
Fiorellium Not. d. Scavi 1883 p. 153. 

686 stela. Brixiae rep. in porta quae Venetias 
ducit; nunc in museo. . V f C • I V L I S^S^ 
merkator 

SIBI ET 

PROCLO • PAT • ET 
ALLIAE • BIBLIDI • VXO Descripsi et ectypum sumpsi edidique apud 
Piorellium Not. d. Scavi 1883 p. 152. ^^V Brixiae in museo. M /o -marcell 
Descripsi et ectypum sumpsi I N /vJ 688 litteris elegantibus. Brixiae rep. in eflfos- 
sione facta in votusta ecclesia S. • Salva- 
toris. Descripsi. Da Ponte misit Mommseno. 689 litteris pravis. Brixiae in museo. 

jiiriLo L» • vir| 

('^O • a- HEREI.S V) 

Descripsi et ectypum sumpsi. 
Vide ne sit falsa. 690 cippus rep. Brixiae una cum statua togata 
presso il bastione di S. Alessandro. 

IN • AGR 

p • X 

Contuli. Da Poute apud Fiorellium Not. d. 
Scavi 1817 p. 74. BEGIO X 89 BENACENSE3. RIVA. VALLIS GIVDICARU XLVI. BENACENSES (V p. 507. 1080). 

Bartliolomaetis Vitalis in historia Maderni scripta saec. XVI, qaara excussi Maderni in tabulario 
publico, scribit p. 49 pertulisse ad se Petrum Albertinum Tusculanensem memoriale quoddam lapidum 
Maderiieusium scriptum ab avo ipsius. At quae Vitalis adfort epigrammata, scilicet n. 4332 (vv. 8-10). 
4857. 4859. 4860. 4864 (desunt media). 4905 (Degagni rep). 468'. 469*. 471*. 472* vulgaria sunt 
omnia et iautilia, pleraque certe derivata ex Ferrarinianis. L. Riva. Vallis Givdicaria (V p. 524). 

Stephanus Segalla qnae Arci in aedibus suis collegit marmora inscripta ut describerem mihi 
non magis permisit quam Paulo Orsi (apud Hirschfeldium Arch. Epigr. Mitth. 5 a. 1881 p. 115); itaque 
quaedam imperfecte et raemoriter excepta raalui oraittere quam param recte edere. 691 ad n. 5001. Loco indicato, in fundo Pedrotti 
recognovit Orsi; litterae sunt admodura eva- 
nidae, v. 1 sic excepit: p liamnvs//nim. 699 ad n. 5006. In pago Vigo di Lomaso apud 
portam canonicae contuliraus Orsi Arch. 
Epigr. Mitth. 5 (1881) p. 117 et ego. Prin- 
cipium emenda sic: 

L • C V L L O^rriA^ S 

LE I • F • F AB • PrImVS- 
DEC- ALAE- r- CANAFATIVM- 

1 VI hodie abest. 

693 ad n. 5007. Loco indicato contulimus Orsi 
Arch. Epigr. Mitth. 5 (1881) p. 118 et ego. — 

1 lege SILVAN • A/Q . 

694 ad n. 5008. Loco indicato contulimus Orsi 
Arch. Epigr. Mitlh. 5 (1881) p. 118 et ego. — 
Lege 3-E-coR^ELivs —4.5 triqa- 

LIANVS — 7 rSSTITVERVvT 

695 Arci in aedibus doctoris Segalla. D E M 

L • ^E N A 
I N V S 
V^ S- L -M Ex memoria litteris mandavi ; nec tamen puto 
in lectione me errasse. Edidit Orsi apud Hirschfel- 
dium Areh. Epigr. Mitlh. 5 (1881) p. 115 et Arch. 
TrenL 2 (1883) p. 115. 696 extabat a. 1810 Vigo di Lomaso pro sub- 
sellio ante fores domus Foroni Cabli; nunc 
latet. 

DIANAE 

Ignatius Carli apud Orsi Arch. Trent. 2 
(1883) p. 270. 

697 litteris bonis ; fragmenta duo tituli eiusdem 
in vico Cares prope Lomaso, o in macerie 
coemeterii, b parieti proximae ecclesiae ira- 
missum extrinsecus. 

a NIANVS 

V s J /. rn. 

Descripsiraus Orsi Arch. Epigr. Mitth. 5(1881) 
116 et ego. 698 rep. ad Bivedum al maso dd muratore inter 
vicos Bleggio et Tione; nunc Eovereti in 
museo. 

Sf^X •BLEqlNA-\ 
V N M V N I S 

C aA'^ S A R I S 
n T Contuli. Ed. Orsi Arch. Epigr. Milth. 5 (1881) 
p. 117. 

In titulo C. V. n. 4910 in Tmraplinorum 
rcgione reperto itera legitur [im]munis Caesaris. 
Gentilicium simile ex his partibus nullum novi ; 
conferri tamen possunt qaae de nominibus Illy- 
ricis commeutatus est Mommsenus C. V. p. 45. 

12 VALLIS GIVDICARIA. TEIDENTVM 90 REGIO X 099 Arci in maccrie horti doLtoiis Segralla. 

M 

/L R ; :■ P I rr"^!---..,^^ 

MARlTO • KARISSl 
MO • ET • SIBI C5 

Descripsi. Orsi apud Hirschfeldium Arch. 
Epigr. Mitth. 2 (1879) p. 193. 

1 Cr//ac — 2 CARissi Orsi. 

700 rep. ad Arcum; est ibi apud Segallam. 
NO C L VCVLE N 
MATRI 

Orsi Arch. Epigr. Millh. 5 (1881) p. 115. 
701 litteris bonae aetatis. Arci apud Segallam. 

L • PONTIVS 
VIRIANVS 

VIRIAE VRSAE 
MATRI PlISSIMAE 
5 SIBI ET SVIS 

Orsi Arch. Epigr. Mitth. 5 (1881) p. 115. Vidi, 
non contuli. 

'30!8 rep. ad Arcum, est ibi apud Segallam. 
|i c I V s 

yON 

Orsi Arch. Epigr. Mitlh. 5 (1881) p. 115. 703 basis magna in alveo Sarcae fluminis rep.; 
nunc Arci iti aedibus Sesralla. I N • F R • p • L) 
DEF I N 1 TIO 

: : D A T V / A : ::L IN • AQR^ P C:VV Descripsi. 704 ad Arcum rep.; est ibi apnd Segallam. IN AG 
P XLIX Orsi Arch. Epigr. Millh. 5 (1881) p. 115. 

705 litteris magnis; fragmenta duo rep. Vezzani 
ad aedem S. Valentini. 

a AM 

b lAE 

H 

Orsi Arch. per Triesle, r Istria ed il Trenlino 
1 (1881) p. 112. 

706 litteris raagnis et optimis; marmor extat 
in vico Tione, in valle Giudicaria, ad latus 
meridionale ecclesiae parochialis; pars latet 
adhuc in muro. Orsi Arch. Trent. 2 (1883) p. 264. LI. TRIDENTYM (V p. 529). 707 in una lorrc di via Larga dei signori Mal- 

fatti GlOVANELLI. 

AELIO 93 FIRMO 
QVINTINA?OL 

Ex schedis Giovanelli (ms. biblioth. Trident. 
n. 2134) P. Orsi Arch. Trent. 2 (1883) p. 267. 70S rep. in effossionibus factis ad aedem S. Apol- 
linaris ad Tridentum Giovanelli. 

sio 

LONqiN 

OL 

I P 

5 .... QVO 

Ex schedis Giovanelli (ms. biblioth. Trident. 
n. 2134) P. Orsi Arch. Trent. 2 (1883) p. 266. REGIO X 91 TRroENTVM. AVSVGVM. ANAVNI 909 rep. in una muraglia antica aderente a detta torre (sc. easa BeUsini) Banzi. Hodie latet Ofisi. 

L 

viv 

F 
VETTIA 
5 V 

ET DOMIT 
V 
EM 

Ex libro Ranzi Pianta antica dclla cilta di Trento (Tridenti 1869) p. 41 P. Orsi qui misit. LIL AVSYGYM (V p. 536). 

"JtO ad n. 5048. Contuliraus titnlam loco indi- | 111 litteris magnis, sed rudibus. Rep. in regione 
cato Orsius et ego. — 1 est dunae — 
3 fin. punctum adest, item 4 post cos — extrema sic excepi: actod 

V 
RP 

Litterae ad chie usque facile leguntur, 
reliquae minus certae sunt: interpolatas 
aatem omnes esse vel indc intellegitur, quod 
in ipso primo versu est A pro A. CoUe di Brenta inter lacus Levico et Caldo- 
nazzo non longe a sacello S. Valentini; nunc 
Caldonazzi in atrio curiae, parieti immissa. 
F KAMI N I N 
B ! E I' I V S F Descripsi. Oisi Arch. Epigr. Mitth. 2 (1878) 
p. 192 et Arch. Slorico per Trieste, Vlstria ed il 
Trentino 2 (1883) p- 246 tab. I. LIIL ANAYNI (V p. 537. 1081). 
Acc. Val di Sol. 
71« ad n. 5073. Orsi Arch. Epigr. Milth. 5 (1881) 
p. 119 addidit particulam vv. 4. 5 nuper 
repertam : F E c 

B I t 

M 918 ad n. 5078. Denuo contulit Orsi Arch. Stor. 
per Trieste, i/stria ed il Trent. 2 (1883) 
p. 245 tab. I. — 1 BOhE AE — 4 bene . 914 ara litteris pessimis. Rep. in regione Dos 
Tavon, pars cst vici S. Eomedi; nunc est 
ib. in atrio villae Canestrini parieti im- 
missa. 

D • L AR I b vs 

L- L • CTIIIIR^ I 
V • S • M 

Descripsi et ectypura feci. Orsi Arch. Epigr. 
Millh. 6 (1882) p. 76. 

2 ?• L -CTIIIL R'I Orsi. 715 rep. ai campi neri di Gles, iam Tridenti in 
museo. 

D • s • s • A V G • S/ 

Q. • "E N A G Iv 0| 
M X I M V S «H (V; 

S A L/-V-=E-i-ir^»r-ir et su 
o »_j. I in Descripsi et ectypum sumpsi. Orsi Arch. 
Epigr. Millh. 2 (1878) p. 191 et Arch. Trent. 1 
(1882) p. 138. 

Hirschfeldius cum gentilicio desinente in -o 
composuit duo similia V, 4204 : Trutino et 5023: 
Lavisno. 

IIG litteris optimis; rep. in vico Verv5 dum 
vetustns murus deicitnr. 

MACR 

P. Orsi mihi misit iisdem edidit Arch- Trent. 
2 (1883) p. 262. ANAVNI. VAL DI SOL 92 KEGIO X 

717 litteris pravis. Extabat in vico S. Zeno versus Malagolo in loco Bussem; hodie Rovereti in museo. 
Contuli. Orsi Arch. Epigr. Mitth. 6 (1882) p. 75. 918 ai maso di S. Barlohmeo presso Romeno. 

JiAJiyRN' 
Orsi Arch. Epigr. Mitth. 2 (1878) p. 193. 919 litteris parvis et bonis. Eep. a. 1882 in vico Mal^ in val di Sol in horto proximo ecclesiae paro- 
chiali; iam Eovereti in niuseo. Orsi misit raihi et edidit ad ectypum Arch. Trent. 2 (1883) p. 263. 
Titulum adhuc unicum in valle di Sol repertura adiunxi Anauniensibus. RE&IO ITALIAE VNDECIMA LVn. BERGOHrVM (V p. 547. 1081). 

Adde titalam Calvenzani repertam V n. 6374 infra n. 858. 1180 litteris bonae aetatis. Beigorai rep. in via 
S. Alexandri ad portam S. lacobi nella loca- 
lita detta il fortino di S. Domenico; nnnc 
in aedibus Vimercati-Sozzi. 

anaglypha 

dty/jviANiBvs\ 
drusi"? caemrik • GERMANH.Y f 

«/^-x D y 

Contuli et ectypum sumpsi. Ed. Mantova- 
nius apud Fiorellium Not. d. Scavi 1881 p. 127. 

[Recte composuit Mantovanius cum cenota- 
phio Drusi Caesaris Germanici f. reperto apud 
Camunnos V n. 4953; anaglypha quoque supra 
litteras quae conspiciuntur, eadem sunt. Confir- 
matur iam quod ibi adnotavi eiusraodi monu- 
menta plura per Italiam facta esse. Th. M.] 7181 Terni (inter vicos Ponte S. Pietro et Bonatc) 
antea fuit apud parochum; nunc Bergomi 
in Athenaeo. 

/L C V R I O ET 

i-JTIA MACrInI • L • DONATA 
FILIO • PIENTISSIMO 

Descripsi. Edidit Mantovani in actis Athenaei 
Bergomensis 1877 p. 19. 

199 litteris bonis. Eep. Seriate, dum vetustus 
pons super Sarium diruitur ; extat apud Pic- 
cinellium. 

arBITRATV THYRSI 

Lochis apud Fiorellium Not, d. Scavi 1878 
p. 114; 1879 p. 85. LYIII. Valles supra B6rgomum et Comum (V p. 557. 1082). 983 litteris magnis et bonis. Rep. Nerabri; hodie 
Bergomi apud professorem Gaetanum Man- 
tovanium museo destinata. 
Descripsi et ectypam sumpsi. Mantovanius 
Solizifi Arch. Dergom. (Bjrgomi) 1884 p. 210. '394L in vico Introbbio parieti ecclesiae paro- 
chialis immissa extrinsecus. 1 HERCVLI Garovaglio deseripsit et edidit apud Fiorel- 
lium Nut. d. Scavi 1884 p. 56 et ligno expressit 
in eph. Riv. Arch. Gom. 24 (1883) p. 21. AD LACVM LARIVM. COMVM 94 REGIO XI LIX. Ad lacum Larium (V p. 558. 1083). 
7/85 ad n. 5222. Bellaggii in villa Serbelloni j ^1t9 litteris bonis ; ex vico Moltrasio ad Uriura vicino alla serra dei ftori. Balestra denuo 
repperit et sic excepit Riv. Arch. Com. 22 
(1882) p. 32: 

I • O • M FORTVNATVS IVST 

VENTVRVS • IVSTI 

V • S • L • M 9:86 ad n. 5241. Contuli loco indicato. Lege: 

5 D IH — 10 MXTO" — 11 DEPOSsTA . 

78'J ad n. 8899. Hodie Comi in museo, ubi reco- 
gnovi. 

788 litteiis pravis quae difficile leguntur. Ara 
rep. Gravedonae in fundamentis aedis S. 
Mariae del Tiglio ; extat ibidera. 

: M \ 

I,Ml/ 
SIRol 
VSAVJ 

ContuH et ectypura sumpsi. Riv. Arch. Com. 
12 (1877) p. 7; Fiorelli Not. d. Scavi 1877 p. 295. venit in rauseum Comense. G E 

D L L I 
O M ,;/ Descripsi et ectypum sumpsi. 730 Moltrasii antea ; nunc in museo Comensi. Descripsi et ectypum feci. 731 ex Moltrasio vico venit Coraum in museum. 
Descripsi et ectypum feci. LX. COMVM (V p. 563. 1083). 

Ad praef. c. IX. Lapides qui in museo Giovio extabant nunc publici iuris facti prostant in museo 
in aedibus lycei regii nuper Comi constituto. Ibidem adservantur omnes fere tituli per hos annos 
in hortis lycei effossi. 

Vincentius Bakellius canonicus Coraensis et a cura antiquitatum Comensium, vir patriae anti- 
quitatis peritissimus, titulos per hos annos Corai vel in agro Comensi repertos investigavit descripsit 
edidit et in epheraeride Fiorelliana et in sua Rivista Archeologica ddla provincia di Como. Eius 
decem primos fasciculos usurpavit Mommsenus; nos adhibuimus qui postea prodierunt 11. 12 (1877). 
13. 14 (1878). 15. 16 (1879). 17. 18 (1880). 19. 20 (1881). 21. 22 (1882). 23. 24 (1883). 25. 26 (1884) ; 
a fasciculo inde XV prodit adiuncta ephemeridi Archivio storico Lombardo. Me qooque strenue et 
officiose Barellius adiuvit. 

Plerique tituli Corai per hos annos eruderati rudibus saxis male incisi sunt, ut ductus inconditi 
facile legentes decipiant, nec semel nobis evenit, ut exemplura Barellii cura saxo collatum parum pro- 
barem, sed reiectae lectioni meliorera ut substituerera nequaquam mihi succederet. 

Seraphinus Balestra professor Comensis, qui titulis investigandis tara Corai et in agro quam 
in regionibus propinquis operara sedulo dat, titulos, quorum bonam partem ipse repperit, edidit in 
ephemeride Barelliana. Sed in lapidibus lectu difficillirais, quales sunt Coraenses, cavendum est ab 
nimia diligentia hominis, quem non semel deprehendi contendentem vidisse se, quae non esse in lapide 
extra dubium est. 

Eoram quae supra scripti auctores ediderunt quaedam nos omisiraus inutilia ct inale excepta. REGIO XI 95 COMVM 

9S9 dado rellangolare di marmo di Musso coronato di cornice rientrante, i eui due lati maggiori 
sono lunghi cenL 69 ed i minori cent. 48 |; V altezza delle qualtro faccie liscie h di cent. 16 |, 
e compresa la cornice, che nel davanti si ristringe in un semplice londino, di cent. 23. Di pro- 
spetto ha una quinla faccia inclinata lunga cent. 13 |. Nel piano superiore esistono due buchi 
Balestba- Carmen quod sequitur ita distributum est, ut qui primi leguntur versus septem 
occupent latus superius obliquum, sequantur quae quattaor latera inferiora occupant carmina 
ita, ut incipiat latus latum quod est sub superiore obliquo, secundum sit angustum latus inxta 
positum a dextra intuentis, tertium latus latum primo oppositum, quartum latas angustum oppo- 
situm secundo. In latere superiore obliquo Balestra ait cerni post tria disticha nel tondino alcuni 
segnipiil o meno abrasi,piu grandi e piii rari degli altri. Laterum quattuor inferiorum duo latiora 
bipertito scripta sunt, ut omnia complectantur paginas sex versuum octonorum. Superius quod 
nos primum fecimus, per se potest item pro postremo haberi ; item ex quattuor lateribus infe- 
ridribus a quo lectio iucipiat, in conicctura positum est, sed ea satis certa propter argumentum. 
Litterae in laterculo superiore pauUo maiores sunt, in inferiore minutae, male factae omnes, 
magna ex parte etiani evanescentes ; denique bona pars deest effracto marmore vel sublata super- 
ficie. Prodiit cippus Comi a. 1876 in hortis ad nosocomium S. Pantaleonis in Borgovico vicino 
alla strada regina; domini Ludovicus et Antonius Constantini dederunt museo civico Comensi. 

in latere obliquo superiore: 

VTIO IVVIT- ADElWPtS 
ESSE • TVLIT 
IRESSE INIMICA • LOQVARIS 
/lERELIQiD • O PEM 

PIACVLA • FATI 
1'LACVERE • TI bI 
\te/T2I 1n/i I 

I. 1 KTIO Pais, TIO Bal. — ivvii Pais. 
4 ME ectypura, me priores. 

6 ASIVN ect., AS'VN (vel m) Pais, aS'VM Bal. 

7 sic Pais, i et post hiatum on///iiciesm//i//i Bal.; in ectypo haec non compareut I. 


1 


I • c 


V N C 
2 


/M • ET • TAN 
3 


f M I S E R O^ 
4 


CVI • NVL / 
5 


p erdid/ 
6 


AS IVN 


7 


/ s// 

in latere primo inferiore: ORO • NE • LAESERIS VirTr 
/VN I A^ LAETA^TIBI 3 /MISERA S//////// 

4 /rte ////////// 

5 .'^ECRO//dI /// VERSV 

6 /rSI • SIDERIS/////// I 
1 (rE •SACRA -MISe/// IOCVRA 
8 I DELIS • RVMPERET • EXITlI SPE STIMVLATA Bal. II. 1 init. s litterae vestigium ante O in ectypo est. — fin. >\ Bal. 

3 MISERA^IIER«;iMvVI ect., MISERASME /vrr.M Pais, MISERA SPE 

4 in fiue lex ect. (fort, dvplex); rte////' /////ea /o Pais, \rtes ////// eget BaL 

5 sic Bal., ., SEC?.//i;i ////tRSV (vel arsv) Pais. 

6 ERSI^SIDERIS iILi/nET Bal. ect., RSI^SIDERIS //////nE Pdis. 

7 miser//l'0 ect., mise///lo Pids, misere • lo Bal. COMVM 06 KEGIO XI 

III. 1 ET-SIC • I NSON I ' FEC1T-MEn\ 

2 ARCEAMI AVXILIO SP // d//// PS ///// 

8 //fessi PEROT- VC //////// TVMVLTVS 

4 IVEI/////V///////////DIAE 

5 CVNCTA PIREl//////////D/lCi/l//////////// 

6 NEC FRVCTVS RERVM NEC MAN // VLLA QVIl/ 

7 /gNAVA INFELIX IAMQ_ OBlIvISCER' NOST 

8 hIC-CINIS-EXIGVS 0SSAQ_PARVA TA"^'^ 

III. 1 iNSONr ect., iNSONS ceteri. 

2 ectypura ut dedirans, a/cfadravxilio s/e/tvi//?r// Pais, arcead avxilio spes fvit 
ISTA siBi Ba!. 

3 ET FESSi FERRO TVNC Bal., // FESSi /erro tvo Pais ; ' corte non erat ferro ' Buech. 

4 LVE et post hiatura invidiae Bal. 

5 sic videtur esse in ectypo; VNC ///////// IDH ////ti///a Pais, VNc/// frvctvs edis 
QVEM Bal. 

6 RERVM videtur esse in eciypo, capies Bal. Pais. — nec manet vlla. qvies Bal. 

7 obliviscere Bal., oibilvisse Pais. 

8 parva *' Pais. 

in latere secundo inferiore: 

IV. 1 CIRCVMITV • ADVERSI ////// • NOTAVl • SEPVLCRI 

2 VT • DIGNAM-SCYTHICO -sIdERE- FAMA • VOCET 

3 QVM • NOS • DECEPTOS • AD IVRA • FORVMQ_^ VOCABAS 

4 DVM • VIS • NEC • LEGEM • NEC • MEMINISSE • FIDEM 

5 QVAM • TVNC • FINGEBAS • DIVOS • HOMINESQ_^ VOCANDO 

6 CVM • TIBI • NOCTIS • OPEM • LEITA • FEREBAT • ANVS 
1 n • COMISSA • TIBI • NISI • NOBIS • SALVA • MANERENT 

8 P ) • TVNICAM • ESSE TVAM • CVM MORERERE • VELIs 

IV. 1 post ADVERSi in ectypo cernitur tib (\el r)ils, lapides Bal., l/pides Pais. 

3 dece/tos Pais. 

6 fereba/ Pais. 

7 in. 'I ctt., " Pais, ae Bal. 

8 /)-,6 TVNICAM ect., // TVNICAM* Pais, /ed TVNICAM Bal. 

in latere tertio inferiore: 

V. 1 QVA MEA N.AVFRAGIO lAMQ^M. • IN-RCEPAIA 

2 HEV^NE^FRAGMElsrO • ME • VOLviSTI • TEGI • 

3 AD • GRASSATORES SOL^ST QVIB ORBITA • NVMI 

4 VOL^ERA • Q_VA • IN-VLER • LINQVERE • TCTA • VOLElT 

5 DEFVNCTA ET • VITA • lAM • DEPLORATA • SVPREMA 

6 VELANTVR • PALLA • CORPORA • FVNEREA 

7 AD • MIHI^ VIVENTI TVA • SIC • MISERATIO VEnT 

8 VT • CASSVS • NOSTrI • SORS • TIBI • PRAEDA FcJ 

V. 1 QVAMEANAVFRAG10IAMQ3A\ INTICEPAIa// nOS ex CCtypO, L A N A V I S V \M E 1 A A\ QJ\M 
INRCEPALi Pais, LANA VT SVRREPTA VNQVAM INTERCEPTA LA Bal. 

2 NE Bul. et ect., nec Pais. 

4 irrvLER nos cx cctypo, ikvser Pais, iiTvter Bal. — VO1-/1T Pais. REGIO XI 97 COMVM 

VI. 1 /iLIA QVOM ERVERES AVRI DE NOMIn\ 

2 IGNE • DEVM • EFFIGIES • IMPIA • POLLVE^S^ 

3 VT • MEA • CVNCTA • DARES VENVW DEIM SCrIp CREM 

4 PRAECIPITIQjFVGA-CETERA^DIRIRERES ares 

5 hostIles avdax tem^ares • ofeNDE • rapImas 

6 VT • TE • SACRILEGAM • SCIrE ET • IMPERIVW 

1 sed tvtam^ inlecebrIs sI nvllI nota m, 

8 OPTAMVS CREDAS • AMBITTOSSA TV, 

VI. 1 /lli A Qvo Biil., /liz/vo Pais. — erveres cct., erve//s Pais, ervires Bal. 

3 sic nos ex ectypo ; dares rN\Av d/im soiTe crem Pais, dares in vadvm forte 
CREM Bal. 

4 DiRiRERES Bal. et ectypa, diriperes Pais. 

6 sciRE ET Pais et sic ectypum, sciret et Bal. 

7 fin. M Bal., m. Pais. 

8 AMBITTOSSA TVl/Pais, AMBIITOSSA TVI Bal. in latere quarto inferiore: VII. 1 2 Oi_n.'v Ai 3 ADTE • P E RI I 

4 pIrATAM • ET • NV^ 

5 PERFIDA • TVM • ME 
6 ME • SVPER • AVDACI • SEC) 

7 "^'EM • NON • VESTRA 

8 I F I I / / IT/lEtf'^ 

viL 3 perfi Bal. 
4 fin. M Bal. 
8 f"//it/te> Pais, //ef//itatem Bal. 

Descripsi et ectypum sumpsi adiutus ad Huelseno. Ed. Balestra Rivista archeologica di Como 
fasc. 13 (1878) p. 31. 

Difficillimi carminis ad ectypa nostra restitutionem suscepit a nobis rogatus Buecheler Bonnensis, 
cuius sunt quae sequuntur omnia. 

' Exsecratur vir mulierem cui multa bene fecerat (v. 13), quara recepisse in matrimonium videtur 
(27 ss.) et in sepulcro suo sicut Trimalchio Fortunatam flngi iusserat titulove decorarat (23 s.), post 
quam opibus ab ea privatus est exspoliatus desertus ita ut intenta lite nihil ageret (25. 37 ss.), exse- 
cratur mulierem simul et amatorem eius (50 et vestra 53). 

Carmina in paucis discedunt ab optiraae aetatis norma, 23 et 32 correpta longa vocali qua verbum 
finitur {notavi et voluisti), 22 adraissa brevi syllaba in raedio pentaraetro {exiguus ossa). metri neces- 
sitate v. 30 velis scriptum est soloece in tempore praeterito. Appulei et ecclesiasticorum latinitatem 
sapit ne v. 32 positum pro nec vel ne fr. quidein. Sed Antoninorura aevo carmina non puto inferiora. 

Explere quae desunt velut 1-6 difficillimum est, posuique exemplo quae essent non modo non 
certa sed fortasse ne probabilia quidera. potuit v. 1 certatio memorari, v. 4 vestigia scripturae nescio 
an melius quadrent in lile. Abstinui versibus 9 ss. et 17 ss. nam quae olim coniectura intuli noa 
congruunt cum ectypis, speroque fore qai legere haec possit et enucleare feliciter'. 

13 COMVM 98 REGIO XI I. 1. 1 Quid me nunc] cuncl[is miser]alio iuvit ademptis, 

2. 2 quae cas]um et tanl[um me super]esse lulit, 

3. 3 iic cas]u misero [supe]resse? — inimica, loquaris — 

4. 4 faium] cui ntdllam tris]te reliqid opem? 

5. 5 cum me] perdid[eris^ expende] piacula fati, 

6. 6 tu pere]as iun[ctis qui] placuere libi. 

7. 

II. 1. 7 Te quicumque leges] oro ne laeseris ull[um 

2. 8 versim: sic veniant o]mnia laeta libi. 

3. 9 misera . . simulai[a 

4. 10 ....... a]rte .... 

5. 11 versu 

6. 12 .... adv]ersi sideris . . . 

7. 13 nec potuit muta]re sacra miseratio cura, 

8. 14 ausa ut cru^^delis rumperel exitii. 

III. 1. 15 et sic insonti fecil, men[s impia suasit, 

2. 16 argenti auxilio, sp[es] d[eus i]ps[e dedit. 

3. 17 defessi 

4. 18 perfi]diae. 

5. 19 c]unc[ta dei . . • . 

6. 20 nec fruclus rerum nec manet ulla quie[s. 

7. 21 i]gnava infelix, iamq[ue) obliviscere nosl[ri; 

8. 22 hic cinis exiguus ossaq{ue) parva man[ent. 

IV. 1. 23 Circumitu adversi [te rite] nolavi sepulcri, 

2. 24 ut dignam Scythico sidere fama vocet, 

3. 25 qum nos deceptos ad iura forumq{ue) vocabas, 

4. 26 dum vis nec legem nec meminisse fidem, 

5. 27 quam tunc fingebas divos hominesq{ue) vocando, 

6. 28 cu7n tibi noctis opem lena ferebat anus, 

7. 29 k]^ comissa libi nisi nobis salva manererit, 

8. 30 7i]ec lunicam esse tuam, cum morerere, velis: 

V. 1. 31 qua mea naufragio tar%quam int{e)rcep{t)a ia[cebanl. 

2. 32 heu, ne fragmento me voluisti tegi. 

3. 33 ad grassatores, sola est quib{us) orbita nummi, 

4. 34 volnera quae intuler{int) linquere tecta volent, 

5. 35 defuncta et vita iam deplorata suprema 

6. 36 velaniur palla corpora funerea. 

7. 37 ad mihi viveriti tua sic miseratio venit, 

8. 38 ut cassus nostri sors tibi praeda fo[ret, 

VI. 1. 39 m]ilia quom erueres auri de nomin[e nostro, 

2. 40 igne deum effigies impia pollueres, 

3. 41 ut mea cuncla dares veniim, deim scrip{ta) cremares, 

4. 42 praecipitiqiue) fuga cetera diriperes, 

5. 43 hostilas audax temptares deinde rapinas, 

6. 44 ul te sacrilegam scirc{t) et imperium, 

7. 45 sed lutam, irdecebris si nulli nota m[eretrix — 

8. 46 optamus credas — ambitiossa tui[s. 

VII. 1. 47 

2. 48 ' scrvat 

3. 49 ad te, perfi[diae fueras qui saevior auctor, 

4. 50 piratam et mi[nus hoc qui pielatis habes, 

5. 51 perfida tum me[rito spernet nec perdere parcet, 

6. 52 me super audaci sed [feriente cades. 

7. 53 Dit]em non vestra [superabitis arte rapacem, 

8. 54 auferet ae]talem [morbus et atra lues. post 6 versus aixsTpo^ opinor 
qui potest nomina hominum pro- 
pria tenuisse. 19 sententia haec fuit: cuncta 
manel vindicta dei. 23 tibi si accipitur, sequens 
vocabulum non fuit exaratum pla- 
nis litteris (velut tibi signa). 

24 Arctos numquara interit, 
' nec norunt obitus '. Ps. Manilius 
1,277. 

31 qua fide tamquam nau- 
fragio mea bona intercepisti. 41 si nullus te novit mere- 
tricem, talis tamen fieri vis inle- 
cebris tuis. REGIO XI 99 COMVM 733 ad n. 5331. Ara extat adhuc ibidem. Mihi 
ut legerem eam non magis successit quam 
Moutio. I 9S4 ad n. 5348. Fragmentum nuper ad S. Abundii 
repertum titulum explevit. Extat ibidem 
cum ante repertis apud Balestram, qui edidit 
in eph. Riv. Arch. Com. 23 (1883) p. 13. 
Ego excepi sic: 

/ /i I.l'-' X Jk-^ir-LX^ O • E T 
IIAn-E ES.- ARTEMA • F 
i/JJ/ M P O S T A N nV • M O R T I S Fa/// 

Mt etst^X^it^^k^ cr^t^tanim-memo 

•1 PRiMVM POST Bal. [Lectio si recte se 
habet, interprotare imt anna[lem) mortis fa[bri- 
cav]it. Th. M.] 

935 ad n. 5349. Adhuc ib. apud Balestram, qui 
edidit Riv. Arch. Gom. "2.2. (1882) p. 34 — 
V. 2 Balestra et ego excepimus sic: evt| 980 ad n. 5371. In aede S. Carpophori repperit 
denuo Barellius, qui ectypum misit. Litterae 
bonae sunt. Versum 10 v f/ cum lovii 
exemplis vulgaribus habet ipse lapis. 

987 ad n. 5387. Nunc Comi in museo scripta lit- 
teris magnis- — Corrige 1 sever — 2 sva- 

DVLLAE 

738 ad n. 8903. Contuli Comi in museo. — 1 
vere est pr . 

739 Comi effossa in hortis lycei ; iam in museo. 
/• K T I S 

llXI BVS 
^NINIA AETHERI.' 

V • S • L • M 

Descripsi et ectypam sumpsi. Barellius apud 
Fiorellium Not. d. Scavi 1880 p. 336 et Riv. Arch. 
Gom. 19 (1881) p. 15. 

2 vixiBVS Barellius. 

Cf. V n. 4208 fatis Dmvonibus. 740 ara. Comi in hortis episcopii. 

MERCVRIO 
V • S • L • M 

lllllllllll 
llllllllll 

5 //// 

Descripsi ut potui titulum lectu difficillimum 
et evanidum. Edidit Balestra Riv. Arch. Com. 22 
(1882) p. 35 de vera lectione dubitans. 

V. 3-5 SECVNDVS EV ] FANVS CAPRO ] NICI 

Bal. 

741 arula rep. in vico Breccia ad Comum; nunc 
in museo Comensi. 

! 

P A R O N ?:l 

V- S^ L^M 
M^MASCL IVS 

M A X I M 

Contuli et ectypum sumpsi. Barellius apud 
Fiorellium Not. d. Scavi 1882 p. 289 et Riv. Arch. 
Com. 21 (1882) p. 16; M(ichael) C(affi) Arte e 
Sloria 1 (1882) p. 131. 

Agrum in quo arula reperta est aJnotat 
Barellius adhuc a rusticis nuncupari campo Pa- 
ronno. 748 litteris pessimis ac evanidis; ara extat Comi 
ad portam S. Abundii. 

SILVA 
N N 

. Il^ 

AP 
5 O 

V S L M //eIP 

Descripsimus Balestra et ego. 

743 litteris bonis et supra saeculum tertium. 
Eep. Comi ad aedes Giovio in thermarum 
ruderibus; iam in museo. 

IMP • CAESARI 

c ' vIbio • afinio 

GALLO 
VE LDVMN lAN O 
B VOLVSIANO 1 

PIO • FELICI • AV(' 
p.C.252 TR^ POT-II^COS^P 

COMENSES 
DEVOTISS • NVMI 
10 MAIESTATIQVE • EI\j' 

Contuli et ectypum sumpsi. Barelli apnd Fio- 
rellium Not. d. Scavi 1881 p. 336 et Riv. Arch. 
Com. 20 (1881) p. 19 et 21 (1882) p. 13. COMVM 100 REGIO XI 744 litteris bonis. Arcula marmorea Comi rep. et adservata cam n. 739. 

M-AVREL-MVCIANI 
VETER • COHOR • T • PR 
PROCILLA • C • B -M • F 

Contuli et ectypum sumpsi. Barellius apud Fiorellium Not. d. Scavi 1880 p. 336 ct Riv. Arch. 
Gom. 19 (1881) p. 16. 
2 COHOR ■ T lapis. 

945 litteris bonis. Tabula marmorea Comi rep. et adservata cum n. 739. .lAE^F-svAE • N o\Vi-^-?;-e— 4--^^le 

S-C^F • OVF • SECVNDVS^PRAEll 
J • C o's • Inl • V I R • I • D • P O N T I F • T E ^l'. caeci 
ciliu 
fabr 

plum /i. E T E R N : T a't I r. O M A E • E 'I • A V G V 
c'vM • PORTICIBVS • eT • ORNAMEI 

tJs •incoha'vit 
caect iLivs • secvndvs-f • dedw ;ti Descripsi et ectypum sumpsi. Barellius apud Fiorellium NoL d. Scavi 1880 p. 336 et in Riv. 
Arch. Gom. 19 (1881) p. 12. 

[Nihil impedit, quominus is qui hunc titulum posuit L Caecilius G. f. Ouf Secundus pater sit 
naturalis Plinii eius, cuius extant epistulae et orationes, itaque . . . lCa6ci]lius Secundus filius, qni aedem 
consummavit, scriptor ipse, scilicet ante adoptionem. Res tamen rainime certa est, potestque eodem 
iure coniectura defendi olira proposita P. Caecilium L. f. Secundum filiura ut videtur L. Caecilii L. f. 
Cilonis tituli Comensis n. 5279 a Plinio maiore adoptatum esse. Propter praefeclum fabrum a con- 
sule vide quae composui in Hermae vol. I p. 60 et in eph. epigr. 4 p. 539. Th. M.] 

746 tabula marmorea rep. Comi in hortis lycei: iam in rauseo. portici.ii-vS, — €»! 
.namentisque 
avit 
:avit. Descripsi et ectypum sumpsi. Barellius apud Fiorellium Not. d. Scavi 1882 p. 287 et Riv. Arch. 
Gom. 21 (1882) p. 6. 

Pertinuisse videtur ad idem aedificium cuius est n. 745. '3f4'S litteris pulcherrimis et maximis. Corai rep. m. Apr. a. 1879 a mezzo chilomeiro vcrso Gomo 
dalla Rasilica di S. Carpoforo, ove dicesi alla Selvetla nel recinlo deW antichissima chiesa di 
S. Michele ora mezzo diroccata. lam in museo Comensi. 

Ijl-NOMir 

NEM'IIII^VI 
n(/?ni\HAEVM • fa oiundum curavil Contuli et ectypum sumpsi. Barellius apud Fiorellium Not. d. Scavi 1880 p. 340 ct Riv. Arch. 
Com. 19 (1880) p. 25. KEGIO XI 101 COMVM 748 litteris pulcbris in cippi niarmorei fragmento 
Comi rep. et adservato cum n. 139. 
in latere; 

taeda 

inversa 7M Htteris bonis. Tabella marinorea Comi rep. 
et adservata cum n. 739. Contuli et ectypura sumpsi. Barellius apud 
Fiorellium Not. d. Scavi 1880 p. 337 et Riv. Arch. 
Com. 19 (1881) p. 15. 

2 aut sacerdos aut saa-ae pecuniae alimen- 
iariae. 

949 arcula. Extat ad Coraum: serve di vasca 
alla tromba che sta a deslra dall' ingresso 
della villa del Doitor Girolamo Dommi. 

D M 
M- CLODll 
CELSI • FIL • OVF 
VI VIR 

Balestra edidit in epli. Riv. Arch. Com. 22 
(1882) p. 33, postea a me rogatus lapidem reco- 
gnovit. 

1 hodie deficere deperdito operculo scripsit 
ad me Balestra. — 34 ovfent | aed vi vir 
Avq Riv. 

950 Comi rep. una cura u. 739. Ego frustra 
quaesivi. 

L -MINICIVS 

TYRANNVS 
VI VIR ET AVGVS 
TALIS 

Ectypum misit Barellius; idem edidit apud 
Fiorellium Not. d. Scavi 1880 p. 337 et Riv. Arch. 
Com. 19 (1881) p. 23. 

751 rep. ad Comum dum vetusta aedis S. Pro- 
tasi diruitur; iam in museo. p tROBI ui vir Ss Barellius ectypum misit; idem edidit apud 
Fiorellium Not. d. Scavi 1884 p. 265 et in eph. 
Riv. Arch. Com. 26 (1884) p. 18. M • P V B L I C I 
PHILEMONIS 
VT • V I R • A V G- rx .. .y..^. .. rv_ Contuli et ectypum sumpsi; Barellius apud 
Piorellium Nol. d. Scavi 1880 p. 337 et Riv. Arch. 
Com. 19 (1881) p. 14. 

2 PHILIMONIS Not. errore. 7S3 arca una cura octo aliis sirailiter inscriptis 
rep. a. 1870 Comi ad curiam, dum turris 
funditus evertitur. Eas emptas advexit in 
villam quam hab^bat ad lacum Larium in 
loco q. d. Valleoscura prope vicum Geno 
doctor losephus Pedraglio, ubi in funda- 
mentis maceriae quae ad lacum spectat ita 
sunt positae, ut latera inscripta hodie la- 
teant. 

EI // IVS 
VI-VIR^COMI 

Balestra descripsit et edidit Riv. Arch. Com. 
23 (1884) p. 16. 754 cippi fragmentum. Comi rep. et adservatum 
cum n. 739. 

yi vX^A^ 

a^VSTALIS 

Descripsi et ectypum sumpsi. Barellius apod 
Fiorelliura NoL d. Scavi 1882 p. 287 et Riv. Arch. 
Com. 21 (1882) p. 8. 755 litteris cubitalibus. Comi rep. et adservata 
cum n. 739. 
fa c i u[N D V M • (^uravit 

ArS 

Descripsi et ectypum sumpsi. Barellius Riv. 
Arch. Com. 21 (1882) p. 6. COMVM 102 EEGIO XI 75© litteris evaniilis. Corai rep. cuni n. 739. Ego 
frustra quaesivi. 

D M AELIAE 
VALENTI NE 

QVE • VIXIT • AN • I V M • III 
D • II • O • III • VALE 

Barellius Rio. Arch. Com. 19 (1881) p. 19. 

757 litteris pravis. Comi rep. cum n. 739. Ego 
frustra quaesivi. 

L' ALBIVS 
AGATHOdorVS 

Barellius ectypum misit Piorellio Nol. d. 
Scavi 1880 p. 337 et edidit Riv. Arch. Com. 19 
(1881) p. 24. 

758 Comi rep. et adservata cura n. 739. 

C • ALB VCI 

C • / HELI 

CRHYSEROS 

LIB FECIT 

Descripsi et ectypura sumpsi. Barellius apud 
Fiorellium Not. d. Scavi 1880 p. 337 et Rio. Arch. 
Com. 19 (1881) p. 20. 759 litteris exilibus. Eep. et adservata cum 
n. 751. 

D • M 

ANNIAE 
EVPRAXIAE 

Barellius ectypura misit mihi et Fiorellio Not. 
d. Scavi 1884 p. 264. Idem ligno expressit in eph. 
sua Riv. Arch. Com. 25 (1884) p. 15. 26 (1884) 
p. 16. 760 Comi rep. una cum n. 739. 

«(/RELIAE • FAVSTIN VALERl.^' ELBICII • // 

Barellius apud Fiorellium Not. d. Scavi 1880 
p. 337 et Riv. Arch. Com. 19 (1881) p. 21, dubitans 
de cognomine secundo. 

Sic Not., a!/RELIE • FAVSTIN ] VALERIA • 

EBicii • F Riv. (cf. n. 807. 810). 7©I stelae fragmentum. Est Comi nel pilastro 
del portico che stx in fondo alV orlo del col- 
legio Gallio. 

D M BENE 
DICTAE Contuli. Balestra Riv. Arch. Com. 22 (1882) p. 35. 7©!8 arcula litteris admodum rudibus, sed certis. 
Corai rep. et adservata cura n. 739. 

blandiae 
ivcvndaJ: 

Contuli. Barellius apud Fiorelliura Not. d. 
Scavi 1880 p. 337 et Rio. Arch. Com. 19 (1881) 
p. 23. 

2 ex s factura est e . 

763 litteris optimae aetatis. Eep. et adservata 
cum n. 751. cac^ V-S^- 1 Barellius descripsit et misit. Idem ectypum 
misit Fiorellio Not. d. Scavi 1884 p. 265 et edidit 
Riv. Arch. Com. 26 (1884) p. 18. 

2 't': v5 -^ Not. 

764 rep. et adservata cum n. 751. 

"c^XlTP^ ur n i 

I NC 
M • PV 

Barellius ectypum misit mihi et Fiorellio Not. 
d. Soavi 1884 p. 265. Idem edidit Riv. Arch. Com. 
25 (1884) p. 16 et 26 (1884) p. 18. 

765 litteris bouis sed evanidis. Eep. cum n. 751 
apud sepulcrum aetatis Eomanae ; est in 
museo. 

T • c A L P V R 

P / A • L • IVLIAN 

iv: 

Edidit Fiorellius ad ectypum Barellii Not. d. 
Scavi 1884 p. 265: Barellius i?tu. Arch. Com.25 
(1884) p. 14 et 26 (1884) p. 16. 

2 significari videtur tribus lP]aL liEGIO XI 103 COMVM 900 litteris cursivis, sed certis. Bep. et adservata 
cura n. 751. 

SECVNDI N I 

Descripsi ad ectypura acceptura a Barellio 
qui misit Fiorellio Not. d. Scavi 1884 p. 264 edi- 
ditque in eph. Riv. Arch. Gom, 25 (1884) p. 14. 
26 (1884) p. 16. 

1 littera prima non fuit M , sed adest vesti- 
gium praenominis. 

90'? arcula. Eep. Vergosae quae pars est vici 
S. Fermo, in aedibus Ludovici Bernasconi. 

CANINIAE 
SECVNDINAE 

Descripsi ad ectypum acceptum a Barellio 
qui edidit apud Fiorellium Not. d. Scavi 1882 
p. 408 et Riv. Arch. Gom. 22 (1882) p. 32. 

968 Comi rep. cnm n. 739. Ego frustra quaesivi. 

CASSIAE GERMANIAE 

P VALERIVS-ZOSAS 
CONIVGIS rApjSSIMAE 

Barellius apud Fiorellium Not. d. Scavi 1880 
p. 338 et Riv. Arch. Com. 19 (1881) p. 19. 

Titulus lectu Jifficilis; v. titulum Coraensem 
n. 8900, ubi nominatur Germanus Cassiorum. 969 rep. et adservata cum n. 753 ; hodie latet 
in raacerie. s / o • V I 

CATYLLIENA RES 

TVTA 
COIVCE PIE^4TIS 

SIMO Balestra descripsit Riv. Arch. Com. 23 (1883) 16. 990 arca marraorea litteris bonis. Corai rep. et 
adservata cum n. 739. 

DECIAE-C'FIL 
RVF I N AE 

Contuli et ectypura sumpsi. Bartllius apud 
Fiorelliura Nol. d. Scavi 1880 p. 338 et Rio. Arch. 
Gom. 19 (1881) p. 16. 991 arca rep. a. 1882 in vico Lora ad Comum 
in atrio aedis parochialis. D • M 
ENNODI Balestra, qui repperit, Riv. Arch. Com. 23 
(1883) p. 17. 9918 litteris evanidis. Rep. Corai ad S. Abundii. 
Est apud Balestram; 

MEMORIAe 
E V T Y C H 

MARITC INN 
SS 
5 /////// 
////// Descripsi. Balestra Riv. Arch. Com. 22 (1882) p. 33. 993 litteris bouis rep. et adservata cum n. 751. 

/a|3RICIAJ6 
rlvFINAE Descripsi ad ectypura acceptum a Barellio 
qui misit Fiorellio Not. d. Scavi 1884 p. 2G4 et 
edidit Riv. Arch. Com. 25 (1884) p. 15. 26 (1884) 
p. 17. 994 litteris cursivis; arca raarmorea Comi rep. 
et adservata cum n. 739. c • M?kX1W^IENI 
CRESCENTIONIS Contuli et ectypura sumpsi. Barellius apud 
Fiorellium Not. d. Scavi 1880 p. 338 et Riv. Arch. 
Com. 19 (1881) p. 17. 995 Comi rep. et adservata cura n. 739. D I /M 

M A ?: i m H N A E 
C O M i| IpIL Descripsi ct cctypura sumpsi. Barellius Riv. 
Arch. Gom. 19 (1881) p. 17. COMVM 104 REGIO XI 976 arca. Cermenate iu valle S lacobi in atrio 
, aedium marchionum Gaggi. 

M-MESTRI I 
M • f. SECVNDI 

Balestra Riv. Arch. Com. 22 (1882) p. 34. 
2 M • SECVNDi traditur. 
M. Mestrius M. f. Secundus redit in titulo 
Comensi n. 5297. 

VW reperta et adservata cura n. 751. 981 Comi in museo. C • O • A-^ 

IN' FR • P • XX • 
IN • ACR • P • XX • 

Descripsi ad ectypum acceptum a Barellio qui 
misit Piorellio Not. d. Scavi 1884 p. 264 et edidit 
Riv. Arch. Com. 25 (1884) p. 15. 26 (1884) p. 17. 

998 arca. Comi rep. et adservata cum n. 739. 

PELVIAE • T • F 
VALERIAE 

Contuli et ectypum sumpsi. Barellius apud 
Fiorellium Not. d. Scavi 1880 p. 338 et Riv. Arch. 
Com. 19 (1881) p. 18. 999 stela litteris admodum evanidis. Extabat 
alla Camerlaia; nunc venit Comum in mu- 
seum. /PETr.ONj //// 
^^T Cllllllllll 

llllllllh^^i:^ 
Descripsi et ectypum sumpsi. 980 arca. Comi rep. et adservata cum n. 739- 

PRISCI AE 
AMAND AE 

P CESTVS C0NIVG1..31- 
QVE- VIXIT- A- LV- M V 

Contuli et ectypura sumpsi. Fiorellius Not. 
d. Scavi 1880 p. 338 ad ectypum Barellii, qui edidit 
Riv. Arch. Com. 19 (1881) p. 22. 

Inclinatis dedi quae non vidi. — 3 sic Barel- 
lius; P CASTVS CONIVGI Fiorellius; ...VS ...GI 
ego. — 4 sic BarelUus; nec mihi nec Fiorellio 
de lectione constabat. 
PROPO Descripsi et ectypum sumpsi. 988 arcula. Rebbii rep. in fundamentis vetu- 
starura aediura Zuccani. 

C • PVBLICI • ATTICl 
Q_- V • A • II • M • V 

Misit Balestra. Idem edidit Riv. Arch. Com. 
22 (1882) p. 34. 

L-PVBLICI ATTICI | Q_' VAET M-V Riv. 983 litteris pravis. Arca Comi rep. et adservata 
cum n. 739. 

PVBLICIAE 
FORT VN AT AE 

Descripsit Mommsenus ad ectypum acceptum 
a Barellio, qui misit Fiorellio Not. d. Scavi 1880 
p. 340 et edidit Riv. Arch. Com. 19 (1881) p. 19. 

1 pvBLiCfAE ectypum , l valeriae Riv., 

VALERIAE Not. 984 litteris magnis, arca Comi rep. et adservata 
cum n. 739. 

ROMAT GORGESv^ 
R O M AT I 
SENECIO • F • ET 
ANTIOCHVS^VIR 

Desciipsi et ectypum sumpsi. Barellius apud 
Fiorellium Not. d. Scavi 1880 p. 338 et in Riv. 
Arch. Com. 19 (1881) p. 18. 985 litteris magnis, sed rudibus; arca Comi rep. 
et adservata una cum n. 739. SATVRCNI sic 
NAE Contuli et ectypum sumpsi. Barellius apnd 
Fiorellium Not. d. Scavi 1880 p. 338 et Riv. Arch. 
Com. 19 (1881) p. 22. REGIO XI 105 COMVM 980 arca rep. Comi. dam vetustas muras prope 
cariam evertitar; naoc in maseo. 

D W^ 

SECVNDIEN 
PVPI • NEPOT 

Contali et ectypam sampsi. Barellias apud 
Fiorelliam Not. d. Seavi 1878 p. 360 et Riv. Arch. 
Conu 14 (1878) p. 38. 

787 rep. et adservata cura n. 753; hodie latet 
in macerie. 

SECVNDIENAE 

SECVNDINAE 

OPTATA 

PATRONAE 

Balestra descripsit a. 1870 et edidit Hiv. Arch. 
Com. 23 (1883) p. 16. 

Secundiena Secundiiia redit in titulo Comensi 
V. n. 8906. 788 rep. et adservata cam n. 753. 

D M 
SECVNDIENAE 
VALERIANAE 

Balestra descripsit a. 1878 et edidit Riv. Arch. 
Com. 23 (1833) p. 15 adnotans hanc et n. 800 
solas adhuc legi. 

789 litteris pravis. Arca Comi rep. et adservata 
cum n. 739; ego frustra quaesivi. 

SECVNDINAE 

Barellius ectypum misit Fiorellio Not. d. Scavi 
1880 p. 338 et edidit Riv. Arch. Gom. 19 (1881) 
p. 20. 790 Comi rep. cum n. 739. Frustra quaesivi. 

. . . . L • SECVNDINE MAXIJWE .... 

Barellius Riv. Arch. Gom. 19 (1881) p. 24 
de lectione dubitans. 791 littcris rudibus , sed certis. Comi rep. et 
adservata cum n. 739. 

SECVNDINAE- SECVN 
DI^ANIMAE • DVLCISSm 
QVAE VIXIT ANN XXII V^ III 

Contuli et ectypum sumpsi. Barellius apuJ 
Fiorelliom Not. d. Scavi 1880 p. 338 et Riv. Arch. 
Com. 19 (1881) p. 21. 798 ad Comum rep. et adservata cum n. 751. 

^NI 
WDVS 
filip • PIENTISSIJWO 

Barellius misit. Idem ectypura misit Fiorellio 
Nol. d. Scavi 1884 p. 264 et edidit Riv. Arch. 
Com. 25 (1884) p. 16. 26 (1884) p. 17. 

793 litteris rndibas, sed alte incisis, arca Comi 
rep. et adservata cam n. 739. 

Q_- SENTI 
CORYMBI 

Contuli. Barellius ectypam raisit Fiorellio 
Not. d. Scavi 1880 p. 339 et edidit Riv. Arch. Com. 
19 (1881) p. 22. 

1 SENTlv Not. 794 litteris pessimis. Arca Comi rep. et adser- 
vata cum n. 739. 

senti/e aphrodisiAe 
anim.'e dvlcissimae 

/////////////// 

Contuli et ectypum sumpsi. Barelliasectypum 
misit Fiorellio Not. d. Scavi 1880 p. 339 et edidit 
Riv. Arch. Com. 19 (1881) p. 20. 

3 legere non potui; c • a • xxi • ave • marite • 
Barell.; ////// iav//marit Fiur. " 

795 litteris bonis. Arca marmorea Comi rep. et 
adservata cam n. 739. 

sentiae 
apphiae 

Contuli et ectypum sumpsi. Barellius apud 
Fiorelliura Not. d. Scavi 1880 p. 339 et Riv. Arch. 
Com. 19 (1881) p. 16. 

Sentia Apphia redit in titulo Comensi n.5380 

799 rep. et adservata cum n. 753 ; hodie latet: 
in macerie. 

sestiani mae Balestra descripsit Riv. Arch. Com. 23 (1883) 
p. 17. 14 COMVM 106 REGIO XI 907 litterls cursivis. Eep. et adservata cum 
n. 7B1. 

iJJAPLICI^-S^T" Descripsi ad ectypum acceptum a Barellio 
qui raisit Fiorellio Not. d. Scavi 1884 p. 264 et 
edidit Riv. Arch. Gom. 25 (1884) p. 16. 26 (1884) 
p. 17. 

■JOS arca Comi rep. et adservata cum n. 739. D M SOTERICHJi 

Contuli et ectypura sumpsi. Barellius apud 
Fiorellium Nol. d. Scavi 1880 p. 339 et Riv. Arch. 
Com. 19 (1881) p. 18. 

■SOO litteris cursivis, Comi rep. in aede S. Abun- 
dii. Extat ibidem apud Balestrara. Dospripsi. Edidit Balestra Riv. Arch. Com. 23 
(1883) p. 10. 

[2 fuit foitas^e inler genl[iles] . . nnones 
semper acceptiss^imaa) ; cf. C V p. 1 195. Th. M,] 

800 rep. et adservata cum n. 753. 

^ SPVRIAE VENERIAE 

VENERIVS ■ lA-l 
PATER 

Balestra descripsit Riv. Arch. Com. 23 (1883) 
p. 15, 

2 M • c Bal. 801 arca litteris admodum rudibus duobus late- 
ribus similitor inscripta; Comi rep. et adser- 
vata cum n. 739, 

£TR O P H I M E 
FORT VN AT VS 
CONTVBERNA 
LI P 

Contuli. Barellius apud Fiorellium Not. d. 
Scavi 1880 p. 339 et Riv. Arch. Corn. 19 (1881) 
p. 19. 

Alterius exempli primus tantum versus le- 
gitur. 80* arca. Comi rep. et adservata cum n. 739. 

D M 

C • TERENTI 
EXORATI 

Contuli et ectypum sumpsi. Barellius apud 
Piorellium Not. d. Scavi 1880 p. 339 et Riv. Arch. 
Com. 19 (1881) p. 24. 

803 litteris bonis. Arca e marmore Comi rep. 
et adservata cum n. 739. 

TEJ^TVLLINAE 
QVINTELLI • FIL- 

Contuli et ectypum sumpsi. Barellius apud 
Fiorellium Not. d. Scavi 1880 p. 339 et Riv. Arch. 
Com. li) (1881) p. 16. 

804 arca. Comi rep. et adservata cum n. 739. 

TYCHES 

Contuli. Barellius apud Fiorellium Nol. d. 
Scavi 1880 p. 338 et Riv. Arch. Com. 19 (1^81) 
p. 22. 805 litteris rudibus. Arca Comi rep. et adser- 
vata cum n. 739. 

?• V^SECVNNDI 

Contuli. Barellius ectypum misit Fiorellio 
Not. d. Scavi 1880 p. 338 et edidit Riv. Arch. Gom. 
19 (1881) p. 18. 

p • •" Fiorellius et sic mihi quoque visum est; 
V litteram cerni negat Barellius. 806 arca marmorea. Comi rep. et adservata cum 
n. 739, 

D M 

P • VALENTIENI • 
VALENTIONIS^ 

Contuli et ectypum sumpsi. Barellins apud 
Fiorelliura Not. d. Scavi 1880 p. 339 et Riv. Arch. 
Com. 19 (1881) p. 15. REGIO XI 107 COMVM 809 arca. Comi rep. et adservata cuin n. 730. P-VALERI ELBICI 
ALEXAN DER 
LIB Contuli. Barellius apud Fiorellium Nol. d. 
Scavi 1880 p. 3.39 et Riv. Arch. Com. 19 (1881) 
p. 21. 808 litteris bonis; arca raarmorea Comi rep. 
et adscrvata cum n. 739. 

D • M 

P • VALERI 
EVPHROSYN 

Contuli et ectypum sumpsi. Barellius apud 
Fiorellium Nol. d. Scavi 1880 p. 330 ct Riu. Arch. 
Cum. 10 (1881) p. 17. 

809 litteris bonis. Arca raarraorea Corai rep. 
et adservata cum n. 739. 

VALERIAE 
d P • L M 

CHRYSEIDIS 

Contuli et ectypum sumpsi. Barellius apud 
Fiorellium Not. d. Scavi 1880 p. 340 et Riv. Arch. 
Com. 19 (1881) p. 17. 810 arca. Comi rep. et adservata cum n. 739. 
Ego frustra quaesivi. 

VALERIAE ELBICIAe 

Barellius ectypum raisit Fiorellio Not. d. Scavi 
1881 p. 339 et edidit Riv. Arch. Gom. 19 (1881) 
p. 22. 811 arca. Comi rep. et adservata cum n. 739. 
Ego non repperi. D m 

VALERIAE 

VALENTINAE Barellius ectypura misit Fiorellio Not. d. 
Scavi 1880 p. 340 et edidit Riv. .4rch. Com. 19 
(1881) p. 19, adJens titulum difficulter legi. 

V. 1 om. Riv. 81!8 arca. Comi rep. et adservata cum n. 739. 
D vAn Nv 

EVTYCHETIS 

Contuli et ectypum sumpsi. Barellius apud 
Fiorellium Not. d. Scavi 1880 p. 340 et Riv. Arch. 
Com. 10 (1881) p. 21. 813 litteris non bonis, sed alte incisis. Arca 
Comi rep. et adservata cum n. 739. 

D M 
M VIRI ] 

nAQNiONy 

Contuli et ectypum sumpsi. Barellius apud 
Fiorelliura Not. d. Scavi 1880 p. 340 et Riv. Arch. 
Com. 19 (1881) p. 20. 

811 arcula. Corai nella piazzetta ch6 sla innanzi 
al Molino del Signor Berretta nella valle di 
S. Martino. 

VITALIENI C5 

RVSTICI 
RVSTICVSC5 

Balestra Riv. Arch. Com. 22 (188>) p. 33. 

81 5 litteris cursivis ; herma Comi rep. et adser- 
vatus cura n. 739. 

D M 

vitelliXe mXximI 
enXe vXlerivs 
vindicivs vxor' 

5 RXRI S SIM = 

QV/E • VIXIT • CVM M/.RITO SINE mACVLA 

Annis 
xxviiii • m • 

IIII • 

Contuli et ectypum sumpsi. Barellius apud 
Fiorelliura Not. d. Scavi 1880 p. 340 et Riv. Arch. 
Com. 19 (1881) p. 14. 

T) KARissiM Barel!.. rarissim • Not. 

816 arca, Comi rep. et adservata cum n. 739. 

AMVRAE 
QVINTAE 

Vidi, sed legere non potui. Barellius apud 
Fiorellium Nol. d. Scavi 1880 p. 337 et Riv. Arch, 
Com. 19 (1881) p. 18. COMVM 108 EEGIO XI 819 Comi rep. et adservata cmn n. 739. Ego 
frustra quaesivi. .... CICINIE ELEVRETE Barellius Riv. Arch. Com. 19 (1881) p. 24, de 
lectione dubitans. 

818 Comi rep. et adservata cum n. 739. Ego 
frustra quaesivi. DOMIDICES Barellius Hiv. Arch. Com. 19 (1881) p. 24 
de lectione dubitans. 

819 Corai rep. et adservata cum n. 739. Ego 
non repperi. 

ERONIMI^F. 
EVANGELI 

Barellius Riv. Arch. Com. 19 (1881) p. 24 
de lectione dubitans. 8it0 Comi rep. et adservata cum n. 739. Ego 
frustra quaesivi. 

. . . HILDONES . . . 

Barellius Riv. Arch. Cum. 19 (1881) p. 24 
de lectione dubitans. 8!81 Comi rep. et adservata cum n. 739. Ego 
non repperi. 

.... ENENIAE COELI VALERI 

Barellius Riv. Arch. Com. 19 (1881) p. 21, 
de lectione dubitans. 

8818 Comi rep. et adservata cum n. 739. 

NICONIANE 
QVI VIXIT ANNOS ... M VII 
DIES XXV VALE VALE 

Vidi, sed legere non potui. Barellius Riv. 
Arch. Com. 19 (1881) p. 23. 

81S3 litteris rudibus. Arca Comi rep. et adser- 
vata cum n. 739. Ego frustra quaesivi. 

VERINELAE 
CIGNAE 

Barellius Rio. Arch. Com. 19 (1881) p. 23; 
addens litteras vix disceini. 8184 rep. ed. adservata cum n. 753; hodie latet 
in macerie. MARCI- SIIX 
TI • VRSIANI Balestra descripsit Riv. Arch. Com. 23 (1883) 
p. 16. Corrupta omnino. 

895 rcp. ad Comnm etadservata cam n. 751. 3ca stXi 1« o o ARI AS INDICI JCJ^ 
sic I H E O D O S I _-St^il 

Descripsi ad ectypum acceptum a Barellio 
qui misit Fiorellio Not. d. Scavi 1884 p. 265 et 
edidit Riv. Arch. Com. 25 (1884) p. 18. 26 (1884) 
p. 21. 

Theodosii secundi consuh\tus septimus a. 416 
incidit in indictionem XIIII/XV, tertius decimus 
a. 430 in indictionem XIII/XIV, duodevicesimus 
a. 444 in indictionem XII/XIII. 

818© Comi rep. nel magazzino del capomastro 
Ferrari; iam in museo. 

B M 

HIC RECVIE8CET IN PACE 
FAMVLV2 DEI CRI2CENTIO 
OVI VIXET IN 8ECVUD AN 
5 V-2 PL-M <V DP S D 

Contuli et ectypum sumpsi. Barellius apud 
Fiorelliura Not. d. Scavi 1879 p. 193 et Riv. Arch. 
Com. 15 (1879) p. 35. 

8181 rep. ad Comum et adservata cum n. 751. 

HIC QVIESCIT V 
ET LVPVLA VXOR 
Barellius misit. Idem ectypum misit Fiorellio 
Nol. d. Scaui 1884 p. 266 et edidit Riv. Arch. Com. 
25 (1884) p. 18. 26 (1884) p. 19. KEGIO XI 109 COMVM. VARESIVM 8*8 rep. et adservata cum n ^51. (/.VlESCIT 

/"fc AIWOLVS XQ^ i ? VCRINVS -■ ILI ^/ C . Barellius misit. Idem ectypum raisit Fiorellio 
Not. d. Scavi 1884 p. 266 et edidit Riv. Arch. 
Com. 25 (1884) p. 18. 26 (1884) p. 20. 8!t9 litteris pessirais. Ad Comura rep. et adserv. 
cam n. 751. 

yt 

HIC REQVIESCIT 
IN PACE SAPVA 
riLIA VIDVA 

J V:XIT AN 5 
I M Descripsi ad ectypum acceptnra a Barellio, 
qni misit Fiorellio Not. d. Scavi 1884 p. 266 et 
edidit Riv. Arch. Com. 25 (1884) p. 17. 26 (1884) 
p. 19. 

1 traditur % 830 in marmoris fragmento rep. in aede S. Abnndii. 

aNN -XVI -M- VIII 
RIVS • QVINT 

NDIN 

Balestra descripsit liiv. Arch. Com. 23 (18S3) p. 14. LXI. Inter Comum et lacus Luganensem et Varesium (V p. 587. 1084). 
Mdseum nuper Varesii institutum titulos aliquot recepit curam agente Ludovico Borri. 831 ad n. 5449. In vico Cazzone e regione pla- 
teae ecclesiae denuo recognovit S. Balestra 
Riv. Arch. Com. 23 (1883) p. 8; recte edita 
est. 

83* Varesii rep. in baptisterio S. lohannis BORKI; 
in basilica S. Victoris Peluso. 

DIANAE V • S • L • M 
C C^SABINVS 

Contuli et ectypum sampsi. Peluso Rio. Arch. 
Com, 17 (1880) p. 22. 

833 litteris rudibus. Kep. dietro la chiesa della 
Madonnina in Prato a Rriennio inferiore 
presso Varese Borki. Nunc Varesii in museo. 

radii 
D M 

P O R C E L 
sic L L O N I S 

P VS S I AN I 
5 FILIVS PATRI 

PIENTISSIMO 

Descripsi et ectjpum sumpsi edidique apud 
Fiorelliura Not. d. Scivi 1888 p. 151. 834 originis incertae; cippus magnus. Museo 
Varesino dedit Comes Ghirlania-Silva. D 

c ••!>.:.!« 

-^. K. i » ! 
.»?- 1 Vi 
5 E 

LIBE» Descripsi ut potui titulum evanidum. 835 litteris pulcherrirais. Rep. a. 1880 in vico 
Mendrisio prope Ligornetto, ubi erat in 
pavimento nel gia monastero delle Orsoline. 

?• VALERIVS 
DROMON 
T • F • I 

Balestra descripsit Riv. Arch. Com. 3 (1883) 
p. 13. ANGERA. SESTOCALENDE. SOMMA 110 REGIO XI 836 operculum raagnum arcae. Extat sul lalo deslro della slrada che da Morbio Superiore ad Ligor- 
netto vicum, conduce nella Valle di Muggio; est pro lacu fontis. 

D M 

ET ■ PERPETVAE • FELICITATI Balestra descripsit Riv, Arch. Com. 23 (1883) p. 14. LXII. Angera et ripa lacus 

831 ad D. 5493. Balestra recognovit Riv. Arch. 
Com. 23 (1883) p. 9. — v. 2 legit sacconivs 
pro ACCONIVS . 

838 ad n. 5495. Recognovit loco indicato Ba- 
lestra Riv. Arch. Com. 23 (1884) p. 12. Eius 
lectio differt ab edita in his : 1 c • valeri • 

VITALIS — 3. 4 QVINJTIANVS • PATRI • 

PIENTIS ; de ultimo verbo dubitabat. 

839 ad n. 5505. Hodie Varesii in museo, ubi 
recognovi; v. 1 abest. 

840 ara extat Brebbiae in ecclesia parochiali 
parieti inserta extrinsecus. 

MINERVa 
E • C • ALBm ? 

vs ■ CASsi ? 

AN VS 
5 V • S • I. • M p. 9. Balestra descripsit Riv. Arch. Com. 23 (1888) 
Fortasse est ipsa edita sub n. 5506. Verbani orientalis (V p. 590). 

841 ( — G27* ) Angerae sciiedula frisiana. 
Jbiiiem in atrio doraus Greppi pariete iin- 
missam repperit Garovaglto. lam Comi in 
rauseo. 

p R l M A 
LI BAN lO 
NIS^ F^ VIRGO 
PIA • ET • PROBA 

Contuli et ectypum sumpsi. Ex scbedula Fri- 
siana edidit Mommsenus inter suspectas n. 627*. 
Denuo repperit Garovaglio Riv. Arch. Com. 12 
(1877) p. 16 et apud Fiorellium Not. d. Scavi 1877 
p. 295. 

848 ad Angeram rep. in effyssione facta in colle 
S. Cassani, inter rudera vetusti sacelli. 

ra'E{ILLIENAE C L 
r/AL VE N TI AE 

IRILL lENVS 

—■^ -CJ M T O N M Garovaglio Riv. Arch. Com. 22 (1882) p. 38 
et apud Fiorellium Nol. d. Scavi 1883 p. 192. LXIII. Sestocalende. 
843 arae fragmentum. Extat Arsagi in turri campanaria. ^ • O • M 

DROMO Edidit Balestra qui repperit Rio. Arch. Com. 
23 (1883) p. 13. 844 litteris pravis. Sestocaiendis in aedibus 
Schiocchi. 

HERCVLI OVANiO SVRVNOPA V S L M 

Descripsi ad ectypum male factum quod Fio- 
rellio misit Rusconi. 

Quae dedi parum certa sunt; hoc tantum col- 
ligitur Herculi quendam, Quartionem fortasse, 
votum solvisse. Somma (V p. 595). 

845 Mornagi (inter Crugnola, Montonate et 
Daverio vicos) in platea e regione ecclesiae. 

MERCVRIO 

C4.SI VS 
VE.R I F IL 
V s 
5 L M 

Aloisus Bruzza Mommseno misit descriptam 
ad ectypum acceptum a Petro Galli Barnabita; 
Villefosse ad ectypum a Varisco datum Rull. 
Monum. 1883 p. 120 (inde Philolog. Wochenschrift 
3 (1883) p. 719). 

2-5 CASTVS I VERl • FILl|vS | V • S • L • M • 

Villefosse. REGIO XI 111 SIBRIVM. LA BRIANZA. CANTU LXIV. SIBRIVM (V p. GOl. 1085). 
846 Seprii in castro vetere Feldso. Ego frastra quaesivi. 

D M B 

V P M 

PATRI FILI P- I- I • 
P O S 

Peluso Biv. Arch. Com. 14 (1878) p. 21. LXV. La Brianza. Cantu (V p. 60G. 1085). 

847 ara litteris magnis et rudibus. Galliaiii in vetusta basilica S. Vincentii. 

MATRON I S 
BRAECORIVM 
QALLIAN ATIVM 

Contuli ad ectypom a Barellio acceptara. Idem edidit apud Fiorellium Not. d. Scavi 1882 p. 407 
et Riv. Arch. Com. 22 (1882) p. 29; M(ich.iel) C(affi) Artc e Storia 2 (1883) p. 71; Varisco apud 
Villefosse Butl. Monum. 1883 p. 122 (inde Philologische Wochenschrift 3 a. 1883 p. 719). 

Braecores igitur nescio qui Gallianates aetate Romana ibi degebant, ubi nunc est Galliano vicus. 

848 fragmentum litteris pulcherrimis inscriptura. Extabat in vico Cantii parieti immissum ecclesiae 
S. Antonini extrinsecus; hodie adservatur Comi in aedibus comitissae losepbinae Giovio Dattili. 

s c 

? iiii ' VIR • i d ? 

acIlia 

Balestra descripsit Biv. Arch. Com. 23 (1883) p. 12. 

849 Galliani in bortis Ludovici Berretta. 

CA 

c 

SE 

Barellius apud Fiorellium Not. d. Scavi 1882 p. 408 et Riv. Arch. Com. 22 (1882) p. 31 ; biatuni 
indicavi ex coniectura. 850 Galliani effossa in vetusta basilica. HI..^ CEBE 

I N S Barellius apud Fiorelliura Not. d. Scuvi 1882 p. 408 ct Biv. Arch. Com. 22 (1882) p. 31. 
Hiatum iudicavi ex couieclura. VIMEKCATE. MONZA. MEDIOLANIVM 112 REGIO XI LXYI. Vimercate. Monza (V p. 613. 1085). 

851 stela litteris pravis. sed alte incisis. Kep. Moazae a. 1856 in praedio contiguo alla canonica 
bassa delUi basilica di S. Giovanni, quod abest LX metra a postica parte ecclesiae; iam ex dono 
professoris Aguilhon Monzae in curia. luna dimidiata 
X/v yel corolla 


\'iX!. niiF./] 


S P A R E N O 


F E C E R V 


V S L E O N 


V S D O N D I M A N 

Descripsi et ectypum sumpsi. Poggi edidit acceptam a Pompeio Castelfranco GiornaJe Ligustico 7-8 
(1881) p. 411 sq. commentario addito, et Dull. Epigr. de la Gaule 1 (1881) p. 252 sq., 2 (1882) p. 16 sq.; 
Villefosse, cui ectypum dedit Varisco, Bull. Monum. 1883 p. 124 (inde Plnblog. Wochenschr. 3 a. 1883 
p. 719). 

2 vixi iiami Poggi. 

[Titulus videtur mortuarius esse, ut primo versu (quem postea adiectum esse Poggius credit, recte 
opinor) sit fere vixiT AN Lii, deinde Spareno fcceru[nt) Us... Leon[lius) Us... Don[atus) di{s) Man{ibus). 
VS duplex fortasse principiura est gentilicii. Quod coniecit Poggius primum versum Gallice conceptum 
esse, reliquis significari votum quoddam Mithriacum, mihi non probatur. Tii. M.] LXYII. MEDIOLANIYM (V p. 617. 1086). 

858 ad n. 6202. Monet C. Vignati, [Laus Pompeia p. XXXVIII nota 4) titulum hodie extare in vico 
S. Angelo Lodigiano in hortis Cortesi. 853 rep. molti anni sono, nel parco del marchese Busca al Gaslellazzo-Arconati a cinque miglia da 
Milano. Extat adhuc ibidem. 

M A T R O N I S 

V • s 
P • MiNic • Carbasvs 
M(ichael) C(affi) qui repperit Arte e Storia 2 (1883) p. 71. 

854 litteris pravis. Rep. Mediolani in via Filangieri ad aedera S. Victoris al Gorpo. 

T • T • TM • B • N • M • M • RI • SIATV 
VIT TEBERIANVS COIV 
GI^CARISSIME TERENT 
sic lANEOVECVRlCVLV 

5 MVITEHVMANEDIGWI 
TAT S FRVVITA EST PLVS 
MINVS ANNOS TRIGI 
N T A Q_V 1 N Q_V E 

cne-peTH-GNB 

Descripsi ad ectypum missum Fiorellio, qui edidit I^ol. d. Scavi 1882 p. 366. 
T{i)l{u)l{u)m b{o)n{ae) 7n{e)m{o)ri{ae) slatuvil Teberianus coivgi carissime Terentiane [q]ue curi- 
culum vile humane dignitat{i)s fruvita est plus minus annos Iriginia quinque. REGIO XI 113 MEDIOLANIVM. LAVS POMPEIA 8&5 cippas. Rep. Mediolani, dam votasta moenia deiciantur ; iam in maseo dono Bostelli qai repperit. 

D M 

HAVE qRAEQORI sic 

L-VERACI-L*L 

TERENTIANI 

5 NEQOT • VINARIARI 

QVI • VIX • ANN • XXXVIIII 

MENS- IIII • DIEB^XXVI 

A VREL I A • PRIMIANE 

MARITO • KARISSIMO • ET 

10 CASTRICIVS • CASSIANVS 

FRATRI • BENE • MERENTI 

Edidit Fiorellias ad ectypam Nol. d. Scavi 1883 p. 192. 

Conferri possunt tituli duo Bellunensis V n. 2044 v. 8-10 Tqi^yoQt x^^Q^ oQsat dd (ivrjfKav et 
Pateolanus X n. 1729 d[is] m{anibus) Gregorio M. Ulp{ii) Nicephori cet. 850 Mediolani rep. in via Filangieri. OVIDEN 
POSVEI Descripsi ad ectypum acceptum a Pompeio Castelfranco. Ed. Fiorelli Nol. d. Scavi 1882 p. 366. LXYm. LAYS POMPEIA (V p. 694). 

Ad praef. XVI. Caesar Vignati in codicis diploraatici Laudensis parte priore (Laus Pompeia 
Milano 1879) titulos Laudenses denuo composuit insertis quibusdam alienis a Bastiano Pontano 
Laudem translatis, scilicet Patavinis n. 2835. 2841. 2903. 2973. 3037; Veronensi n. 3272; Medio- 
laniensi n. 6110. Inter Laudensia epigrammata item admisit Patavinum n. 2823, Baffalorense n. 4164, 
Mediolaniensia n. 5856. 6202, Parmensia tria — 686* et T. Flavi Epicteti et 682* a Mommseno eiecta 
utpote aliena aetatisve recentioris. In sylloge Vignatiana quae invenimus utilia pauca suo loco 
apposuimus. 

Victor PoGGi commentarium di un tegolo sepolcrale delfepoca Longoharda edidit primum in 
actorum societatis Ligusticae volumine XVI (1882) p. 547-579, deinde in eph. Archivio Storico per 
la citld, e comuni di Lodi 2 (1883) p. 145-168. S&9 ad n. 6350. Vignati Laus Pompeia p. XXVI 
v. 4 excepit MOQHETivs, non moqetivs et 
ab altera parte primus legit : t • allivs 

NAEVINVS • F 

858 ad n. 6374. Litteris bonis. Calvenzani in 
agro Bergomati (vide supra p. 93), inter Tre- 
viglio et Bariano vicos, antea, nanc Medio- 
lani in Brera, ubi recognovit Mommsenus. — 
Emenda sic: 1 tIbIcem — 2 vlvos — 
3 lvcIliae chvcladI — 4 dorchadi 

859 ad n. 6396. 1 p ////// amantia legit Poggi 
legolo sepolcrale p. 573. 860 ad n. 6400. Poggi legolo sep. p. 572 monet 
supra v. 1 cerni crucem ; legit deinde 4 p M 
non p X — 7 AC non ic . 

8G1 ad n. 6403. Poggi tegolo sep. p. 574 legit: 
2 VI K8 — 4 VOTO non votvm — 

10 POSVET ////////. 

809 Laade venit Mediolanium ad Anconam. Descripsi. 
15 LAVS POMPEIA. TICINVM 114 REGIO XI 868 rep. Lodi vecchio; extat Laude in via S. Fran- 
cisci parieti immissa aedium Zanoncelli ex- 
trinsecus. p. c. agapili 

ET-ANASTASI Vw\cC COns a. 518 Poggius ectypum misit Mommseno ediditque 
tegolo sep. p. 572. 

[Priore versu videtur fuisse xiii K feb .... 
Primus hic titulas est qui consulem Orientis 
anni 517 Anastasium ad Agapetum occidentalem 
adiunget adeoque primus, qui in Occidente prodat 
consulem aliquem Orientalem imperante Theode- 
rico. Conferantur Rossius Inscr. chr. 1 p. XLV. 433 
seq. et Leblant inscr. chr&t. de la Gaule 2 p. 488. 
Utrum suppleas ut supra factum est an ad annum 
517 revoces explens [cons. Agapiti] el Anastasi vv- 
[cc.], perinde est. Th. M.] 864 Laude in aedibus advocati Zanoncelli. 

////// LM' 

////// iVNIAS- PC 

Poggi di un framm. epigr. d. museo di Lodi 
1883. 865 Laude in aedibus advocati Zanoncelli. 

//// DIES IIII 

// nowENiB 
///// P-c-v-p 

Poggi frammento epigr. d. museo di Lodi. 866 Laude in museo. 

///// QVI VlXiT 

/////xxxi KECessit 

DIE VI F 

Poggi tegolo sepolcrale p. 577. 
[Vix huius aetatis. Th. M.] 867 Laude rep. Est Mediolani apud Anconam. 
i--rcrrTvTvR~ Descripsi. Poggi frammento epigraf. d. museo 
d. Lodi. 

1 ////tori vr//// Poggi. LXIX. TICINYM (V p. 704). 

868 ad n. 6425. Cippum magnum litteris bonis inscriptum nuper denuo repertum in pago Torre 
de Negri, prostantera hodie Paviae in atrio S. Fraiicisci da Paola, edidit Camillus Brambilla 
di un antico marmo ridonato alla ciila di Pavia (Pavia 1878. 8 pp. 30). Vidi ego quoque. Lectio 
non differt ab edita. 860 arca magna litteris magnis. Ticini antea in pavimento vetustae curiae, nunc in atrio claustri 
S. Francisci da Paola. M • VOL VSI EN I VS 
VI CTOR- VETERAN 
LEG-n- ADIVTRICIS 
VIVOS- SIBI • FECIT Descripsi et edidi apud Fiorellium Not. d. Scavi 1883 p. 151. REGIO XI 115 TICINVM. LAVMELLVil 

890 III lapide a Pavia rep. a. 1879 nella cascina detla Busla di ferro a Belvedere; est Paviae in 
saburbio S. Pielro in Verzolo in hortis Ludovici Maggi. 

T y L L I O MARC 
LIB- ACH I LLEO 
DECVRION I • 
ORNAMENTARIO 
5 CVLTORI • D • D» 

Q_- Q_- »1 /E 

C • F • c/ n/ T 

CVRATORE MVNER^ 
T VLLIAN I a 
10 AELIVVA «IsCLEPIADES AMIC\0/- KARISS 

Descripsi et ectypum sumpsi. Edidi apud Fiorellium Not. d. Scavi 1883 p. 152. Prodiit prodi- 
bitve in commentario sacerdotis Caesaris Prelini S. Siro prinio vescow di Pavia, qui raisit Mommseno 
a. 1879. 

[TvUio Marc[eUi ?) lib{ei'to) AchiUeo decurioni wnamenlario, cuUoH d{omus) d{ivinae), q{uin)q{uen- 
nali) ilt]e{rum) (?) c{oUegiil) f{abrum'?) c{enlonariorumque'i}, i/(em?) curatore — immo cura^jn — 
muner[is) TuUiani Adius {A)sclepiades amic[o'] kariss{imo). De lectione satis constat. 6 non plus una 
littera deest inter i et e, si quidem e vere ibi est in ectypo non inventa; 7 nulla littera videtur 
periisse. Decurio ornamentarius notus praeterea ex titulis repertis in provincia Narbonensi, potissimum 
Nemausi (cf. Orelli 3751 cit.), sed in Italia, ui fallor, praeterea non inventus non differt a decurio- 
nalibns ornamentis honorato qui passim offenditur. Th. M.] 871 arca. Paviae in atrio aedium Maestri prope plateam nosocomii. 

PARENTES • FILIO^ POSVERVN 
//l V V S • S I S • V I A T O R • E T • S I • Q_V I S 
//gENDO LvXVRIVM • SALVTET LvXVRI • HAVE 

Descripsi ut potui titulum lectu difficillimum et ectypum sumpsi. 

\[Sal]vus sis, vialor, et si quis [le]gendo (?) Luxurium salutel: Luxuri, have. Id est, ni fallor: 
salvus sit sive viator est sive alius quivis, qoi lecto titulo eum qui in eo perscriptas est salutabit 
verbis soUemnibus , quae sunt ' Luxuri have ' Th. M.l 87* litteris magnis. Paviac iu hortis Ludovici Maggi in suburbio q. d. S. Pietro di Verzolo. 

OCTAVI f/ A\f /iANI 

OMAN \ A / ^AS . 

y^ c/oivqi \^-^ 
Descripsi nt potoi titnlum eyanidum. 

LXX. LAYMELLVM et vicinia (V p. 715. 1086). 

Antonius COLLI titulos quos inseruit libro Ricerche Storiche deUa LomeUina (Mortara 1881) sumpsit 
ex libris. Vitdliaa C f. RvfiUae titulus, quem Sartiranae vico tribuit sumptum ex Grutero, vere ad 
Urbem Salviam pertinet (C. IX, 5534). LAVMELLVM. NOVAEIA 116 REGIO XI 813 ad n. 6482. Nunc Novariae in canonica. 874 tegula; rep. ad Castello d'Agogna inter Castel Novetto et Garabolo vicos in praedio Valle lunga 
doraiiii Alexandri Maffei. 

SEVERVS %i 

APPIVS-MESS 

ORIS'F-M-V-S-L'M 

Henricus Pollini ectypum misit Fiorellio, qui edidit Not. d. Scavi 1883 p. 221. LXXI. Inter Novariam et Vercellas (V p. 717). 875 ad n. 6491. 6492. 6497a. 6501. Hodie sunt 
Novariae in canonica, ubi recognovi. 816 ad n. 6495. Vidi Novariae in canonica. Lege 

4 ATILIO FILIIS LXXII. NOYARIA (V p. 718. 1087. 1098). 

Praef. c. VIII. Mcseum canonicae, quod pessumdatura viderat Mommsenus, nuper recte ordina- 
verunt multisque titulis ex agro advectis auxerunt augentque losephus FASSf) et lohannes Caenaghi 
Novarienses. lidera meas curas in hac operis parte itera suas esse voluerunt. 877 ad n. 6507. 6553. Nunc Novariae in cano- 
nica, ubi recognovi. 

878 ad n. 6528a. Vidi in canonica. ■ — 2 le- 
gendura est aeviloni. — 5 legere non 
potui. 

879 ad n. 6531. Operculura est arcae ex mar- 
raore quattuor lateribus inscriptum. in primo: L- atilivs • pr\ in secundo : -r/' - / ^llllll • '-h Ihll -I' 
in tertio ; l n • v • s • L • m 
in quarto : / I / / v / I / i ^ / w wv / tA 
Descripsi. 

880 ad n. 6543a. Novariae in canonica. Ego 
ectypura sumpsi et excepi sic: s 

jfnARCEiX 
W ARCELLIN 881 ad n. 8993. Vidi in canonica; vere in lapide 

est AVILLIA . 88* litteris bonis. Novariae rep. inter rudera 
ecclesiae cathedralis; est in canonica. 

!o • CAES 
Descripsi et ectypum sumpsi. 

883 cippus Novariae rep. in effossionibus fectis 
in fundamentis cathedralis prewo la cappella 
del Riscatlo. 

V^ SIBI INC • F 

dIs • MANIBVS 

L • VALERIVS • L • F 

PRIMVS • VI VI R I iTeR 

5 CVLTORESTOMVS^DI 

vInae • valeiTiae^matrI 

L • VALERIO • OPTATO • FRATRI 

Eusconi ectypura raisit Fiorellio, qui edidit 
Not. d. Scavi 1884 p. 166. Prodiit item in eph. 
Novariensi La Liberta 9 Apr. 1884 et in eph. Flo- 
rentina Arle e Storia 4 (1884) p. 120. 

1 [inc quid significet, non perspicio. Th. M.] 

884 Novariae in canonica. 

ab una parte ab altera 

VDIEs IIMI( ivuvsT^ V Descripsi et ectypa sumpsi. REGIO XI 117 AD NOVABIAM LXXIII. Inter Novariam et Aronam (V p. 725. 1087. 1098). 885 ad n. 6568. Nunc Novariae in canonica. — 1 ego legi sic : d • p • sevii • f . 886 ad n. 6593. Excepi Novariae in canonica sic; 
• F • c • 

SP MEMORA 
TA COITVBERN I 
A NE Q_VIS CORPO 
5 REBVS INIVRIA 

JA FACIAT \^ SI NON 
CONTRADIXERETE fa VS\RI 
PERPETVAS • ytRI DATVRI 

In parte inferiore lapidis, quae nunc latet, 
haec legit Carnaghi: aala bvs 

M C BBN 

889 ad n. 6607. Nunc Novariae in canonic.u 888 ad n. 6619, Litteris honis. Extat Novariae 
in canonica. Ego ectypum surapsi et sic 
excepi: 1 q_^ avrelivs •-Q-./' — 2 ma- 
TRONI^ . 

88© ad n. 6621. Litteris pravis. Nunc Nova- 
riae in canonica, ubi recognovi et ectypum 
sumpsi. 

8©0 aJ n. 6624. Vidi Novariae scriptam litteris 
vetustis. Ego ectypum sumpsi. — lege 2 
elvconis • F 80I ad n. 8994. Litteris pessimis. Hodie est 
Novariae in museo canonicae. 80* ad n. 8997. Litteris evanidis. Ego ectypum 
sompsi et excepi sic: 

j/n C R V M S O L I 
1 
MT/irAE ?JVMIN I 

V InvicT deo 

V I S V I V S S V S 
5 AELIVS SECVNDI 

NVS 803 cippus, rep. Morghengi (pars est vici Calti- 
gnaga inter Morao et Vignate pagos) ; nunc 
Novariae in museo canonicae. 

H E R c V L I 
VAL ERIv|r 
VALERIA 
NVS EX V 
5 TO VSLM 

Descripsi et edidi apud Fiorelliom Not. d. 
Scavi 1883 p. 150. 804 litteris rudibus. Rep. Agrate ad Conturbiam; 
iam Novariae in museo societatis archaeolo- 
gicae, museo canouicae destinatus. 
Descripsi. 80S lapis rudis litteris pravis inscriptus. Rep. in vico Foresto in valle Se&ia; nunc Novariae 
in canonica 

A P I vs 

IVU CRAT 

p 
s ; Descripsi. losephus Delprato apud Fiorellium Not. d. Scavi 1882 p. 285, RIPA LACVS VERBANI. VERCELLAE J18 REGIO XI LXXIY. Ripa lacus Verbani occidentalis supra Aronam (V p. 732. 1088). 

1880 in vico 896 litteris bonis. Ara rep. Carassi ad Bellin 
zonam in platea ecclesiae apud fontem. urceus lO • OP • MAX 
ET • MERCVRIO 

V • S • L • M 
FRONTO • Q_- F patera Contuli et ectypum surapsi. Edidit Balestra 
Riv. Arch. Com. 21 (1882) p. 18; M. Caffi Arle e 
Sloria 1 (1882) p. 130. 89'3f ara ex marraore. Rep. a. 
Muralto ad Locarno. 

MI NERVAE PRISCVS • RVFI \ L • ET • MACC 1 

Balestra descripsit Riv. Arch. Com. 23 (1883) p. 9. 

3 Hiatum indicavi ex coniectura; 
tAACCUs traditur. /iL • ET ' LXXYI. YERCELLAE (V p. 735. 1088). 

898 tabula aenea scripta litteris optimie aetatis. Vercellis rep. ia atrio del Gollegio delle Orfane 
in via Gioberti. l e X A P P V L, A\ ivs^ tApponis- F • T/ppo • cis' /e//a 

■posita ad ex)icTA • conlec/rvm • uOKinn ad 1 \ • MVLTIVORI • P • PROPEROCi; 
iONIS • PLEBEM • ROMAN>\?/iN iure quos e. r. p. ^ 

/. uin i m e 

rogauit pZ^BESQVE • roa^ana • ivre • sclvi7 

. . . . in aeiOE-HERCVLis^A-D-xPK^VNDfpem&m 

primvs pro trioW • sjntvreiA • principi(o sciuii 

ta PPONIS-F-PANE-REPETito . . . . 

/E-QVl:jOyAEVE 10 Bruzza misitMomraseno qui edidit supplevit commentario instruxit in Diill. dell' Instit. 1882 p. 186. 
Eetraetavit Adolfus Kiessling in coniectaneorum spicilegio altero (ind. lect. univ. Gr^^phiswaldensis 
a. 1884/5) p. IV. Requirit is v. 6 7 pOst scivil vocabulum pro Vercellis aliud quoddara facetiarura non 
expers, ad exeniplum lusuum Plautinorura Curc. 444 et Capt. 160. Item v. 7 pro undecimis kalendis 
restituit scite sane undecembres, adhibito loco Dionis 54,21 de mensibus 'EvSsxs/xjS^iw et Aw§£X£/A(3pjw. 
Admisimus, ut par fuit, utrumque. 899 litteris bonis. Rep. Vercellis dum castra 
stativa ad forum q. d. Gampo della fiera 
extruuntur. 

<AE 

apollij4 A R I s • F 

Contuli et ectypum sumpsi. Coraes Mella apud 
Fiorelliura Not. d. Scavi 1880 p. 113. 900 rep. ad Vercellas alla Citladella in praedio 
Belletti; iara in museo curiae. 
Descripsi et ectypum sumpsi. REGIO XI 119 EPOREDIA. VALLI8 DVRIAE LXXVIa. Inter Vercellas et Eporediam (V p. 748. 1088). OOl ad D. 6762. Titalas eitat ad Crescentinutn 
in regione al Palazzo dentro la base d' uno 
de pilaslri del portico ddla chiesa della 
Madonna del Palazzo teste dal Corno in 
actis 80C. arch. Taur. 3 (1882) p. 268 tab. 
XXXI, qui excepit sic: 

SPITA 
D ATVS 909 ad n. 6774. Vidi Biellae in atrio domus 
praepositi. O03 ad S. lanuarii ad Crescentinum soUo la porta 
d'enlrata del forte castello de Tizzoni. P • AVLIO ^ DalComoin actis soc. arch. Taur. 3 (1882) 
p. 290 tab. XXXI. LXXYI6. EPOREDIA (V p. 750. 1088). 

904 ad n. 6812. Rep. est in vico Bnrolo (non Birolo) prope Ivream. Ectypura dedit Ariodante 
Fabretti melius factum. — 3 fin. sic est : n S l+ . [Videtur legendum esse anu{s — annos) LX; 
faber primum dedit elementum d pro v, postea emendavit. Th. M.] — 5 die//septemb — 
6 dom nostro (non domino nostro) — 7 aqvsto v . 90d herma litteris bonis inscriptus. Eporediae 
rep. in hortis Perron ; iam ibidem in museo 
municipali. 

IVRIO 
" P O L 
SECVNDO 
il VIR 
5 ET AQVILIAE 
P F IMPETRAT 

VXORI 

Descripsi et ectypum sumpsi. Edidit Promis 
apud Fiorellium Not. d. Scavi 1881 p. 149 et in 
actis soc arch. Taur. 4 (1883) p. 87. 90G Eporediae rep. in vinea Gregorii Molinario 
antea Ferraioli, ubi a. 1847 item n. 6802 
prodiit; iam in episcopio. 

L-KANINIO-L-L 

FAVO RI • SE V I R 
C • ATTIO • BAROli 
S E V I R O 
5 VIRI S • SVls • ET 
€• ATTIO •SIMILI •? 
C • ANNIO • RESTITVTO 
^EVIRO • VIRO • SVO 

ka\Nl^UAJ>Lr^ 

Uescripsi. Edidit Fiorellius ad ectypum ac- 
ceptum a barone de lordanis Not. d. Scavi 1883 
p. 219. LXXYII. Vallis Duriae inter Epbrediam et Augustam, Praetoriam (V p. 755). 
Vide infra n. 943 ad n. 7277 pertinentem ad Issogne. 

907 ad n. 6822. lam Aostae in claustro ecclesiae cathedralis, ubi viJi. Recognovit item Berard in 
actis soc. arch. Taur. 3 (1831) p. 122 — 10 cum Berardo legi — ^,'-f^AE_ LXXYIII. AYGYSTA PRAETORIA (V p. 756. 1089). 

Eduardus Berabd canonicus Augustanus Augustanos titulos alios diligenter recognitos, alios 
nuper repertos misit Fiorellio et Fabrettio praefecto musei Tauriuensis; hic edidit in ephemeride 
Atti della Societci. di Archeologia e di Belle Arti della Provincia di Torino 1 (1875-77) p. 195-198; 
2 (1878-9) p. 15-18; 3 (1830-82) p. 119-202. Idem me comiter adiuvit. AVGVSTA PRAETORIA 120 EEGIO XI 
©08 ad n, 6835. Vidi Aostae ia claustro ecclesiae 
cathedralis. 2 est ivvEiTvTr&' 909 ad n. 6837. Litteris bonis; extat ibi in 
pariete ecclesiae. Ego ectypum surapsi et 
excepi sic; 

I, • A R R V N T I o 
AVqVSTANo 
VT V I R O A V C; 

5 DE SE 1 prima littera hodie imminuta est — 4. 5 fuit 
fere Pisti[s eiu]s [benemerenti] de se. 

910 ad n. 6838. Loco indicato contulit Berard 
(act. Eoc. arch. Taur. 3 (1881) p. 137) 
legens 1 baebatio — 4 aediLi • patrI — 

5 PIENTISSIMO . 911 ad n. 6839. Mihi visum est esse v. 3 

PONDERE 91» ad n. 6845. Contuli. 2 est ivliae . 

913 ad n. 6847. Nunc est in claustro ecclesiae 
cathedralis. 

914 ad n. 6850. Mihi visuin est esse 2 n AWicI. 915 ad n. 6860. Vidi; adde v. 5 oct^^b? 910 litteris bonae aetatis. Rep. X chiliom. ab 
Aosta in via qnae ducit ad Alpes Graias ad 
castelluin S. Pierre in regione Planfenoil. 
Adservatur apud baronem Bollati. I A E C V N 
"ivi A T R I 1 

CMVLIO C F-SERQ SEveMro 

D e C V R I O N I / 
L • IVLIO C F SERC SALASSO ? 
EQ_VITI tKATKlBvjs 

P IVLIVS • C-¥-SJ^irg 
s r I ^ Barnabei descripsit ad ectypum gypsaceura 
a Berardio acceptum. Prodiit in eph. Gazzetta Pie~ 
moniese 4 Dec. 1882 et apud Fiorellium Not. d. 
Scavi 1883 p. 55. 

Confirmatur hoc titulo quod ex altero n. 6838 
tunc unico dubitanter collegit Moramsenus, Augu- 
stanos in tribu Sergia censos esse. 

91 7 rep. ad Aostam in loco q. d. les Capucins. 
\ 

CAT Berard apud Fiorellium Not. d. Scavi 1884 p. 55. 918 Gressan ccclesiae parieti inserta extrinsecus. 
Descripsi. Berard in act. soc. arch. Taur. 2 
(1877) p. 16 tab. I et 3 (1882) p. 179. 

[5 ET EV Berard. Fuit fere sic: d. m. T. luli 
[Fe]n lu^W] Terliu^s] et Eu[tychcs'] patr[om)]. 
Th. M.] 919 rep. Gressan in pavimento ecclesiae. Nunc 
extat in coemeterio. D M 

« A L E // 
CriRYSO 

//den// 
5 //:iA// 

llhll 

Descripsi litteras superstites reliquis detritis. 
Berard in act. soc. arch. Taur. 2 (1877) p. 15 
et in tabula adiecta; 3 (1882) p. 178. REGIO XI 121 ALPIS POENINA. ALPIS GRAIA arca rep. ad AQgastam; naoc in claustro ecclesiae cuthedralis. 

D M 

Vidi. Berard in act. soc. arch. Taar. 3 (1882) p. 161. LXXIX. ALPIS POENINA (V p. 761). 

Titalos qai hodie in summo monte S. Bernhardi adservantar denao recognitos E luardas Berard 
edidit in actis soc arch. Taur. 3 (1882) p. 205-212; n. 6880. 6886. 6890 periere: n. 6887 (apad 
eum n. 29), quem Berardius periisse putat, est n. 30 eiasdem. 991 in niarmoris fragraento rep. in summo monte S. Bernbardi, extat ibi in maseo. 

ODA 
ERM 

Berard ectypam misit Fiorellio, qai edidit NoL d. Scavi 1883 p. 191. LXXX. ALPIS GRAIA (V p. 765). 

999 ad n. 6896. Nanc eitat in curia vici Villeneuve ubi vidi. 923 ad n. 6897. Etiara magis imminuta extat cura n. praecedente in curia vici Villeneave ubi 
vidi. — 7 fIl . 094 ad n. 8915. Fuit in vico Villeneuve pro limine aedium; iara ib. in curia. Edidit Berard in 
act. soc. arch. Taur. 1 (1877) p. 196; 3 (1882) p. 192. Ego excepi expleviqae sic: 

D M 

:. V I N E S I • A V q V s 
A-XXV-D VI 
TANI-/VINES-Q_ 
5 VARTIO-PATER-ET 

ARVNTia.avqvs 

TANA • Ma/ER pa3<. 

ti^ES'? ^lio piet^ lissiNi 
[7. 8 raalim [maejrenles vel [cajrentes. Th. M.] 

995 litteris labentis aevi; Villeneuve in caria. 

eujsiiBi\ys • o Descripsi. 16 AD DVRIAS 122 REGIO XI LXXXI. Ager inter Durias duas (V p. 766. 1089). 

02G ad n. 6917. Litteris bonis; descripsi diligenter titulum evanidum et ectypura sumpsi. Edidi 
apud Fiorellium Nol. d. Scavi 1883 p. 149. 

P • LlVIVS P F MACER 
sic H VIR Q_DIV • SIBI ET 

IVNIAE • C • F • VETVLLAE • VXORI 
P • LIVIO • MACRO • VI • VIR AVO 
5 P:NAn.:AE-SEX-F-QVARTAE AVIAE 
lIvIAE r^OLLAE AMITAE 

vlBiaE T r :'OLLAE MATrI • T • F • I 

[2 Q_DIV quid significet non perspicio; nam Div{oduri} vel Div[onae) parum aptnm est, nec 
magis probabile quinquennalis dicendo iurc. Th. M ] 99TI ad n. 6918. Contuli loco indicato; recte 
edita est. 

9!88 ad n. 6919. Est in muro hortorum praepo- 
siti prope ecclesiam S. Pontii. Ego ectj^pum 
surapsi et descripsi sic fere ut dedit Maffeius; 
cum Mommseno communicavit Colonua Sti- 
gliano. 

IVNCIV^S'-/////l 
CARISSIMAE ET( 
CVR • REIP • VALEN 
AMISSOR VM 

Partem dimidiam tituli eiusdem latere in 
saxo altero infra posito post Levium ego quoque 
suspicatus sum; at cum iussu Fiorellii desiderio 
raeo annuentis lapidem e macerie extraxisset baro 
de loidaiiis. haec legit scripta litteris maioribus 
sei pravis: IVNO • ll • ix. Addit de lorJanis huius 
lapiJis naturam et coiidicionein diversam esse. 929 al n. 6921. Extat una cum n. praecedonte. 
Ego ectypum suinpsi et excepi sic; 
»30 ad n. 6922. Litteris bonis. Recognovi loco 
indicato; recte edita est. 

»31 ad n. 6924a. Ego sic excepi: '3 V l N / 
NI -F V / C »319 stela ; litteris pravis. Rep. Valpergae, extat 
in hortis Gibelin. 

V R I // I A 
A iw o N I A. 
WTVT T 

V A // 

Descripsi et ectypum feci. Misit Mommseno 
V. Promis. 

»33 stela litteris pravis inscripta. Rep. Val- 
pergae in via quae ducit Cuorgnc. Extat 
ibidem in villa Gibelin. 

A T I L I A 
S II V II R I N 
A • I' I R M A 

V • A • K • V 

Descripsi et ectj^pum sumpsi edidique apud 
Fiorelliura Nol. d. Scavi 1883 p. 150. Moinmseno 
misit Promis. 

Aiiiia Severina Firma v{ixil) a{nnos) lv. REGIO XI 123 AD DVPJAS. TAVRINI »34 rep. et adserTata cam praecedente. 

CORENtL 
IA'VERA 
2'I''V'A 
VIII 

Descripsi et ectypum sumpsi edidique apud Fiorellium Not. d. Scavi 1883 p. 150. Mommseno 
misit V. Promis. LXXXII. lYLIA AYGYSTA TAYKINORYM (Y p. 770. 1089). 03a ad n. 6972. Esse Imlustriensem n. 7492 
errore inter Taurinenses relatam vidit Ario- 
dantes Fr.brettius act. soc. arch. Taur. 3 
(1880) p. 88 tab. X. 936 ad n. 7109. Ex schedis sacerdotis Francisci 
Caorsi aflfert Victor Poggi delle Anlichita 
di Vado (in eph. Giornale Ligustico 4 a. 1877 
p. 459) quasi reperta sit a. 1840 Savonae 
quando si geltarono le fondamenla del ma- 
gazzino dei sali. Subest omnino aut fraus 
aut certe error. »3'J (= 751*) cippi fragmentum ; litteris bonis. 
Taurinis neW interno corttle del palazzo pro- 
prio del marchese Carrone di S. Tommaso 
LEVi.In eadem domo [via deW Arsenale n.li) 
nnper denuo emersit extatque iam in museo. 
Descripsi et ectypum sumpsi. Levi Racc. 2 
(1784), 16. Damnavit deinde lapide latente Oa- 
rolus Promis Torino p. 479 n. 249 adsentiente 
Mommseno C. V n. 751*. Repertum denuo edidit 
Vinc. Promis apud Fiorellium Nol. d. Scavi 1882 
p. 425 et in actis minoribus acad. Tanr. 17 
(1881. 1882) p. 179 sqq. 

1 Div hodie deest. 93^ litteris vetastis. Stela rep. Corbigliae (pars 
est vici Rosta prope Rivoli); iam Taurini 
in museo. M • L A I T I 

LIVS • M • L VIIR 
N A Descripsi et ectypum surapsi edidique apud 
Fiorellium Not. d. Scavi 1883 p. 149. 939 stela litteris magnis inscripta. Rep. Brione 
(pars est vici Valle della Torre, districtus 
Pianezza) ; iara in museo Taurinensi. 

VALIIRIVS 
VINISSIVS 
AMPHIONIS 

F 

Descripsi et ectypum sumpsi edidique apud 
Fiorellium Not. d. Scavi 1883 p. 149. 940 rep. Taurinis, dum scalae ecclesiae cathe- 
dralis reficiuntur. 

SVBDII OMNS IVSTI Vinc. Prorais apud Fiorellium Not. d. Scavi 
1881 p. 305. 

Vide ne sit aevi sequioris. PEDEMONTANAE INCERTAE 124 REGIO XI LXXXIII. Pedemontanae incertae (V p. 801. 1089). 

941 rep. in agio Pedemontano ; extat Mediolani apud Hamilcarem Aiiconam. 

extrinsecus: tabclla piior. 
IMP CAES M IVLIVS PHILI ann. 246 d. lan. 1 
intus: tabella prior. septem versus scripturae pessimae 10 FEL AVq PONT MAX TRIB P 
M IVLIVS PHILIPPVS NOBIL 
NOMINA MILITVM Q_V I MILIT 
COHORTIBVS PRETORIS PHIL 
CEM- I • II • III • IIII • V- VI • VII • VIII • VII 
DICIBVS Q_VI PII ET FORTITER| 
CTI SVNT IVS TRIBVIMVS CON 
XAT CVM SINQVLIS ET PRIMI 
V T E 'l\VA M SI PEREGRINI IVR 15 20 IN MATRIMON-SVO IVNXEI 
LIBEROS TOLL • ACXI EX DVOB C 

MANIS NATOS A D VIP 
C BRVTTIO PRESENTE ET C-ALIJ 

COH V PR PHILIP' 

NEB-TVLLIO NEB F-M/ 
AEL • MVRS J 
DESCRIPT ET RECOqNIT EX Ta' 
Q_V E FIX EST ROMAE IN MVRC 
DIVI AVq AD MINl: Imp. Caes{ar) M. Julius Phili[ppus Pius] Fel[ix) Aug[ustus). ponl{ifex) max{iinus), trib{unicia) 
p[ol{estate) III cos. p. p.]; 

M. lulius Philippus nohil[issim{us) Caes{ar)] 

nomina miiilum, qui milil[av:r{unt) in] cohortibus pretoris Phil[ippianis de]cem l. II. lll. Illl. 
V. VI. VII. VIII. VII[II. X piis vin]dicibus, qui pi[e] et forliter [mililia fun]cli sunt, ius tribuimus 
con[ubii dum(a]xat cum singuUs et primi[s uxoribus], ut etiam si percgrini iur[is feminas] in malri- 
mon{io) suo iunxe[rint, proinde] libnrus toll{anl), acxi ex duob{us) c[ivibus Ro]manis natos. 

a. d. VII [id. lan.] G. Dru[l]lio Presmle et C. All :?) [cos.] 

Coh{ors) V pr{acloria) Phiiip[pian{a) p[ia) v{index)] Neb[o) Tullio Neb{i) f Ma Ael{ia) 

Murs[a]. 

Descripl{um) et recognit{um) ex ta[bula aerea], que fix{a) est Romae in muro [post templum] divi 
Aug{usli) ai Mine[rvam]. 

Hamilcar Aneona inisit Moramseno qui edidit et supplevit in Ephom. Epigr. IV p. 185 n. LXVI 
commentario addito. Eecognitam deinde ab Dresselio et Huelseno idem ibidem repetivit vol. V p. 610. 

12 acxi est pro ac si, paviter atque in tabula alia C. IX n. 201 cuin add. p, 657. — 14 ' potest 
fuisse et ali et all , vix alb'. Huelsen. — 16 praenomeu Gnaevus vel verius Naevus hic est Nebus. REGNVM COTTII LXXXV. SEGVSIO (V p. 815). 

948 ad n. 7231. Ariodantes Fabretti, qui tabulatione facta titulara diligenter recognovit, monuit 
me in facie septeutrionali arcus iu firie v. 1 se foramina deprehendisse ita disposita ut eo ducerent 
litteras p p aere incrustatas ibi fuisse. [Sed vix credi potest tituli incisi in utroque arcus latere 
exempla duo differre, nec magnopere placet in titulo scripto a. 745 vel 746 patris patriae voca - 
bulum legi legitime receptum anuo demum u. c. 752. Tfl. M.] 

943 ad n. 7277. Non Susae tifculus cxtat, sed in castello Issogne (v. n. 6827). Edidit eum Berard 
in actis soc. arch. Taur. 2 (1878) p. 16 tab. I. — 8 est renti . LXXXYI. CABVRRYM (V p. 825. 1090). 944 ad n. 7338. Hodie extat loco indicato in- 
serta parieti ecclesiae parochialis extrin- 
secus. Hermannus Ferrero qui recognovit 
misit raihi et edidit in act. soc arch. Taur. 
4 (1885) p. 298 sq. 

VENNONIVS CLEWl3NS v/eRI F 
VICTOR- V3 / TA 945 ad n. 7339. Loco indicato donuo repperit 
baro Dominicus Carutti. 946 ad n. 7346. Ad hanc pertinent quae refert 
Bartoli in schedis editis a Promisio in act. 
soc. arch. Taur. 2 (1879) p. 326: um pietra 
in marmo bianco dl alt- once 40, di larg. 
once 16 circa, porlante l' effiyie d'un grande 
personaggio romano colla sciarpa a Iracollo, 
sovra di essa si vede la tcsta di Medusa ed 
ai piedi la seguenle iscrizione 

Tilus Manlius 
et sibi Filius eius 

La detla pielra l' ha fattu incastrare nella 
casa propria-il sig. Gio. Demaria agenle del 
sig. Conte di Luserna, il quale V ha scoperta 
ne' suoi poderi. REaiO ITALIAE NONA LXXXVni. DERTONA (p. 831). 

»47 fragmentum tabulae aeneae rep. Tortonae, adservatum Genuae apul Varnium. INPOi^ 

CELnj/ Momrasenus descripsit. 048 lit+eris pravis. rep. Dertonae; extat Genuae apud Varnium. VS ME,/ KKEN D 
K I A S 
5 V T Descripsi ad e:typum gypsaceum, sed parum certum a Varnio acceptum. 
3. 4 est k{a)lend[a.s lu]lias. XCL YARDAGATE (p. 841. 1090). 

049 ad n. 7454. et add. p. 1090. Litteris bonis. Contuli ectypum optime factum acceptum a 

V. Promis — 6 RECEPlt — 7 hI — 8 CINERIBVa — 9 SERVItE — 10 SVBSTlTVAM — 

11 vtI — 14 perpeTvo — 15. 16 diviIdI REGIO IX 127 VARDAGATE. INDVSTRIA 

OaO ad n. 7455. loh. Minoglio imaginem photographlcam proponit in libello Moncaloo (Taarinis 1877) 
p. 2. — 7 lege avq . 951 ad n. 7463. Imaginem photographicam cippi proponit loh. MinogHo Miscellanea Monfeiralese 
(Taurinis 1880) p. 93. Hodie adservatur Taurinis in museo, ubi ectypum feci et emendavi sic: 

2. 3 QVARTVS • FirllWVS • MARC — 5a-V-S^L^L. XCII. INDVSTRIA (p. 845. 1090). 

Ariodantes Fabretti praefectus musei Taurinensis in egregio coramentario della antica citta 
dlnduslria edito in actis societatis archaeologicae Taurinensis 3 (1880) p. 17-115 eflfossiones enarrans 
inde ab a. 1745 usque ad a. 1878 Industriae institutas nonnuila per hos annos reperta publici iuiis 
fecit, item in tabulis adiectis (VI-X) titulos Industrienses quotquot hodie vel Taurinis in museo 
vel in agro Industriensi extant photographice representavit. 95* ad n. 7471. 7472. Monet Fabrettius (act. soc. arch. Taur. 3 a. 1880 p. 78 sq. tab. VI) hodie extare 
titulos in vico Mezuna ad Industriam in aedibus Gancia. 953 ad n. 7474. Hodie in museo Taurinensi. Ego ectypum sumpsi et excepi sic: 
»34 ad n. 7478. Ait Fabrettius (act. soc. arch. Taur. 3 a. 1880 p. .81) a. 1844 m. Aug. d. 22 
I. B. Adrianium titulum descripsisse Lavriani in aedibus Morra; sed ibi eum frustra quae- 
sivit Fabrettius. — 3 flaminI Adriani. 955 ad n. 7480. Extat adhuc loco indicato i» aedibus advocati Eligii Battu. Edidit Fabrettius ad 
ectypum gypsacenm in museo Taurinensi adservatum act. soc. arch. Taur. 3 (1880) p. 83 
tab. VIII. — 3 lOViNCAE ectypnm. 95G ad n. 7481. Extat loco indicato. Edidit Fabrettius ad ectypum gypsaceum in museo Taurinensi 
adservatum act. soc. arch. Taur. 3 (188J) p. 84 tab. IX. — 5 lege CA^SSa — 8 in ectypo 

est MINIAE • N • F — 10 ////////////iVS INDVSTRIA 128 REGIO IX 057 tabellae aeneae duae Industriae rep.; hodie extant Taurinis in nummophylacio regio. 

extrinsecus: tabella prior. a. 254 d. lan. 13 (imma 7) intus: tabella prior. 

IMP CAES P LICl//vS VALERIA 
NVS PIVS /iVS FEL AVQ 
PONT m/x TR POT II 
IMP CAES P LI C 1 1 1 1 1 1 

sequuntur veisus fres lectionis 
paruni cerlao. 10 15 20 IMP CAES P LICIN 

PIVS FEL AVq PONT MAX TR 
IMP CAES P LICINIVS ECNATIVS CAl'' 
FEL AVq PONT MAX TRIB POT II COS) 
NOMINA MILITVM QVI MILITAVERVNT IN cl 
BVS PRAETORl/ VALERIANIS CALIENIS D 
I-II-III-IIII-V-VI-VII-VIII VIIII-X-PIIS VINDl' 
QVI PIAE ET FORTITER MILITIAM FVNCT] 

IVS TRIBVIMVS CONVBVIir" ^ 

qVLIS ET PRIMIS VXORIBV re////i ivris feminas immatrimonio sv 
o iv/xerint • proinde liberos tollant ac si 

EX DVOBVS CIVIBVS ROMANIS NATOS • A D ID lAN • 
IMPP VALERIANO AVq II ET CALIENO AVq COS 

COH • I • PR VALERIAN GALIENA • P • V • 
P^ANNEIO^P^F- PROBO • 
PAP PETOBIONE 

DESCRIPTV ET RECOCNITV e/ TABVLA AE'/ 
C/// FIXA EST ROM IMMv// POS/ 
//// AVq AD >/ tabella posterior. 

MIL II II II P ET FOR 
EMERIT 1 1 II TRIIB 
CONVB II I I I I I 
P ANNEIO P F PROBO 
PAPIR POETOVIO 
AFFIXIIIIIIIII tabella posterior. 25 M- AVRELI 
L^ AVRELI 
P • APPEI 
C^ CAELI 
P • AELI 
M • AVRELI 
P • BELLICI QVINTIANI 

SIMPLICI 

MARCELLINI 

CERMANICINI 

BASSANI 

MACRINI sic 

VICENTI Imp. Caes(ar) P. Licin{ixis) Valerianus Pius Fel[ix) Aug[ustus) pont{ifex) max[imus), trib[unicia) 
pot[estate) II, [consul II et] 

Imp. Caes[ar) P. Licinius Egnalius Gal[i]eniis Pius Fel{ix) Aug[ustus) ponl[ifex) max{imm), tri- 
b[unicia) pol[estate) If, co[n)s[ul) 

nomina mililum, qui militaveruni in cohortibus praetori{s) Valerianis Galienis dlecem] I. II. III. 
IIII. V. VI. VII. VIII. VIIII. X piis vindici[bus], qui piae et fortiter militiam funct[i sunt]. ius Iribuimus 
conu[b]ii [dumlaxat cum sin]gulis et primis uxoribu[s, ut etiam si pe]re[qrin]i iuris feminas im matri- 
monio suo iu[n]xerint, proinde liberos tollant ac si ex diiobus civibus Romanis natos 

a. d. id. lan. impp. Valeriano Aitg. II et Galieno Aug. co[n)s[ulibus) 

C')h'orlif) I pr{aetoriae) Valerian[ae) Galienae p{iae) v[indicis). P. Anneio P. f. Probo Pap. Pelohione. 

Descriptu[m) el recognitu[m) e[x] tabula aer[ea, quae f]ixa eit Rom[ae) in mu[ro] pos[t lemplum 
divi] Aug[usti) ad M[inervam]. 

Descripsit et edidit Mommsenus supplementis et commentario instructum in Eph. Epigr. 4 p. 513; 
Promis in actis minoribus academiae Taurinensis 15 (1879/80) p. 243 tabulis adiectis n. 3. 4 ; cf. vol. 13 
p. 565. Exempli interioris tabellam posteriorem descripsit Huelsenus Epb. Epigr. V. p. 611, dubitans 
dc iis quae litteris indinatis exhibentur. Adnotat idem pro P ET FORT itcm STIP legi posse. REGIO IX 129 INDVSTRIA 958 in columnae fragmento rep. Indastriae a. 
18B7 apud rodera vetusti sacelli S. lohannis. 
Dicitur advectum esse Gassino ut pro mola 
gypsum frangeret. qENIO-MVNICIPII 

INDVSTRIENSIS . . . ZO 

SIMVS VIVIR AVq Ad exemplum Hadriani Almasi coniectura 
emendatum edidit Fabrettius in act. soc, arch. 
Taur. 3 (1880) p. 76. 

Tradita non indicantur. 0&9 rep. a. 1878 in effossioDibus Industriae insti- 
tutis; iam Taurinis in museo. 

C • ERBONIV^ 
C • L • RVTVNJVS 

liml • viR • 

M ■ V • S • L • M 

Descripsi et ectypum sumpsi. Fabretti act. 
soc. arch. Taur. 2 (1878) p. 242; 3 (1880) p. 83 
tab. X. 960 Industriae rep. a. 1876, iam extat Taurinis 
in museo. 
Contuli. Fabrettius edidit in act soc. arch. 
Taur. 3 (1880) p. 89 tab. X. 961 extat in vico Monteu da Fo muro ecclesiae 
parochialis immissus, dextrorsum. 

fiiriae sabiniae Iranquillinae w.^^rTFOmi gordiu fel ANI PllJ comugi Contuli. Edidit Fabrettius ad ectypura gypsa- 
ceum Taurinis in museo adservatum in act. soc. 
arch. Taur. 3 (1880) p. 89 et tab. X. 9S9 fragmenta duo tituli eiu^dem rep. Indnstriae 
a. 1876 ; iam extant Taurinis in museo. 
Descripsi et coniunxi. Edidit Fabretti in act. 
soc. arch. Taur. 3 (1880) p. 70 et tab. X n. 37 
et 41. 963 extat in vico Monteu da Po parieti immissa 
ecclesiae parochialis, dextrorsus. 
Contuli ectypura gypsaceum Taurinis in mu- 
seo adservatum. Edidit Fabrettius in act. soc. arch. 
Taur. 3 (1880) p. 90 et tab. X. 

964 extat in vico Monteu da Po una com prae- 
cedente. Contuli ectypum gypsaceum quod extat Tau- 
rinis in museo. Ed. Fabretti in act. soc. arch. Taur. 
3 (1880) p. 90 et tab. X. 

965 Monteu da Po antea , nunc Taurinis in 
museo. 

V>i • P V pl 
\lit/ 

Contuli. Fabtettias in act. soc. arch. Tanr. 
3 (1880) p. 90 et tab. X. 

966 fragmenta tria rep. Industriae a. 1837 m. 
lun. et in museum Taurinense illata ; hodie 
latent. 

a RIBV 

b L'S 

c L 

Edidit Fabrettius in act. soc. arch. Taur. 3 
(1880) p. 90. 

17 AQVAE STATIELLAE. HASTA. SALVZZVM 130 REGIO IX XCIY. AQYAE STATIELLAE (p. 850). 

967 rep. Aquis in effossione facta ad aedes Caratti. 
Prodiit in eph. Cilladino di Asli 22 lun. 1879. Edidit ad ectypum Fiorellius Not. d. Scavi 1879 
p. 167. XCYL HASTA (p. 856. 1091). 96§ ad n. 7577. 7578. Duo fragmenta esse 
tituli eiusdem vidit Maggiora-Vergauo act. 
soc. arch. Taur. 1 (1877) p. 216. — 4 est 

TVLLIAE • N;CkC°^ ^— 6 Vl/^ 969 litteris elegantibus. Kep. Asti in via Gol- 
tieri, dum reficitur domus Alexandri Artom; 
nunc apud Fantaguzzium. 

iLlaieno-t.f 

IrO • CENTVR • PRIM • 
pilo c/oNLEG • HONORI • ET 

virtuli ex\ •testamen t^ 

.5 /■ l A T R I S Descripsi et ectypum sumpsi. Fantaguzzi 
apud Fiorellium Not. d. Scavi 1881 p. 1-50. 

Significari videtur defuncti honori et virtuti 
collegiura fratris iussu monumentum dedicavisse. 970 litteris evanidis. Est Asti pro gradu in 
baptisterio S. lohannis. 

)LT praef. i 
iu ••ABR 

SSIT 

VCIM Descripsi. Ed. Maggiora-Vergano act. soc. 
arch. Taur. 1 (1877) p. 215. 

9*9^ litteris magnis et antiquis. Eep. Asti dum 
domus extruitur in angulo viarum Victoris 
Alfieri et ecclesiae cathedralis; nunc est apud 
Fantaguzzium. 

ucio'^ c. f. 
rt 
io^i c. f 

Contali et ectypum sumpsi. Fantaguzzi apud 
Fiorellium Not. d. Scavi 1881 p. 150. 
C. Ad Saluzzum inter Sturam et Padum (p. 868). 

9718 arae fragmentum. Eep. ad fanum S. Mariae della Croce ad Saviglianum, ubi dicunt templum 
Dianae extitisse; est ibidem in horto praepositi. Avq 
L fIalerks 

C APER urceus Descripsi titulum imminutum et ectypum feci edidique apud Fiorellium Not. d. Scavi 1883 p. 150. 
Turletti Storia di Savigliano (Savigliano 1879) p. 16. 

2 K = iu. 

Fragmentum alterum, in quo quae fuerunt expressi inclinatis, sumpsi ex Turlettio qui descripsit 
putans, errore opinor, esse initia vv. 4. 5. REGIO IX 131 AVGVSTA BAGIENNORVM 09S rep. ad Saviglianum in regione la Croce; 
naoc latet 

IRVLOA 
;. ET TRA 

Turletti Sloria di Savigliano p. 27 ; (inde ego 
apud Fiorellium Noi. d. Scavi 1883 p. 150). 

074 rep. prope Saviglianam ad ecclesiam della 
Croce; nunc latet. 

HVXI 
RV 

Turletti Sloria di Savigliano p. 27 (inde ego 
apad Fiorellium Not. d. Scavi 1883 p. 150). 97S rep. Savigliani a. 1849 dum aedificatur 
tnrris campanaria aedis S. Mariae della 
Pieve; est in raacerie horti parochi. rr S O .Yi no pacis EVSEBIVS PRBl 

uixit m\SECVUD an i Descripsi et edidi apud Fiorellium Nol. d. 
Scavi 18S3 p. 150. Turletti Sloria di Savigliano 
p. 46. CI. AYGYSTA BAGIENNORYM (p. 873. 1091). 

Natalis Roggero libro S. Alhano Slura {Bosco Marengo 1878) titulos antea notos 7696. 7700. 
7701-2 inseruit de saxo, ut videtur, non recte exceptos. 976 ad n. 7685. Cippus utriuique inscriptus nunc 
extat Taurinis in raaseo; ego ectypura surapsi 
et excepi sic: a 

I M P C ." S 

M AVR EhO 
C LA VD lO 
PIO • FEL • AVG 
5 D D I M P C A E S 

M • avre/ claudio 

PIO FEi. AVG 
D d [Equidem crediderim alterum titulura non 
Claudio dedicatum esse, sed Probo potius vcl 
Caro nomine eraso. Th. M.] Wi rep. ad Mondovi nella pieve di Bastia. Nunc 
apud canonicura Aemiliura Montezzeraolo 
museo Taurinensi destinata. 

anagljpha 

iC A p I T o N 
.VS • M • F • CAV 
ASSVS • MIL 
EG • XV • APOLi' 
GNIFER •T F I 
^lliREDES • F 

Descripsi et edidi apud Fiorellium Not. d. 
Scavi 1883 p. 150. Moromseno raisit Sebastianus 
Canovesio professor Mondoviensij!. ©78 nella Serra di Pampara prope Mondovi. VIA SONI 
A Nallino Corso dd fiwne Ellero {Mondovi 1788) p. 310 (inde Eoggero S. Albano Stura p. 24 et 
Borelli Strade Romane sul terrilorio di Boves Roraae a. 1883 p. 11). CII. Ora a Luna ad Genuam (p. 883. 1091). 

•■?• ad n. 7739 et add. p. 1091. Hi duo tituli tellivs censorinvs cet. et ///arvs • petijniae 
cet. diversi sunt teste Falconio Inscrizioni del Golfo di Spezia (Pisae 1874} p. 11 n. 5. 6 et 
Remondinio citato C. V p. 1091. GENVA. VADA SABATIA. ALBINTIMILIVM 132 REGIO IX CIII. GENYA (p. 884). 

980 litteris evanidis. Lapis rudis a quo tegebatur sepulcrum rep. in vico Savignone, ad orientem 
montis loventionis (v. n. 7749) in praedio Caprile. VI 
S. Varni misit delineatam et edidit in eph. U movimento (Genuae) 9 lun. 1884 (inde Giornale 
Ligusiico 11 a. 1884 p. 315 et Arte e Storia 3 a. 1884 p. 192 male). CIV. YADA SABATIA (p. 892). 

981 ad n. 7774. V. Poggi in commentario Anlichita di Vado edito in eph. Giornale Ligustieo 4 (1877) 
p. 459 citat ex schedis Caorsi (vide snpra ad n. 7109) sic: c • qELLivs •€•? ] v-a-p-m^liJ 
DEC • iiii • ID • DECEMBRis . Interpolatio hic quoque sponte patet. CYIII. ALBINTIMILIYM (p. 900. 1092). 

Hieronymo Rossio suadente cum his ultimis annis effossiones factae sint alla Nervia, idera titulos 
ibi eruderatos diligenter et perite descriptos Fiorellio misit edendos. Me quoque vir optimus comiter 
et benigne adiuvit. 982 litteris bonis. Rep. alla 
Nervia in praedio Parrodi 
apud theatrum Romanum; 
iara Ventimigliae in curia. Ivnvs 

qEMINIAN 
CVM • SVIS 
V • S • 
5 L • M Fiorellius ad ectypum ac- 
ceptum a Rossio Not. d. Scavi 
1884 p. 165 (inde Giornale Ligu- 
stico 11 a. 1884 p. 395), 983 rep. alla Nervia apud rudera theatri Romani ; nunc Venti- 
migliae in curia. 

D M 

M/ IVNIO TRAN 

QVILLO • BENEF 

PRAEF FABRIG 

5 PECVLIARlJs 

MATER- FILIO PI 
ENTISSIMO •FEC 

Descripsi et ectypum sumpsi. Rossius apud Fiorellium Not. d. 
Scavi 1880 p. 257 et in eph. Genuensi Elleboro 1882 p. 92 sqq. ; 
Blanc Annal. d. Alpes Maritimes 8 (1882) p. 117. 

[Fabricenses -^&rxsiXO inveniuntur; adest fabriciensis leg. XX v. v. 
ex colegio fabrice elatus in titulo Britannico C. VII, 49 = Orell. 4079. 
Eos sub praefecto fuisse eoque, qui beneficiarios haberet, ex hoc 
demum lapide didicimus. Titulus scriptus est litteris non bonae 
aetatis, sed tamen ante sacculura quartum, quo fabricae armorura 
passim commemorantur. Th. M.] REGIO IX 138 ALBINTIMILIVM 984 litteris bonis; ab altera parte legitar n. 994. 
Bep. et adservata cum praecedente. ancora I'P'NISI 
PER-DOM 
P • NON» PR ancora Descripsi et ectypum sumpsi. Zanei in eph. 
Corriere di S. Rerno 4 et 21 Oct. 1880 ; Rossius 
apud Fiorellium Nol. d. Scavi 1880 p. 363 et in 
eph. Genuensi Elleboro 1882 p. 92 sq.; Blanc Ann. 
d. Alp. Marit. 8 (1882) p. 119. 

[l{ter) p[rohibitum) nisi per{missu) dom{ini) 
P. Non{i) Pr^imil). Potest item fuisse nid per 
domiiium et cogitatione suppleri permittitur . 
Talia fere significantur, quaniquam ipsa verba 
repperisse me non praesto. Tii. M.] 985 rep. et adservata cum praecedentibus. 
D • M • ascia 

CAEMILIO CLE 
MENTI • BITTIA' 
AMABILIS'MA 
5 RITO OPTIMO 
FECIT 

Descripsi et ectypum sumpsi. Rossius apud 
Fiorellium Not. d. Scavi 1882 p. 314 (inde Gior- 
nale Ligustico 10 a. 1883 p. 122). S80 rep. et adservata cnm praecedentibus. 

L • AFRANIVS • SEVERVS 

VIXIT^ ANNIS'XIV 

L • AFRANIVS • MARlTlMVS 

PATER • 

5 FECIT • FILIO 

ET 

IVLIA • SEVERA 

MATER 

Descripsi et ectjpum sumpsi. Rossius apud 
Fiorellium Not. d. Scavi 1882 p. 285 (inde Gior- 
nale Liguslico 10 a. 1883 p. 44). 

087 rep. et adservata cum praecedentibus. 

C • A L B A ^ 

p • ocTavi • IW 

AN N • XXI Vi 

I 

Descripsi et ectypum sumpsi. Rossius apud 
Fiorellium Nol. d Scavi 1882 p. 124 (inde Gior- 
nale Ligustico 9 a. 1882 p. 474). 

088 rep. et adservata cum praecedentibus. 

D • M 
D- APRONIO • PRIMITIVO 
DIOSCVRVS-ET IVCVNDI 
LLA • PARENTES • FILIO • PIEN 

5 TISSIMO • ANNOR^XXIII * S * P • F 

Descripsi et ectypum sumpsi. Rossius apud 
Fiorellium Not. d. Scavi 1882 p. 123 (inde Gior- 
ncde Ligustico 9 a. 1882 p. 474). 089 lapides duo rep. et adservati cum praecedentibus. 
a litteris bonis b litteris pravis h\ 

^^ R A/ X>£X\XJ^ CP LLA^ . 

CONIVCl CXRI6SIM 

sXEB^KE yxFf^F>iri 
jfVi\Ao ir sWsfB 

CTt 

Descripsi et ectypa sumpsi. Rossius apud Fiorellium Nol. d. Scavi 1882 p. 123. 314 (inde Gior- 
nale Liyustico 9 a. 1882 p. 474; 10 a. 1883 p. 120). 

[Verisimile est alterum lapidem male tam conceptura quara exaratum propterea reiectum esse 
substituto exemplo meliore. Digui sunt qui incidantur, ut caveant qui tempus definiunt ex forma 
litterarum. Th. M.] Atroniae marcellae 
d^aproniv5 karicv5 

C ONIVCll^RISSlMAf BENE 
5 MERENTlP^r.SIBIP05TEKJJ ALBINTIMILIVM 134 KEGIO IX 990 litteris pravis; stela rep. et adservata cum 
praecedentibus. 

ab una parte: 


ab altera 
M-BITTIVS 


M BITT 
M • F • BARA 


CO • H I C 


SITVS • EST 
5 


A N N O RV 
M IX 

Descripsi et ectypum surapsi. Rossius apud 
Piorellium Nol. d. Scavi 1882 p. 315 (inde Gior- 
nale Liguslico 10 a. 1883 p. 122). 

991 rep. a. 1884 m. Aug. alla Nervia inter theatri 
Eomani rudera. 
Eossius misit raihi et Fiorellio, qui edidit ad 
ectypura Not. d. Scavi 1884 p. 229 (inde Giornale 
Ligusiico 11 a. 1884 p. 396). 

99!S litteris bonis. Rep. alla Nervia ; nunc Ven- 
tiraigliae in curia. 

D M 

LVCRETIAE oLYSISTRATES 
AEMILIA CRATIA MATERtsFILI 
AE cs PIISSIMAE t» ANN XXII B ET cs BII 
5 LENIVSOONESIMVSOMARITVS 
COIVqiOKARISSIMAE^FECERVlsr 

Descripsi et ectypum feci ; Eossius apud Fio- 
rellium Nol. d. Scavi 1882 p. 124 (inde Giornale 
Liguslico 9 a. 1882 p. 474). 

993 rep. et adservata cum praecedentibus. 
LICINIAE-C-F- 

POLLAE^LICINIA-C'F« 
SECVNDA-FILIAE^ 
Sic PISSVMAE • MATER • V • F • 

Descripsi et ectypum sumpsi. Eossius apud 
Fiorelliura Not. d. Scavi 1882 p. 285 (inde Gior- 
mle Ligustico 10 a. 1883 p. 44). 984 iitteris bonis; ab aUera parte legitar n. 984; 
rep. ot adservata cum praecedentibus. 

MAIAEBMOFILO 
PATERNAE 
AN NO R^XIB 
PARENTES FI 
5 LIAE PlISSIJ\£ 

Contuli et ectypum sumpsi. Rossius apud Fio- 
rellium Not. d. Scavi 1880 p. 363 et in eph. EUe^ 
boro (Genuae 1882) p. 92 sqq.; Blanc Ami. d. Alp. 
Marit. 8 (1882) p. 119. 

995 litteris bonis. Eep. et adservata cum prae- 
cedentibus. 

L • M I N I C I VS 
GE N E T H L IVS 
MINICIAEoLYCOR» 
DI • CARAE • CONlVG' 

5 ET^ PIENTISSIMAE^FEC 

T'R-P^D-S-T^T'L' 

Descripsi et ectypum feci. Eossius apud Fio- 
relliura Not. d. Scavi 1882 p. 285 (inde Giornale 
Ligustico 10 a. 1883 p. 44). 

6 T{e) r{ogo) p{raeteriens) d{icas): s{ii) t{ibi) 
i{erra) l{evis). 

996 litteris alte incisis. Eep. et adservata cum 
praecedentibus. 

POMP^NICENI» 

ANN • XXV 
W LVCRETIVS 

TROPHIMVS CONIV 
5 GI • PIENTIS • F • 

Descripsi et ectypum sumpsi. Rossius apud 
Fiorelliuni Not. d. Scavi 1880 p. 364 ; Blanc Ann. 
d. Alp. Marit. 8 (1882) p, 119. 

997 litteris pulchris. Rep. et adservata cum 
n. 988. Descripsi et ectypum sumpsi. Rossius apud 
Fiorelliura Nol. d. Scavi 1882 p. 314 (inde Gior- 
nale Ligujtico 10 a. 1883 p. 121). REGIO IX 136 ALBINTIMILIVM 998 alla Nervia rep.; actudlement entre les maiiis 
de faubergiste de Nervia Blanc. Nunc latet. 

ROSSIDS. 

SALVIO • L • F • ANI 

CANVLEIO 

VALERIA MON 

TANA coivqi 

Blanc Ann. d. Alp. Marit. 8 (1882) p. 120 
(inde H. Rossius apud Fiorellium Not. d. Scavi 1883 
p. 101 ; a Rossio sumpsit Giomale Ligustico 10 
a. 1883 p. 397] . 

[Vide ne conficta sit, cum fide stet falsarii 
nec nomina viri satis recte procedant. Th. M.] 999 litteris antiquiorlbus. Rep. alla Nervia; iam 
Ventimigliae in curia. 

SEnTrO • ADREl TO 
NIS'F^SVIS'ET^SIBI 
FEClT • C • ALBICVS • C • F 
ExOMNACIVS 
5 RVFVS • OCTaVIVS 
C -F • EXOMNACIVS 

Descripsi et ectypum sumpsi. Rossius apud 
Fiorellium Not. d. Scavi 1882 p. 285 (inde Gior- 
nale Ligustico 10 a. 1883 p. 44). 

1. 2 ADREiToJNis ectypum; adreiioJnis 
Not.; adrhio|nis ego, errore puto. 1000 rep. alla Nervia in praedio Biamonti ad rudera theatri Romani. ab una parte 
protome mulieris 

STATORIA • M • F • QJVRX ab altera parte 
c • statorIvs 

Sic SIPPO^MANIL 

IW^F • TERTVLLA 
STATORIAE • C F 
5 APPIAE- AN-XXII 
C • STATORIO PROO 
LO •F' ANN^XXV 

Rossius misit Fiorellio Not. d. Scavi 1884 p. 165 (inde Giornale Ligustico 11 a. 1884 p. 396). 
3. 7 E lapis. 1001 rep. ad Ventimigliam in praedio Parrodi. 

D M ^scia 

CLlVETTIO MANSv 

ETO APRONIA FEt 

CITAS MARITo YECit 

5 B M 

Fiorellius ad ectypum acceptum a Rossio Not. 
d. Scavi 1884 p. 135 (inde Giornale Ligustico 11 
a. 1884 p. 395). 1009 litteris magnis. Tabulae marmoreae frag- 
mentum; rep. alla Nervia, hodie Venti- 
migliae apud Rossium. Contuli. Rossius apud Fiorellium Not. d. Scavi 
1877 p. 294. 1003 litteris magnis et alte incisis. Rep. alla 
Nervia in praedio Bosio ; iam Ventimigliae 
apud Rossium. 

Contuli. Rossius apud Fiorellium Not. d. Scavi 
1877 p. 231. 1004 Ventimigliae apnd Rossium. 
Descripsi ad ectypum. ALBINTIMILIVM 136 REGIO IX 1005 rep. alla Nervia; nunc Ventimigliae in 
curia. 


Descripsi. Kossius apud Fiorellium Nol. d. 
Scavi 1882 p. 313. f 006 litteris infimae aetatis. Rep. alla Nervia 
apud rudera theatri Romani ; iam Venti- 
migliae apud Rossium. 

/Ti M ascia 

iFILie V6R 

Contuli. Rossius apud Fiorellium Nol. d. Scavi 
1879 p. 255. 1009 aetatis infimae; rep. alla Nervia apud 
rudera theatri Romani; extat Ventimigliae 
apud Rossiura. ywRetose 
meAoRiA Contuli. Rossius apud Fiorellium Not. d. Scavi 
1879 p. 255. 

1008 litteris leviter incisis. Extat alla Nervia 
in praedio Baiaraonti. 

D ascia o /m • 

BENEJWERETI sic 
EMILIE MARCI 
E-F-AC-V-NOVICI 

Rossius raisit, testatus titulura ex terra eru- 
tum esse quodammodo se praesente. [Sed quando 
in ea terra positus sit et a quo, restat ut inqui- 
reramus; certe tam nomina quam formulae suspi- 
cioiiem movent. Th. M.] PROVINOIA ALPIVM MARITIMARVM CIX. TROPAEA AVGVSTI (p. 904. 1092). 

lOilO ad n. 7819. Hodie est in museo praefecturae. Blanc Epigr. d. Alp. Marit. II n. 297. Ego vidi 

1 /tf ^cDES E X-teST — 3 IBZALA — 4 CALLV5 flOtO ad n. 78'20. Edmundus Blanc Epigr. d. Alp. Marit. 11 n. 296 ' celte inscription \ inquit, ' seri 
de pierre a laver d, la fontaine qui se trouve entre Monaco et le Monaslere de Laghel. Elle esl 
Ires fruste\ Ipse contendit se contulisse et sic restituit: pvb • mZeaivs [ c • vilius • VOLT | 
RVSTicvs DOM aiitw JwL I COHORTIS ^fAE | Hic • siTVS • EST. Ego ad fontes quotquot per 
eam regionem adire potui, diligenter titulum indagavi, maxime nella fonlana che b a mezsa 
strada Ira la Turbia ed il Laghetto, ubi Eicolvius lapidem collocat, sed non inveni, nec dubito 
quin Blanc mentitus sit et titulum dolo malo interpolaverit. CXI. FORVM GERMANORYM (p. 910). 

flOflfl litteris bonis. Cippus rep. una cum fragmento statuae marmoreae ad ecclesiaui S. Martini 
inter vicos Dusca et Cosligliole di Saluzzo; iam Taurinis in museo. 

vicToriaU 
urceus a v q ^ patera 

corolla 

M • L A E T I L I V S 

LONCVS Descripsi et ectypum sampsi. Baro Manuel di S. Giovanni misit Fiorellio qui edidit Nol. d. Scavi 
1881 p. 149. 

3 laetItivs Not errore. 

18 FORVM GEEM. CEMENELVM. NICAEA 138 ALPES MARITIMAE 

101)9 litteris rudibas et pessirais. Rep. in valle Maira apud fanura S. Pontii, extat in fano eodera 
parieti immissa, intrinsecus. 

V I c T u L I c ( ^ I c 

/ 1 r, s A ',' / o H. 

//////// 

5 /F^IV. P 

"/g / 

Descripsi bis cum cura et ectypura sumpsi. Edidit Baro Maunel di S. Giovanni act, soc. arch. 
Taur. 2 (1879) p. 335 tab. XX et apud Fiorellium Not. d. Scavi 1878 p. 279 etlegitsic: a | 

VICTORIE ...Vq I LISSA...C | ...VI [ C ] CESTIVS P ] IC . 

Mihi quid apparuerit supra cernitur, non errasse me litteris evanescentibus quamquam non praesto, 
Victoriae Augustae nuUam mentionem hic fieri mihi constat. 1013 litteris pravis. Extat in sacello S. Pontii in Valle Maira ana cum praecedente. 

/7// -- //r 

/p A N I V S 

/ave r an I v;:;\ 

Descripsi et ectypum sumpsi. Ed. Baro Manuel di S. Giovanni act. soc. arch. Taur. 2 (1879) 
p. 338 cf. tab. XX. 

Manuel legit spoivs 1 avelanivs, recentem iudicans. CXII. CEMENELYM. NICAEA (p. 915. 1092). 

Ad c. XVIL Tituli qui extabant Ceraeneli in villa Guilloteau, empti a municipio Nizzensi nunc 
adservantur in bibliotheca eius publica. 

Edmundus Blanc postquam universas Alpes Maritimas sollerter peragravit titulosque a prioribus 
visus ut recognosceret avia quoque loca adiit, inscriptiones tam sibi visas quam ex libris suraptas 
edidit in comraentario Epigraphie antique du departenent des Alpes Marilimes (vol. I. II Nizzae 1879. 
1880), qui pervenit non solura ad eara partem provinciae, cuius tituli volumine V. Corporis com- 
prehenduntur, sed etiam ad reliquam trans Varum sitam pertinentem ad Gallias. Sed merita non vul- 
garia Blancius foedavit eo quod et veros titulos subinde interpolavit neque adeo a fingendis totis 
abstinuit. Suspiciones de ea re ortae ut aut tollerentur archetypis inspectis aut confirmarentur in re 
praesenti, iussu Acaderaiae Lynceorum, hortantibus praeterea el Mommseno et Ottone Hirschfeld, 
qui consilio et auctoritate Acadeiniae Berolinensis syllogen inscriptionum Gallicarum parat, Blanci 
vestigia premens a. 1882 per Alpes maritiraas universas iter feci, de quo mox rettuli in eph. Bul- 
leltino di Gorrispondenza Archeologica (Romae 1883) p. 218 sqq. Et de titulis ad Galliam pertinentibus 
cura Hirschfeldius in sylloge illa similia demonstraturus sit, ex Italicis equidem frustra indagavi locis 
a Blancio indicatis C. V n. 7820 (supra n. 1010) et C V n. 7941 (infra n. 1029) et columnara miliariam 
Probi (infran. 3'), nec magis inveni aram Cn. Domitii Ahenobarbi a Durandio olira editam ex Mey- 
ranesianis et a Moramseno inter ficticia ablegatam C V n. 1017*, quam se reperisse in suramo monto 
Tournairet iactavit Blancius. Eum montem multo labore ascendisse me et titulum diligenter quae- 
situm non invenisse narravi in litteris ad Moramsenum datis editis una cum commentario ipsius in 
eph. Revue Epigraphique du Midi de ta France n. 24 (1883) p. 379 sq. Similiter post me in eundem 
raontem ascenderunt sodales societatis litterariae Nizzensis a. 1883 ipso Blancio duce; quos dux dura 
ascendunt aiatos anvaros deseruit, ut de causa fugae ne amicis quidem dubitationem uUam relinqueret 
(v. Allmer revue ipigraph. n. 28 a. 1884 p. 29 sq.). Itaque cum hos titulos iam constet esse commenticios, 
item complures ab ipso deprehenderira mala fraude interpolatos, qui restant ut similiter investigentur, 
doctos Francogallos ut antea fecimus ita iam iterum hortamur et rogamus. Nam genuina quoque ex locis 
aviis et desertis Blancius protulit, nec temere et causa incognita Blanciana damnanda esse usu didici. r ALPES MARITIMAE 139 CEMENELVM. NICAEA iOI4 ad n. 7866. Blanc Ep. d. Alp. Maril. n. 325 
ait 10 legi posse T (vel F vel e) orevaio. 

1015 ad n. 7870. Cippus litteris bonis scriptus 
extat ad Nizzam in vinea quadam in re- 
gione S, liarlolomeo posita inter coeno- 
bium Capucinorum et la Concezione. Reco- 
gnovi; recte editus est. 

1016 ad n. 7872. Partem priorem (v. 1-3 et 
partera v. 4) vidit A. P. Simian [Bxdl. 
monum. ser. 8 vol. 8 a. 1862 p. 686) in 
aedicnla S. Sebastiani ; posteriorem, qaa- 
lem viderunt Bourquelot et Bertrand, 
allatam ex eadem aedicula bodie diruta 
vidi ego in vico Tourettes in hortis Lau- 
renti Girar. — 7 7 non vidi. 1019 ad n. 7878. Litteris pravis. Vidi Nizzae 
in bibliotheca. — 2 soLverviT . 

1018 ad n. 7882. lam in atrio monasterii. Reco- 
gnovimus Blanc Epigr. d. Alp. Marit. n. 170 
etego. — 2 castiTat Blanc et ego. — 
4 DiEB«xiil Blanc errore — 6 ©LORE 
Blanc, bior'' ego. 1019 ad n. 7894. Litteris evauidis. Adhuc ad 
Levenzo in villa Cipre ad castra stativa 
vigilura {gendarmes) in regione Notre 
Dame des-Prds. Recognoviraus Blanc n.336 
et ego ut potui dum effuse pluit. — 1 p • 
ANic Blanc, L anic ego — 3 m • a\.icio 
ego — 5MILITI er tibicini Blanc male, 
MlLiTl TRiCLN ego dubitans — 6 litteris 
roaioribus COCHO xiiii Blanc et ego — 
7 litteris maioribus vrbanae • BLinc, 
vr/anae ^" ego. 

10190 ad n. 7909. lam in bibliotheca publica 
Nizzensi, ubi recognovi et ectypum sumpsi. 
Emendationes a Blanc n. 204 propositas 

(2 EVTYCHIVS pro EVTYCHES —4.5 He|l- 

LiADi pro he;liadi — 6 fin. f add.) omnes 
in re praesenti reieci. 

1091 ad n. 7910. Mihi visum ex • testamew — 
5 ALBiciA Blanc n. 207 errore, albiccia 
Mommsenus recte. 10»» ad n. 7911. 7924. Duo fragraenta extant 
tituli n. 7911 (quorum prius editura est 
apud Blancium n. 211, alterum in C. 
n. 7924) adservata olim in villa Guillo- 
tean, nunc Nizzae in bibliotheca publica. 
Coniunxit ediditque Blanc Ann. des Alp. 
Marit. 8 (1882) p. IIG. Ego ectypum 
sumpsi et excepi sic: he 


' VIAE- P/ 


Tr]r 


n aW^ FiL- al) 


ncc\ia 


i«a\TERN A • HE res 
i V-J 


W 10»3 ad n. 7912. Litteris pessimis et parum 
certis; est in monasterio S. Pontii ad 
Nizzam parieti immissa, ubi collocat Mil- 
lin. Recognovimus Blanc n. 203 et egu. 
Ego ectypum sumpsi. 1 manto • ceminio 
Blanc, contra lapidem. — 8 ii viR • et • 
SACER Blanc, ii v:k// qek ego — 4 ce- 
MiNiA Blanc, male — 5 piiss ego — 

6 ALBICIA ego. 10»4 ad n. 7915. Tourette de Levens^ in angalo 
aedium prope ecclesiam della Sociela del 
Gonfalone. Edidit Blanc n. 334. Ego ecty- 
pum sumpsi et eicepi sic: 

M • N E M V N I O • .Vi • F l / 
CVPITO-DECilVIR 
MVNER' FLAM^CIVIT 
M-NEMVNIVS NIIOSNI 
5 PATRI P P 

1 FiL — 5 • s • s • P Blanc errore. 10»5 ad n. 7926. Nunc in parte inferiore vici 
Tourettes ad viam publicam non longe 
a sacello S. Catharinae. Edidit Blanc 
n. 340. Ego recognovi et ectypum sura- 
psi. — 4. 5 pvden|tianvs Blanc non 
legit, sed supplevit, nam litteras tian 
neque Bertrand vidit neque ego dispexi. — 
6 /b/idvlc ego — 7 msM fecit Blanc, 
IV D/^ECIT ego. CEMENELVM. NICAEA 110 ALl'ES MARITIMAE 1096 ad n. 7927, Extat ad Nizyara in regione 
S. Silvestri pro basi arcus vetusti aquae- 
ductus. Blanc n. 247. Ego ectypum sumpsi 
et excepi sic: A N ALB /C cr~hr-fJQA 

THEMERIS 
M E R E N T I S S I iVE 

1 ivs Blanc — 2 quae inclinatis dedi sumpsi 
ex Gioffredo. 
10»'? ad n. 7932. Blanc n. 222. — 3mar-fec 
Mommsenus recte , m A r i ^ w s Blanc 
Mommsenum reprehendens. 

10S8 ad n. 7935. Eep. au chemin de VEmpeyrat; 
nunc Nizzae in museo praefecturae. Con- 
tuli et ectypum sumpsi. — 4 thestvlL — 

6 CARISSIMAE . 

10»9 ad n. 7941. Blanc n. 265 ait titulum se 
vidisse in castro Drap dans un^mur das 
bdtimenls de service , et v. 1 legisse 
D A M . Ego iu castro Drap titulum diu 
ac diligenter quaesitum non repperi. 1030 ad n. 7944. Blanc n. 342 ait contulisse se 
titulum a Vangle d^une w,asure attenante 
a un moulin 'a Vhuile dans le Plan d:i 
Revel. — 3 legit svae pro Pl . 

1031 ad n. 7948. lam Nizzae in bibliotheca 
publica. Descripsit Blanc n. 233. Ego 
ectypum sumpsi et excepi sic : 

D M 

OCONIAE SECvNDINA 
VXORI • RARISSIMAE CvlVS 
IN VITA • TANTA OBSEQ2IA 
5 FVERVNT • VT DiqNA 'moR 
EIVS • ESSET REMVNERANDA 
S E T QVONIAM PAVPERTaS 
EST IMPEDIMENTO /////// SO SOLACIVM 

7 SET Mommsenus et ego, et Blanc errore.— 
9 fvit ipso FACTVM Blanc errore ; hunc versum 
ut expedirem, mihi non magis quam Mommscno 
successit. 103» ad n. 7950 of. p. 932. Fracta e villa Guil- 

loteau venit Nizzara in bibliothecara pu- 
blicam. Blanc n. 248. Ego ectjpum surapsi 
et excepi haec: /brv pate' 

B V • M A • ' 
/ F N T I AN RN A^ Q_F 
/ER • F R F 10 
1033 ad n. 7954. Blanc n. 227 — 3 onero 
recte eraeudavit Bknc. 1034 ad n. 7956. Contuli. Blanc n. 221. — 
8 s\BA Mommsenus cum Pingonio, p SVA 
Blanc; mihi apparuit SM*^ . 1035 ad n. 7958. Adhuc in villa Massoin casae 
rusticae parieti immissa. Blanc n. 224. 
Ego ectypum sumpsi et excepi sic : 

LA P I D E V M • OS'iUirium 

VALERIA • AL?l\il 

LIO • VALERIO • SILVilVJ 

FRATRI •SVO • CHARiVy* 
Sic 5 ET • PIENTISIMO • Q_V/i 
Sic VIXIT • ANOS • >X V I I I • ET 

MENSES • VIII • ET • DIES • XII 1 OSSV . 

Blanc errore. — 5 PIENTISSIMO — 6 ANNOS 1036 ad n. 7960. Contuli. Blanc n. 221. — 
Extremum versum, quem omisit Momm- 
senus, Blanc dedit sic: et posvit , ego 
exoepi sic: t po ALPES MARITIMAE 141 CEMENELVM. NICAEA 1039 ad n. 7964. Litteris non malis. Extat 
Nizzae in bibliotheca. Blanc n. 231 malo. 
Ego ectypum sumpsi et excepi sic: 

PARENTES-FIL 
IMMAT VR A 

SVBR 
MONIMENT 
5 I N S T I T V E Tv H N 

1038 ad n. 7965. Contuli. Blanc n. 262 recte 
sic: 
''ND Q_- LIB 
H • EX • T 1039 ad n. 7974. Arula est litteris rudibus ac 
evanidis inscripta extans inter vicos Tou- 
rettes et Levens in regione Colombicr 
parieti immissa casae rusticae Malausena. 
Descripsi inter pluvias imperfecte sic: 
I 

yORTSI VS • MT 
M • CENIONiVS V • C- P -H-S 1040 ad n. 7978. Vidi Nizzae in museo prae- 
fecturae. — 4 est i v rsR E . 

1041 ad n. 7980. Blanc n. 163 ait v. 6 pro C 

in ectypo cerni d . 

104IS litteris elegantibus. Eep. Cimiez in villa 
Garin in ruinis thermarum. deabyts VEDity.jitiabus 

DEORVM 

\ r~ 

Descripsi ad ectypura quod mihi exhibnerunt 
Blanc et Brun architectus Nizzensis. Edidit ille 
Ann. d. Alp. Marit. 8 (1882) p. 112. 

Malronis Vediantiabus dicatus est Ceraene- 
lensis n. 7872. 
1043 Ciraiez rcp., iam Nizzae in bibliothcca 
publici. IL I V I . 
DIVI N 
T R A I A Descripsi et ectypum surapsi. Blanc n. 258 
male. 

Fortasse :. . . . [d]ivi T[raiani Parlhici /".], divi 
N[ervae nep.'] Traia[no Hadnano], cet. 1044 litteris bonis. Eep. Cimiez ; iam Nizzae 
in bibliotheca publica. 
Descripsi et ectypura sumpsi. Blanc n. 259. 1045 rep. Cimiez in villa Garin. 

ce»i]ENE\^i 
/ i 

IIT • E/i 
Descripsi ad ectypum acceptum a Blanc et 
a Brun. Edidit ille Ann. d. Alp. Marit. 8 (1882) 
p. 114. 

3 punctura dubium — 4 decv Blanc rcctc 
opinor. 1040 litt. parvis et elegantibus. Ciraiez in villa 
Garin inter thermarum rudera. 
Descripsi et ectypum sumpsi. Blanc Ann. d. 
Alp. Marit. 8 (1882) p. 115. 1049 ' apud Seraenelara et Nicaeam ' Peieesc, afferens simul titulum V n. 7879. 

M ALBI 

Peiresc cod. Paris. Lat. 8958 f. 191 (inde parum recte Blanc n. 408) adscripto raense Augusti 
anni 1629. CEMENELVM. NICAEA 142 ALPES MARITIMAE 104S Gimiez rep. in villa Gariii in thermarura 
ruinis. Ibi ego frustra quaesivi. E R K\ e^L AVD Delineatam mibi dederunt Blanc et Brun ; 
edidit ille Ann. d. Alp. Maril. 8 (1882) p. 113. 1049 Cimiez rep. ; iam Nizzae in bibliotheca 
publica. 

M 
JAE-PATERNAE 
\)« L • L I Clw S 
^ I S S Iw A E 

Descripsi et ectypum sumpsi. Blanc n. 240 
et tab. IV noa accurate. 1050 ' apud Semenelam et Nicaeara ' Peiresc. 

POJWpEIAF 

Peiresc cod. Paris. Lat. n. 8958 f. 191 (inde Blanc n. 407 parura accurate]. 

1051 litteris parvis et elegantibus. Rep. Ciraiez in villa Garin. 'ivAE- A; 

\ C A M N O R\ 

I 

)^ONAQ_- SVA 
Descripsi ad ectypum acceptum a Brun architccto et a Blanc, qui edidit Ann. d. Alp. Maril. 8 
(1882) p. 112. 

3 AC • AMNORVM Blanc 105!9 Cimiez rep. inter thermarum rudera. 

(TOB 
VRI 
ETOF 

vs 
|l V M 

Descripsi et ectypura feci. Dederunt Blanc et Brun. Edidit ille Ann. d. Alp. Marii- 8 (1882) p. 115. 1053 litteris parvls. Rep. Cimiez in villa Garin. 
Descripsi ad ectypura quod mihi dederunt Blanc et Brun. Edidit ille Ann. d. Alp. Marit. 8 (1882) 
p. 114. 

1054 urnae fragmentum; extat Nizzae in bibliotheca publica Blanc. Ego non repperi. 

PHOSTO 

Blanc n. 452. ALPES MARITIMAE 143 AD VARVM SVPERIOREM CXIII. Ad Varum Swperiwem (p. 932). 

tOaS ad n. 7983. I. Roux statisiique dss Alpes-Marilvnes vol. 1 (1862) p. 482 (inde Blanc n. 366 
cf. n. 360) sic de hoc titulo disserit: Uinscription a iU trouvie au haut du quarlier de la 
Cusle [quartii^' de Pugel-TMtiiers] par Tivdque de Glandevez [1756-1771] Tressemanes [en 
creusant les fondalions de son grand seminaire Blancias addit]. Cette inscription, fut portie, 
par ordre de cet ivSque d, la Sedz, sij)t palais, commune d'Enlreoaux. M. David, qui avail acquis 
cette propri&ti de la nation,fit rompre la pierre pour s^en servir d la construction des murs 
de Vicurie de la maison. Nous avont vu les morceaux et Jious 1'avons d4chif[ree av':c la plus 
grande peine. Sic Roux ; Blancius addit : On trouve une copie de celte inscriplion dans le 
registre de la sacristie de la calhidrale; c^est Id. que l'a prise Vabbi Tisserand. Equidem acta 
cum ecclesiae vici Puget Thenier tum cathedralis proximi oppidi Entrevaux, ut id exemplum 
reperirem, diligenter sed sine fructu pervestigavi. Roux titulum proponit interpolatum sic: 

s • Imp ■(c;e.s avg • div 

PONTI MAX- T,^ IB 

VI \ D MAr\ 
PVBLIIVS NIGeIr-CENT 
IV- LEJG-Ai-P^M/I ARIT 
VIVVS^SIBI • F ' |C1T 1 05G stela. lacet humi apud sacellum S. Erige 
in regione Aoron io valle Tineae inter 
vicus S. Etienne et Isola. 
Descripsi titulum admodum evanidum. Blanc 
n. 383. 

.... NEP I . . . REI . . . IN I /• IVL I 

I cemenELO .... Blanc interpolans. 1059 rep. in regione q. d. Valdeblore inter vicos 
S. Dalmazzo del Piano et la Roche ; nunc 
est in platea vici La Roche crepidini 
immissa e regione ecclesiae. 
///N Descripsi titulurn lectu difficillimum et ec- 
typum sumpsi. Blanc n. 382. 

VENiM I Fi • NiEDwllino | putKi • CEMene j 
leN'ci Blanc interpolans. VIAE PVBLIOAE GALLIAE OISALPINAE(p-933.io92). II. AQVILELA. CONCORDIAM (p. 935). 

1058 ad n. T990. Recognovi. — 1 s dimidiatam vidi ego quoque. 

1059 ad n. 7991. Restituenda ad exemplum alterum nuper repertum infra n. 1061, iOeO ad n. 7993. Vidi in bibliotheca Utinensi. Ediderunt Toppi Arch. Triest. 8 (1882) p. 446; Maio- 
nica apud Hirschfeldium Arch. Epigr. MiUh. 6 (1882) p. 89. — Emenda 1 valentiniano — 

2 VALENTE — 3 SEMPER AVINIS (sic) — 4 QoNLoCABIT (sic). 1061 columnae fragraentum rep. prope vicum Chiarisacco (cf. 
n. 7993) in ripa sinistra fluminis Corui. Nunc Utini in atrio 
bibliothecae. I J inpp au/i c q 

"^ N • N 
VALENTINIANO 
ET VA^ENTE SEN 

5 pe/v per Auqq 

l N S I q N E JW 
ORTVS FELICEJW 
INPERIVM EO 
R V M 

Desciipsi. Toppi Arch. Triest. 8 (1882) p. 446; Maionica Arch. 
Epigr. Milth. 6 (1882) p. 90; Bertolinius apud Fiorellium Nut. d. 
Scavi 1882 p. 131. 

[Qui dictavit videtur laudare voluisse insignc ot originis felicis 
imperium Augustorum duorum. Th. M.] 1069 columna rep.presso i Ga- 
sali Zellina non longe a 
vico S. Giorgio di Nogaro 
ad viam qua itur Con- 
cordia Aquileiam ; nunc 
Utihi in atrio bibliothe- 
cae publicae. 

D N • VAL- LICINI 

A N O L I C I N I O 

sic PIO FAELICI • IN 

V I C T O A V G 

Contuli. Toppi Arch. Triest. 
8 (1882) p.444; Maionica Arch. 
Epigr. Mitlh. 6 (1882) p. 90; Ber- 
tolini a|Ud Fiorelliura Not. d. 
Scavi 1881 p. 312 et Bull. dcl- 
V Instit. 1882 p. 32. VIAE PVBLICAE 145 AD CONCORDIAM ALTINVM VERONAM 1063 columna. Rep. m. Novemb. a. 1881 in sacello S. Leonardi ad vicura Porto Nogaro ad meridiem 
pagi Cbiari^cco. 

M 

LIBERATORI • OR 
feWROMANI-RES 
TITVTORI • LIBErto 

5 Tis e/r.p.coNSEr 

VATORI MILITUm 
Et PROVINCIALUmi 
D • N •MAQN ENTIO 

I N V I C T o • principi 
10 victori et iriumf. ' ■ 

SEMPER-AVq 

Descripsit Gregoruttias columuam evanidam et misit mibi per Tb. Lucianiura. Prodiit in epb. 
Gazzetla di Venezia d. 18 Nov. et 4 Dec. a. 1884. 

Supplevit Gregoruttius ad V n. 8061. 8066 — 1 liJberatori Greg. antea; iam eraendavit ut 
supra legitur coniciens fuisse v. 1 m • p • x , id quod admitti nou potest, nisi alterius tituli haec 
clausula est. III. CONCORDIA IN NORICVM (p. 936). 

1064 ad n. 7997. Ad Bellonii collectanea Utinensia f. 33 idem exeraplura adscriptum est adiecta 
loci indicatione bac: ' in villa Vendoy prope Tricesimura iuxta fores ecclesiae parocbialis in 
quodam fragfnento columnae ibidem posito '. YI. CLAVDIA AVGVSTA AB ALTINO AD DANVVIVM (p. 938). 

1065 columna ex lapide Tibuitino {travertino) rep. in vico Terna sul coUe di Brenla (qui vicus 
a Tridento Feltriam versus distat m. p. XIII) ; est ib. in aedibus Angeli. 

XXXXI 

Orsi Arch. Epigr. Mitth. 2 (1878) p. 192. 

Orsius adnotat in itinerario numerari Fcltria Tridentum m. p. LIIII et columnara hanc stetisse 
videri lapide a Feltria XLI Tridentum versus. VIII. 3. VIAE TERRITORII VERONENSIS (p. 942). 

1066 ad n. 8021. Nunc est Veronae in museo. 

1069 columna miliaria alta m. 1,60, diam. m. 0,60, litteris altis cent. 9. Stat loco ut videtur 
antiquo prope Scuderlando ad vicum Castel d'Azzano, ubi a via primaria Verona Mantaara 
altera discedit directa ad Isola della Scala et Ostiglia. 

XXVI 

CipoUa apud Fiorellium Nol. d. Scavi 1881 p. 79. 

Secundura locum, quo columna reperta est, et mensuram pertinere videtur ad viara Mantua 
Veronam, quae cum in itinerariis non raeraoretur, nihilominus extiterit necesse est. 

19 AD COMVM TICINVM SEGVSIONEM 146 VIAE PVBLICAE XII. MEDIOLANIO COMVM (p. 949. 1093). 

1068 ad n. 8963. HoJie Comi in atrio lycei. Ego excepi sic: 

/lM'PP CAESSS 
AVC VAL CONSTAK 
TINVS s.t VAL MAXIMINVS 

I:T Licmianus licinius 

5 pii FEL INVICTI 

AVqqq , 
[2 pro Avq requiritur flav . Th. M.] 1069 ad D. 8964. Hodie Comi 
in atrio lycei, ubi re- 
cognovi. In lapide est 

3 VICTORI • AC — 

7 TERARVM . 

1070 ad n. 8965. Hodie est 
Comi in atrio lycei,ubi 
recognovi. — 5 lege sem- XY. TICINO TAYEINOS (p. 950). 

1091 coluranae fragmentum rep. Verolengi ad Chivasso in praedio q. d. Quarino Rosso; iam Tau- 
rinis in museo. 

BONO • RE I : 

N ATO |l^ 

Descripsi et ectypum sumpsi. Dal Corno apud Fiorellium Not. d. Scavi 1882 p. 365 et act. soc. 
arch. Taurin. 3 (1882) p. 248 tab. XXXI. 
Suppleudus ad n. 8069. XYII. AD SEaYSIONEM (p. 952). 

109)9 ad n. 8078. Denuo prodiit Taurinis in atrio aedium via delle Finanze n. 13; iam est in museo. 
Edidit V. Promis apud Fiorellium Nol. d. Scavi 1880 p. 75 et in act. minor. acad. Taurin. 
15 (1880) p. 499. Ego ectypum sumpsi et excepi sic: 1. 2 u ^)<TriHs-vTN 1 1 A N O ET FL- 

VALENTI FELI — 5 PON-IFEX— 6 dcle F L . XX. lYLIA AY(31YSTA (p. 953). 

1093 ad n. 8092. Hodie servari Ventimigliae in aede S. Michaelis una cum n. 8089 scribit Hier. 
Rossi apud Fiorellium NoL d. Scavi 1877 p. 292 sq. 1094 loh. Bapt. BoRELLi commentarius Slrade Romane sul Terrilorio di Boves (Romae 1883) nobis 
utilia non suppeditavit, nam praeter V n, 8102 et supra relatum titulum n, 978 a Nallinio 
sumptum falsos n. 892*, 922*. 925*. 959*. 989*. 1021* tantum continet. INSTEVMENTVM DOMESTICVM 

REGIONVM ITALIAE DECIMAE VNDECIMAE NONAE Tegulae ad oram maris Hadriatici repertae (p. 957. 1093). 1095, 1 ad n. 8110, 30 m. b [Paperiani apud 
Gregoruttium]. a IIWP AT lilteris promin. /IINI AVQ PR SlC a. b Descripsimus Gregoruttius et ego. 
Pro PR in aliis exemplaribus est pi . 

2 ad n. 8110, 32. Voghenzae rep. cum n.49S [Fer- 

rariae apud Antonellium]. 

IMP • C -SEP-SE- AQ 

Descripsi. Misit Mommseno Antonellius. 

3 ad n. 8110, 48. 

a [Papeiiani apud Gregoruttium]. 
b Castel Porpetto. 
c [Cividale mu!;.] 

Qj ARRI litt, cavis 

a. c Gregorattius dedit. 

b Ex ms. Cumani Gregoruttius. 

4 ad n. 8110, 69. [Aquileiae mus.] CONSTANTINI 
VICj Gregoruttius dedit. 5 ad 8110, 74. Buscae, quae pars est vici fonte 
di Piave, in agro Opitergino. 

C • CRITONI CN' litt. promin. 

Pantano apud Fiorellium Nol. d. Scavi 1883 
p. 197. 6 ad n. 8110, 90. Ponle di Piave in agro Opiter- 

gino. 

Q_GRNI PRISCI litt. promin. 

Pantano apud Fiorellium Not. d. Scavi 1883 
p. 197. 7 ad n. 8110, 106 a. b. c [Paperiani apud Gre- 
goruttium]. a TI NVCL'\ 
b |i • NVCL ^^ 
C TI NVCL» F' 

a. b Descripsi. 

c Gregoruttius dedit. litt. promin. 8 ad n. 8110, 115. [Paperiani apud Gregoruttium]. 

L • PETRONI L F litt. cavis 

Descripsi. 

9 ad n. 8110, 135. 

o [Utini in biblioth.] 

b. c [Paperiani apud Gregoruttium]. 

a M • SICVLI 

b M • SICV.I b. e litt. promin. 

C M SICV. M R 

a Descripsi. 

b Gregoruttius dedit. 

c Descripsi ; Gregoruttius excepit sic : m 

SICVMl . TEGVLAE 148 INSTRVMENTVM DOMESTICVM f095, 10 ad n. 8110, 146. 

a [Aquileiae in museo]. 

h Flaibani rep. [Utini biblioth.] L • TITI • PRIMI 
I V N I O R I S a Contuli. Maionica Arch. Epigr. Mitth. 6 p. 86. b Descripsi. 1 l hodie deest. 11 ad n. 8110, 245. [Adiiae in museo curiae]. 

C^LICINIB 
AMANDI 

Contuli. Bocchius apud Fiorellium Not. d. 
Scavi 1879 p. 106. 
1 c ego non vidi. 12 ad n. 8968, 5. 6. 

a. c [Paperiani apud Gregoruttiuni]. 

b [Aquileiae mus.] 

d Concordiae rep. [Portogruari apud Ber- 

tolinium]. 
e Concordiae rep. [Portogruari apud Ber- 
toliiiium et apud Muschettos]. a.d C • g litteris cavis ). e l • Q • \F ' \. litleris cavis C'Q,'\£ '% """' litteris cavis a. b. c Gregoruttius misit. 
d. e Bertolinius apud Fiorellium Not. d. Scavi 
1878 p. 49. 13 ad n. 8968, 7. 

a [Concordiae apud heredes Fabris]. 
ftConcordiae rep. [Portogruari apud Ber- 
tolinium]. 

a TICA/TEV a. b litt. promin. 

b }c • yv"' E V 

a Bertolinius apud Fiorelllum Not. d. Sravi 
1878 p. 52. 

b Contuli. Bertolinius apud Fiorellium Not. 
d. Scavi 1878 p. 52. 

14 ad n. 8968, 8. Monet Bertolinius legisse se 

in tegulis duabus fracta utraque hacc : 
IaSSI et RASSICI •X" . 15 ad n. 8968, 18. [Paperiani apud Gregoruttium 
quattuor exemplis]. 

SEMPRONI litt. cavis 

Gregoruttius dedit. 16 a [Adriae in museo curiae]. 

b Villadose rep. [Rovigi acad. Concord.]. TI CL • C/E.S PNS a Contuli. Bocchius apud Fiorelliura Nol. d. 
Scavi 1879 p. 106. 

b Descripsi; in fine est pnsi . 
Cf. C. V p. 957. 17 Voghenzae rep. [Ferrarae apud Antonellium]. \/vAP 
Ectypum photographicura dedit Antonellius Moniinseno. 

[Lectio ccrta est nec dubiura tegulam esse ex Pu{nsianii) : quae praecedunt, crediderim signifi- . 
care IMP GALB littera quinta aliquo modo corrupla; nam imp caes , de quo itera cogitari potest, 
eo nomine displicet, quod meliore aetate in talibus imperatoris vocabulo Augusti non utuntur. 
Tu. M.] INSTRVMENTVM DOMESTICVM 149 TEGVLAE t09&, 18 in tegulis lateribusque Concordiae rep. 
[Portogruari apnd heredes Fabris et apud 
Bertolinium]. 

T • A • M litt. cavis 

Bertolinius apud Fiorellium Not. d. Scavi 
1878 p. 52. 

19 Concordiae rep. [Portogruari in rauseo]. 

T • ACCI litt. promin. 

Contuli. Bertolinius apud Fiorelliura Not. d. 
Scavi 1880 p. 424. V. infra n. 1075, 38. 20 Malafeste rep. in alveo Tagliamenti. 

AHRNE litt. cavis 

Bertolinius apud Fiorellium Not. d. Scavi 
1880 p. 424. — Cf 8110, 92. 

21 [Castel Porpetto]. 

P • AjLI litt. cavis 

Cumano ms., a quo sumpsit Gregoruttius. 

22 [Portogruari apud Bertolinium]. 

T'ANI 

Descripsi. 

23 Concordiae rep. [Portogrnari apud Bertoli- 

ninm]. 

l(,«ARRI litt. cavis 

I 

Bertolinius apud Fiorellium Not. d. Scavi 
1878 p. 50. 

Vide ne sit 8110, 48. 

24 a Pasiani rep. 

b Concordiae rep. [Portogruari apud Bertoli- 
nium]. 

litteris in orbem scriptis 

a T xTi • pytt CONC • 

b T • XTI • PA 
CONCOI 

a I. B. Zuccherius ra?., a quo sumpsit Ber- 
tolinius apud Fioreliiura Not. d. Scavi 18*78 p. 58. 

b Contuli. Bertulinius apud Fiorellium Not. 
d. Scavi 18S0 p. 424. 25 a in teguUe fragmento [Fiamicelli apad Del- 
nerium]. 
b Concordiae rep. [Portogruari apud Bertoli- 
nium]. b rx f P O T E N S ]y 
AVF fa 
■ (// IN MATO N litt. promin. a Descripsi. 

b Vidi. Bertolinius apud Fiorellium Noi. d. 
Scavi 1878 p. 51. 

26 rep. Villadose. [Rovigi acad. Concord.]. 

A^ILIA iw F 
PAETA 

Descripsi. 

27 [Zugli apud Gortanium]. 

Q_C F litt. cavis 

Gregoruttius dedit. 

28 rep. ad Gavellum [fiovigi acad. Concordium]. 

Q> C ■«• P 

Contuli. Modena apud Fiorellium Not. d. 
Scavi 1878 p. 118. 

29 rep. Concordiae [Portogruari apud Bertoli- 

nium]. 

Ct^P I O N I S litt. cavia 

Descripsi. Bertolinius apud Fiorellium Not. 
d. Scavi 1882 p. 428. 

30 [Paperiani apud Gregoruttium]. 

T CARPINARI litt. promin. 

Descripsimus Gregoruttius et ego. 
1 in fine om. Gregor. 

31 [Portogruari apud Fabris]. 

COEL • L • ■ER) litt. promin. 

Bertolinius apud Fiorellium Not. d. Scavi 
1878 p. 53. TEGVLAE 150 INSTRVMENTVM DOMESTICVM 
1095, 32 Concordiae rep. [Portogruari apad Ber- 
toliniuin]. litt. promin. Descripsi. Bertolinius apud Fiorelliura Not. 
d. Scavi 1882 p. 428. 

33 [Paperiani apud Gregoruttium]. 

D I O "E / I litt. promia. 

Gregoruttius dedit. 

34 rep. nella Villa di Muzzana in agro Aquileiensi. 

T • ENVCVLA 

I. B. Zuccheri ms. ; ex eo Bertolinius apud 
Fiorellium Not. d. Scavi 1878 p. 58. 
Vide ne sit 8110, 106. 

35 ad Concordiam rep. in regione la Bonaia. 

\C' EVPi- SEnI litt. cavis 

Bertolini apud Fiorelliura Nol. d. Scavi 1884 
p. 59. 

36 rep. Concordiae [Portogruari apud Beitoli- 

nium]. 

li • E\A 

Contuli. Bertolinius apud Fiorellium Not. d. 
Scavi 1880 p. 424. 

37 [Portogruari apud heredes Fabris]. 

TI • FIRMI litt, promin. 

Bertolinius apud Fiorellium Not. d. Scavi 
1878 p. 53. 

38 [Aquileiae apud Calligaris]. 

T ^ C C I litt. promin. 

Gregoruttius dedit. 
Cf. n. 1075, 19. 

39 Concordiae rep. [Portogruari apud Bertoli- 

nium]. 

(C • FLA'^! • F litt. promin. 

Bertolinius apud Ficrellium Not. d. Scavi 1880 
p. 424. 40 Concordiae rep. [Portogruari apud Bertolinium 

et Muschiettos]. 

F • FLAVI litt. promin. 

Bertolinius apud Fiorellium Not. d. Scavi 1878 
p. 49. Cf. 8112, 39. 

41 [Paperiani apud Gregoruttium]. 

N • I • T litt. cavis 

Gregoruttius dedit. 

42 [Aquileiae soUo i portici]. 

C - IVNI • L Htt. cavis 

Gregoruttius dedit. 

43 laterculus originis incertae [Portogruari apud 

heredes Fabris]. C^ IVLI 
ARRIANI 
I L I • MA 
VIIANI litt. pulchris promin. Bertolinius apud Fiorellium Nol. d. Scavi 1878 
p. 49. 

44 Concordiae rep. [Portogruari apud Bertoli- 

nium]. 

L • M • L • L Aj litt. cavis 

Descripsi. Bertolinius apud Fiorellium Nol. d. 
Scavi 1882 p. 428. 

45 a [Aquileiae apud Bergaraasco]. 

b [Paperiani apud Gregoruttium]. 

c ad Concordiara rep. [Portogruari apud Fa- 

bris]. 
d Camini prope Oderzo rep. a LiEVONK d litt. promin. b. d LMWO 

C lEVOhJc C'l li^*'. pnlcherr. et promin. a Gregorultius dedit. 

b Descripsi. 

c Bertolinius apud Fiorellium Not. d. Scavi 
1878 p. 48. 

d Pantano apud Fiorelliura Not. d. Scavi 1883 
p. 196, dans tamquam integra esset. INSTRVMENTVM DOMESTICVM 161 TEGVLAE f 075, 46 [Paperiani apad Gregorattiain] 

T • M • Nl Htt. promin. 

Descripsi. 1 

47 videtar Concordiae rep. esse. 

F VD I 

Bertolinius apud Fiorellium NoL d. Scavi 
1878 p. 48. 

48 o [Paperiani apud Gregoruttium]. 

b Ponle di Pixm in agro Opitergino. 

Q_M PRISCl litt. promin. 

a Gregoruttius dedit. 

b Pantano apud Fiorellium Nol. d. Scavi 1883 
p. 197. 

49 [Adriae in museo curiae]. 

L-Mc) 

Contuli. Bocchius apud Fiorellium Nol. d. 
Scavi 1879 p. 106. 

50 rep. nella villa di Muzzana in agro Aquileiensi. 

Q_-p 

I. B. Zuccherius ms. (inde Bertolinius apud 
Fiorellium Nol. d. Scavi 1878 p. 58]. 

51 rep. a. 1840 in campo Pedrine di Tiezzo in 

agro Concordiensi [Portogruari apud he- 
redes Fabris]. 

C C5 P C5 F litt. promiD. 

Bertolinius apud Fiorellium Not. d. Scavi 
1878 p. 49. 

52 [Fiumicelli apud Delnerium]. 

in orbem c • pinni litt. cavis 
Gregoruttius dedit. 

53 rep. S. Michele al Tagliamento. 

L Q_o T litt. promin. 

Bertolinius apud Fiorellium Not. d. Scavi 
1884 p. 61. Cf. 8110, 122. 

54 [Paperiani apud Gregoruttiam]. 

C • SALLv) litt. promin. 

Gregoruttius dedit. 55 litteris digito impressis Concordiae rep. [Por- 
togruari apud Bertolinium]. 
Descripsi. Bertolinius apud Fiorellium Nol. 
d. Scavi 1881 p. 425, 1882 p. 428. 

56 rep. Villadose [Rovigi acad. Concord.] 

Iv SARI 

Descripsi. Cf. n. 8110, 323. 

57 Concordiae rep. [Portogruari apud Bertoli- 

nium]. 

S P I N Tli R I S litt. promin. 

Bertolinius apud Fiorellium Not. d. Scavi 
1878 p. 52. 

58 Concordiae rep. [Portogruari apud Bertoli- 

nium]. 

^•■ERe[ litt. promin. 

Contuli. Bertolinius apud Fiorelliura Not. d. 
Scavi 1880 p. 425. 

59 Concordiae rep. [Portogruari apud Bertoli- 

nium]. 

ItEREN"! litt. prorain. 

Bertolinius apud Fiorellium Not. d. Scavi 
1878 p. 52. 

60 laterculus Concordiae rep. [Portogruari in 

museo]. 

P • V • A litt. promin. 

Bertolinius apud Fiorellium Not. d. Scavi 1880 
p. 425. 

61 a [Portogruari in museo]. 

b Concordiae rep. [Portogruari apud Berto- 
linium, apud heredes Fabris, apud Mos- 
chiettos]. 

P ' W ' "E l l litt. promin. 

a Descripsi. 

b Bertolinias apad Fiorellium Not. d. Scavi 
1878 p. 51. TEGVLAE 152 INSTRVMENTVM DOMESTICVM 1095, 62 Concordiae rep. [Portogruari apud Bcr- 
toliniuni]. mverse scr. 
P "VET • A litt, promin. Descripsi. Bertolinius apud Fiorellium Not. 
d. Scavi 1878 p. 51. Ego excepi sic: p-^et- i 
Vide ne sit n. 8110, 159. 63 CoDcordia rep. [Portogruari apud heredes Fa- 
bris]. P • NEVII litt. promin. Bertolinius apud Fiorelliuni Nol. d. Scavi 
1878 p. 51. 64 tegula litteris cursivis digito impressis. Rep. 

Concordiae in praedio Siro; nunc apud 
Bertolinium. 

O C T AH II 
OTTON II I 
SIIC VNDII 
CX I 

Descripsi. Bertolinius apud Fiorellium Not. 
d. Scavi 1880 p. 425- 
1 oCcnkii ego. 

65 [Aquileiae apud. Bergamasco antea nunc in 

museo]. 

1 A 1 A litt. promin. 

Gregoruttius dedit. 66 ad Opitergium rep. in contrada detla Riva 

[Oderzi raus.]. 

DIOM 

Pantano Arie e Storia 3 (1884) p. 160. 

67 in agro Asolano rep. [apud Scomazzettium]. 

C FVLVI 

Descripsi. 

68 rep. a villa d^Asolo [apud Scomazzettium]. 

I L \5" N I C VI T I litt. promin. 

Descripsi. 

69 rep. in agro Asolano [apud Scomazzettium]. 

L M L 
Descripsi. Tegulae Opiterginae, Asolanae (p. 970). 

70 Camini rep. ad Oderzum. L^L' JVE 

Pantano apud Fiorellium Not. d. Scavi 1883 
p. 196. 

71 rep. ad Oderzum. 

quater repetitur 

IIIS XAXI 

Pantano apud Fiorellium Not. d. Scavi 1883 
p. 195. 

72 Asoli rep. [apud Scomazzettium]. 

in circuitu: IcRl • INJ 
Descripsi. 73 Patavii rep. in ampMtheatro [ib. in museo]. 

L 45 S \ litt. promin. 

Descripsi. Gerardinius apud Fiorellium Not. 
d. Scavi 1881 p. 238. Tegulae agri Patavini (p. 971). 
74 rep. Aponi. LAEP • z Busato Aponus p. 121. INSTRVMENTVM DOMESTICVM 153 TEGVLAE 1075, 75 a. b. c rep. Fagnani ad Erbe. 

a c • A • N • AV 

b c- A • N • A* II 

C JANAIII 

Bertoldius apud Fiorellium Nol. d. Scavi 1879 
p. 60. 

76 rep. Fagnani ad Erbfe. 

G • A • BAR 

Bertoldius apud Fiorelliain NoL d. Scavi 1879 
p. 60. 

77 tegulae tres rep. in praedio Ceien ad Lola 

della Scala. 

C • AT GAV 

Cipulla apud Fiorellium Not. d. Scavi 1881 
p. 41. 

78 tegnlae tres rep. in praedio Ceren ad Isola 

della Scala. 

HESP • PIAStO 

Cipolla apud Fiorellium Not. d. Scavi 1881 
p. 41. Tegulae agri Veronensis (p. 974. 1094). 

79 rep. Fagnani ad Erbe. 

L -F «C Bertoldius apud Fiorellium Not. d. Scavi 1879 
p. 60. 

80 a rep. alla Ventra ad Cerea daobus exemplis 

[Veronae mus.]. 
b rep. ad Casalleone. 

a L • MVN 
PRI MI 

b L MVN • PRIMI 

a De Stefani apud Fiorellium Not. d. Scaoi 
1877 p. 233. 

b De Stefani apud Fiorellium Not. d. Scuvi 
1881 p. 100, 1882 p. 130. 

Cf. 8113, 7. 

81 Fagnani rep. ad Erbe. 

|<» • NAS0l4s 

Bertoldius apud Fiorellium No!. d. Scavi 1881 
p. 205. 82 Sallizole rep. ('■ L^ A^ A^ I Cipolla apud Fiorellium Nol. d. Scavi 1883 
p. 367. Tegulae Mantuanae (p. 974). 
83 rep. ad Mantuam [ib. in museo acad.] 

STA • PAC c F 
Descripsi. CE e?o errore opinor. Cf. 8110, 138. Tegulae rep. in agro Tridentino et Anau7io (p. 976). 

84 [Arci apud Segallam]. 

L • ARRE • pk 

Orsi Arch. Epigr. Mitlh. 5 (1881) p. 116. 

85 a. b. c in tegulis nonnullis rep. ad S. Michael [Eovereti mus.] 

a M Bi ) 

b M bA 

I 

C ^AR • BAL 

b. c Contuli. a. b. c Orsi Arch. Epigr. MiUh. 6 (1882) p. 73. 20 TEGVLAE 154 INSTEVMENT7M DOMESTICVM 1095, 86 pluribus exemplis [tria extant Tridentl 
in inuseo]. 

qALBAE 

Vidi. Orsi Arch. Epigr. Milth. 5 (1881) p. 111. 

87 ext. in vico Mezzolombardo. 

A Q_o 
Orsi raisit. 

88 originis incertae [Tridenti mus.] 

ab una parte: ab altera 

T • R-S XX 

Vidi. Orsi Arch. Epigr. Mitlh. 5 (1881) p. 112. 89 rep. Tierni prope Mori [Rovereti in museo]. 

soc- s 
Descripsi. Cf. n. 8110, 364. 

90 rep. in agro Tridentino [Rovereti in museo]. 
Descripsi. Orsi Arch. Epigr. Mitlh. 5 (1881) 
p. 115. 91 in tegulae fragmento litteris digito irapressis [Tridenti in museo]. 

CXXXVIII 

Yidi. Orsi Arch. Epigr. Mitth. 5 (1881) p. 111. Tegulae Comenses, agri Novariensis, Ticinenses (p. 977). 92 ad n, 8110, 391. In tegulae fragmento Comi 
rep. 

Bi • vr • VI 

Barelli apud Fiorelliura Nol. d. Scavi 1881 
p. 386. 93 rep. Figliari ad Beregazzum [Comi in museo]. 

TREPVSSI 

Descripsi. 94 rep, in vico Varallo Piombia. 

C VA FON" 

Castelfranco apud Poggium Giornale Ligu- 
stico 1882 p. 318. 
N" dubium. 

95 litteris elegantibus; a. b Ticiui rep. [ibid. in 

claustro S. Francisci de Paola (r. Scuola 
di Piltura)']. 

a + CRISPINVS • EPS IVN FE° 
b \- CRISPINVS » EPS FEJ 

Descripsi et edidi apud Fiorelliura Not. d. 
Scavi 1883 p. 151. Tegulae Taurinenses et Industrienses et regionum vicinarum (p. 979). 96 in laterculo Asti rep. [Taurinis in museo]. PIACA Contuli. Fantaguzzi apud Fiorellium Not. d. 
Scavi 1881 p. 99. 97 in pluribus exeniplis Industriae rep. [Taurinis 
in museo]. 

DOMj litt. promin. 

Contuli. Dal Corno act. soc. arch. Taur. 2 
(1877) p. 119; Fabretti in ephem. eadem 3 (1880) 
p. 92 tab. X. 98 rep. Caragli [Taurinis apud V. Promisium]. 

Q_' C P litt. promin. 

Ectypum dedit Promisius. INSTRVMENTVM DOMESTICVM 155 TEGVLAE. AMPHORAE Tegulae Cemenelenses (p. 980). t075, 99 Albintimilii rep. [apud Rossium]. 
IaprixI 

Vidi. Rossius apud Fiorellium Not. d. Scavi 
1876 p. 177. 100 Albintimilii rep. 

CCLXXXII litt. stilo scr. 

Rossius apud Fiorellium Not. d. Scavi 1880 
p. 257. 101 Monoeci rep. 

C AEMILI EYTYCHI 

Heron de Villefosse Bull. d. l. soc. des antiq. d. France, ser. 5. 1, 41 (1880) p. 115. Amphoris inscripta colore rubro vel stilo (p. 981). 1096, 1 litteris magnis atramento scriptis in 
ventre araphorae Concordiae rep. [Porto- 
graari apud Bertolinium]. 

AVQ qT>- 

I' ICIN 

Descripsi. Bertolinius apud Fiorellium Not. 
d. Scavi 1880 p. 426. 

2 litteris grapbio exaratis; amphora Aquileiae 

rep. [Fiumicelli apud Delnerium]. 

XHI A 
M 

Gregoruttius dedit; fuit fortasse alex . 

3 litteris digito impressis, oUa [Paperiani apud 

GregoruttiumJ. 

CAT 

Gregoruttius misit. 

4 litteris stilo scriptis; in oUa rep. ad Carrii. 

CCLi VAN I • A 

Contuli. Fabretti act. soc. arch. Taur. 2 
(1879) p. 251. 

5 litteris graphio inscriptis; in cullo amphorae. 

Asoli rep. 

D • L • F • PRI 
Scomazzettius misit. 

6 litteris stilo exaratis in ima amphora [Paperiani 

apud Gregoruttium]. 

P • DECIDIVS 

Descrlpsimus Gr.'goruttius et ego. 7 litteris stilo scriptis in amphorae operculo [Pa- 

periani apud Gregoruttium]. 

M S 

Gregoruttius descripsit. 

8 litteris graphio inscriptis; in collo amphorae 

Aquileiae rep. [Paperiani apud Gregorut- 
tium]. 

N VMM I 

Gregoruttius dedit. 

9 litteris stilo inscriptis; Aquileiae rep. 

ab una parte; ab altera: 

c • vetId ;esop 

Gregoruttius dedit. 

10 in collo amphorae litteris atramento scriptis. 

Concordiae rep. 

VI N V. .. 
vetvs 

Infra ansam amphorae eiusdem: 

L CAN 

Bertolinius apud Fiorellium Not. d. Scavi 
1880 p. 428. 

11 litteris atramento scriptis Concordiao rep. 

[Portogruarii apud Bertolinium]. 

) 

LrEIOi 

Descripsi. Memorat Bertolinius apud Fiorel- 
lium Not. d. Scavi 1880 p. 428. AMPHORAE 156 INSTRVMENTVM DOMESTICVM 1096, 12 litteris stilo exaratis in coUo umpborae [Faporiani apud Grcguruttium]. 

? XIX Gregoruttius inisit. Amphoris ollisve impressa (p. 981). 1099, 1 ad n. 8112, 1. in labro amphorae Con- 
cordiae rep. [Portogruari apud Bertoli- 
uiuni]. 

I^P- AVQ-CR 

Contuli. Bertolinius apud Fioiellium NoL d. 
Scavi 1880 p. 426; pro r requiritur r- . 

2 ad n. 8112, 2. in labro araphorae Asoli rep. 

[apud Sconiazzettum]. 

IMP • NE^V^ A^q 

Contuli. Bertolinius apud Piorelliura Nol. d. 
Scavi 1881 p. 213. 

3 ad n. 8112, 3. in coUo amphorae Concordiae 

rep. [Portogruari apud Bertoliuium]. 

IMP • NER- RA 

Contali. Bertolinius apud Fiorellium Nol. d. 
Scavi 1882 p. 428. 4 ad n. 8112, 4. a. b. c amphorae Concordiae rep. 
[Portogruari apud Bertolinium]. a IMP • HA)k A^q 

b IMP^HAiRlA. 
C HAD • A^q a. b. c Descripsi. Bertolinius apud Fiorellium 
Not. d. Scaoi 1880 p. 426. 5 ad n. 8112, 12. 

a in labro amphorae [Paperiani apud Gre- 

goruttium]. 
h in labro amphorae Concordiae rep. [Por- 

togruari in museo]. 

APICI 

a Descripsimus Gregorattius et ego. 
b Bertolinius apud Fiorellium Not. d. Scavi 
1880 p. 426. 6 ad n. 8112, 26. in labro amphorae Aquileiae 
rep. [Aquileiae mus.] 

c • c /Jo k • c E L E k s 
Gregoruttius dedit. 

1 ad n. 8112, 35. amphora Aquileiae rep. [Pape- 
riani apud Gregoruttium]. 

T^ EBbll 

Gregoruttius dedit. , 

8 ad n. 8112, 43. 

o in ventre amphorae [Paperiani apud 

Gregoruttium]. 
b in ventre amphorae [Portogruari apud 

Muschiettos]. 
c in coUo amphorae ad Oderzum rep. [ib. 

in museo]. 
d in ventre amphorae [Ateste mus]. 
e in raargine amphorae Veronae rep. [ib. 

in museo]. 
f in collo amphorae [Bergorai in museo 

Vimercati Sozzi]. 

T • H • B litt. cavis 

a Descripsi. 

b Bertolinius apud Fiorellium Nol. d. Scavi 
1878 p. 54. 

c Pantano apud Fiorellium Not. d. Scavi 1883 
p. 196. 

d Pietrogrande misit et edidit apud Fiorel- 
lium Not. d. Scavi 1885 p. 8 legens sic: | H • B . 

e Cipolla apud Fiorellium Not. d. Scavi 1881 
p. 12. In ventre legitur litteris stilo script.: 
II ISP « XV . 

/■ Viraeroati Sozzi la Figulina (Bergomi 1877) 
p. 25 l'gens F • H • B . <» ad n. 8112, 49. in coUo amphorac [Bergoini 
in museo Vimercati-Sozzi]. 

C • HOS • D M 

Vimercati-Sozzi la Figulina p. 25. INSTRVMENTVM DOMESTICVM 157 AMPHOEAE 1099, 10 ad 8112, 51. 

a. b. c in labris amphorarum Aquilciae 

rep. [Paperiani apud Gregoruttiuin]. 
d in labro amphorae Concordiae rep. [Por- 

togrnari apud heredes Fabris]. 

a L- iviJ pifi 

b IVN PATN 

c ivrJ-PAJ 

d VN PiTiN 

a Descripsimns ego et Gregorattius. 

b Descripsi. Gregoruttius excepit sic : IVN • 
PA'feN . 

c Gregoruttius misit. 

(/ Bertolinius apud Fiorellium Not. d. Scavi 
1878 p. 54. 

11 ad n. 8112, 53. in collo amphorarum duarum 
Aquileiae rep. [Paperiani apud Gregorut- 
tium]. AEK HER Gregornttius dedit. Prima littera fuit for- 
tasse A . 

12 ad n. 8112, 69. in labio amphorae Aquileiae 

rep. [Paperiani apud Gregoruttium]. 

P • Qj SCAPV. • F 

Gregornttius dedit. 

13 ad D. 8812, 79. in labro amphorae Aquileiae 

rep. [Paperiani apnd Gregoruttium]. TA- Gregoruttius dedit. 14 ad n. 8112,85. in labro amphorae Aqnileiae 
rep. [Paperiani apud Gregornttiuni]. 17 in coUo amphorae [Ateste mus.]. 

A' p • A 
Pietrogrande [scrizioni Romane n. 164. 

18 amphora Concordiae rep. 

I • A • 4/ 

Bertolinius apud Fiorellium Ifot. d. Scavi 1880 
p. 427. 

19 amphora Comi rep. 

ACICIA 

Borelli Riv. Arch. Com. 21 (1882) p. 17. 

20 in labro amphorae Aquileiae rep. [Paperiani 

apud Gregoruttium]. 

ADEL 

Descripsimns Gregoruttius et ego. 

21 in ansa amphorae Aquileiae rep. [Paperiani 

apud Gregoruttiura]. 

o ^ o Po 

Gregoruttius dedit. 

22 in collo amphorae Aquileiae rep. 

AFRI 

Gregoruttius dedit. 

23 in ansa amphorae Aquileiae rep. [Paperiani 

apud Gregoruttiam]. 

J A L B I M/ inverse scr. 

Gregoruttius dedit. 24 iu labris amphorarum. 

a [Paperiani apud Gregoruttium]. 
b [FiuraiooUi apud Delnerium]. I VARI PACC 

Gregoruttins dedit. 15 ad n. 8112, 99. Teste Alessio fuit luccrna. 

IG ad n. 8112, 139. In labro araphorae Aquileiao 
rep. [Paperiani apud Gregoruttium]. 

C • ACksi 

Descripsimus Gregoruttiu.-5 et ego. a A-EX 
b ALEX 

a Descripjimus Gregornttius et ego. 
b Gregoruttins misit. 
Cf. n. 8112, 129. 

25 iii labro amphorae Aquileiae rep. [Paperiani 
apud Gregoruttium]. 

C • ALVISI 

Grejroruttins dedit. AMPHORAE 158 INSTRVMENTVM DOMESTICVM 1099, 26 in labro amphorae Aquileiae rep. 
[Paperiani apud Gregoruttium]. 

T • ALVISI 

Gregoruttius dedit. 

27 a in labro amphorae [Paperiani apud Grego- 

ruttium]. 
b duob. ex. rep. Ateste alla Palazzina. 
c Bergomi rep. [ib. apud luliam Marenzi]. 

a AP PVLCRI 

a Descripsi. 

b Pietrogrande misit et edidit apud Fiorcl- 
lium Not. d. Scavi 1885 p. 8 legens .sic ; p pvlcri . 

c Mantovani Not. Arch. Dergomasclw (Ber- 
gumi 1881) p. 16 sic: ap pvlchri . 

28 in amphorae fragmento Concordiae rep. 

/e p M 

Bertolinius apud Piorellium Nol. d. Scavi 1880 
p. 426. 

2V) in collo amphorae Aquileiae rep. [Paperiani 
apud Gregoruttiura]. 

ARCHEL 

Descripsimus Gregoruttius et ego. 

30 in ansa amphorae Aquileiae rep. [Paperiani 

apud Gregoruttium]. 

f C- ASIN BAS j 
( ONESI PIOE j 

Descripsimus ego et Gregoruttius. 
2 HOF Greg. 

31 in collo amphorae Aquileiae rep. [Paperiani 

apud Gregoruttium]. AT Gregoruttius dedit. 32 amphora Concordiae rep. 

M • AT . . . LI litt. promin. in orbem 

Bertolinius apud Fiorellium Nol. d. Scavi 
1880 p. 427. 33 in labro amphoiae [Paperiani apud Gregorut- 

tium]. 

sca: v^ • AFiDi 

Descripsimus Gregoruttius et ego. affidii 
ego crrore opinor. 

34 in labro araphorae Aquileiae rep. [Paperiani 

apud Gregoruttium]. 

a/ • p^b 
Gregoruttius dedit. 

35 a. in labris ampliorarum duarum [Paperiani 

apud Gregoruttium]. 

a ca"En 
b caEn I 
a. b Gregoruttius misit. 36 in collo amphorae Aquileiae rep. [Paperiani 

apud Gregoruttium]. 

C • /S^ ON 

Gregoruttius dedit. 

37 u. b. c in lubris aiuphorarum Aquileiae rep. 

a [Aquileiae apud Hentschel]. 
b [Fiumicelli apud Delnerium]. 
c [Paperiani apud Gregoruttium]. 

a B A c-i I 

b B ACms 

C B ACH I S 

a. b Gregoruttius dedit. 

c Descripsiraus Gregoruttius et ego. 

38 araphora Aquileiae rep. [Paperiani apud Gre- 

goruttium]. 

X BASSll 
RVFI -C^ 

Gregoruttius dedit. 

3D in coUo ainphorae Patavii rep. in araphitheatro 
[ibid. in museo]. 

p • C • L 

Contuli. Busato apud Tolomei la Cappella 
degli Scrovigni (Patavii 1881) p. 67; Ghirardiuius 
apud Fiorellium Not, d. Scavi 1881 p. 240. INSTRVMENTVM DOMESTICVM 159 AMPHORAE i099, 40 in ventre ollae [Paperiani apud Qre- 
goruttiuin]. 

M/ • c A- I D 

Oregorottias misit. 

41 in ansa ainphorae Aquileiae rep. [Paperiani 

apud Gregoruttium]. 

L • CASVCl 

Gregoruttius dedit. 

42 a. b in labro amphorarum Aquileiae rep. [Pape- 

riani apud Gregoruttium]. 

a C II L II R 
b CELER 

Gregoruttius dedit. 

43 in collo amphorae Patavii in amphitheatro rep. 

[ib. in museo]. 

c) ;ER-IALIS 

) ' 

Contuli. Busato apud Tolomei Cappella degli 
Scrovigni p. 60 (inde Nol. d. Scavi 1881 p. 240). 

44 in ansa araphorae Aquileiae rep. [Paperiani 

apud Grcgoruttium]. 

A- CISIO 

Gregoruttius dedit. 

45 in labro amphorae Aquileiae rep. [Paperiani 

apud Gregoruttiura]. 

CONIPVS 

Gregoruttius dedit. 

46 in labro amphorae Aquileiae rep. [Paperiani 

apud Gregoruttium]. 

COS+N 

Gregoruttius dedit. 

47 in coUo amphorae rep. Patavii in amphitheatro 

Romano [ib. in museo]. 

L c o £ s I A / 

/ COR^ELIO 

Contuli. Busato apud Tolomei la Cappella 
degli Scrovigni p. 57; Ghirardinius apud Fiorel- 
lium Nol. d. Scavi 1881 p. 240. 48 amphora rep. Romprezzani ad Calvatone [Me- 

diolp.nii apud Anconam]. 

CORNELI 
SVCES5I 

Contuli. Poggi Giormle Ligusticol8S2 p.314. 

49 in coUo amphorae Aquileiae rep. [Paperiani 

apud Gregoruttinm]. 

CREOPY 

Gregoruttius dcdit. 

50 in labro amphorae [Paperiani apud Gregorut- 

tium]. 

cks 
Gregoruttius misit; cf. 8112, 9. 

51 a. b in labro amphorarum Aquileiae rep. 

[Paperiani apud Gregoruttium]. 
c in ansa amphorae [Bergomi apud Viraercati 
Sozzi]. 

a CRISPIN 
b CRISPINI 

c A cksth 

a. b Gregoruttius dedit. 

c Vimercati Sozzi la Figulina p. 25. 

52 in labro amphorae Aquileiae rep. [Paperiani 

apud Gregoruttium]. 

DEIMI 

Gregoruttius dedit. 

53 amphora Aquileiae rep. [Monasteri apud Rit- 

terum]. 

DELICA 

Gregoruttius dedit. 54 in ansa amphorae [Paperiani apud Gregorut- 

tium]. 

DEM 

Gregoruttius misit. 

55 araphora [Paperiani apud Gregoruttium]. 

c-bb 
Descripsi. AMPHORAE 160 INSTRVMRNTVM DOMESTICVM lOV?, 56 a in collo amphorae Aquileiae rep. 

[Paperiani apud Gregoruttium]. 

b in labro amphorae Concordiae rep. 

[Portogruari apud Bertolinium]. 

a. b DIOCARES HOS 

a Descripsimus Gregoruttius et ego. 
b Contuli. Bertolinius apud Fiorellium NoL 
d. Scavi 1880 p. 427. 

57 a amphora Aquileiae rep. [ib. apud Hentschel]. 
b in coUo amphorae rep. Ateste in regione alla 

Salule. 

a DIONIS OB 
b DIONIS 

a Gregoruttius dedit. 

b Pietrogrande misit et edidit apud Fiorel- 
lium Not. d. Scavi 1885 p. 8. 

58 in labro amphorae Aquileiae rep. [Paperiani 

apud Gregoruttium]. (dom Gregoruttius dedit. 59 in ima pelvi Concordiae rep. [Portogruari apud 

Bertolinium]. 

/N/i<^NI 

domitiaes 
lvcillaes 

Contuli. Bertolinius apud Fiorellium Not. d. 
Scavi 1880 p. 434. 

60 in margine amphorae Veronae rep. [ib. in 

museo]. 

D NMFHI SBI Cipolla apud Fiorellium Not. d. Scavi 1881 p. 12. 61 in ventre amphorarum duarum Patavii in am- 
phitheatro rep. [ib. in museo]. 

EFLH 

Busato apud Toloraei la Cappella degli Scro- 
vigni p. 67; Ghirardinius apud Fiorellium Not. 
d. Scavi 1881 p. 240. 62 o in labro amphorae Concordiae rep. 

b in collo amphorae Villadose rep. [Rovigi 
acad. Concordium]. 

a LBfaiEri CL M. 

b CLARI-EBID 

a Bertolinius apud Fiorellium Not. d. Scavi 
1878 p. 288. 
b Descripsi. 

63 a in labro ainphorae Aquileiae rep. [Paperiani 

apud Gregoruttium]. 
b in collo arnphorae Ateste rep. in coemeterio. 

a PRIMV EBb • F 
b PRIMV- EBblENI 

a Gregoruttius dedit. 

b Pietrogrande misit et edidit apud Fiorel- 
lium Not. d. Scavi 1885 p. 9. 

64 amphora Aquileiae rep. 

I EPI ' inverse scriptam Gregoruttius dedit. 65 araphora Aquilciae rep. [antea apud Zandona- 
tium, nunc Tergeste in museo]. EPMOQ 
ENOYC Gregoruttius dedit. 66 in labro araphorae Aquileiae rep. [Paperianl 
apud Gregoruttium]. EVCHAR 

Gregoruttius dedit. 67 in labro amphorae [Aquileiae in musco]. 

EVNV/ 

Descripsi. 

68 amphora [Aquileiae in museo]. C • F • Q Descripsi. INSTRYMENTVM DOMESTICVM 161 AMPHORAE fl099, 69 in collo amphorae Aquileiae rep. 
[Paperiani apad Gregorattium]. 

FALLI 

Descripsimus Gregoruttius et ego. 

7p a in labro atnphorae Aquileiae rep. [Paperiani 
apud GregoruttiuraJ. 
b Concordiae rep. 

a FEX • PE 

b FELIX 

a Gregoruttius dedit. 

b Contuli. Bertolinius apad Fiorelliam Nol. 
d. Scavi 1880 p. 427. 

71 in collo amphorarum trium Patavii rep. in 

amphitheatro [ibid. in museo]. 

FELICIO 

Busato apad Tolomei Cappdla degli Scrovigni 
p. 59 ; Ghirardinius apud Fiorellium Not. d. Scav>. 
1881 p. 240. 

72 pelvis Concordiae rep. 

a • INII F I RM 

Bertolinius apud Fiorellium Nol. d. Scavi 
1880 p. 435. 

73 in labro amphorae rep. Concordiae [Porto- 

gruari in museo]. 

FVFIAE 

Contuli. Bertolinius apud Fiorellium Not. d. 
Scavi 1880 p. 427. 74 in collo amphorae [Paperiani apud Gregorut- 

tiura]. 

P Q T litt. cavis 
Descripsimus Gregoruttius et ego. 

75 in pelvibus duabas. Concordiae rep. 

Q_ H F 

Bertolinius apud B^ovelliura Not. d. Scioi 
1880 p. 4-34. 

76 a in ventre amphorae Aquil iae rep. [Pape- 

riani apud Gregoruttium]. 
b in collo amphorae Concordiae rep. 

T • H • P litt. cavis 

a Descripsimus Gregoruttius et ego. 
b Bertolinius apud Fiorellium Nol. d. Scavi 
1880 p. 428. 

Vide ne sit n. 8112, 43. 77 in collo amphorae [Ateste raas.] 

L • HEOLAI 

Pietrogrande/*crt3tont Romane n. 159. Habent 
Furlanetto lap. Est. p. 150; Riccoboni Mnseo di 
Este illuslralo II p. 54. 

78 in coUo aniphorae Aquileiae rep. [Paperiani 

apud Gregoruttium]. 

HER 

Greororuttius dedit. 79 in collo amphorae [Monasteri apud Eitter]. 

S • I • O litt. cavis 

Gregoruttius misit. 

80 in coUo amphorae Aquileiae rep. [Paperiani 

apad Gregoruttium]. INCA^ RV. Descripsi. 81 in collo amphorae Concordiae rep. 
Cl NR 
I • IVLI 

Bertolinius apud Fiorellium Nut. d. Scavi 1880 p. 427. 82 in veitre ampborae Concordiae rep. [Porto- 

gruari apud Bertolinium]. 

3AR 

Bertoliiiius apuJ Fiorellium Not. d. Scavi 
1880 p. 427. Cf. 8112, 50. 

83 amphora ConcorJiao rep. [Portogru*ri apud 

Bertolinium]. 

SEX- IVLII 

AEQVANI litt. cavis 

LAVTI 

Contuli. Bertolinius apud Fiorellium Not. d. 
Scavi 1880 p. 427. 21 AMPHORAE 162 INSTEVMENTVM DOMESTICVM 1077, 84 in labro amphorae rep. ad Ateste in 
regione la Palazzina [ib. mus.] 

KAN -ysici 

Pietrogrande misit. 

65 amphora rep. iu vico Fornovo WAdda in agro 
Bergomati [Bergomi apud Bononium]. 

LJffi 

Fiorellius ad ectj^pum Not. d. Scavi 1883 
p. 193. Mantovanius Nul. Arch. Bcrgom. 1884 

L J? 

p. 107 legens sic: 

86 in labro amphorae [Paperiaui apud Gregorut- 

tium]. 

c • l;eca 

Gregoruttius vahit. 

87 in labro amphorae Aquileiae rep. [Paperiani 

apud Gregoruttium]. I lA E K ] I N I A i 
Gregoruttius dedit. a. b. c in l.ilris amphorarum Aquileiae rep. 

[Papeviani apud Gregoruttium]. 
d. e litteris evanidis. In collo amphorarum 

Patcivii in amphitheatro rep. [ ib. in 

rausco]. 

a c • A-K • B AS s C- BLK FELIX C • L iE K • B A 8 F E L X S: r| 
d c ' LMK ' bJii — feLx»sr 

e C • L «B .S R 

a. b. c Gregoruttius dedit. (cfr. n. 8112, 52). 

d- e Contuli. Busato apud Tolomei la Cap- 
pdla degli Scrovigni p. 60, 61 (inde Ghirardinius 
apud Fiorellium Not. d. Scivi 1881 p. 240, 41). 

89 in labro amphorae [Paperiani apud Gregorut- 
tium]. 

|C' itK| |car| 
Grejjoruttius misit. 90 in labro amphorae Aquileiae rep. [Paperiani 
apud Gregoruttium]. LAE HO M Descripsimus Gregoruttins et ego. 

91 in coUo amphorae. Patavii in amphitheatro 

rep. [ib. in museo]. 

C • ^ B - IS AR 

Contuli. Busato apud Toloraei la Cappella 
degli Scrovigni p. 60 (inde Ghirardinius apud Fio- 
rellium Not. d. Scavi 1881 p. 240). 

92 in collo araphorarum duarum. Patavii rep. in 

amphitheatro [ibid. in museo]. 

C' LS: B-PIERi 

Contuli. Bn?ato apud Tolomei la CappeUa 
degli Scrovigni p. 61 (inde Ghirardinius apud Fio- 
rellium Nol. d. Scavi 1881 p. 240). 

93 in labro amphorae Aquileiae rep. [Paperi*ii 

apud Gregoruttium]. C • L^K • BAS SPERATVS Gregoruttius dedit. 94 a in ansa amphorae [Aquileiae apud Hugonet]. 
b in collo amphorae Aquileiae rep. [Paperiani 

apud Gregoruttium]. 

a 'LICCA 
b L ICCAE 

Gregoruttius dedit. 

95 in ansa amphorae [Paperiani apud Gregorut- 

tium]. 

LICINVS 

Descripsimus Gregoruttius et ego. 

96 in olla e creta al Taurinura rep. [rauseo desti- 

nata]. 

Q_M R 

V. Promls apud Fiorcl ium Nut. d. Scavi 1882 
p. 338 et in act. soc. arch. Taur. 4 (1883) p. 254. INSTRVilENTVM DOMESTICVM 163 AMPHORAE 1099, 97 olla e crcta ad Taarinum rep. [Tau- 
rinensi niuseo destinataj. 

Q_JVl R 

V. Promis apudFlorellium Not. d. Scavi 1882 
p. 338 et in act. soc. arch. Taur. 4 (1883) p. 254. 

98 in ventre amphorae Aquileiae rcp. [Paperiani 

apud Gregoruttiuii)]. 

C MFLAT 

Gregoruttius dedit. 

99 in ventre araphorae. Concordiae rep. 

MINIC 

Bertolinius apud Fiurellium Not. d. Scavi 
1882 p. 428. 

100 in ansa amphorae Aquileiae rep. [Paperiani 

apud Gregoruttium]. 

MM/ S A E 

Gregoruttius dedit. 

101 in collo amphorae Aquileiae rep. [Paperiani 

apud Gregoruttium]. NEL OPTN Gregoruttius dedit. 102 a amphora [Monasteri apud Ritter], 

b. d in labro amphorae Aquileiae rep. [Pape- 

riani apud Gregoruttium]. 
c in collo amphorae bis impressura Aquileiae 

rep. [Tertii apud Miloc]. 

a NICAS 

b . NICIS X 

C HICI 

d HIC inverse scr. 

a. b. c. d Gregoruttius dedit. In ventre b litt. 
stilo exaratis : -^ x 1 1 1 . 

103 in labro amphorae [Paperiani apud Gregorut- 

tium]. 'MICI tsISONI Gregoruttius niisit. 101 amphoia Cuucordiae rop. 
CL'NInI 

SECVN 

Contuli. Bcrtolinius apud Fiorellium Not. d. 
Scavi 1880 p. 427. 

105 in collo amphorae. Concordiue rep. [Porto- 
gruari apud Mo-schiettium]. A • OC • A I Bertolinius apud Fiorellium Not. d. Scavi 
1878 p. 54. 

106 in labro amphorae Aquileiae rep. [Paperiani 

apud Gregoruttium]. 

C-OIO 

Gregoruttius dedit. 

107 in ansa amphorae Aquileiaa rep. [Papcriani 

apud Gregoruttium]. OLYNT Descripsi. 108 in ansa arnphorae Concordiae rep. 

OPPVSF 

Bertolinius apud Fiorelliura Nol. d. Scavi 
1880 p. 427 sq. 'Fortasse optvs' Bert. 

109 ii labro araphorae Concordiae rep. 

C- P -M 

Bertolinius apud FioroUiura Not. d. Scavi 
1880 p. 427. 

110 in ima amphora [Paperiani apud Gregorut- 

tium]. 

s • «I ■ 3 Gregyruttius misit. 111 in collo ollae Aponi rep. [Patavii in museo]. 

c PA • C 
Coutuli. Busato Aponus p. 121. 

112 iu labro amphorao Aquileiae rep. [Paperiani 

apud Gregoruttium]. 

PERE^r 
Gregoruttius dedit. Fuit fortasse pere^I . AMPHOEAE 164 INSTRVMENTVM DOMESTICVM lOW, 113 In collo amphorae Aquileiae rep. 
[Paperiani apud Grpgoruttium]. 

PHALI 

Descripsiraus Gregoruttius et ego. 

114 in coUo amphorae Aquileiae rep. [Paperiani 

apud Gregoruttium]. 

pisa/ 
Gregoruttius dedit. 

115 in collo amphorae ad Ateste rep. 

A- E- A 

Prosdocimi apud Fiorellium Not. d. Scavi 
IS^T p. 197. 

116 in labro amphorae Aquileiae rep. [Paperiani 

apud Gregoruttium]. 122 in coUo amphorae [Paperiani apud Grego- 
ruttiuml. [ p R Im I q E w I I |si////// 
Gregoruttius dedit. in in ventre amphorae [Paperiani apud Grego- 
ruttium]. 

k • PRISC litt. cavis 

Descripsi. Gregoruttius misit. 

Cf. 8110, 90. Q. Grani Prisci et 8112, 67. 118 pelvis Concordiae rep. 

LVR 
PROCVL / Vidi.. Bertolinius apud Fiorellium Not. d. 
Scavi 1882 p. 429. 

119 in collo amphorae [Paperiani apud Grego- 

ruttium]. 

Gregoruttius misit. 

120 amphora ad Este rep. in regione Palazzina 

[ib. mus.]. 

Q_V 

Pietrogrande misit. 

121 in coUo amphorae Este rep. nei fondi del 

Serraglio. 

RAP 

Pietrogrande misit. (RAS| I ACERd[ 

Gregoruttius misit. 123 amphora [Fiumicelli apud Delnerium]. 

SACH 

Gregoruttius misit. 

124 amphora [Vadis Sabatis apud Queirolo]. 

Poggi Giornale Ligustico 1877 p. 463. 

125 in collo amphorae Aponi rep. 

S- L • A- X 
Busato Aponus p. 115 de lectione dubitaus. 

126 in labro amphorae Aquileiae rep. fPaperiani 

apud Gregoruttium]. 

S .L. E . I 
Gregoruttius dedit. 

127 in labro amphorae. Concordiae rep. [Porto- 

gruari apud Bertolinium]. 

t S A3 I N A 

Contuli. Bertolinius apud Fiorellium Not. d. 
Scavi 1880 p. 428. 

128 in labro araphorae [Paperiani apud Grego- 

ruttium]. 

SABDIO 

Descripsimus Gregoruttiiis et ego. 

129 a amphorae nonnullae ad Aquileiara rep. 

b in nonnullis amphorarum fragmentis Me- 
diolauii rep. 

a 2A V 

b S A I N litt. stilo scr. 

a Maionica Arch. Epigr. Mitth. 5 ( 1881 ) 
p. 124. 

b Garovaglio apud Fiorellium Not. d. Scavi 
1880 p. 204. INSTRVMENTVM DOMESTICVM 165 AMPHOEAE f •11, 130 in ventre amphorae [Paperiani apud 
Gregoruttium]. 

SAEP/ litt. cayis 

Gregoruttius misit; cf. n. 8112, 74. 
131 araphora [Fiumicelli apud Delnerium]. SAEP HE Gre^oruttius misit. 132 in coUo amphorae Aquileiae rep. [Paperiani 

apud Gregoruttium]. 

SARAPI 

Descripsimus Gregornttius et ego. 

133 in labro amphorae [Paperiani apud Grego- 

ruttiumj. 

JW- SC/E 

Gregoruttius raisit. 

134 amphora Concordiae rep. 

SCALINV.V. 

Bertolinius apud Fiorellium Not. d. Scavi 
18S0 p. 428. 

135 in labro ampborae Concordiae rep. 

M^ S E B I N N I 

Bertolinius apud Fiorellium Nol. d. Scavi 
1880 p. 428 de lectione dubitans. 

136 in ansa ampborae Aquileiae rep. [Paperiani 

apud Gregoruttiuni]. 

SOSIB 

Gregoruttius dedit. 

137 in labro amphorae Aquileiae rep. [Paperiani 

apud Gregoruttium]. 

SPER 

Gregoruttius dedit. 

138 in utraque ansa amphorae Aquileiae rep, [fuit 

Tertii apud Miloc]. 

STATIVS 

Gregoruttius dedit. 139 in labro amphorae Aquilei.ie rep. [Paperiani 

apud Gregoruttium]. 

SVTOR 

Gregoruttius dcdit. 

140 in manubrio amphorae [Ateste mus.] 

s R 1 NI^ • N C€ 

Pietrogrande Iscrizioni Romane n. 163. 

141 iu labro araphorae [Paperiani apud Grego- 

ruttium]. 

q-T -L 

Gregoruttius misit. 

142 pelvis Concordiae rcp. 

C • TAPPi 
SVCCESS 

Vidi. Bertolinius apud Fiorelliam Not. d. 
Scavi 1880 p. 435. 

143 in utraque parte manubrii amphorae Aqui- 

leiae rep. [Fiumicelli apud Delnerium]. 

TEVPILVS 

Descripsimus Gregoruttius et ego. a Gregor. 

144 in labro amphorae Concordiae rep. 

T • A^DE • >Rq 

Contuli. Bertolinius apud Fiorellium Not. d. 
Scavi 1880 p. 428. 

145 in labro amphorae Aquileiae rep. [Paperiani 

apud Grcgoruttium et Monasteri apud 
Eitter]. 

O^A*T 

Descripsimus Gregoruttius et ego. Gregor. 
legit o^Aii uon recte opinor. 

146 in labro amphorae Aquileiae rep. [Paperiani 

apud Gregoruttium]. 

TREBA 

Descripsimus Greguruttius et ego. AMPHORAE 166 INSTRVMENTVM DOMESTICVM lO??, 147 in labro amphorao Aquileiae rep. [fuit 
Tertii apud Miloc]. 

TRVS 

Gregoruttiiis dedit. 

148 pelvis CoDcordiae rep. 

L • V • MAR 

Bertolinius apud Fioielliuin Not. d. Scavi 
1880 p. 435. 

149 in collo umphorae Este rep. [ib. in museo]. 

^ESX^HIL 

Pietrogrando misit mihi et edidit apud Fio- 
rellium Not. d. Scavi 1885 p. 9. 

150 in labro amphorae Aquileiae rep. [Paperiani 

apud Gregoruttium]. 

T • "VETI • M.Cfe. 

Gregoruttius dedit. 

151 in labro amphorae Aquiloiae rep. [Paperiani 

apud Gregoruttium]. 

C '\fi-2PFD I 
Gregoruttius dedit. 

152 in labro amphorao Aquileiae rep. [Paperiani 

apud Gregoruttium]. 

VIAT 

Gregoruttius dedit. 

153 in labro amphorae Aquileiae rep. [Paperiani 

apud Gregoruttium]. 

VIBI 

Gregoruttius dedit. 

154 in collo amphorae Concordiae rep. 

C • /POI 

Bertolinius apud Fiorellium Not. d. Scavi 
1880 p. 428. 

15-5 in amphorae operculo Concordiae rep. 

in circuitu: 

APN •L':^ L 

Bertolinius apud Fiorellium Nol. d. Scavi 
1882 p. 428. 156 in amphorae operculo [Paperiani apuJ Gre- 

goruttium]. 

/dac • O 
Gregoruttius dedit. 

157 in amphorae operculo [Paperiani apud Gre- 

goruttium]. 

IVCVNDI litt. cavis in circuitu 

Gregoruttius descripsit. 

158 in operculo amphorae [Paperiani apud Gre- 

gortittium]. 

• SEX • OCT 

Gregoruttius doscripsit. 

159 in amphorae oporculo [Paperiani apul Gre- 

goruttium]. PH Descripsi. 160 in operculo amphorae [Paperiani apud Gre- 

goruttium] 

PHILESPOTVS in circuitn 

Gregoruttius descripsit. 

161 in operculo amphorae [Aquileiae ia musoo 

curiae]. 

MVALS' TVPLACIDVS 

Maionica Arch. Epigr. Milth. 6 (1882) p. 87. 

162 in amphorae operculo [Paperiani apud Gre- 

goruttium]. 

PAE^/ 

/ Gregoruttius descripsit. 163 in operculo amphorae [Paperiani apud Gre- 
goruttium]. 

M THEO inverse scr. Gregoruttius descripsit. 164 in operculo amphorae [Paperiini apud Gro- 
goruttium]. 

H r 

. V Gregoruttius descripsit. INSTRVMENTVM DOMESTICVM 167 AMPHORAE. CRETACEA PERFORATA 1099, 165 in opercalo amphorae [Paperiani 
apod Grpgoruttium]. 

C o 

o, ^ 
Gregoruttius descripsit. 

166 in operculo amphorae [Paperiani apnd Gre- 
goruttioin]. 

■w Gregoruttius descripsit. 

167 in operculo amphcirae [Paperiani apud Gre- 
goruttium]. 

O ^ 

T ' ^ 
A V 

Gregoruttius descripsit. 168 in operculo amphorae [Papcrlani apnd Gre- 
goruttium]. 

S 
o ^ 

Gregoruttius dcscripsit. 169 in operculo amphorae [Paperiani apud Gre- 

goruttium]. 

Gregorottins descripsit. 

170 in operculo amphorae [Paperiani apnd Gre- 

goruttium]. 

. M . 

T » O 

• n • 

Grcgornttius descripsit. 

171 in operculo amphorae [Paperiani apud Gre- 

goruttiara'. 

P A 
X 

Gregoruttius descripsit. 

172 in operculo amphorae [Paperiani apud Gre- 

goruttiuni]. 

V 
2 • X 

Gregoruttius descripsit. 

173 in operculo amphorae [Paperiani apud Gre- 

goruttium]. 

•n 

V 

Gregoruttius Jescripiit. 1078, 1 ad n. 8113, 16. Alteium exemplum 
Ateste adservatum mihi vi.^um Ritschelii 
lcctionem confirmat. Praehet delineatum 
Pietrogrande Iscrizioni Homane n. 189. 

2 [Portogruari apud Fahris]. 

^D + L • F • s 

Berlolinius apiid Fiorellium Nui. d. Scavi 
1878 p. 55. 

3 rep. ai campi neii di Cles. 

ۥۥ c 

EdiJit Giovanelli in eihem. Zcihchrifl drs 
Feriimndeum 1828 p. 61. Cretacea perforata (p. 986). 

4 rep. ai Marani di Ala [Tridenti in museo]. CASINI 
in latere stilo scr. X 

Orsi .irch. Epigr. MiUh. 5 (1881) p. 112. 

5 a Arci rep. [ib. apud Segalla]. 
b [TriJenti in museo]. 

rt CASTI 
b CASTI 

a Orsi Arch. EiAgr. Millh. 5 (1881) p. 116. 
h Descripsi; in luteribus litteris stilo esaratis 
r; X CRETACEA PEEFORATA. LVCERNAE 168 INSTRVMENTVM DOMESTICVM 1098, 6 Arci rep. [Rovereti in museo]. 

cos/// 
Orsi Arch. Trcnt. 2 (1883) p. 261. 

7 Baldaria rep. (pars est vici Cologna veneta). 

q'H'B 

CipoUa apud Fiorellium NoL d. Scavi 1884 
p. 233. 

8 Arci rep. [Kovereti in rauseo]. 

I SCABALI 

Orsi Arch. Trent. 2 (1883) p. 261. 9 a Arci rep. [Rovereti in museo]. 

b [Pomaroli apud presbyterura quendara]. a TRi b T • re| 

a Orsi Arch. Trenl. 2 (1883) p. 262. 
b Orsi descripsit et misit. 10 in latercnlo perforato Arci rep. [Rovereti in 
museo]. 

I < A 

Orsi Arch. Trent. 2 (1883) p. 262. 11 Sporminore rep. [Tridenti in museo]. Orsi Arch. Trent. 2 (1883) p. 270. cvs, Lucernae (p. 987). i099, 1 ad n. 8114, 4 rep. Morlongi. 

C- ANNEI 

Pietrogrande misit mihi et edidit apud Fio- 
rellium Nol. d. Scavi 1885 p. 58. 

2 ad n. 8114, 8. 

a [Paperiani apud Gregoruttium]. 
b rep. ad Molognum in agro Bergomati. 

a APOLAVSTI 
b APOLAVS 

a Descripsi. 

b Mantovanius BuU. d. Inst. 1878 p. 127 et 
apud Fiorellium NoL. d. Seavi 1878 p. 178; Lochis 
in ephem. eadem 1878 p. 113 legens apollonivs. 3 ad n. 8114, 10 rep. ad Ateste [ib. mus.]. APRIO 

F Pietrogrande misit mihi etedidit apud Fio- 
rellium Not. d. Scavi 1885 p. 33. 4 ad n. 8114, 16. 

a rep. ad Concordiam. 
b rep. Angerae. 

CAMPILI 

a Bertolinius apud Fiorellium Not. d. Scavi 
1884 p. 60. 

b Castiglioni apnd Fiorellium Nol. d. Scavi 
1879 p. 168; /?/w. Arch. Com. 1879 p. 33. 5 ad n. 8114, 18. [Monselice apud Piombin]. cAs Edidit Pietrogrande in eph. Romana Rassegnci Hdiana 15 Mai. 1884. INSTRVMENTVM DOMESTICVM 169 LVCERNAE tOIO, 6 aa n. 8114, 22. 
a. b Concordiae rep. 
c [Asoli apud Scomazzettiam]. 
d rep. ad Angeram. 

a CERIA 

ts 

b CERIAt 

C CERIAL 
«S 

d CERtALIS 

a. b Bertolinius apud Fiorellium Not. d. Scavi 
1880 p. 429. 

c Descripsi. 

d Garovaglio Riv. Arch. Com. 18 (1880) p. 22 
legens: ceralis . 

7 ad n. 8114, 23. 

a [Ateste in museo]. 

b rep. ad Ateste [ib. in museo]. 

c Crescentini rep. 

a ceriiTh I 

b CERI nR vs 

c c E R I Kfi V s 

F 

a Descripsi. Pietrogrande Iscrizionl Romane 
n. 170 et Rassegna Icaliana 15 Mai. 1884. 

b Vidi. Prosdocimi apud Fiorellium Nol. d. 
Scavi 1877 p. 195; Pietrogrande 1. s. c. 

c Dal Corno apud Fiorellium Not. d. Scavi 
1880 p. 166. 

8 ad n. 8114, 26. 

a [Bergomi in museo Vimercati-Sozzi]. 
b [Ventimigliae iu curia]. 

a c • CLO • svc 

b I CLO • svc 

a Vimercati Sozzi la figulina p. 12. 
b Descripsi. 

9 ad n. 8114, 28. 

a rep. in vico Fornovo di S. Giovanui. 
b rep. Palazraolo Vercellese [Taur. mns.]. 

a COMMVN I 

I 

b COA^VVN IS 

a Mantovanius Not. Arch. Berg. 1884 p. 81. 
b Fabrettius act soc. arch. Taur. 4 p. 292. 10 ad n. 8114, 80 rep. Oderzi in hortis Frcstini 

[Oderzi mus.]. 

CRESCE 

s 

R. Sopran Arte e Storia 4 (1885) p. 15 et 
p. 104. 

11 ad n. 8114, 35. Concordiae rep. in praedio 

Frattina. 

L'D p 

Bertolinius apud Fiorellium Nol. d. Scavi 
1880 p, 429. 

12 ad n. 8114, 37 rep. Oderzi. 

C DESSI 

Sopran Arte e Storia 4 (1885) p. 104. 

13 ad n. 8114, 39. [Paperiani apud Gregoruttium]. 

DONATI 

Descripsi. 

14 ad n. 8114, 44. [Nizzae in bibliotheca]. 

ERACLID 

Vidi. Blanc Epigr. d. Alp. Marit. n. 424. 

^ 

15 ad n. 8114,45. [Paperiani apud Gregoruttium]. 

EVCARPI 

Descripsi. 16 ad n. 8114, 46. 

a [Bergorai in museo Vimercati-Sozzi]. 
b Albintimili rep. [Ventimigliae in curia]. 

a. b L • FABRIC JWAS 

a Vimercati Sozzi la figulina p. 10. 
b Descripsi. Rossius apud Fiovellium Not. d. 
Scavi 1879 p. 255. 

17 ad n. 8114, 48. 

o rep. ad Concordiam. 

b rep. Ateste ad viam ferratam. 

a. b FAORC5 

a Bertolinius apuJ Fiorellium Nol. d. Scavi 
1884 p. 60. 

b Pietrogrande mi.^it mihi tt ediJit apud 
Ficrellium Not. d. Scavi 1885 p. 8. 22 LVCERNAE 170 INSTEVMENTVM DOMESTlO^-M 1099, 18 ad n. 8114, 49 rep. Garlasci. 

FESTI 

Fabrettius act. soc. areh. Taur. 4 p. 295. 
19 ad n. 8114,52. Albintimilii rep. 

FLORENT 

Blanc Ann. d. Alp. Marit. 8 (1882) p. 124 
(inde Fiorellius Not. d. Scavi 1883 p. 101). 20 ad n. 8114, 54. 

a Morlongi rep. [Ateste apud Nazarium]. 

6 [Ateste mus.]. 

c rep. in vico Fornovo di S- Giovanni 

[apud Adolf. Engel]. 
d rep. Palazzuolo Vercellese [Taur. mus.]. a 


FORTIS 
A 


b.d 


FORTIS 
F 


c 


FORTIS a Descripsi. Pietrogrande Rassegna Haliana 
15 Mai. 1884. 

b Pietrogrande hcrizioni Fiomane n. 173, 
et Rassegna Ualiana 15 Mai. 1884 v. 2 legens : i 

c Mantovanius Not. Arch. Berg. 1884 p. 85. 

d Fabrettius act. soc. arcb. Taur. 4 p. 293. 21 ad n. 8114, 55. 

a [Papeiiani apud Gregoruttium]. 

b Concordiae rep. [Portogruari apud Ber- 

tolinium]. 
c ad Brecciam rep. in agro Comensi [Comi 
in museo]. 

FRONTO 

a Dcscripsi. 

b Bertolinius apud Fiorellinm Not. d. Scavi 
1878 p. 56. 

c Vidi. Barellius Riv. Arch. Com. 13 (1878) 
p. 22. 22 ad n. 8114, 57. 

a rep. ad Concordiam. 

b rep. Asoli. 

c rep. Morlongi [Ateste apad Nazarium]. 

CLQ C 

a Bertolinius apud Fiorellium Nol. d. Scavi 
1884 p. 60 (cf. 1880 p. 429). 

b Bertolinius in ephem. eadem. 1881 p. 211. 

c Descripsi. Pietrogrande Rassegna Ilaliana 
15 Mai. 1884. 

23 ad n. 8114, 58. [Bergomi in museo Vimercati- 

Sozzi]. 

GABINIA 

Vimercati Sozzi li Figulina p. 10. 

24 ad n. 8114, 66. [Paperiani apud Gregoruttium]. 

I A N V A\ 
Descripsi. 

25 ad n. 8114, 67. 

a Coucordiae rep. [apud Bertolinium]. 

b ad Ateste rep. [ib. in museo]. 

c ad Viadunam rep. 

d ad Molognum rep. 

e [Bergomi in museo Vimercati-Sozzi]. 

f Angerae rep. 

g Casalini rep. [Novariae in museo soc. 

arch.]. 
h Confienze rep. [Novariac in museo soc. 

arch.]. 

lECIDI 

a Bertolinius apud Fiortdlium Nol. d- Scavi 
1878 p. 56. 

b Vidi. ProsJocimi apiid Fiorellium Not. d. 
Scavi 1877 p. 195; Pietrograndc Iscrizioni Ro- 
mane n. 174 et Rassegna Ilalianj, 15 Mai. 1884. 

c Parazzi apud Fiorellium Not. d. Scavi 1881 
p. 186. 

d Mantovanius apud Fiorellium Nol. d. Scavi 

1878 p. 178 et DuU. d. Inslit. 1878 p. 127 ; Lochis 
apud Fiorellium Not. d. Scavi 1878 p. 113. 

e Vimercati Sozzi /d figulim p. 17. 

f Castiglioni apud Fiorellium Not. d. Scavi 

1879 p. 168; Rio. Arch. Com. 1879 p. 33; Garo- 
vaglio Riv. Arch. Com. 18 (1880) p. 22 legt^ns 
iRqiDi . 

g. h Descripsi. INSTRVMENTVM DOMESTICVM 171 LVCERNAE 1099, 26 ad n. 8114, 79. 

a Concordiae rcp. in praedio Frattina. 
b Moiitcbellunae rep. [Tarvisii in museo]. 

L L C 

a Bertolinias apud Fiorelliura Not. d. Scavt 
1880 p. 429. 

b Ghirardinius apud Fiorellinm NoL d. Scavi 
1883 p. 111. 

27 ad n. 8112, 81 rep. in vico Mozzanica. 

LITOqENE 

Mantovanius Nul. Arch. Berg. 1884 p. 131. 28 ad n. 8114, 83. 

a Concordiae rep. 
b [Ate.ste in museo]. 

a Lvci 

F 

b LVCI 

a Bertolinius apod Fiorellium Not. d. Scavi 
1880 p. 429. 

b Descripsi. Pietrogrande Iscri^ioni Romane 
n. 178 et Rassegna Italiana 15 Mai. 1834. 29 ad u. 8114, 84. 

a Concordiae rep. in praedio Frattina. 
b Calvatune rep. 

c {Bergomi in mnsco Vimercati-Sozzi]. 
d Angerae rep. [Comi in museo]. LVPATI o Bertolinius apud Fiorellium Not. d. Scavi 1880 p. 430. 
b Zani apud Fiorellium NoL d. Scavi 1879 p. 130. 
c Vimercati-Sozzi la figulina p. 15. 
d Descripsi. 30 ad n. 8114, 85. 

a [Paperiani apud Gregoruttium]. 
b ad Ateste iep. [ib in museo]. 

a LVPVS 

b LVPI 

a Descripsi. 

b Vidi. Prosdocirai apud Fiorcllium Not. d. 
Scavi 1877 p. 193. 

31 ad n. 8114, 95. Rep. in agro vici Caprini Vero- 

nensis. 

OilYM 
PRO 

CipoUa apud Fiorelliura Not. d. Scavi 1883 
p. 223. 

32 ad n. 8114, 101. [Ventimigliae in curia]. 

C • OPPI • RES 
Descripsi. 33 ad n. 8114, 104. [Paperiani apud Gregorut- 

tium]. 

C P S F 
Descripsi. 

34 ad n. 8114, 105. Ligurni rep. [Varesi in museoj. 

SAS AVQV 

Descripsi. 

35 ad n. 8114, 106. Palazzuolo Vercellese rep. 

[Taur. mus.]. 

PASTOR 

© 
Fabrettius act. soc. arcli. Taur. 4 p. 293. 

36 ad n. 8114, 107. Rep. Angerae. 

PAVLINI 

Castiglioni apud Fiorellium Nol. d. Scavi 
1879 p. 168; Riv. Arch. Com. 1879 p. 33. 37 ad n. 8114, 112. [Paperiani apud Gregoruttium]. 

PROCLI 

Descripsi. LVCERNAE 172 INSTRVMENTVM DOMESTICVM 109», 38 ad n. 8114, 1?6. 
a [Utini in museo]. 
b Concordiae rep. [Portogruari apud Fa- 

bris]. 
c ad Ateste rep. [Ateste in museo]. 
d [Bergyrai in museo Vimercati-Sozzi]. 
e rep. in agro Novariensi [Novariae in 

niuseo]. 
f rep. ad Carrii [Taur. in museo]. 
g Albintimili rep. 
h [Nizzae in bibliotheca publica]. 
i. l rep. Palazzuolo Vercellese [Taur. mus.]. 
m rep. Crescentini [Taur. inus.]. 

STROBILI 

e. l STROBILI 
F 

a Desciipsi. 

b Bertolinius apud Fiorellium Not. d. Scavi 
1878 p. 56. 

c Vidi. Prosdocimi apud Fiorellium Not. d. 
Scavi 1877 p. 195 ; Pietrogrande Iscrizioni Ro- 
niane n. 184 et Hassegna Italiana 15 Mai. 1884. 

d Vimercati-Sozzi la figulina p. 9. 17. 

e Descripsi ; ego excepi eriore strobi | f . 

f Vidi. Fabretti act. soc. arch. Taur. 2 (1878) 
p. 246. 

g Kossius apud Fiorellium Not. d. Scavi 1884 
p. 95 (cf. 1876 p. 127). 

h Vidi. Blanc Epigr. d. Alp. Mar. n. 421. 

i. l. m Fabrettius act. soc. arch. Taur. 4 
p. 294. 39 ad n. 8114, 128. 

a rep. ad Ateste [ib. in museo]. 
b [Ateste mus.]. 
c Taurinis rep. 

a tanai 
s 

b. C TANAIS 

a Vidi. Prosdocimi apud Fiorellium Not. d. 
Scavi 1877 p. 195; Pietrogrande hcrizioni Ro- 
mane n. 185 et Rassegna Ualiana 15 Mai. 1884. 

b Pietrogrande I. c. 

c Fiorellius Not. d. Scavi 1882 p. 124. 

40 ad n. 8114, 129. 

a rep. ad Ateste [ib. mus.]. 

b rep. Palazzuolo Vercellese [Taur. mus.]. 

THALLI 

a Pietrogrande apud Fiorellium Not. d. Scavi 
1885 p. 33. 

b Fabrcttius act. soc. arch. Taur. 4 p. 294. 41 ad n. 8114, 130. [Adriae in museo curiae]. 
C • VIBI 

tibvr 

Contuli. Bocchius apud Fiorellium Not. d. 
Scavi 1879 p. 106. 42 ad n. 8114, 136. [Paperiani apud Gregorut- 

tium]. 

VIBIVS 
F 
Descripsi. 

43 ad n. 8114, 137. 

a ad montem Zaro ad Polam. 

b Oderzi rep. 

c ad Asolum rep. [apud Scoraazzettium]. 

d Albintimilii rep. 

a VIBIANA 
h. C. d VIBIANI 

a Schramm Genlral Commis. 1883 p. CXLVII. 

b Sopran Arle e Sioria 4 (1885) p. 104. 

c Vidi. Bertolinius apud Fiorellium Not. d. 
Scavi 1881 p. 211. 

d Rossius apud Fiorellium Nol. d. Scavi 1884 
p. 95. 44 ad n. 8114. 138. [Ventiraigliae in curia]. 

VIBVLE 
Desciipsi. 

45 ad n. 8114, 139. Litteris stilo circulo exaratis 

vidi Nizzae in bibliotheca allatam e villa 
Guilloteau. 

46 ad n. 8114, 141. 

a rep. ad Isola della Scala. 
b Ghemme rep. [Novariae in museo societ. 
arch.]. 

a. b vrsio a CipoUa apud Fiorellium Not. d. Scavi 1881 p. 42. b Descripsi. INSTRVMENTVM DOMESTICVM 173 LVCERNAE f 09S, 47 [Aqaileiae in masoo caiiaej. 

ADIWATE 
SODALES 

Maionica Arch. Epigr. Milth. 6 (1882) p. 87. 
Cf. vol. X n. 8053, 8.. 

48 a. c [Paperiani apud Gregoruttium]. 
b [Aquileiae in museo curiae]. a 


b 


C 


A N N V\ 


A N N V m 


ANNVM 


NOWJA FA/^ 


NO VVM 


NOV FA 


STVM FEL 


FAVSTVM 


FELIC 


I CEJA MI 


F E L I CEM 
HI 


M I h i 

a. G Descripsi. Maionica Arch. Epigr. Milth. 
3 (1879) p. 182. — 2 FA ego, vat Maion. 

b Maionica Arch. Epiyr. Millh. 6 (1882) p. 87. 49 [Ateste in museo]. ACRIS Descripsi. 50 rep. Castel Penede ad Nago. 

AFER 

S 
Orsi Arch. Epigr. Mitth. 5 (1881) p. 112. 

51 rep. aUa Zera ad Ca di David in agro Vero- 

nensi. 

AFRICANI CipoUa apud J^iorellium Not. d. Scavi \^%\ p. 81. 52 ConcorJiae rep. 

Bertolinius apud Fiorellium Nol. d. Scavi 
1880 p. 428 n. 18. 

53 Concordiae rep. in praedio Frattina. 

C ATILI VEST 

Bertolinius apud Fiorellium Nol. d. Scavi 
1880 p. 429. 54 rep. Veronae. A VI' I DI VS Cipolla apud Fiorelliam Nol. d. Scavi 1882 
p. 94; cf. 1881 p. 151. 

55 Litteris stilo inscriptis. Castelletto Tlciiio rep. 

[Novariae in museo societ. archj. 

AVCVS 
TIANI 

Descrip.si. 

56 a rep. Concordiae [apud Maschiettiuin]. 
b [Portogruari in museo]. 

a BAEBIANI 

b BAEBIA 

m 

a Bertoliuius apud Fiorellium Nol. d. Scavi 
1878 p. 55. 

b Descripsi. 

57 [Ateste apud Franceschetti]. 

c 

Pietrogrande misit mihi et edidit apud Fio- 
rellium Not. d. Scavi 1885 p. 8. 

58 a « lucernarepeita in curiaNaonis, vulgo Cor- 

denoni ». 
b rep. Oderzi [ib. mus.]. 

Q_-C- C 

a Fontanini Cod. Utin. f. 43. 

b Sopran Arle. e Sloria 4 (1885) p. 15. 

59 [Ateste in museo]. 

CAMVS 

Descripsi. Pietrogrande Iscrizioni Roniane 
n. 169 et Rassegna lialiana 15 Mai. 1884. 

60 Laude rep. [Placentiae apud Poggium]. 

'^^HA 

in ima parte 

CASSA 

Poggi Di un framm. epigr. d. mus. d. Lodi 
Lodi 1883. LVCERNAE 174 INSTRVMENTVM DOMESTICVM 1070, 61 [Paperiaiii apud Gregoruttium]. 

COMES 

Descripsi. 

62 rep. Laude [ Bergumi in mu&eo Vimercati- 

Soz?i]. 

CVRl 

Vimercati-Sozzi la figuUna p. 13. 

63 [Paperiani apud Gregoruttiuin]. 

CYPAE 
RI 

Descripsi. 

64 [Vadis advectam Genuam descripsit Poggius]. 

EDXATE 

Poggi Giornale Liguslico- 1877 p. 467. 

65 [Paperiani apud Gregoruttium]. 

H<IH 

I 23 
Descripsi. 

66 Albintimilii rep. apud rudera theatri Romani. 

ERACLIC,» 

i 
Contuli. Rossios apud Fiorelliura Not. d. Scavi 
1879 p. 255. 

67 [Cimiez antea, nunc Nizzae in bibliotheca]. 

EV 

Descripsi. Blanc Ann. d. Alp. Marit. 8 (1882) 
p. 122 legens e • v . 

68 rep. Morlongi [Este apud Nazarium]. 

EXORATI 

Pietrogrande apud Fiorellium Nol. d. Scavi 
1882 p. 101 et Rassegna Italiana 15. Mai. 1884. 

69 [Paperiani apud Gregoruttium]. 

C FADI 

Descripsi. (Cf. 8114, 47). 70 Concordiae rep. in praedio Frattina. 

FEL 
IX 

Bertolinius apud Fiorellium Not. d. Scavi 
1880 p. 429. 

71 [Paperiani apud Gregoruttium]. 

FELICIS 

Desciipsi. 

72 duobus exemplis S. Maria delle Slelle rep. 

FELIX : v\/IJ p.m 

Cipolla apul Fiorellium Nol. d. Scavi 1881 
p. 307. 

73 rep. Palazzuolo Vercellese [Taur. mus.]. 

FVFICI 

Fabrettias act. &oc. arch. Taur. 4 p. 294. 

74 Albintirailii rep. apud rudera amphitheatri 

Romani [Ventimigliae in curia]. 

CAVIANI 

Vidi. Zanei in eph. Corriere di S. Remo 
21 Oct. 1880. 

75 [Nizzae in bibliotheca]. 

CELLIA FOR 

Contuli. Blanc n. 426 tab. IV, 11. 

76 rep. Cerignani ad Viadanam. 

GRADI 

Parazzi apud Fioreliiura Not. d. Scavi 1881 
p. 184. 

77 a rep. Morlongi [Ateste apud Nazarium]. 

b rep. in vico Palazzuolo Vercellese [Taur. in 
rauseo]. 

a INVENTI 

b ^jvE^Ti 

a Vidi. Pietrogrande apud Fiorellium Nol. 
d. Scavi 1882 p. 101 et Rassegna Italiam 15 Mai. 
1884. 

b Descripsi. Fabrettius act. soc. arch. Taur. 
4 p. 293. INSTRYMENTVM DOMESTICVM 175 LVCERNAE 1099, 78 Concordiae rep. 
iiy\Af 

Bertolinius apud Fiorellium Not. d. Scavi 
1878 p. 56. 

79 [Ateste in rauseo]. 

IVCVNDI 

Descripsi. Pietrogrande fscrizioni [ioinane 
n. 175 et liassegna Italiana 15 Mai. 1884. 

80 rep. Morlongi in praodio Nazarii. 

IVLIVS 

Pietrogrande apud Fiorellium NoL d. Scavi 
1885 p. 33. 

Cfr. 8113, 71. 

81 [Aquileiae in museo curiae]. 

M- L'C 

q sic 

Maionica Arch. Epigr. MHth. 6 (1882) p. 87. 

82 Concordiae rep. in praedio Frattina. 

L- IC 
(!) 

Bertolinius apud Fiorellium Nol. d. Scavi 
1880 p. 429. 

83 [Nizzae in bibliotheca]. 

LVCI M 

Descripsi. Blanc Epigr. d. Alp. Marit. n. 428 
et Ann. d. Alp. Marit. 8 (1882) 122 legens lvcina. 

84 Pomponesci ad Viadanara rep. 

MARIANVS 

Parazzi apud Fiorellium Not. d. Scavi 1881 
p. 225. 

85 a [Atcste in rauseo]. 

b. c rep. Palazznolo Vercellese [Taur. mu«.]. 

a ^ENANDE 
F 

b 1VENA5ER 

C JVENAN3ER 

a Descripsi. Pietrogrande Iscrizioni Romane 
n. 179 et Rivista Jtaliana 15 Mai. 1834. 

b. c Fabrettius act. soc. arch. Taur. 4 p. 293. 86 [Nizzae in bibliotheca]. 

MOMI SOSI 
Contuli. Blanc n 427. 87 Tombae ad Veronam. M/ Cipolla apud Fiorellium Not. d. Scavi 1881 
p. 151. 88 Concordiae rep. OCLIVI Bertolinius apud Fiorellium Not. d. Scavi 
1882 p. 429. 

89 [Este in conlrada Saluto apud Roraano]. 

L • M • iLa • 

Pietrogrande misit raihi et edidit apud Fio- 
relliura Not. d. Scavi 1884 p. 268. 
L. Pet... mia{ri). 

90 ad Ateste rep. in praedio Trevisan [ib. in 

museo]. 

PRIMiqE^J 

Vidi. Prosdocimi apud Fiorellium Not. d. 
Scavi 1877 p. 195; Pietrogrande Iscrizioni Ro- 
mawe n. 182 et Rassegna Ilaliana 15 Mai. 1884. 

91 [Paperiani apaJ Gregoruttium]. 

PREPONS 
Descripsi. 

92 litteris stilo exaratis [Paperiani apud Grego- 

ruttium]. 

PVLCIIR 
Descripsi. 

93 a litteris stilo exaratis. Concordiae rep. 
b [Bcrgorai in rauseo Viraercati-Sozzi]. a 


PVLL 
AENI 


b 


PVLL 
AENI « Bertolinius apui Fiorelliuni Not. d. Scavi 
1880 p. 430 legens pvilJAeAi . 

b Vimercati-Sozzi la flgulina p. 14. 
Cf. C. X n. 8053, 168. LVCEENAE 176 INSTEVMENTVM DOMESTICVM 1099, 94 [Nizzae in bibliotheca]. 

RECIAS 

Vidi. Blanc n. 429. 

Vide ne sit eadem quae est in araphora 
8112, 115. 

95 [Paperiani apud Gregoruttium], 

RVFIN 

Descripsi. 

96 rep. Palazzuolo Vercellese [Taur. mus.]. 

SATVRNI 

Fabrettius act. soc. arch. Taur. 4 p. 293. 
Vide ne sit n. 8114, 119. 

97 a [Paperiani apud Gregoruttium]. 
b rep. ai Marani apud Alam. 

a. b SERENI 

a Descripsi. 

b Orsi Arch. Epigr. Mitth. 5 (1881) p. 112. 

98 Carignani rep. ad Viadanam. 

SILVINI 

Parazzi apud Fiorellium Not. d. Scavi 1881 
p. 184. 

99 duobus exemplis [Ateste in museo]. 

L • SP • AM 

Pietrogrande iscrizioni Romane n. 177 et la 
lUvista Ilaliana 15 Mai. 1884. 100 [Ateste mus]. Q_T s Descripsi. Pietrogrande Iscrizioni Roinane 
n. 183 et Rassngna lialiana 15 Mai. 1884. 

101 a rep. Covoli. 

b rep. Palazzuolo Vercellese [Taur. mus.]. 

a. b THYMELICVS 

a Ghirardinius apud Fiorellium Not. d. Scavi 
1883 p. 117. 

b Fabrettius act. soc- arch. Taur. 4 p. 294. 102 [Paperiani apud Gregoruttium]. 

L VA 

Descripsi. 

103 [Paperiani apud Gregoruttiura]. 

VERI 

Dcscripsi. 

104 a [Paperiani apud Gregoruttium]. 
b Angerae rep. 

VETTI 

a Descripsi. 

b Castiglioni apud Fiorellium Not. d. Scavi 

1879 p. 168; Riv. Arch. Com. 1879 p. 33. 

105 litteris stilo inscriptis [Vadis apud Queirolo]. 

TEII 
VIRTI 
K C P 

Poggi Giornale Ligustico 1877 p. 466. 

106 a Concordiae rep. in praedio Frattina. 
b [Ventimigliae in curia]. 

a P'Viv 

b ?- VIBI 

a Bertolinius apnd Fiorellium Not. d. Scavi 

1880 p. 430; littera ultima paium certa. 
b Descripsi. 

107 [Aquileiae in museo curiae]. 

I V A R E L ' 
IP III K ARCV 

Maionica Arch. Epigr. Milth. 6 (1882) p. 87. 

108 ad Eivam rep. [ib. apud I. Passerinium]. 

C III $ 
Orsi Arch. Epigr. Mitth. 6 (1882) p. 74. 

109 Concordiae rep. in praedio Frattina. 

1 

Bertolinius apud Fiorellium Not. d. Scavi 
1880 p. 480. INSTRVMENTVM DOMESTICVM 1T7 VASIS CRETACEIS INSCRIPTA Vasis cretaceis inscripta (p. 996). t080, I ad n. 8115, 3. a. & patellae Aquileiae 
rep. [Tergestc mus.]. 

a ACVT 
b ACVTI 

a. b Gregoruttius Arch. Triest. 7 p. 115, 
6 p. 293. 

2 ad n. 8115, 9. Oltronae al lago rep. [Varesi in 

mnseo]. 

C • ARVI 

Descripsi. 

3 ad n. 8115, 10. 

a patera Aquileiae rep. [Tergeste mns.]. 
b patella Concordiae rep. 

a. b ATEi 

a Gregoruttias Arch. Triesl. 1 p. 118; ab 
altera parte stilo scr. x . 

b Bertolinius apud Fiorellium Not. d. Scavi 
1880 p. 431. 

4 ad n. 8115, 11. 

a patera Aquileiae rep. [Tergeste mus.]. 
b patera Veronae rep. 

a CN • AT£ 

b o 'mi- 

a Gregoruttius Arch. Triest. 7 p. 118. 
b CipoUa apud Fiorellium Not. d. Scavi 1881 
p. 13. 5 ad n. 8115, 12. 

a. b. c. d paterae ac vascula Aquileiae rep. 

[Tergeste mus.]. 
e vasculam Concordiae rep. 
f vasculum [Adriae mus. curiae]. 
g patella rep. ad vicum Palazzuolo Ver- 

cellese. 
h vasculum ad Industiiam rep. r • ATTI b. f P • ATTI 

c. e. g p • 7m 

d P • ATI 

h p Atii a. c Gregoruttius Arch. Triest. 6 p. 294 sq. 

b. d Gregor. in eph. ead. 7 p. 118. 

e Bertolinius apud Fiorellimu Nol. d. Scavi 
1880 p. 431. 

f Vidi. Bocchius apud Fiorelliam Not. d. 
Scavi 1879 p. 104. 

g Fabrettius act. soc. arch. Taur. 4 p. 289; 
ah altera parte litt. stilo scr. : siimpr 

h Dal Corno apnd Fiorellium Nol. d. Scavi 
1878 p. 359. 6 ad n. 811.5, 1.5. 

a patera. b patella Aquileiae rcp. [Tergeste 
mus.]. 

a L • AVIL 
b L • AVI 

a. b Gregoruttius Arc^K Triesl. 7 p. 119. 

7 ad n. 8115, 17. Patera Aquileiae rep. [Tergeste 

nius.]. 

C-A^grl 

Gregoruttius Arch. Triesl. 7 p. 117. ad n. 8115, 19. 

a patella Aquileiae rep. [Tergeste mus.]. 
b Concordiae rep. 

a. b BATV 

LLVS 

a Gregoruttius Arch. Triesl. 7 p. 120. 

b Bertolinius apui Fiorellium Nol. d. Scavi 

BATV 1880 p. 431 legens: L. . . 23 VASIS CEETACEIS INSCRIPTA 178 INSTRVMENTVM DOMESTICVM f 080, 9 ad n. 8115, 24. 

a. b. c paterae ac vascula Aquileiae rep. 

[Tergeste mus.]. 
d patera Veronae rep. 

a C AN\.\Rl 

b c A NiRl 

C C AMR 

d A M \R 

a Gregoruttius Arch. Triest. 1 p. 120. 
b. c Gregor. in eph. ead. 6 p. 295 sq. 
d CipoUa apud Fiorellium Nol. d. Scavi 1881 
p. 13 de lectione dubitans. 

10 ad n. 81 15, 26. Patella Aquileiae rep. [Tergeste 

mus.]. 

T • CE 

Gregoruttius Arch. Triest. 7 p. 124; in altera 
Gregor. legit: CE 

11 ad n. 8115, 29. Patella [Adriae apud Boc- 

chium]. 

CLEMENS 

Descripsi. 

12 ad n. 8115, 30-32. 

a. c patellae. b patera Aquileiae rep. [Ter- 
geste mus.]. 

a CL L PRoc 
b P • CL • PR 
C CLO PROC 

a. b Gregoruttius Arch. Triesl. 7 p. 120 sq. 
c Gregor. in epb. ead. 6 )). 296. 13 ad n. 8115, 53. a. b paterae Aquileiae rep.. 
[Tergeste mus.]. 

a COMMV 
b COMM 

a Gregoruttius Arch. Triest. 7 p. 121. In 
altero exemplo litt. stilo exarat. : k H ; v. Greg. 
p. 232. 

b Gregor. in eph. ead. 6 p. 296. 14 ad n. 8115, 36. 37. a. b. c vascula Aquileiae 
rep. [Tergeste mus.]. 

a CRESC 
b DSHHD 
C CRES 

a Gregoruttius Arch. Triest. 6 p. 296. 
b. c Gregor. in eph. ead. 7 p. 121 et p. 222. 15 ad n. 8115, 38. Patera Aquileiae rep. [Tergeste 
mus.]. 

CHRE 
S T V S 

Gregoruttius Arch. Triest. 7 p. 120. 16 ad n. 8115, 42. Paterae ac patellae Aquileiae 
rep. [nius. Eitter et Tergest. mus.]. 

EROS 

Gregoruttins Arch. Triest. 6 p. 297, 7 p. 121. 17 ad n. 8115, 47. 

a patera. b. c patellae duo Aquileiae rep. [Tergeste mus.]. 
a 

b FVSCI 
c VVSCI a Gregoruttius Arch. Triesl. 6 p. 298. 
b. c Gregor. in eph. ead. 7 p. 122. INSTRVMENTVM DOMESTICVM 179 VASIS CRETACEIS INSCEIPTA 1080, 18 ad n. 8115, 48. 

a. b. c. d paterae ac patellae Aquileiae rep. 

[Tergeste mus.]. 
e. f ConcorJiae rep. 
g patella Romprezzani rep. [Mediolani 

apud Anconam]. 
h patina rep. alla Camevlata [Comi raus.]. 
t rep. Palazzuolo Vercellese [Taurini in 
museo]. 
a.e.f.g.h c E L L i 

b q-ELLl I 

C q E L fe infra litt. stilo scr. V R M A 

d F • QErn 

a. c Gregoruttius Arch. TriesL 6 p. 298 sq. 
7 p. 224. In una litt. stilo scr. : 

PAR/aXXS • IIP PROBlllT^ 

b Gregor. in epb. ead. 7 p. 121. 

d Gregor. in eph. ead. 7 p. 224. 

e. f Bertolinius apud Fiorellium Not. d. Scavi 
1880 p. 432 sic: celli de prinia littera dubitans. 

g. h Descripsi. 

i Fabrettius act. soc. arcb. Taur. 4 p. 288. 

19 ad n. 8115, 49. 

a. b. c. d. e. f. g. h. i. l paterae ac patellae 

Aquileiae rep. [Tergeste mus.]. 
m patera Coiicordiae rep. 
a r 
CErr 

b CELL 

C CEL I 

d C E Li 

e CEL' 

f C • E • Li 

y C-EL-F 

h. tn C E L ab altera parte h. litt. stilo scr. A 

i c E r 

/ C^EL >^ 

a Gregoruttius Arch. Triesi. 7 p. 224. Si- 

gillum alterum qnod Gregoruttius in epb. ead. 

p 
6 p. 296 legit apparet a nostro non di- 

versum esse. 

b. i Gregor. ia eph. ead. 7 p. 123. 

c Gregor. in epb. ead. 7 p. 223. 

d. e. f. h. l Gregor. in eph. ead. 6 p. 298. 

g Gregor. in eph. ead. 7 p. 121. 

m Bertolinius apud Fiorellium Not. d. Scavi 
1882 p. 429. 20 ad n. 8115, 50. 51. 

a. b. c. d. e. /. g. i. l. m. n. o. p. q. r. 

s. t paterae ac patellae Aquileiae rep. 

[Tergeste mus.]. 
u patella [Ateste mus.]. 
h patina rep. in vico Briennio Inferiore 

[Varesii mus.]. 
V rep- Palazzuolo Vercellese [Taur. mus.]. a L • L • c E L l' 

( b.V L^CELLI ab altera parte litt. stilo scr. A/l&Tl 
C L • C E L L' ab altera parte litt. stilo scr. MKIO 
d L^ CELL 

e r cErr 

/" L • C E L I ab altera parte litt. stilo scr. ASlj 

g L • C E L' ab altera parto litt. stilo scr. ITTI 

h L • C E L I 

i L • C E L 

l L'C'ELI ab altera parte litt. stilo scr. ^v i=Antoni? 

m. U L • C E L ab altera parte m litt. stilo scr. DKDa} 

n J 3 iD • J 

r • CET 

p L^ CEL 

q L- QEl 

r L • C E I 

S L' QE 

l ao- J 

a; L- CE a. e. f. L l. m. o. s. l. x Gregoruttius Arch. 
Triest. 7 p. 123 sq. 

b. d Gregor. in epb. ead. 6 p. 300, 7 p. 123. 

c. g Gregor. in eph. ead. 6 p. 300. 
n Gregor. in eph. ead. 7 p. 224. 

p. q. r Gregor. in eph. ead. 6 p. 299. 

h. u Descripsi. 

V Fabrettius act. soc. arch. Taur. 4 p. 288. VASIS CRETACEIS INSCEIPTA 180 INSTRVMENTVM DOMESTICVM 1080, 21 ad n. 8115, 56. 

a vasculum Aquileiae rep. [Tergeste raus.]. 
b vasculum in vico Cresiii rep. 

a. b IV 

a Gregoruttius Arch. Triest. 6 p. 301. 

b ex libro Orgler. Archaeol. Noiizen. aus Siid- 
Tirol Botzen 1866 mihi non viso p. 7 excerpsit 
Orsi qui mecum communicavit. 

22 ad n. 8115, 57. 

a patina. b patera ac patella Aquileiae rep. 
[Tergeste mus.]. 

a IVCVNDI 

b ivcv^D ■ 

a Gregoruttius Arch. Triest. 6 p. 309. 
b Gregor. in eph. ead. 7 p. 124. 

23 ad n. 8115, 63. Paterae tres Aquileiae rep. 

[Tergeste mus.]. 

LVCI • F 

in una ab altera parte litteris stilo scr. : x a 
Gregoruttius Arch. Triesi. 6 p. 301. 

24 ad n. 8115, 66. 

a patera Aquileiae rep. [Tergeste mus.]. 
b patera Concordlae rep. 
c patella rep. alla Cascinetta prope Varallo 
Pombia [Taur. mus.]. 

a.b L -M • V 

C L M V 

ab altera parte litt. stilo scr. ; criisciintis 

a Gregoruttius Arch. Triest. 7 p. 125. 
b Bcrtolinius apuJ Fiorellium Nol. d. Scavi 
1880 p. 432. 

c Fabrettius act. soc arch. Taur. 4 p. 305. 

25 ad n. 8115, 71. Vasculum Aquileiae rep. [Ter- 

geste mus.]. 

C • JVE^ R 

Gregoruttius Arch' Triest. 6 p. 302. 

26 ad n- 8114, 74. Patella rep. alla Cascinetta 

prope Varallo Ponubia [Taur. mus.]. 

MV 

ab altera parte litt. stilo scr. viNO 
Fabrettius act. soc. arch. Taur. 4 p. 305. 27 ad n. 8115, 75. 

a. b. c paterae. d. e. f. g patellae Aqui- 
leiae rep. [Tergeste mus.]. 

a M VRRI 

b w R R I 

C IW RRi 

d W RR 

e M/RR 

f M/R 

g il wi 

a Gregoruttius Arch. Triesi. 7 p. 226. 
.&. g Gregor. in eph. ead. 6 p. 302. 
c. d Gregor. in eph. ead. 7 p. 225. 
e. f Gregor. in eph. ead. 7 p. 126. 

28 ad n. 8115, 76. 

a. b. c. g. h. i paterae. d. e. f. h. i pa- 
tellae Aquileiae rep. [Tergeste mus.]. 
l patera Concordiae rep. 
m vasculum Adriae rep. [mus. curiae]. 
n patella [Adriae mus. curiae]. a 


c 


M V R R I 


b 


c 


M V R R I 


c 


C 


M/ R R I 


l 


c 


iVR R I 


d 


c 


Mfi R » 


e 


c 


lAR R 


f 


c 


M/ R I 


m 


c 


• Mff I 


9 


c 


• M V R 


h 


c 


Mffi 


n 


c 


• iVR a. c. e. f Gregoruttius Arch. Triesl. 6 p. 303. 

b. d Gregor. in eph. ead. 7 p. 126. 
g Gregor. in eph. ead. 6 p. 302. 

h Gregor. in eph. ead. 6 p. 302, 7 p. 126. 
p. 226. 

i Gregor. in eph. ead. 7 p. 226. 

l Bertolinius apud Fiorellium Nol. d. Scavi 
1880 p. 433. 

m Bocchius apud Fiorelliura Not. d. Scavi 
J879 p. 104. 

n Descripsi. INSTRVMENTVM DOMESTICVM 181 VASIS CRETACEIS INSCRIPTA tOSO, 29 ad n. 8115, 11. Patella Aquileiae rep. 
[Tergeste mus.]. 

M/RRA 

Gregoruttius Arch. Trieit. 7 p. 126. 

30 ad n. 8115, 85. 

a patella Aquileiae rep. [Tergeste mas,]. 
b Romprezzani rep. [Mediolanii apud An- 
conam]. 

p • ASSI 
TELM 

a Gregoruttius ArcJi. Triesi. 7 p. 117. 

b Vidi.Poggi Giornale Ligustico 1882 p. 321. 

31 ad n. 8115, 86. 

a vasculum. b patera Aquileiae rep. [Ter- 
geste mus.]. PEC' 
P- ECI a Gregoruttius Arch. Triest. 6 p. 304. 
b Gregor. in eph. ead. 6 p. 297. 

32 ad n. 8115, 97. 

a patera. b vasculam Aquileiae rep. [Ter- 
geste mus.]. a 


PRI 
JAVS-F 


b 


PRIMVS a Gregoruttius Arch. Triest. 7 p. 128. 
b Gregor. in eph. ead. 6 p. 805. 

33 ad n. 8115, 98. 

a patella Aquileiae rep. [Tergeste mus.]. 

b [Adriae apud Bocchium]. 

c Buscaldi rep. [Mantuae mus. acad.]. 

a. b PRisci 

c j^RISC 

I 

a Gregoruttius Arch. Triest. 7 p. 129. Ab 
altera parte litt. stilo scr. Q_ R P 

b Vidi. Bocchius apud Fiorellium Nol. d. 
Scavi 1877 p. 198. 

c Descripsi. 34 ad n. 8115, 100. 

a patera. b patella Aqaileiae rep. [Ter- 

geste mas.]. 
c vasculum ConcorJiae rep. 

a QVADR A T V S 

b QVA 
DRA 

C QVADRAt 

a. b Gregoruttius .irch. Triest. 7 p. 129. 
c Bertolinius apud Fiorellium Not. d. Scavi 
1880 p. 433. 35 ad n. 8115, 101. 

a. b. d vascula. c patera Aquileiae rep- 
[Tergeste mus.]. 

a T • IVRE 
R.I/// 

b RVFREN 

C kvFREl 

d [vfreI 

a Gregorattius Arch. Triest. 7 p. 228. 
b Gregor. in eph. ead. 7 p. 129. 
c. d Gregor. in eph. ead. 6 p. 306. 36 ad n. 8114, 104. Patt-IIa rep. alla Cascinelta 
apud Varallo Porabia [Taur. mus.]. 

Q_^s • P 
Fabrettius act. soc. arch. Taur. 4 p. 305. 37 ad n. 8115, 106. a. b paterae duae Aquileiae 
rep. [Tergeste mus.]. 

a s A L VI -^ 
b SALVI 

a. b Gregoruttius Arch. TriesU 7 p. 228. VASIS CRETACEIS INSCRIPTA m INSTRVMENTVM DOMESTICVM 108», 38 ad n. 8115, 108. 

a vascula nonnulla Aquileiae rep. [Ter- 

geste mus.]. 
b vasculuin Concordiae rop. 

a. b SARi 

a Gregoruttius Arch. Triest. 7 p. 129 sq. in 
uno litt. stilo scr. legitur: pariA, in altero: kx 

b Bertolinius apud Fiorellium Not. d. Scavi 
1880 p. 433. 

39 ad n. 8115, 111. 

a. c. d. e. f. g. vascula Aquileiae rep. [Ter- 

geste mus.]. 
b vasculum [Aquileiae mus.]. 
h in imo vasculo Concordiae rep. a 


SECV 
NDVS 


b 


SECV 
ISD VS 


c.h 


SECV 
NDI 


d 


SECVN5I 


e 


SECVND 


f 


SECVN) g SECVN 

a Gregoruttius Arch. Triast. 6 p. 306. 
" b. g Gregor. in eph. ead. 6 p. 306, 7 p. 130. 
c d. f Gregor. in eph. ead. 7 p. 130. 
e Gregor. -in ej»h. ead. 7 p. 228. 
h Bertolinius apul Fiorellium Not d. Scavi 
1880 p. 433. 40 ad n. 8115, 112. 

o. b vascula Aquileiae rep. [Tergeste mus.]. 
c sub vasculo Concordiae rep. a. C SERI 2ERI a. b Gregoruttius Arch. Tricst- 7 p. 131 et 229. 
c Bertolinius apud Fiorellium NoL d. Scavi 
1880 p. 433. 

41 ad n. 8115, 123. Patera Aquileiae rep. [Ter- 

geste mus.]. 

C-TIIT 

Gregoruttins Arch. Triest. 7 p. 133. 

42 ad n. 8115, 124. a. b. c. d patellae Aquileiae 

rep. [Tergeste mus,]. 

a L • TETI 
SMI A 

b ITHT • J AiM.a 

L • "ETTI 
S AV I A 

SM.IA a Gregoruttius Arch. Triest. 7 p. 132. 
b Gregor. in eph. ead. 7 p. 230. 
c Gregor. in eph. ead. 7 p. 308. 
d Gregor. in eph. ead. 7 p. 129. 
e Bocchius apud Fiorellium Not. d: .Soavi 
1877 p. 198. 43 ad n. 8115, 129. Patera Aquileiae rep. [Tergeste mus.]. 

\ALENS 

Gregoruttius Arch. Triest. 7 p. 230. 44 ad n. 8115, 132. Patera Aquileiae rep. [Tergeste mus.]. 

VIITT 
OPTAT 

Gregoruttius Arch. Triest. 7 p. 233. 45 ad n. 8115, 135. Patella rep. Palazzuolo Vercellese [Taur. mus.]. 

WVBR 

ah altera parte litt. stilo scr. ; p • r 
Fabrettius act. soc arch. Taur. 4 p. 289. INSTRVMENTVM DOMESTICVM 183 VASIS CRETACEIS INSCRIPTA 10*0, 46 ad n. 8115, 158. 

a. b vascula. c patera Aquileiae rep. [Tergeste mus.]. 
d patera [Cividale mus.]. 
e vasculum Concordiae rep. ab altera parte litt. atilo scr.: LIDJ> a L VC C 

b.e LVCC C LVCC" ab alterapartelitt. stiloscr.in circ.:...TR/ 
d LVCCI 

a Gregoruttius Arch. Triesl. 7 p. 225. 
b. c. d Gregor. in eph. ead. 6 p. 301. 
e Bertolinius apud Fiorellium Nol. d. Seavi 1880 p. 432. 47 adn. 8115, 177. a. b vascula 
duo Aquileiae rep. [Ter- 
geste mus.]. a / so V/ Lo/ 

b SOLO a Gregornttixis Arch.Triesl. 
6 p. 307. 

b Gregor. in eph. ead. 7 
p. 131. 48 in fragmento ut videtur patellae e creta Concordiae rep. 
Bertolinius apucl Fiorellium Not. d. Scavi 1883 p. 198. 
m]ucia[_ni] p{rimi) p{ili) leg. XIUI gem{ime). 49 a vasculum Aquileiae rep. [Tergeste mus.]. 
b vasculum in vico Cresin rep. 

b A 

a Gregoruttius Arch. Triesl. 7 p. 115. 

b ex libro Orgler Archaeolog. Notizen aus 
Sud-Tirol Botzen (1866) p. 7 sumpsit Orsi qui 
misit. 

50 patella Aquileiae rep. [Tergeste mus.]. 

(aBIA^NI litt. stilo scr. 

Gregoruttius Arch. Triest. 7 p. 135. 51 patella Aquileiae rep. [Tergeste raus.]. 

ABVTI 

Gregoruttius Arch. Triest. 7 p. 115. 

52 patera Aquileiae rep. [Tergeste raus.]. L A B V 
BASSI Gregoruttius Arch. Triest. 7 p. 115. 
53 patella Aquileiae rep. [Tergeste mus.]. 

ABW 

Gregoruttius Arch. Triest. 7 p. 115. VASIS CRETACEIS INSCRIPTA 184 INSTRVMENTVM DOMESTICVM 1080, 54 in ima patera Concordiae rep. 

ACATI 

Bertolinius apud Fiorellium Not. d. Scavi 
1880 p. 430. 

55 patella rep. alla Nervia. 

A AC CARVSIA 

Blanc Ann. d. Alp. Marit. 8 (1882) p. 124 
(inde Fiorellius Not. d. Scavi 1883 p. 101. 

56 patera [Cividale mus.]. 

ACCI 

Gregoruttius Arch. Triest. 6 p. 293. 

j 

57 a. b patellae Aquileiae rep. [Tergeste raus.]. 
c Concordiae rep. 

a ACHOksi 

b ACHORI 
C ACHOR 

a. b Gregoruttius Arch. Triest. 7 p. 221. 
c Bertolinius apud Fiorellium Not. d. Scavi 
1880 p. 430. 

58 a patella rep. Palazzuolo Vercellese [Taur. 

mus.]. 
b rep. Garlasci [Taur. mus.]. 

ACO 

a. b Fabrettius act. soc. arch. Taur. 4 p. 291. 

59 patellae Aquileiae rep. [Tergeste mus.]. 

A D I 
VTOR 

Gregoruttius Arch. Triest. 7 p. 115. 60 patera Aquileiae rep. [Tergeste mus.]. 

CL- adrI 
Gregoruttius Arch. Triesl. 7 p. 116. 

61 a. b. c. d in pateris ac vasculis Aquileiae rep. 

[Tergeste mus.]. 
e vasculum Concordiae rep. 
f [Adriae apud Bocchium]. a.f 


ACATIO 


b 


ACATO 


c 


AQ 
xo 


d 


AQ 
ATO 


e 


ACXOR! a Gregoruttius Arch. Triest. 6 p. 293, 7 p. 1 16. 
b. c Gregor. in eph. ead. 7 p. 116. 
d Gregur. in eph. ead. 6 p. 293. 
e Bertolinius apuJ Fiorellium Not. d. Scavi 
1880 p. 431 est fortasse aqkonu 
( Descripsi. 62 a patellae Aquileiae rep. [Tergeste mus.]. 
b. c patera ac patella [Adriae apud Bocchium]. 

a. b AQiLis 
c Aqi 

LIS 

a Gregoruttius Arch. Triest. 6 p. 293, 7 p. 116 
in una litt. stilo scr. v A L n N T i s 

b. c Bocchius apud Fiorellium Not. d. Scavi 
1887 p. 198 sq. 63 a. b. c in pateris ac vasculis Aquileiae rep. 
[Tergeste mus.]. 
d in patellae fragmento Concordiae rep. a 


ALB 
ANI 


b 


ALBA1«J 


c 


ALBAN 


d 


ALBNI a. b. c Gregoruttius Arch. Triest. 7 p. 116. 221. 
d Bertolinius apud Fiorellium Not. d. Scavi 
1880 p. 431. 64 patella rep. Crescentini [Taur. mus.]. 

ALE 

ANI 

Fabrettius act. soc. arch. Taur. 4 p. 291. 

65 a. b in vasculo ac patera Aquileiae rep. [Ter- 

geste mus.]. 

a ALBIVS 
b ALBI 

a. b Gregoruttius Arch. Tricsl. 7 p. 116. 221. INSTRVMENTVM DOMESTICVM 185 VASIS CEETACEIS INSCKIPTA f OMO, 66 a in patera et in patellis tribus Aqui- 
leiae rep. [Tergeste raus.]. 
b putera CoiiCurdiae rep. 

AfKtOl 

a Gregoruttius Arch. Triest. 7 p. 117. In una 
patera litt. stilo scr. : p o C \f cf. p. 232. 

b Bertolinius apud Fiorellium Not. d. Scavi 
1882 p. 429. 

67 lilteris stilo scriptis patina Asoli rep. [apud 
Scomazzettuiu]. 

Scomazzettus dcdit mihi ediditque apud Fio- 
rellium Not. d. Scavi 1882 p. 290. 63 a. b. c. d in patellis et in pateris Aquileiae 
rep. [Tergeste mus.]. 
e patera Concordiae rep. 

a A M I C V S 

b. e A M I C V S 

c A M I C I 

d JA i a 

a Gregoruttius Arch. Trinsl. 7 p. 221. 
b Gregor. in eph. ead. 6 p. 293, 7 p. 117. 
c. d Gregor. in eph. ead. 7 p. 117. 
e Bertolinius apud Fiorellium Nul. d. Scaci 
1880 p. 431. 69 patella Aquileiae [Tergeste mus]. 

AMPH 

Gregoruttius Arch. Triest. 7 p. 117. 


70 patella A.quileiae rep. [Tergeste mus.] 


S AMV 
1 LIVS 
Gregoruttius Arch. Trie 


st. 7 p. 117. *71 vasculura Aqnlleiae rep. [Tergeste mus.]. 

AN 

Gregoruttius Arch. Triesl. 6 p. 293. 72 in patera ac patella Aquileiae rep. [Terge^te 

mus.]. 

ANEMO 

Gregoruttius Arch. Triest. 6 p. 293. 

73 in vasculo Aquileiae rep. [Tergeste mos.]. 

NII 

Gregoruttius Arch. Triesl. 6 p. 293. 

74 patella Bomprezzani rep. [ Mediolani apnd 

Ancona]. 

ANNl^ 

Descripsi. 

75 in iraa patera rep. Ateste in coemeterio [ib. 

mus.]. 

SExl NNI Pietrogrande misit raibi et edidit apud Fio- 
rellium Not. d. Scavi 1885 p. 9. 76 a patella Aquileiae rep. [Tergeste mus.]. 
b Concordiae rep. 

a ANNI 
CRISP 

b A'ANN 
CRISPI 

a Gregoruttius Arch. Triest. 7 p. 117. Ab 
altera parte litt. st. scr,: avcti 

b Bertolinius apud Fiorellium Not. d. Scavi 
1880 p. 431. 

77 patella Aquikiae rep. [Terge^te nms.]. 

AVTE 
ROS 

Gregoruttius Arch. Triest. 7 p. 117. 

78 patella Aquileiae rep. [Tergeste mus.]. 

C • y^ • AW 
EROtS 

Gregoruttius Arch. Triest. 7 p. 119. 

24 VASIS CRETACEIS INSCRIPTA 186 INSTRVMENTVM UOMESTICVM 1080, 79 a in pateris Aquileiae rep. [Tergeste 
mus.J 
b patella [Adriae apud Bocchium]. 

a. b APTI 

a Gregoruttius Arch. Triesl. 6 p. 294,7 p. 117. 
In ur.a litt. stilo scr. legitur VTILIS 

b Vidi. Bocchius apud Fiorellium Nol. d. Scavi 
1877 p. 199. 

80 a patella Aquileiae rep. [Tergeste mus.]. 

b in vasculi fragmento [ Adriae in museo 
curiae]. 

a AQVILA 

b AQyj 

a Gregoruttius Arch. Triest. 7 p. 117. 
b Contuli. Bocchius apud Fiorellium NoL d. 
Scavi 1879 p. 104. 

81 vasculum Aquileiae rep. [Tergeste mus.]. 

ARI 

Gregoruttius Arch. Triest. 6 p. 294. 

82 in patinae fragmento [Adriae in museo curiae]. 

S • JRI • ES 

Bocchius apud Fiorellium Not. d. Scavi 1879 
p. 103. 

83 vasculum [Adriae apud Bocchium]. 

SEVERI 
S' ARI 

Vidi. Bocchius apud Fiorelliura Not. d. Scavi 
1877 p. 198. 

84 a patera Aquileiae rep. [Tergeste mus.]. 

b patera Buscaldi rep. [Mantuae mus. acad.]. 

a. b ARTORI 

a Gregoruttius Arch. Triest. 6 p. 294. 
b Descripsi. 

85 patella Aquileiae rep. [Tergeste mus.]. 

ATE 
INI 

Gregoruttius Arch. Triest. 7 p. 118. 86 patera Aquileiae rep. [Tergeste mus]. 

ATEI • ZOIfc 

Gregoruttius Arch. Triest. 7 p. 118. 

87 patera rep. ad Carrii. 

CN • 7E • ^ 

extrinsecns litteris stilo scr. PD 

Vidi. Fabrettius act. soc. arch. Taur. 2 (1878) 
p. 247. 

88 vasculum Aquileiae rep. [Tergeste mus.] 

C NKI 

Gregoruttius Arch. Triest. 7 p. 226. 
Vide ne sit n. 8115, 11 cf. 8115, 79. 

89 vasculum [Adriae apud Bocchium]. 

Descripsi. 

90 a. & vascula et patera Aquileiae rep. [Ter- 

geste mus.]. 

a ATIMI 
b ATIM 

a. Gregoruttius Arch. Triest. 6 p. 294. 
b Gregor. in eph. ead. 6 p. 294. 7 p. 118; 
ab altera parte litt. stilo scriptis silvli . 

91 a vascula Aquileiae rep. [Tergeste mus.]. 
b patera [Cividale mus.]. 

a. b ATTi 

a Gregoruttius Arch. Triest. 6 p.294, 7 p. 118. 
b Gregor. in eph. ead. 6 p. 294. 

92 patella Aquileiae rep. [Tergeste mus.]. 

C • ATTI 

Gregoruttius Arch. Triest. 7 p. 118. 

93 a. b patellae Aquileiae rep. [Tergeste mus.]. 

a ATTII 
METI 

b ATHI 
METI 

a. b Gregoruttius 4rc^. Triest. 7 p. 118. In 
altero exemplo b litt. stilo scr. : p 1 5 n l cf. 
Gregor. ib. p. 232. INSTRVMENTVM DOMESTICVM 187 VASIS CRETACEIS INSCRIPTA 1080, 94 a. b paterae Aquileiae rep- [Tergeste 
mas.]. 

a ATTICI 

b ATICI 

Gregornttins ArcK Triesi. 7 p. 119. In ima b 
graphio scr.: -\-^ 95 patera Aquileiae rep. [Tergeste mas]. 

A • AV • Q 

Gregoruttius Arch. Triest. 7 p. 119. 

96 a. b. c patellae Aquileiae rep. [Tergeste mus ]. 

d. e vascula Concordiae rep. 

a. e AVCTi 

b AVCTi 
c AVqTI 

d AVcTi 

o Gregoruttius Arch. Triest. 7 p. 119. In uoa 
legitar litt. stilo scr. LdiD^iis. In altera litt. 
pariter stilo exar.: wva^as 

b Gregor. in eph. ead. 7 p. 221. 

c Gregor. in eph. ead. 6 p. 295. 

d. e Bertolinius apud Fiorellium Not. d. Scavi 
1880 p. 431. 

97 in labro vasculi [Adriae apud Bocchiam]. 

AF 

Bocchius apud Fiorelliura Nol. d. Scavi 1877 
p. 198. 98 vasculum Aquileiae rep. [Tergeste mus.]. 

p • AVl • F 
Gregoruttius Arch. Triest. 6 p. 295. 

99 a patera [Cividale mus.]. 

b. c paterae Aquileiae rep. [Tergeste mns.]. 

n AVILLI 
h AVILL» 
C A/IL 

ab altera parte litteris stilo scr. ivi 

a. b Gregoruttius Arch. Triest. 6 p. 295. 
c Gregor. in eph. ead. 7 p. 119. 

100 patera Concordiae rep. 

SEX A^N 

Bertolinius apud Fiorellium Not. d. Scavi 
1880 p. 431. 

101 patera Aquileiae rep. [Tergeste mus.]. 

AVR 
SCR 

Gregoruttias Arch. Triest. 1 p. 119. 

102 in vasculi ansa [Fiumicelli apud Delnerium]. 

D AVR 
C VIBI 

Descripsi. 103 vasculura Aquileiae rep. [Tergeste mus.]. 

A^TERF 

Gregoruttius Arch. Triest. 7 p. 117. 

104 vasculum Nizzae rep. [ib. in bibliotheca]. 

AXIM 

DescripsL Blanc Ann. d. Alp. Marit. 8 (1882) 
p. 123. 105 vasculum Romprezzani rep. [Mediolanii apud 

Ancona]. 

BARCAE 

Descripsi. Poggi Giornale Liguslico 1882 
p. 321 legens barqa^e 

106 patera Aquileiae rep. [Tergeste mus.]. 

B /s S JVf> 
Gregoruttius Arch. Triest. 7 p. 119. VASIS CE^TACEIS INSCRIPTA 188 INSTRVMENTVM DOMESTICVM 1080, 107 a. b patera. c. d patellae Aquileiae 
rep. [Tergeste mus.]. 
e patera Concordiae rep. 
f vasculura [Adriae apud Bocchiunj]. 
g patella ad Nizzam rep. [ib. biblio- 
theca]. a 


BAS 
svs 


b 


BASSVS 


c. e 


BASSI 


f 


S BAS SI 


d 


BASS 


9 


O BASS a. d Gregoruttius Arch. Triest. 7 p. 221-22. 

b. c Gregor. in eph. ead. 7 p. 119. 

e Bertolinius apud Fiorellium Not. d. Scavi 
1880 p. 431. 

f Bocchius apud Fiorellium Not. d. Scavi 
1877 p. 199. 

g Descripsi. Blanc Ann. d. Alp. Marit. 8 
(1882) p. 123. 

108 vasculum Aquileiae rep. [Tergeste mus.]. 

BELLI 

Gregoruttius Arch. Triest. 6 p. 295. 

109 patera Aquileiae rep. [Tergeste mus.]. 

BENI VOLVS 

Gregoruttius Arch. Triest. 7 p. 120. 

110 a vasculum. b patera Aquileiae rep. [Tergeste 

mus.]. 

a BiTi 

b BITO 

o Gregoruttius Arch. Triest. 6 p. 295. 
b Gregor. in cph. ead. 7 p. 120. 

111 a patera Aquileiae rep. [Tergeste mus.]. 
b oUa Ateste rep. 

a.bc 

a Gregoruttius Arch. Triestino 6 p. 309. 
b Ghirardinius apud Fiorellium Not. d. Scavi 
1883 p. 396. 112 vasculum Aquileiae rep. [Tergeste mus.]. 

L c H 
Gregoruttius Arch. Triest. 6 p. 296. 

113 patella Aquileiae rep. [Tergeste mus.]. 

D C M 

Gregoruttius Arch. Triest. 7 p. 120. 

114 patina [Aquileiae in rauseo Eitter]. 

P • CAESI 

Maionica Arch. Epigr. Mitth. 6 p. 87. 

115 in imo vasculo alla Nervia rep. ubi extat. 

OF CAl 

Blanc Ann. d. Alp. Marit. 8 (1882) p. 124 
(inde Fiorellius Not. d. Scavi 1883 p. 101). 

116 patera Aquileiae rep. [Tergeste mus.]. 

CALENI 

Gregoruttius Arch. Triest. 7 p. 222. 

117 patera Aquileiae rep. [Tergeste mus.]. 

CALJWI 

Gregoruttius Arch. Triest. 6 p. 295. 

118 vasculum [Monasterii in museo Eitteriano]. 

bis repetitur 

CALPET 
CTORIN 

Gregoruttius Arch. Triest. 6 p. 295. 

119 in vasculo Aquileiae rep. [Tergeste in museo]. 

CALVI 

Gregoruttius Arch. Triest. 6 p. 295. 

120 poculum Albintimilii rep. 

CAMI 

Kossius apud Fiorellium NoU d. Scavi 1876 
p. 177. TNSTRVMENTVM DOMESTICVM 189 VASIS CRETACEIS INSCRIPTA 1080, 121 a. b. c patellae Aquileiae rep. [Ter- 
geste mus.]. 

a canTabr 

b CANTABR 

c caiTab 
a. b. c Gregoruttius Arch. Triest. 7 p. 120. 

122 patina [Adriae in museo curiae]. 

CAR 

IGO 

Vidi. Bocchins apud Fiorellium Not. d. Scavi 
1879 p. 104. 

123 patera Aquileiae rep. [Tergeste mus.]. 

C AR 

Gregoruttius Arch. Triest. 6 p. 296. 

124 patera rep. ad Carrix [Taurini in museo]. 

CARITN litt- stJlo scr. 

Fabrettius act. soc. arch. Taur. 2 (1878) 
p. 252. 

126 vasculum rep. Albisola Superiore fib. apud 
canonicum Schiappapietra]. 

CARP F 

Poggi GiorruUe Liguslico 1882 p. 321. 

126 vasculum Romprezzani rep. [Mediolanii apud 

Ancona]. 

C • CASAE 

Poggi Giornale Ligustico 1882 p. 821, 

127 a patella Aquileiae rep. [Tergeste mus.]. 

b vasculum Nizzae rep. [ibid. in bibliothecaj. 

a M • CASI 
b CASI • M 

a Gregoruttins ArcJu Triest. 7 p. 120. 
6 Blanc Ann. d. Alp. Marit. 8 (1882) p. 123. 

128 in vasculi fragmento [Adriae mus. Bocchi]. 

CASSIAII litt. stilo 8Cr. 

Contuli. Bocchius apud Fiorellium Nol. d. 
Scavi 1877 p. 198. 129 patella Aquileiae rep. [Tergeste mus.]. 

CASTI 

Gregoruttius Arch. Triest. 7 p. 120. 

130 vasculum Aquileiae rep. [Tergeste mus.]. 

L-CE 

Gregornttius Arch. Triest. 7 p. 123. 

131 in vasculis duobus Aquileiae rep. [Tergeste 

mus.]. 

CELER 

Gregoruttius Arch. Triest. 6 p. 296. 

132 vasculum Aquileiae rep. [Tergeste mus.]. 

CEPE 

Gregoruttius Arch. Triiisl. 6 p. 296. 

133 patera Aquileiae rep. [Tergeste mus.]. 

CESTI 

Gregoruttius Arch. Triesl. 1 p. 120. 

134 patella Aqnileiae rep. [Tergeste mus]. 

CESST 

Gregoruttius Arch. Triest. 7 p. 120. 

135 patella Aquileiae rep. [Tergeste mus.]. 

CET 

Gregoruttius Arch. TriesU 7 p. 120. 

136 patella Aquileiae rep. [Tergeate mus.]. 

C fl it 
Gregoruttius v4rc;». Triesl. 6 p. 296. 

137 vasculum Aquileiae rep. [Tergeste mns]. 

CILOC 

Gregoruttius Arch. Triest. 6 p. 296. 

138 patella Aquileiae rep. [Tei^esle mus.]. 

C I MA 
C • VOL 

Gregoruttius Arch. Triest. 7 p. 222. VASIS CRETACEIS INSCRIPTA 190 INSTRVMENTVM DOMESTICVM 1080, 139 a patera. b. c vascala Aquileiae rep. 
[Tergeste mus.]. 

a chNMi 

b CINM. . . 

C CINN 
AMI 

a. b Gregoruttius Arch. Triest. 7 p. 222 
(cf. p. 126 n. 397). 

c Gregor. in eph. ead. 7 p. 120. 

140 patera Aquileiae rep. [Tergeste raus.]. 

CL • L • ivc 
Gregoruttius Arch. Triest. 7 p. 222. 

141 a patera Aquileiae rep. [Tergeste dEius.]. 

b in vasculi fragmento [Adriae apud Boc- 
chium]. 

a. b CLADI 

a Gregoruttius Arch. Triest. 7 p. 222. 
b Bocchius apud Fiorellium Nol. d. Scavi 
1877 p. 199. 

142 patella Aquileiae rep. [Tergeste mus.]. 

CLARIO 

Gregoruttius Arch. Triesl. 7 p. 222. 

143 a.patella Aquileiae rep. [Tergeste mus.]. 
6. c in imo vasculo Concordiae rep. 

a. b COENI 

c COE 

a Gregoruttius Arch. Triest. 7 p. 222. 
b. c Bertolinius apud Fiorelliura Nol. d. Scaoi 
1880 p. 432. 

144 in pateris duabus Aquileiae rep. [Tergeste 

mus.]. 

A • CORN 

Gregoruttius Arch. Tjiest. 6 p. 296. 

145 patera Aqnileiae rep. [Tergeste mus.]. 

p • c o R r£ L I MOD///// //// 

Gregoruttius ^rc/i. Triest. 7 p. 222, 146 patella Aquileiae rep. [ib. in rauseo]. 

OF • L • COS VI 

Gregoruttius Arch. Triesl. 6 p. 296. 

147 patella Aquileiae rep. [Tergeste mus.]. 

CRESTI 
1 • SARI 

Gregoruttius Arch. Triest. 7 p. 121. 

148 Nizzae rep. [ibid. in bibliotheca]. 

OF CRI 

Blanc Ann. d. AIp. Marit. 8 (1882) p. 123. 

149 patera Aquileiae rep. [Tergeste mus.]. 

CRISI 

Gregoruttius Arch. Triest. 7 p. 121. 

150 patella Aquileiae rep. [Tergeste mus.]. 

C^CRISII 

Gregoruttius Arch. Triest. 7 p. 222. 

151 ad Adriam rep. [ib. apud Bocchiura]. 

D 

Bocchius raisit Mommseno anno 1878. 

152 vasculnm Aquileiae rep. [Tergeste mus.]. 

M^D •c 
Gregoruttius Arch. Triest. 7 p. 121. 

153 patella Aquileiae rep. [Tergeste raus.]. 

DABSILIS 

Gregoruttius Arch. Triest. 6 p. 297. 

154 in vasculis duobus Aquileiae rep. [Tergeste 

mus.]. 

D AG 
Gregoruttius Arch. Triest. 7 p. 222 sq. 

155 patera Aquileiae rep. [Tergeste raus.]. 

«lOAD 

Gregoruttius Arch. Triest. 7 p. 128. INSTRVMENTVM DOMESTICVM 191 VASIS CRETACEIS INSCRIPTA flOSO, 166 a patella Aquileiae rep. [Tergeste 
mus.]. 
b in inia patelia [Adriae apud Boc- 
chiam]. 

a. b DAS V/ si 

a Gregornttius Arch. Triest. 7 p. 121 (cf. 
6 p. 297 n. 52). 
b Descripsi. 

157 patera Aquileiae rep. [Tergeste mus.]. 

DASSVS 

Gregoruttius Arch. Triest. 7 p. 121. 

158 a j>atella Aquileiae rep. [Tergeste mus.]. 

b patella Romprezzani rep. [Mediolanii apud 
Anconam]. 

a DEITO 
b DENTO 

a Gregoruttius Arch. Triest. 7 p. 121. Ab 
altera parte st. scr. iv 
6 Descripsi. 

159 patella Aquileiae rep. [Tergeste raus.]. 

DESTkC 

Gregoruttius Arch. Triest. 7 p. 223. 

160 vasculum Concordiae rep. 

in circuitn: 

DIO 

PAN 

Bertolinius apud Fiorellium Noi. d. Scavi 
1880 p, 432. 

161 vasculum Aquileiac rep. [Tergeste mus.]. 

a ■£> 

Gregoruttius Arch. Triesl. 6 p. 297. 

162 patera rep. ad Carrii. 

L • ENNI litteris stilo scr. 

Vidi. Fabrettius act. soc arch. Taur. 2 (1878) 
p. 247. 

163 patella Aquileiae rep. [Tergeste mus]. 

A EEOI 

Gregoruttius Arch. Triest 7 p. 121. 164 vasculum Aquileiae rep. [Tergeste mus.]. 

JVl'Ekl 

Gregomttius Arch. Triest. 6 p. 304. 

165 a patella. b patera Aquileiae rep. [Tergeste 

mns.]. a EVWi ab sltera parte litt. stilo scr. IXD ENIS 
b EVMEN extrinsecua litt. stilo scr. ATTIG 

a Gregoruttius Arch. Triest. 7 p. 121. 
b Gregor. in eph. ead. 6 p. 297. 

166 patella Aquileiae rep. [Tergeste mus.]. 

EVXCTI 

Gregoruttius Arch. Triest. 7 p. 122. 

167 patella Aquileiae rep. [Tergeste mus.]. 

EVTIC 

Gregoruttius Arch. Triest. 7 p. 122. 

168 vasculum Aquileiae rep. [Tergeste raus.]. 

EXI 

Gregoruttius Arch. Triesl. 6 p. 297. 

169 patella rep. Palazzuolo Vercellese [Taur. 

mus.]. 

Q_-F* P 
ab altera parte stilo scr.: q K 
Fabrettius act. soc. arch. Taur. 4 p. 28P. 

170 rep. Albisola Superiore. 

L-F- o 
Poggi Giornale Liguslico 1882 p. 317. 

171 patella Aquileiae rep. [Tergeste mus.]. 

M-F'R 

Gregoruttius Afch. Triest. 7 p. 223. 

172 patera Aquileiae rep. [Tergeste raus.]. 

FAVSTVS L • VETTI 

Gregoruttius Arch. Triesl. 6 p. 297. VASIS CKETACEIS JNSCRIPTA 192 INSTRVMENTVM DOMESTICVM 10 40, 173 vasculum Aquileiae rep. [Tergeste 
mus.]. 

C-FE 

Gregoruttius Arch. Triesl. 6 p. 297. 

174 a patella. b patera ac patelia Aquileiae rep. 
[lergeste mus.]. a 


FELI 
X-FE 


b 


FELIX a Gregoruttius Arch. Triest. 7 p. 223. 

b Gregor. in eph. ead. 7 p. 122. Ab altera 
patte jatellae llit. stilo scr. : d ; in altera litt. 
pariter stilo exarat. Wi R 

175 patclla Aquileiae lep. [ib. in musen]. 

FES • CT 
Gregoruttius Arch. Triesf. 6 p. 297. 

176 vasculum Aquilciae rep. [Tergeste raus.]. 

FESTI 

Gregoruttius Arch. Trinst. 7 p. 122. 
1"7 paterae duae Aquileiae rep. [Tergeste mus ]. 

FIDVS 

Giegoruttius Arch. Triest, 7 p. 122. 

178 patt-ra Aquileiae rep. [Tergtste mu?.]. 

FIDEL IS 

Gregoruttius Arch. Triest. 6 p. 297. 

179 patella Aquileiae rep. [Tergeste mus.]. 181 a vasculum [Aquileiae in rauseo Ritter]. 
b putera Aquileiae rep. [Tergeste raus.]. 

FIRWINI 
FIRIWI • F 

a. b Gregoruttius Arch. Triesl. 6 p. 297-298. 

, . /Tni' 

In b tantum legitur: — FIRMI F LAVI \US 
B A S S VU Gregornttius Arch. Tricsf. 7 p. 223. 

180 a patera. b patelb Aquileiae rep. [Tergeste 
raui.]. 

. ■■ : ••'jr,-.>ii;?» FIRMI 

b S-FIRMI 

a Gregoruttius Arch. Triss'. 7 p. 12''. - 
b Gregof. in eph. ead. 6 p. 297. 182 patella Aquileiae rep. [Tergoste mus.]. 

FLOR 

Gregoruttius Arch. Triest. 7 p. 223. 

183 patella Aquileiae rep. [Tergeste mus.]. 

FORTIO 
Greguruttius Arch. Tiicsl. 6 p. 298- 

184 a. b vascula Aquileiae rep. [Tergeste mus.]. 

a FORtS 

b FORTIS 

a Gr. goruttius Arch. Triest. 7 p. 122. 
b Gr gor. in ephem. ead. 6 p. 298. 

185 patcUa Aquileiae rep. [Tergeste mus ]. 

FOR/N 
Gregoruttius Arch. Triest. 7 p. 122. 

186 patera Aquileiae rep. [ i'ergeste mus]. 

FRONT 

Gregoruttius Arch. Trisf. 6 p. 298. 

187 vasculum Aquileiae rep. ^Tergeste mus.]. 

FRV CTVS 

Gregoruttius Arch. Triest. 7 p. 223. 

188 patera Aquileiae rep. [Tergeste mus]. 

G^N • L •LI 
Giegoruttius Arch. Triest. 6 p. 303. 

189 i» ansa va-is. 

Poggi Giornale Liguslico 1882 p. 317. INSTRVMENTVM DOMESTICVM 193 VASIS CRETACEIS INSCRIPTA tOSO, 190 patera [Cividale mus.]. 

CALLO 

Gregoruttius Arch. Triest. 6 p. 298. 

191 a patera [Aquileiae mas.]. 
b patera ac vasculum Aquileiae rep. [Ter{ 

mus.]. 

a c • qELL 

b c-qE 

fl Gregonittius Arch. Triest. 6 p. 299. 
b Greg. 7 p. 123. 

192 patera Aquilelae rep. [Tergeste mus.]. 

qElWINl 

Gregoruttius Arch. Triesl. 1 p. 224. 

193 vasculum Aquileiae rep. [Tergeste mus.]. 

GENIA 

Gregorattius Arch. Triest. 6 p. 300. 

194 vascula duo Aquileiae rep. [Tergeste mus.]. 

GERM 
ANI 

Gregoruttius Arch. Triesl. 6 p. 300. 

195 patella Aquileiae rep. [Tergeste mus.]. 

GIRI 

Gregoruttius Arch. Tiiest. 1 p. 124. 

196 vasculum Aquileiae rep. [Tergeste mus.]. 

GRKI 

Gregoruttius Arch. Triesl. 6 p. 300. 

197 patera Aquileiae rep. [Tergeste mus.]. 

GRATI s A R/^ 
Gregoruttius Arch. Triest. 7 p. 124. 

198 patella Aquileiae rep. [Tergeste mus.]. 

M- GRE 

Gregoruttius Arch. Triest. 6 p. 300. 199 patella Aquileiae rep. [Tergeste mus.]. 

GRACER 

Gregoruttius Arch. Triest. 6 p. 300. 

200 litteris graphio inscriptis in vasculo rep. in 

valle Anaunorum [Mezzolombardi apud 
Justum De Vigili]. HNI Orsi misit. 201 patera Aquileiae rep. [Tergeste mus.]. 

HESI 

Gregoruttius Arch. Triest. 6 p. 300. 

202 vascula quattuor Aquileiae rep. [Tergeste 

mus.]. 

HESICI 

Gregoruttius Arch. Triest. 6 p. 300. 

203 a. b. c vascula. d patella et patera Aquileiaa 

rep. [Tergeste mus.]. 
e in imo vasculo Concordiae rep. a.e 


HILA 
RVS 


b 


HIL 
ARlI 


c 


HIL 
ARI 


d 


HiLARI a. b Gregoruttius Arch. Triest. 7 p. 124. 
c Gregor. in eph. ead. 6 p. 300. 
d Gregor. in eph. ead. 7 p. 124. 224. 
e Bertolinius apud Fiorellium Nol. d. Scavi 
1880 p. 432. 

204 patella Aquileiae rep. [Tergeste mus.]. 

HILARVS SAVFEI 

Gregoruttius Arch. Triest. 7 p. 124. 
205 vasculum Aquileiae rep. [Tergeste mus.]. 

KI 
iniLOID 

Gregoruttius Arch. Triest. 6 p. 309. 

25 VASIS CRETACEIS INSCRIPTA IM INSTRVMENTVM DOMESTICVM f 080, 206 vasculum Aquileiae rep, [Tergeste 
mus.]. 

L-HIR 

Gregoruttius Arch. Triesl. 6 p. 300. 

207 patera Aquileiae rep. [Tergeste mus.]. 

nowLh 
Gregoruttius Arch. Triest. 7 p. 224. 

208 vasculum Aquileiae rep. [Tergeste mus.]. 

KDIOR 

Gregoruttius Arch. Triesl. 6 p. 300. 

209 vasculum Aquileiae rep. [Tergeste mus.]. 

K5RIAQ_ 

Gregoruttius .Arch. TriesL 6 p. 301. 

210 a patella Aquileiae rep. [Tergeste mus.]. 
b in ima patera Concordiae rep. 

a I • A 

b i-A 

o Gregoruttius Arch. Triest. 7 p. 224. 
b Bertolinius apud Fiorellium Not. d. Scuvi 
1880 p. 430. 

211 patera rep. in vico Fornovo di S. Giovanni. 

I LYCA litt. stilo scr. 

Mantovanius Not. Arcli. Derg. 1884 p. 84. 212 vasculura Aquileiae rep. [Tergeste mas.]. 

ivw 
Gregoruttius Arch. Triesl. 7 p. 225. 

213 vasculum Aquileiae rep. [Tergeste mas.]. 

SHXIMM 
Gregoruttius Arch. Triest. 6 p. 307. 

214 a. b. c. d. e vascula Aquileiae rep. [Tergeste 

mus.]. 
/■ in vasculi fragmento [Adriae in museo 
curiae]. 

a I N qE ^ N vvs b I N qE 

N VI 
f INQEN C I N Q E N V in altero exemplo litt. stilo scr. : M 
d I N Q E N in altero exemplo litt. slilo scr.: MVSI 

e I N qE 

a. c. d. e Gregoruttius Arch. Triest. 7 p. 124. 
Cf. p. 232. 

b Gregor. in eph. ead. 7 p. 224. 

f Vidi. Bocchius apud Fiorellium Not. d. 
Scavi 1879 p. 104. 215 patella Aquileiae rep. [Tergeste in museo]. 

IVCVN I CALDI 

Gregoruttius Arch. Triest. 7 p. 224. 

216 patella Aquileiae rep. [Tergeste mus.]. 

laACi 
Gregoiuttius Arch. Triest. 7 p. 124. 

217 in ima patera Concordiae rep. 

I £ O R litt. stilo scr. 

Bertolinius apud Fiorellium Not. d. Scavi 
1880 p. 432. 218 vasculum Cimiez rep. [Nizzae in bibliotheca]. 

/// /m • ISOC • L 

Blanc Ann. d. Alp. Marit. 8 (1882) p. 122. 

219 in pateris duabus Aquileiae rep. [Tergeste 

mus.]. 

IVE^ES 

Gregoruttius Arch. Triest. 7 p. 125. 

220 in vasculi fragmento Concordiae rep [apud 

Bertolinium]. 

TI • IV. 

Bertolinins apud Fiorellium Not. d. Scavi 
1878 p. 54. INSTRVMENTVM DOMESTICVM 195 VASIS CRETACEIS INSCRIPTA lOSO, 221 patera Albintimili rep. 

C • IVL • COR 

Rossius apod Fiorellium Nol. d. Scavi 1877 
p. 293. 

222 patera Aquileiae rep. [Tergeste mus.]. 

IVSTI 

ab altera parte litteris stilo scr. l je. 
Gregoruttius Arch. Triest. 7 p. 125. 

223 patelia Aquileiae rep. [Tergeste mus.]. 

I2V+J 
Gregoruttius Arch. Triest. 1 p. 224. 

224 in paterae fragmento Adriae rep. 

KY 

Bocchius apud Fiorellium Not. d. Scavi 1879 
p. 103. 

225 patella rep. Palazzuolo Vercellese [Taur- 

mus.]. 

Q_^ L • c 

ab altera parte stilo scr.: r 

Fabrettius act. soc. arch. Taur. 4 p. 288. 

226 patella Aquileiae rep. [Tergeste mus.]. 

L-G 

Grcgoruttius Arch. Triest. 7 p. 122. 

227 patera Aquileiae rep. [Tergeste mus.]. 

L M qE 
Gregoruttius Arch. Triest. 7 p. 125. 

228 patella Aquileiae rep. [Tergeste mus.]. 

C^ L^M. 
Gregornttius Arch. Triest. 7 p. 125. 

229 patera [Cividale raus.]. 

L«M^V^P 

Gregoruttias Arch. Triest. 6 p. 302. 230 vasculum Aquileiae rep. [Tergeste mus.]. 

LAB 
ERI 

Gregoruttius Arch. Triest. 6 p. 301. 

231 patella Aquileiae rep. [Tergeste mus]. 

LAETVS 

Gregoruttius Arch. Triest. 7 p. 224. 

232 patera Aquileiae rep. [Tergeste mus.]. 

C AVI 
S VMM 
ACI 
Gregoruttius Arch. Triest. 7 p. 116. 

233 patera Adriae apud Bocchiura. 

LEVCI 

Contuli. Bocchius apud Fiorellium Not. d. 
Scavi 1877 p. 198. 

234 vasculum Aquileiae rep. [Tergeste mus.]. 

quater repetitur - 
C^LIC 
Gregoruttius Arch. Triesl. 6 p. 301. 

235 patera Aquileiae rep. [Tergeste mus.]. 

LICC AEVS 

Gregoruttius Arch. Triesl. 7 p. 225. 

236 patera Aquileiae rep. [Tergeste mus.]. 

LICNO 

Gregoruttius Arch. Triest. 7 p. 225. 

237 patella Aquileiae rep. [Tergeste raus.]. 

LISCO 

Gregoruttius Arch. Tnest. 7 p. 125. 

238 vasculum Aquileiae rep. [Tergoste mus.]. 

L-LVC 

Gregoruttius Arch. Triest. 6 p. 301. VASIS CRETACEIS INSCRIPTA 196 INSTRVMENTVM DOMESTICVM 10§0, 239 patella Aquileiae rep. [Tergeste mus.]. 

V,CRI 
ONIS 

Gregoruttius Arch. Triest. 7 p. 125. 

240 rep. in agro Laudensi [Mediolanii apud An- 

cona]. 

<! 2 

■^ protome oi 

[" Minervae y 

Vidi. Poggi Giornale Ligusiico 1882 p. 319. 
Cf. C. X n. 8056, 192. 

241 vascula Aquileiae rep. [Tergeste mus.]. 

M 

Gregoruttius Arcli. Triest. 6 p. 301 et 302. 

242 patella Aquileiae rep. [Tergeste mus.]. 

M« 

Gregoruttius Arch. Triest. 1 p. 225. 

243 sub patera Concordiae rep. 

M 

• litteris stilo scr. 

E 

Bertolinius apud Fiorellium Nol. d. Scavi 
1880 p. 432. 

244 vasculum Aquileiae rep. [Tergeste mus.]. 

Gregoruttius Arch. Triesl. 7 p. 125. 

245 vasculum Aqaileiae rep. [Tergeste mus.J. 

M/ • J 
Gregoruttius Arch. Triest. 7 p. 226. 

246 vasculum Aquileiae rep. [Tergeste mus.]. 

S-M-P 

Gregoruttius Arch. Triest. 6 p. 302. 

247 vasculum Aquileiae rep. [Tergeste mus.]. 

C • M • PAI 
Gregoruttius Arch, Triost. 6 p. 302. 248 patera Aquileiae rep. [Tergeste mus.]. 

C^M- R 

Gregoruttius Arch. Triest. 7 p. 125. 

249 a vasculum. b pafera Aquileiae rep. [Tergeste 

mus.]. 

a L-MV 
b LMV 

a Gregoruttius Arch. Triest. 7 p. 226. 
b Gregoruttius in eph. cad. 6 p. 302; in uno 
exemplo litt. stilo scr. : ^vSiis 

250 patera Aquileiae rep. [Tergeste mus.]. 

L M ^5 

Gregoruttius Arch. Triest. 6 p. 302. 

251 a patera Aquileiae rep. [Tergeste mus.]. 
b patera rep. Fornovo di S. Giovanni. 

a.b L • M • VIR 

ab altera parte b litt. st. exar. Kv^y^Y/. 5 7> a Gregoruttius Arch. Triest. 6 p. 302. 

b Mantovanius Nul. Arch. Berg. 1884 p. 102. 

252 patella Aquileiae rep. [Tergeste raus.]. 

MCRI ^ 

Gregoruttius Arch. Triest. 7 p. 125. 

253 patera Aquileiae rep. [Tergeste mus.]. 

|VAC1I 
VINITI 

Gregoruttius Arch. Triest. 7 p. 115. 

254 patera Aquileiae rep. [Tergeste mus.]. 

c-mae| 
Gregoruttius Arch. Triesl. 6 p. 302. INST RVMENTVM DOMESTICVM 197 VASIS CRETACEIS INSCRlPTA 1089, 255 a. c. d vascala. 

h patera Aquileiae rep. [Tergeste 

mus.]. 
e sub patera Concordiae rep. 

a M. A N 
DATI 

b ma^dSi 

C MN3AI 

d.e M.tD-K 

o. b Gregoruttius Arch. Triesl. 7 p. 125.. 
c d Gregor. in epli. ead. 7 p. 225. 
e Bertolinius apud Fiorellium Not. d. Scavi 
1880 p. 432. 

256 patella Aquileiae lep. [Tergeste mus ]. 

Gregorattias Arch. Triest. 7 p. 225. 

257 patera Aqnileiae rep. [Tergeste mas]. 

C-MR= 
Gregorattius Arch. Triesl. 7 p. 2i5. 

258 patella Aquileiae rep. [Tergeste mus.]. 

M 
Gregoruttius Arch. Triest. 7 p. 125. 

259 o patella Aquileiae rep. [Tergeste mus.]. 

h in patera ac in vasculo rep. et adservatis 
cum praecedente. 

a MARCVS 

b MAP 
KOY 

a Gregoruttius Arch. Triest. 7 p. 126. 
b Gregor. in eph. ead. 6 p. 302. 

260 patera [Bergomi apud Viraercati-Sozzi]. 

MRI 
Vimercati-Sozzi la figulina p. 24. 

261 patera Aquileiae rep. [Tergeste mus.]. 

AEANDRI 

Gregoruttius Arch. Triest. 6 p. 302. 262 in vasculi fragmento [Adriae apud Boccbium]. 

MECiTo 

Descripsi. Bocchias apnd Fiorellium Not. d. 
Saivi 1877 p. 199. 

263 patella Aquileiae rep. [Tergeste mus.]. 

MELiTo 

Gregoruttius Arch. Triest. 7 p. 225. 
Cf. 8110, 103. 

264 patella Aquileiae rep. [Tergeste mus.]. 

P-MEI 

Gregoruttius Arch. Triest. 7 p. 225. 

265 in vasis ansa Aponi rep. 

M CHAVER litt. promin. 

Busato Aponus p. 121. 

266 patella Cimiez rep. [Nizzae in bibliotheca]. 

MIOV 

Blanc Ann. d. Alp. Marit. 8 (1882) p. 123. 

267 patera Aquileiae rep. [Tergeste mus.]. 

MNA 

Gregoruttius Arch. Triest. 6 p. 803. 

268 iu vasculi fragmento. Originis incertae [Tri- 

denti iu museo]. MERCi litteris stilo scr. Contuli. Orsi Arch. Epigr. Miith. 5 1881 
p. 111. 

269 patella rep. in va'le Precona ad Rovigium 

[Mediolani apud Ancona]. 

MOSCHI 

Contuli. Poggi Giornate Ligustico 1882 p. 322. 

270 vasculum Aquileiae rep. [Tergeste mus.]. 

w\EPS 
Gregoruttius Arch. Triest. 6 p. 304. 

271 in paterae fragmento Aquileiae rep. [Tergeste 

mus.]. 

iSTT litt. stilo scr. 

Gregoruttius Arch. Triest. 1 p. 135. 
Cf. n. 8115, 78. VASIS CRETACEIS INSCRIPTA 198 INSTRVMENTVM DOMESTICVM 1080, 272 patella Aquileiae rep. [Tergeste nms.]. 

MYRO 

ab altera parte litteris stilo scr. tri 
Gregoruttius Arch. Triest. 7 p. 126. 

273 o vasculum .\quilciae rep. [Tergeste mus.]. 
b vasculum Romprezzani rep. [Mediolanii 
apud Anconam]. 

a c • MR I 
FELiX 

b C • M V? R F E L I X a Gregoruttius Arch. Triest. 7 p, 226. 

b Vidi. Poggi Giornale Ligustico 1882 p. 322. 

274 patera Aquileiae rep. [Tergeste raus.]. 

C M/RR P 
RIMI GEN 

Gregoruttius Arch. Tries'. 7 p. 226. 

275 in vasculis Pombiae rep. 

s . ..E C MVR 

Mommseno raisit Ravizza. '276 vasculum Aquileiae rep. [Tergeste raus.]. 
N • N^ C 
Gregoruttius Arch. Triest. 6 p. 303. 

277 patella Aquiloiae rep. [Tergeste mus.]. 

c N ^a 
Gregoruttius Arch. Triest. 7 p. 126. 

278 patera Aquileiae rep. [Tergeste mus.]. 

C N ^ 
Gregoruttius Arch. Triest. 7 p. 230. 

279 vasculum [Vadis apud Queirolo]. 

C^ NEM 

Poggi Gioinale Liguslico 1877 p. 407. 

280 patera Aquileiae rep. [Tergeste mus.]. 

C • NERI 
Gregoruttius Arch. Triest. G p. 303. 281 vasculum Aquileiae rep. [Tergeste mus.]. 

NICC 
Gregoruttius Arch. Triesl. 7 p. 1'26. 

282 patella .\quileiae rep. [Tergeste mas.]. 

NICI 
ab altera parte litteris stilo scr. v 
Gregoruttius Arch. Triest. 7 p. 126. 

283 vasculum Aquildiae rep. [Tergeste mus.]. 

NICE 
Gregoruttius Arch. Triesf. 6 p. 303. 

284 a. b vascula Aquileiae rep. [Tergeste mus.]. 

c patera Morlongi rep. [Este apud Naza- 
rium]. 

a Nico 

C NIC© 

b Ni qo 

a Gregoruttius Arch. Triesl. 7 p. 127. In uno 
ab altera parte litt. stilo scr. : clem 

b Gregor. in eph. ead. 6 p. 303. 

c Piotrogrande misit mibi et edidit apud 
Fiorellium Not. d. Scavi 1885 p. 9. 

285 patera Aquileiae rep. [Tergeste mus.]. 

NIGER 

Gregoruttius Arch. Triest. 7 p. 127. 

286 vasculura Aquileiae rep. [Tergcste mus.]. 

Ni qvs 
Gregoruttius Arch. Triest. 6 p. 303. 

287 patella Aquileiae rep. [Tergeste mus.]. 
Gregoruttius Arch. Triesl. 7 p. 126. 

288 in vasculi manubrio Asoli rep. 

olynti 

Vidi. Bertolinius apud Fiorellium Not. d. 
Scavi 1881 p. 211. INSTRVMENTVM DOMESTICVM 199 VASIS CRETACEIS INSCRIPTA f OSO, 289 patella Aquileiae rep. [Tergcste mu8.]. 

OLV22 

Gregoruttius Arch. TrieU. 7 p. 229. 

290 vasculum rep. Carignani ad Viadanam. 

ONESIM 

Parazzi apud Fiorellium Not. d. Scavi 1881 
p. 183. 

291 in patera nigra [etmsco-campana) rep. Ateste 

cum n. supra 584 sqq. [Ateste mus.]. 

C • OPSIVS litteris stilo scr. 

Descripsi. Ghirardinius apud Fiorellium Not. 
d. Scavi 1883 p. 409 tab. XVII. 

292 a patera Aquileiae rep. [Tergeste mus]. 
b. c in imis vasculis Concordiae rep. 

a OPTATJ litt. stilo scr. 
b O P T A T I litt. stilo scr. 
C O P T A inverse scr. 

a Gregoruttius Arcli. Triest. 7 p. 231. 
b Bertulinius apud Fiorellium Not. d. Scavi 
1882 p. 429. 

c Bertolinius in eph. ead. 1880 p. 433. 

293 patella Aquileiae rep. [Tergeste mus.]. 

PORIE 

Gregoruttius Arch. Triesl. 7 p. 128. 

294 patella Aquileiae rep. [Tergeste mus.]. 

OTO 

Gregoruttius Arch. Triest. 7 p. 127. 295 patella rep. Povi ad Tridentum nna cum C. V 

n. 5039. 

^p stilo 8cr. 

Ex ms. Bartholomaei da Pergine (+ 1763) 
Rovereti in bibliotheca adservato, deprompsit Orsi 
qui misit. 

296 patera rep. ad Carru. 

C • P • PF 

extrinsecus litt. stilo scr. m • <omini 

Fabrettius in act. soc. arch. Taur. 2 (1878) 
p. 246. 

297 in p;itellae fragment» Asoli rep. 

PARA 
POLI 

Contuli. Btrtolinius apud Fiorellium Not. d. 
Scavi 1881 p. 211. 

298 vasculum [Aquileiae in museo Ritter]. 

PARIS • SVM X 
ab altera partc 

PARIS//// 

Maionioa Arch. Epigr. Mitth. 6 p. 87. 

299 patella Aquileiae rep. [Tergeste mus.]. 

M • p • c 
Gregoruttius Arch. Triest. 7 p. 226. 

300 patera Aquileiae rep. [Tergeste mus-]. 

M • p • CR 
Gregoruttius Arch. Triest. 7 p. 127. 301 a. b. c patellae Aquileiae rep. [Tergeste mos.]. 

a JVE 

b MB 

c iVER 

a Gregoruttius Arch. Triest. 6 p. 304, cfr. 
7 p. 133. 

b Gregor. in eph. ead. 6 p. 304. 
c Gregor. in eph. ead. 7 p. 227. 
Cf. n. 8115, 168. 302 a patella Aquileiae rep. [Tergeste mus.]. 

b pateila Romprezzani rep. [MeJiolanii apud 
Anconam]. a M» lE E N b MERa<( a Grcgorultius Arch. Trisst. 7 p. 227. 
b Descripsi. VASIS CRETACEIS INSCRIPTA 200 INSTRVMENTVM DOMESTICVM 1080, 303 a. b patellae. c patera. d. e. f patellae 
ac patera Aquileiae rep. [Tergeste 
mas.]. 

a IVF* CR ab altera parte litt. stilo scr.: P'OPP*COTC, 

h y? CRE inverse scr. 

c m CRES 

d iVB-CRES 

e M • PER • CR 

f MER-CK 

a. b. c Gregoruttius Arch. Triest. 1 p. 127. 
d Gregoruttius Arch. Triest. 6 p. 304, 7 p. 227. 
e Gregor. in eph. ead. 6 p. 304. 
f Gregor. in eph. ead. 7 p. 127. Ab altera 
partc litt. stilo scr. tt 

304 a. b. c. d. f patellae. e patera Aquileiae rep. 

[Tergeste mus.]. 

« A/^Eft CE^ abalterapartelitt. stiloscr.: TAL 

b /VtRNl' CES 

c /WE-Rht CRES 

d RE^^ CRES 

e A^aNCtS 

f /V^Nf CF^SC 

a. b. d. e. f Gregoruttius Arch. Triest. 7 
p. 127. 

c Gregor. in epb. ead. 6 p. 304. 
f Gregor. in eph. ead. 7 p. 227. 
Cf. n. 8115, 88. 

305 patina rep. allaCamerlata ad Comum [ib. in 

museo]. 

PER ^ CRES 

ab altero latere litteris stilo scr. SA 
Descripsi. 

306 patera Aquileiae rep. [Tergeste mus.]. 

ER(Vi 

Gregoruttius Afch. Triest. 7 p. 226. 307 patera Aquileiae rep. [Tergeste mus.]. 

PECb 

Gregoruttius Arch. Triest. 1 p. 127. 

308 patella Aquileiae rep. [Tergeste mus.]. 

PED 
ATI 

Gregoruttius Arch. Triest. 7 p. 127. 

809 patella Eomprezzani rep. [Mediolanii apud 
Anconam]. 

PELOPS 

Descripsi. 

310 a. b. c. d. e. f patellae Aquileiae rep. [Ter- 

geste mus.]. 

a M-E^SA 

b JVES 

c JVB3 

d PERESA 

e PER-SA 

f PESA 

a. d Gregorutti Arch. TricsU 7 p. 227. 
b Gregor. in eph. ead. 6 p. 304. 
c Gregor. in eph. ead. 7 p. 130. 
e Gregor. in eph. ead. 7 p. 128. 22". 
f Gregor. in eph. ead. 7 p. 128. 

311 patella Aquileiae rep. [Tergeste mus.]. 

PER^ 

Gregoruttius Arch. Triest. 7 p. 226. 

312 patella Aquileiae rep. [Tergeste raus.]. 

PERE 
-BARC 

Gregoruttius Arch. Triest. 7 p. 127. 
318 vasculum Aquileiae rep. [Tergeste mus.]. 

PEPM 

Gregoruttius Arch. Triest. 7 p. 226. 
314 vasculum Aquileiae rep. [Tergeste mus.]. 

A-PET 

Gregoruttius Arch. Triesi. 7 p. 128. Ab altera 
parte stilo scr.: x INSTRVMENTVM DOMESTICVM 201 VASIS CRETACEIS INSCRIPTA 1090, 315 paterd Aquileiae rep. [Tergeste inus.]. 
Etaeb 
Gregoruttius Arch. TriesL 7 p. 128. 

316 patella Aquileiae rep. [Tergeste raus.]. 

A- PE^R. 

Gregornttius Arch. Triest. 7 p. 128. 

317 vasculum Aquileiae rep. [Tergeste rnus.]. 

P E^R • S A 

Gregoruttius Arch. TriesL 6 p, 304. 

318 patera Concordiae rep. 

PHIL 

Bertolinius apud Fiorelliura Not. d. Scavi 
1880 p. 433. 

319 a patella Aquileiae rep. [Tergeste mus.]. 

b patera rep. Morlongi [Este apnd Nazarium]. 

a. b PHILA 

DELPI sic 

a GregoruUius Arcfi. Triesl. 6 p. 304. 
6 Pietrogrande misit mihi et edidit apud Fio- 
rellium Not. d. Scavi 1885 p. 9. 

320 patella [Bergomi in museo Vimercati-Sozzi]. 

Vimercati-Sozzi la figulina p. 23. 

321 o patera. b patella Aquileiae rep. [Tergeste 

mus.J. 

a PHYRAMI 
b PHIRMI 

a Gregoruttius Arch. Trinst. 7 p. 128. 
b Gregor. in eph. eaJ. 7 p. 227; in altera 
patera legit Greg. Iphyrmi cf. 6 p. 301. 

322 vasculum Aquileiae rep. [Tergeste raus.]. 

PILOC 

Gregoruttius Arch Triest. 7 p. 227. 

323 in vasculi fragmento [Adriae in museo cu- 

riae]. 

PISO 

Contuli. Bocchius apuJ Fiorellium Not. d. 
Scaoi 1879 p. 104. 324 vasculura Aquileiae rep. [Tergeste mus.]. 

PLAC 

Gregoruttius Arch. Trivsl. 7 p. 128. 

325 exeraplis duobns, in pateris imis Concordiae 

rep. 

L A E T V S 
R>ETOR I 

Bertolinius apud Fioreliiam Nut. d. Scavi 
1880 p. 433. 

326 patella Concordiae rep. 

PRIiWS 

EAToRI 

infra litteris graphio exaratis t • IVNI 

Bertolinius apnd Fiorelliura Not. d. Scavi 
1880 p. 433. 

327 patera Aquileia^ rep. [Tergcste mus.]. 

HYRSUS 
EA.TORI 
Gregoruttius Arch. Triest. 6 p. 308. 

328 patera Aquileiae rep. [Tergeste mus.]. 

A- POL 

Gregoruttius Arch. Tried. 6 p. 304. 

329 patera Aquileiae rep. [Tergeste mns.]. 

L • POM 
Gregoruttius Arc'u Triesl. 6 p. 304. 

330 patella Aquileiae rep. [Tergeste mus.]. 

M PON 
TILI 

Gregoruttius Arch. Triest. 7 p. 227. 331 patella Aqaileiae rep. [Tergeste mus.]. 

POTITVS 

Gregoruttius .4rch. Trieit. 7 p. 227. 332 patella Aquileiae rep. [Tergeste mus.]. 

PRI 

Gregoruttius Arch. Triest. 7 p. 128. 

26 VASIS CRETACEIS INSCRIPTA 202 INSTRVMENTVM DOMESTICVM 1080, 333 vasculum Aquileiae rep. [Tergeste 
mus.]. 

< p R I M 

Gregoruttius Arch. Triest. 7 p. 128. 

334 a in pateris et in patellis Aquileiae rep. [Ter- 
geste mus.]. 
b in patellae fragmento [Adriae apud Boc- 
chium]. 

- A 

Tirv 

b Iprimi tt PRIMI in uno ex. litt. stilo scr. a Gregoruttius Arch. Triest. 6 p. 305, 7 p. 128 
227. 

b Vidi. Bocchius apud Fiorellium Not. d. Scavi 
1877 p. 199. 

335 patera Aquileiae rep. [Tergeste mus.]. 

P R I M ////// Gregoruttius Arch. Triest. 6 p. 305. 
336 vasculum Aquileiae rep. [Tergeste mus.]. 

PRIMI VK\S 1 1 

Gregoruttius . rch. Triest. 6 p. 305. 

837 a. b paterae Aquileiae rep. [Tergeste mus.]. 
a PRiMiqENi 

b PRIMiqEN 

a Th. Lucianius misit. 

b Gregoruttius Arch. Triest. 7 p. 128. 

338 a. b paterae Aquileiae rep. [Tergeste mus.]. 

a PRIMIO 

b PRIMI 
ONIS 

o Gregoruttius Arch. Triest. 7 p. 227. 
b Gregor. in eph. ead. 6 p. 805, 7 p. 128. 

339 patera .\quileiae rep. [Tergeste mus.]. 

P R I N 
ci p is 
Gregoruttius Arch. Triest. 7 p. 129. 3!0 patera Aquileiae rep. [Tergeste mus.]. 
PROC 
Gregoruttius Arch. Triest. 6 p. 305. 

341 patella Aquileiae rep. [Tergeste mus.]. 

PRO PVS 

ab altera parte stilo scr. m 
Gregoruttius Arch. Triest. 6 p. 305. 

342 patella Aquileiae rep. [Tergeste mus.]. 

PVDEN-i 

Gregoruttius Arch. Triesl. 7 p. 129. 

343 in paterae fragmento [Adriae in museo Boc- 

chiano]. 

Q_PVL litt. stilo scr. 

Contuli. Bocchius apud Fiorellium Not. d. 
Scavi 1879 p. 103.' 

344 rep. ad Carrii [Taurini, mus.]. 

Qj T litt. stilo scr. 

Fabrettius act. soc. arch. Taur. 2 (1878) 
p. 247. 

345 patella Aquileiae rep. [Tergeste mus.]. 

L -R- C 

Gregoruttius Arch. Triest. 7 p. 129; 

346 patera Aqnileiae rep. [Tergeste mus.]. 

M R N 

Gregoruttius Arch. Triest. 6 p. 302. 

347 patera [Ventimigliae in curia]. 

L R p / S 
Descripsi. 

348 vasculum Aquiltiae rep. [Tergeste mus.]. 

RA2 

Gregoruttius Arch. Triest. 7 p. 228. 

349 patera Aquileiae rep. [Tergeste mus.]. 

P • RAS 

Gregoruttius Arch. Triiist. 7 p. 228. INSTRVMENTVM DOMESTICVM 203 VASIS CRETACEIS INSCRIPTA t080, 350 patulla Romprezzani rep. [Mediolanii 
apud Aucona]. RASIN Descripsi. 351 patina [Ventiraigliae in curia]. 

C RASINII 

Descripsi- 

352 patera Aquileiae rep. [Tergeste inus.]. 

P-RAt 

Gregoruttius Arch. Triesl. 7 p. 129. 
853 vasculura Concordiae rep. 

RECEPTI 

Bertolinius apud Fiorellium NoL d. Scavi 
1882 p. 429. 

354 patera Aquileiae rep. [Tergeste mus.]. 

RERP <0 

Gregoruttius Arch. Triest. 6 p. 305. 

355 patera Aquileiae rep. [Tergeste mus.J 

Gregoruttius Arch. Tricst. 1 p. 129. 

356 patella [Adriae in museo curiae]. 

RITI 

Vidi. Bocchius apud Fiorellium Nol. d. Scavi 
1879 p. 104. 

357 in paterae fragm. [Adriae apud Bocchium], 

RIVI 

Vidi. Bocchius apud Fiorellium Not. d. Scavi 
1877 p. 199. 

358 patera Aquileiae rep. [Tergeste mus.]. 

R01W.VS 
C P F 

Gregoruttius Arch. Triesl. 6 p. 305. 359 a. b vascula. c patera Aquileiae rep. [Tergeste 

mus.]. 

a ROMANI 
b ROMNl 
C ROMNI 

a. b. c Gregoruttius Arch. Trictl. 6 p. 305; 
in vasculo altero legitur romani circulo scriptum 
et ab altera parte litt. stilo exaratis lata . 

360 a patera. b. c patellae Aquileiae rep. [Ter- 

geste mus.]. 

a RVF I 

h R/F I 
c R/ • F I 

a Gregoruttius Arch. Triest. 6 p. 306. 

b. c Gregor. in eph. ead. 7 p. 129. 228. 

361 patera Aquileiae rep. [Tergeste mus.]. 

RVM^I 
Gregoruttius Arch. Triest- 7 p. 129. 

362 in iraa patera Concordiae rep. 

M- s • A 

infra litteris stilo scr. q • vene[riarci . . . 

Bertolinius apud Fiorellium Not. d. Scavi 
1883 p. 196. 

363 patella Aquileiae rep. [Tergeste mus.]. 

M s M 
Gregoruttius Arch. TrieU. 7 p. 228. 

364 vasculum Aquileiae rep. [Tergeste mus.]. 

M • s • sxv 
Gregoruttius Arch. Triest. 7 p. 129. 

365 vasculum Aqu.leiae rep. [Tergeste mus]. 

L s V 
Gregoruttius Arch. Triest. 6 p. 306. 

366 a. b patelUe Aquileiae rep. [Tergeste mus.]. 

a M • s • FES 
b M^S'FE 

a Gregoruttius Arch. Triest. 6 p. 306, 7 p. 129. 
b Gregor. in eph. ead. 6 p. 306. VASIS CEETACEIS INSCRIPTA 204 INSTRVMENTVM DOMESTICVM lOSO, o6~ a patera ac vasculum Aquileiae rop. 
[Tergeste mus.]. 
b in imo vasculo Concordiae rep. 

a.b M- S • P 

a Gregoruttius Arch. Triesl. 6 p. 306. 
b Bertolinius apud Fiorellium tfot- d. Scavi 
1880 p. 433 

368 patera Aquileiae rtp. [Tergeste mus]. 
S AN I OSTI 

Gregoruttius Arch. Triest. 7 p. 228. 

369 in vasculi frtigmento Aponi rep. [Patavii in 

museo]. 

Q_* HANTERNI 

Contuli. Busato Aponus p. 121. 

370 vasculum Aquileiae rep. [Tergeste mns.]. 

S ARAF E 
HILOLO 

Gregoruttius Arch. Triest. 6 p. 306. 

371 patella Aquileiae rep. [Tergeste mus.]. 

SATV 

Gregoruttius Arch. Trie.<l. 7 p. 130. 

372 patera Aqnileiae rep. [Tergeste mus.]. 

SATVRN 

Gregoruttius Arch. Tricsl. 7 p. 130. 873 vasculum Aquileiae rep. [Tergeste mus.]. 

S A T V R N INI 

Gregoruttius Arch. Triest. 7 p. 228. 

374 vasculum rep. Vangoli ad Viadanara. 

SAFEI 

Parazzi apud Fiorellium Kot. d. Scavi 1881 
p. 186. 

375 patera Aquileiae rep. [Tergeste mus.]. ( FELIX j 
[ SAF^EI j 

Gregoruttius Arch. Triest. 7 p. 223. 
376 patera Aquileiae rep. [Tergeste mus]. 

LoM/SVS safei 1 {phiyomusns. 

Gregoruttius Arch. Trieit- 6 i). 301. 

377 vasculum Aquileiae rep. [Tergeste mus.]. 

SEC 

Gregoruttius Arch. Tried. 7 p. 130. 
3"8 patera [Corai mus.]. 

5 P • 5 II C V litteris stilo scr. 

Descripsi. 379 vasculum Aquileiue rep. [Tergeste mus.]. SECV 
NDVS 
ANIi«E. Gregoruttius Arch. Triesl. 7 p. 130. 380 vasculum Aquileiae rep. [Tergeste mus.]. 

SEMP 
RONI 

Gregoruttius Arch. Triest. 6 p. 306. 381 a. b patellae Aquileiae rep. [Tergeste mus.]. a 


SEN 
ECA 


b 


SE^EC a Gregoruttius Arch. Triest. 6 p. 307. 
b Gregor. in eph. ead. 7 p. 229. 

882 a. b paterae Aquileiae rep. [Tergeste mus.]. 
a C-SENTI FIRMI 
b C • *:NT» F I RM I 

a. b Gregoruttius Arch. Triest. 7 p. 130-31. INSTRVMENTVM DOMESTICVM m VASIS CRETACEIS INSCRIPTA 1 090, 383 vasculam Aquileiae rep. [Tergeste 
mus.]. 

SER 
Gregoruttius Arch. Triesl. 6 p. 307. 

384 patella Aquileiae rep. [Tergeste mus.]. 

Q_- SER 

ab altera parte circulo scr. i m/ l R i 
Gregoruttius Arch. TriesL 7 p. 131. 

385 patera [Adriae apud Bocchium]. 

C • SER 
PROC 

Vidi. Bocchins apuJ Fiorellium Not. d. Scavi 
1887 p. 199. 

386 patera Aquileiae rep. [Tergeste mus.]. 

SE • RE 
Gregoruttius Arch. Triest. 6 p. 307. 

387 a. b paterae Aquileiae rep. [Tergeste mus.]. 

d iw • SERI 
APTI 

b APTI SERI a Gregoruttius Arch. Trie.it. 7 p. 131. 

b Gregor. in eph. ead. 7 p. 221; in exemplo 

ARTI 

altero legit 6 p. 191: 

SERI 388 patera rep. Ate>te uiia cum n. supra 584 sqq. 

[Ateste mus.]. 

SERRAE 

Descripsi. Ghirardiiiius apud Fiorellium Not. 
d. Scavi 1883 p. 409 tab. X.VIL 

389 patera Aquileiae rep. [Tergeste mus.]. 

SERTO 

Gregoruttius Arch. Triest. 7 p. 131. 

390 patella Aquileiae rep. [Tergeste mns.]. 

SERTORI 

Gregomttius Arch. Triesl. 7 p. 229. 391 in vasculi fragmento ad Gavellum rep. 

L • SERTOR 

Modena apud Fiorellium NA. d. Scavi 1878 
p. 118. 

392 in vasculi frsgmento Sorga rep. [Veronae 

mus.]. 

SERVifc 

CipoIIa Not. d. Scavi 1883 p. 367. 

393 patella Aquileiae rep. [Tergeste mus]. 

A • SEST 
Gregoruttius Arch. Triesl.. 7 p. 229. 

394 patella Aquileiae rep. [Tergeste mus.]. 

SESTI 

Gregoruttius Arch. Triest. 7 p. 131. 

395 patera Aquileiae rep. [Tergeste raus.]. 

A • SESTI FVNERo 2 scr. SVNERO(/W;. 

Gregoruttius Arch. Triest. 7 p. 131. 

396 in vasculi fragmento [Ateste mus.]. 

S IIX • L litteris stilo scr. 

Descripsi. 

397 a. c vascula. b patera Aquileiae rep. [Tergeste 

raus.]. 

a SEVERl 
b SEVEk. 
C SEVER 

a. h. c Gregoruttius Arch. Triest. 7 p. 131. 

398 patera Aqnileiae rep. [Tergeste mus.]. 

SEVERI SE 

Gregoruttius Arch. Triest. 7 p. 131. 
399 patera Aquileiae rep. [Tergeste mus.]. 

SIDIWS 

Gregoruttius Arch. Triest. 7 p. 229. VASIS CRETACEIS INSCRIPTA 206 INSTRVMENTVM DOMESTICVM 1090, 400 vasculum Nizzae rep. [ib. in biblio- 
theca]. 

SIECA 

Blanc Ann. d. Alp. Marit. 8 (1882) p. 123. 
401 vasculum rep. ad Carru. 

C • SILVI 

T : D litteris stilo scr. 

Fabrettius act. soc. arch. Taur. 2 (1878) 
p. 245. 402 patella Aquileiae rep. [Tergeste mus.]. 

S- OL A 
I c V 
Gregoruttius Arch. Triesl. 1 p. 131. 

403 patella Aquileiae rep. [Tergeste mus.]. 

SPERAT 

Gregoruttius Arch. Triesl. 7 p. 131. 

404 patella [Bergomi in rauseo Vimercati-Sozzi]. 

SXS Utteris eminentibns 

Vimercati-Sozzi la ftgulina p. 23. 405 patella Aquileiae rep. [Tergeste mus.]. 

STRA 
BONIS 

Gregoruttius Arch. Triest. 7 p. 132. 

406 a in labro paterae Aquileiae rep. [Tergeste 

raus]. 
b poculum e creta [Adriae apud Bocchium]. 
c [Atcste mus.]. 
d Romprezzani rep. [Mediolanii apud An- 

conam]. 

a II II SVCCIO • NORF /// 
b. C SVCCIO • NORBANI 

d . norb/// 

a Gregoruttius Arch. Triest. Q p. 310. 
b. c Descripsi et edidi apuJ Fiurellium Nol. 
d. Soavi 1883 p. 154. 

d Poggi Giornale Liguslico 1882 p. 319. 
Cf. n. 8115, 21. 407 vasculura Aquileiae rep. [Tergeste mus.]. 

SYMHOk 

Gregoruttius Arch. Triest. 7 p. 132. 

408 patera Concordiie rep. 

A-T • I •O 

Bertolinius apud Fiorellium Not. d. Scavi 
1880 p. 431 litt. ultima incerta. 

409 pr.tella [Bergomi in museo Vimercati-Sozzi]. 

A • T • S litt. promin. • 

Vimercati-Sozzi la figulina p. 23. 

410 patera Concordiae rep. 

ATSO 

Bertolinius apud Fiorellium Not. d. Scavi 
1880 p. 431. 

411 vasculum Aquileiae rep. [Tergeste raus.]. 

C^ T^ D 

Gregoruttius Arch-. Triesl. 6 p. 307. 

412 patera ad Carrii rep. [Taurini mus.]. 

T • M litteris stilo scr. 

ab altera parte r 

Descripsi. Fabretti act. soc. arch. Taur. 2 
(1878) p. 247. 

413 a vasculum Aquiljiae rep. [Terg-.-ste mus.]. 

b patella Morlongi rep. [Ateste apad Naza- 
rium]. 

a. b c • T^ P 

a Gregoruttius Arch. Triest. 6 p. 307. 
b Descripsi. 

414 patellae rep. Palazzuolo Vercellese [Taur. 

mus.]. 

C^T^S 

in una ab altera parte graphio scr.: l in altera h'- s 
Fabrettius act. soc. arch. Taur. 4 p. 288. 

415 patella Aquileiae rep. [Tergeste mus.]. 

C •T 
VN D 

Gregoruttius Arch. Triest. 7 p. 230. INSTEVMENTVM D0MESTIC7M 207 VASIS CRETACEIS INSCBIPTA t080, 416 patera Aquileiae rep. [Tergeste mus.], 

TAER 

ab altera parte litteris stilo scr. ivc 
Gregoruttius Arch. Triest. 1 p. 132. 

417 patera Aquileiae rep. [Tergeste mus.]. 

IL-T^Q_ 
Gregoruttius Arch. Triesl. 7 p. 132. 

418 patera [Cividale mus.]. 

TELMO 

Gregoruttius Arch. Triest. 6 p. 307. 

419 patera Aquileiae rep. [Tergeste mus.]. 

TEREN 

Gregoruttius Arch. Triest. 7 p. 132. 

420 patera Aquileiae rep. [Tergeste mus.]. 

TERENI 

Gregoruttius Arch. Triesl. 7 p. 229. 

421 patella Aquileiae rep. [Tergeste mus.]. 

TERENT 

ab altera parte litt. stilo scr. f 
Gregoruttius Arch. Triest. 7 p. 229. 422 a. b. c. d. e. /. h. i. l patellae Aquileiae rep. 
[Tergeste raus.]. 
g patera [Adriae apud Bocchiura]. a 


A -ERENTI 


litt. circnlo scrip 


b 


A 'ERElTl 
c 


A- -ERElT 
d 


A-TEREN" 
e 


A "ER 
ENT 
r 


A -EREN 
9 


A /ERENI 
h 


A • TERE 
i 


A- -ERE 
l 


ATER 

a. d. e. f. i Gregoruttius Arch. Triest. 7 p. 132. 

b. h Gregor. in eph. ead. 6 p. 307 in altera 
Greg. legit 6 p. 230: atere 

c Gregor. in eph. ead. 6 p. 308. 
g Bocchius apud FioroIIiura Not. d. Scavi 1877 
p. 199. 

l Gregor..in eph. ead. 6 p. 294. 
Cf. n. 8115, 183. 423 a. b vascula Aquileiae rep. [Tergeste mus.]. 

a A TRElT 
b A-TRIlT 
C A • TRElT 

a Gregoruttius Arch. Triest. 7 p. 132. 
b Gregor. in eph. ead. 6 p. 308. 
c Bertolinius apud Fiorellium Not. d. Scavi 
1880 p. 434. In imo vasculo litteris stilo scr.: m k 424 patera Aquileiae rep. [Tergeste mus.]. 

ATERDI 

Gregoruttius Arch. Tnesl. 6 p. 294. 

425 a. b. c vascula Aquileiae rep. [Tergeste mus.]. 

a . A "E R C CR 
b A T R C O 
C A E R S O 

a Gregoruttius .4rch. Triest. 6 p. 308. 
b. c Gregor. in eph. ead. 7 p. 230. 426 sub patera Concordiae rep. 

TERTI 

Bertolinius apud Fiorellium Nol. d. Scdvi 
1880 p. 434. 427 patella Aquileiae rep. [Tergeste mus.]. 

C TEI 

Gregoruttius Arch. Triest. 7 p. 132. 
Cf. 8115, 123. VASIS CRETACEIS INSCRIPTA 208 INSTRVMENTVM DOMESTICVM '^A 1080,428 patera Aquileiae rep. [Tergeste raus.]. 

L • TETTI CRITTO 

Gregoruttius Arch. Triest. 6 p. 308. 

429 patella Aquileiae rep. [Tergeste mus.[. 

L •'HlftS 

Gregoruttius Arch. Triest. 7 p. 132. 

430 patella et patera Aquileiae rep. [Tergeste mus.]. T ^Y R S I SE RIOR 

Gregoruttius Arch. Triest. 7 p. 132 sq. 

431 patera Aquileiae rep. [Tergeste mus.]. 

A^TiTI 

Gregoruttius Arch. Triest. 7 p. 133. 

432 patera Aquileiae rep. [Tergeste mus.]. 

D • TIT • T 
Gregoruttius Arch. Triesl. 6 p. 308. 

433 patera Aquileiae rep. [Tergeste raus.]. 

L«TITI^ 
LVSCVfe 
Gregoruttius Arch. Triesf. 7 p. 133. 

434 vasoulum Aquileiae rep. [Tergeste mus.]. 

TITVRI 

Gregoruttius Arch. Triesl. 7 p. 133. 

435 vasculum Aquileiae rep. [Tergeste mus]. 

L- TIT TVRI 

Gregoruttius Arch. Triest. C p. 308. 
436 patera Aquileiae rep. [Tergeste mus.]. 
Gregoruttius .irch. Triesl. 6 p. 308. 437 patella rep. Palazzuolo Vercellese [Taur. 

mus.]. 

C • T I T V I litt. stilo scr. 
Fabrettius act. soc. arch. Taur. 4 p. 289. 

438 patera Aquileiae rep. [Tergeste mus.]. 

^^ litteris stilo scr. 

Gregoruttius Arch. Triest. 7 p. 231. 

439 in vasculi fragmento Concordiae rep. 

TROSYqO 

Bertolinius apud Fiorellium Not. d. Scavi 
1880 p. 423. 

440 patella Aquileiae rep. [Tergeste mus.]. 

RITI 

in imo vasculo litteris stilo scr. >5C 
Gregoruttius Arch. Triest. 7 p. 133. 

441 patella Aquileiae rep. [Tergeste mus.]. 

"Rivvs 

TarT 

Gregoruttius Arch. Triest. 7 p. 133. 

442 sub patera ConcorJiae rep. 

TVRI 

Bertolinius apud Fiorelliura Nol. d. Scavi 
1880 p. 434. 

443 patera ac vasculum Aquileiae rep. [Tergeste 

mus]. 

T • TVRi 
Gregoruttius Arch. Triest. 6 p. 303. 

444 patella Aquileiae rep. [Tergeste mus.]. 

TVT" 

ab altera parte JVl 
Gregoruttius Arch. Triesl. 7 p. 133. 

445 patella Aquileiae rep. [Tergiste nius ]. 

c^ v^ ff 
Gregoruttius Arch. Tricst. 7 p. 133. INSTRVMENTVM DOMESTICVM 209 VASIS CRETACEIS INSCRIPTA iOSO, 446 in imo vasculo Morlongi rep. [ib. apnd 
Soraiiziumj. 

AfDI 

Pietrogrande misit mihi et edidit apud Fio- 
rellium Not. d. Scavi 1884 p. 268. 

447 a. b. c patellae Aquileiae rep. [Tergeste mus.j. 

a VECETI 

b VE q 

ETI 
C VECJ 

a Gregoruttius Arch. Triest. 6 p. HOS. 
b Gregor. in eph. ead. 7 p. 230. 
c Gregor. in eph. ead. 7 p. 133. 

448 patellae Aquileiae rep. [Tergeste mus.]. 

VEN 
Gregoruttius Arch. Triest. 6 p. 309, 7 p. 133. 

449 vasculura Aquileiae rep. [Tergeste mus.]. 

VENF 

Gregoruttius Arch. Triest. 7 p. 134. 

450 a. b vascula Aquileiae rep. [Tergeste mus.]. 

a ^EREc 
b VEREc 

a Gregoruttius Arch. Triest. 7 p. 134. 
b Gregor. in eph. ead. 7 p. 230. 

451 patera Aquileiae rep. [Tergeste mus.]. 

VE 

2 O m 
v^ 

Gregoruttius Arch. Triest. 7 p. 134. 

452 patella Aquileiae rep. [Tergeste mns.J. 

VIATO 

Gregoruttius Arch. Triest. 7 p. 134. 

453 patera Aquileiae rep. [Tergeste rans.]. 

A- VIB/ 

Dicj 
\ 
Gregoruttius Arch. Triest. 7 p. 134. 454 sub patera Coiicordiae rep. 

L- VIC 

Birtolinius apud Fiorellium Not. d. Scivi 
1880 p. 434. 

455 patera Aquileiae rep. [Terge.ste mus.]. 

VIL • H 
Gregoruttius Arch. Triesl. 7 p. 134. 

456 a. b paterae Aquileiae rep. [Tergeste mus.]. 

a VILL. 

b VILLI in nna litt. stilo scr. L P C 

a. b Gregoruttius Arch. Triesl. 6 p. 309. 

457 a patina. b patera Aquileiae rep [Tergeste 

mus.]. 

a VILIN 
b VILLIN 

a Gregoruttius Arch. Triest. 6 p. 309. 
b Gregor. in eph. ead. 7 p. 134. 

458 patera rep. ad Carru. 

VIK.KAI litteris stilo scr. 

Fabrettius act. soc. arch. Taur. 2 (1878) 
p. 246. 

459 patella Aquileiae rep. [Tergeste mns.]. 

VITVt 

Gregoruttius Arch. Triest. 7 p. 134. 

460 patera Aquileiae rep. [Tergeste mus.]. 

L- vo 
Gregornttius Arch. Triesl. 6 p. 309. 

461 patera Felonicae rep. [Serraide apud Manto- 

vanium]. 

C • VOA 

Mantovanius apud Fiorellium Sol. d. Scaoi 
1884 p. 172. 

462 a. b patellae Aquileiae rep. [Tergeste mus.J. 

a C • VOLVs 
b C • VoLVs 

a. b Gregoruttias Arch. Triesl. 7 p. 134. 

27 VASIS CRETACEIS INSCRIPTA 210 INSTRVMENTVM DOMESTICVM lOSO, 463 vasculum Aquileiae rep. [Tergeste 
mus.]. 

VOLVs 

Gregoruttius Arch. Triest. 1 p. 134. 

464 a vasculam Bomprezzani rep. 

b patella[Bergomiin museoVimercati-Sozzi]. 

a L • VM • H ^ 

b L VM os 

a Poggi Giormle Ligustico 1882 p. 324. 
b Vimercati-Sozzi la figulina p. 23. 

465 patella Aquileiae rep. [Tergeste mus.]. 

VTIL 

GregOruttius Arch. Triest. 7 p. 134. 

466 vasculum Aquileiae rep. [Tergeste mus.]. 

VXCE 

Gregoruttius Arch. Triesl. 6 p. 309. 

467 sub patera Concordiae rep. 

E- Vto 

Bertolinius apud Fiorellium NoL d. Scavi 
1880 p. 434. 

Vel T vel I . 468 patella ac patera Aquileiae rep. [Tergeste mus.]. V A 
U 70 Gregoruttius Arch. Triest. 7 p. 230. In una 
litt. stilo scr. x 469 a. b paterae Aquileiae rep. [Tergeste mus.]. 

a ZETI 
b SETI 

a. b Gregoruttius Arch. Triest. 7 p. 134» 

470 patera Asti rep. [Taur. mus.]. 

X P I M 

j litt. st. scr. 

II I V 

Act. soc. arch. Taur. 4 (1883) p. 108. 

471 patellae duae Aquileiae rep. [Tergeste mus.]. 

AIIII 

Gregoruttius Arch. Triest. 7 p. 134. In una 
ab altera parte st. scr. x 

472 patella Aquileiae rep. [Tergeste mus.]. 

-Aiiii 
Gregoruttius Arch. Triest. 7 p. 134. 473 patera Aquileiae rep. [Tergeste mus.]. Gregoruttius Arch. Triest. 7 p. 229. TAIII 474 vasculum [Aquileiae in museo Ritter]. q^Vi,)'/ T\^rv(\> (; II \ ^ f . ^ ^ / • ^ ^ ''j Maionica delineavit. Areh. Epigr. Mitth. 6 p. 86. INSTRVMENTVM DOMESTICVM 211 SIGNACVLA EX AERE 1090, 475 in ventre vasculi Veronae rep. [Mediolanli apoJ Ancona]. Va ?■ 
^ Contali. Mommseno misit Anconj. in imo vasculo 

X 476 rep. Lovere apud Sporminore. ItN I lustus de Vigili Archivio Trentino 1 (1882) p. 258. Signacula ex aere (p. 1002). 1081, 1 [Aquileiae in museo Ritter]. 

M • ANTONI 

Maionica Areh. Epigr. Mitlh. 6 (1882) p. 86. 

2 rep. in valle Anauniorura [Innsbruck. mus.]. 

APIR 

P. Orsi misit, 

3 rep. Concordiae in praedio Frattina. 

QjC-P 

Bertolinius apud Fiorellium Not. d. Scavi 
1880 p. 435. 

4 rep. dans les plaines de Chateauneuf enlre Pey- 

loubet et Nolre dame du Brusc en 1870 
Blanc [nunc Grasse apud Cavalier]. 

P • ETEREI # 
QVADRATI 

in ansa signaculi eiusdem : p • e • Q_ 

P. Senequier Grassensis ectypum misit mihi. 
Blanc Epiffr. d. Alp. Maril. n. 409. 

5 Calvatone. Luchlni. C • EVA Luchini Betriaco p. 135. 

De Luchinii fide v. supra ad c. XLII p. 86. 6 Tridenti rep. [ibid. in museo]. 

L^ F •s 
P. Orsi misit. 

7 [Aquileiae iu museo]. 

TIVLGEVS 
CffiRINTHVS 

Maioaica Arch. Epigr. Mitth. 5 (1881) p. 124. 

8 [Paperiani apud Gregoruttium]. 

C P H 
Descripsi. 

9 [antea Taurinis apuJ Cervignasco, nuuc Medio- 

lanii apud Anconam]. C N<; PD^ ) Descripsi. 10 [Aquileiae in museo Ritter]. 

L///////PffiRAC 

Maionica Arch. Epigr. Mitt. 6 (1882) p. 86. 

11 [Bergomi apud Vimercati-Sozzi]. 

L -ERREI 

Vimercati-Sozzi la figulina p. 30 et tab. II. FISTVLAE PLVMBEAE. VASCVLA VTTREA 212 INSTRVMENTVM DOMESTICVM 1081, 12 rep. nel b%iso Friuli [Utini in museo 
bibliothecae] 

TROSI 

in ansa signaculi eiusdem : p 

Descripsi. Repperit descriptum Gregoruttius 
in commentario Cuniani Caslcl Porpetto 2 maggio 
1858. 

13 PoUentiae rep. 
Vayra et Fabrettius act. soc. arch. Taur. 1 
(1877) p. 202 tab. X. 
Intellege ulnre felix. 14 [Taurini apud Cervignasco antea, nuuc Medio- 
lanii apud Anconam]. 
Descripsi. 

3 aut Q aut c (scr. ctv). Id est C. Pactumei 
Aeuodi. 

15 originis incertae. 
Promis et Fabrettius act. soc. arch. Taur. 
1 (1877) p. 203 tab. X. Fistulae plumbeae (p. 1005). 1082, 1 ad n. 8117, 5 fistulae plumbeae non- 
nullae rep. Aquileiae alle Marignane a. 
1882. 

AQ_- IVVENAL • F 

Maionica Cenlral Commission 1883 p. XXXV. 2 in fistulis plumbeis rep. Aquileiae ad templum 
lovis [ibid. mus.]. 

S VI I O • C • A Q_- F 

Contuli. Maionica Arcli. Epigr. Milth. 3 (1879) 
p. 182. 8 [Aquileiae in museo]. 

ab una parte 

.—^r-Tl T • V I T • L • A Q_ 

ab altera 

L.TIT-JSfJ^ 

extrinsecus pluries x 

Contuli. Maionica Arch. Epigr. Mitth. 3 (1879) 
p. 182. 

4 [Paperiani apud Gregoruttium]. 

VRSI litt. promin. 

Descripsi. Vascula vitrea (p. 1006). 1083, 1 ad n. 8118, 3. Vasculum vitreum. Rep. 
Aquis Statiellis [extabat Asti apud Mag- 
giora-Vergano, nunc extare Parisiis mo- 
nuit me Fantaguzzi]. ^C • SALVK "" IJ.V>Ib^ Maggiora Vergano act. soc. arch. Taur. 2 
(1878) p. 191 et tab. VIIL 2 poculum vitreum reticulatum. Rep. Novariae 
a. 1680 in sepulcro; in aedibus Caraelli 
antea, nunc Prina RuscoNi. Rep. circa 
1'anno 1725 sul Novarese Fea [nunc Me- 
diolanii in museo Trivultiorum]. 

BIBE VIVAS MVLTIS ANNIS 

Fea apud Winckelmanu Storia d. arli d. 
disegno (Romae 1783) p. 85 nota 1 pag. 42; 
Rusconi Monogra/ie Novaresi {Novara 1877) p. 13 
tab. III. INSTRVMENTVM DOMESTICVM 213 VASCVLA VITREA. PONDERA ET EXAGIA 1098; 3 in imo vasculo vitreo. Rep. Cuncordiae 
[nanc Portogrnari apud Bertoliniuni]. 

C C 12' 

Vidi. Bertolinius apuJ Fiorellium Not. d. 
Scavi 1880 p. 436. 

4 in imo vasculo vitreo. Rep. Concordiae [nunc 
Portogruari apud Bertolinium]. Contali. Bertolinius apud Fiorellium Nof. d. 
Scavi 1880 p. 436. 5 in imo vasculo vitreo [Paperiani apud Grego- 

ruttium]. 

MLL 
MEVI 

Gregoruttius dedit. 

6 in fragmento vitri [Tergeste in museo]. 
Descripsi. 7 in vitri fragmento [Ptiperiani apud Gregoruttium]. 

\> -8,' Gregoruttius dedit. Pondera et exagia (p. 1006). 

10841, 1 pondus plumbeum litteris argenteis = 
gr. 325. Rep. Polae apud castra stativa 
peditum [extat ibid. apud Mendler {Uhr- 
rracher)]. 

in snperficie: , A A 

circa pondus circulo scr. : 

LIB VNA 

Contuli. Maionica Arch. Epigr. Milth. 6 (1882) p. 88. 2 pondus plumbeum litteris argenteis = gr. 163. 
Eep. et adservatum cum praecedente. 

in superficie: 

circa pondus in circuitu scr. : 
VNC VI 

Contuli. Maionica Arch. Epigr. Mitlh. 6 (1882) Cf. C. V 8119, 8. 3 pondus plumbeum littc-ris argenteis — gr. 168.5. 
Rep. et adservatnm cum praecedentibus. 

Contuli. Maionica Arch. Epigr. Mitlh. 6 (1882) p. 88. 4 pondus aereum litteris argenteis = gr. 0,545. 
[Aquileiae in museo Ritter]. 

B St 

Maionica Arc'>. Epigr. Mitth. 6 (1882) p. 87. 5 in pondere ex lapide [Fiumicelli apud Delne- 
rium]. 

C • P -E Descripsimus Gregoruttius et ego. Maionica 
Arch. Epigr. Miilh. 6 (1882) p. 87. 

1 F pro E Maionica. — 2 omis idem. 

6 in pondere ex lapide [Paperiani apud Grego- 

ruttium]. 

C VA 

cxx 
Descripsi. 

7 pondus ex lapide [Paperiani apud Gregorut- 

tium]. 

r B Gregoruttins dedit. 8 pondus ex lapide [Paperiani apud Gregorut- 
tiuni]. 

€ S F Gregorattius dedit. PONDERA ET EXAGIA 2U INSTRVMENTVM DOMESTICVM 1084, 9 pondus ex lapide [Aqnileiae mus. Ritter]. 
s T c r It 
Gregoruttius dedit. 

10 in pondere ex lapide [Aquileiae in rauseo 

Ritter]. 

M H 

Maionica Arch. Epigr. Mitlh. 6 (1882) p. 87. 
Ego excepi sic: M ii . 

11 in pondere ex lapide [Fiumicelli apud Delne- 

rium]. 

H 
Maionica Arch. Epigr. Miith. 6 (1882) p. 87. 

12 in pondere ex lapide [Aquileiae in museo 

Ritter]. 

II 

Vidi. Maionica Arch. Epigr. Mitlh. 6 (1882) 
p. 87. 

13 in pondere ex lapiJe [Aquileiae in museo 

Ritter]. 

X 

Vidi. Maionica Arch. Epigr. Mitth. 6 (1382) 
p. 87. 

14 in pondere ex lapide [Aquileiae in museo 

Ritter]. 

XX Vidi. Maionica Arch. Epigr. Mitlh. 6 (1882) p. 87. 15 pondus ex marmore. Rep. Concordiae in prae- 
dio Frattina. c D litt. stilo scr. Bertolinius apud Fiorelliura Not. d. Scavi 
1880 p. 422. 

16 pondus ceteroquin rotundum, sed supra et infra 
planum Concordiae rep. 

I 

Bertolinius apud Fiorellium NoL d. Scavi 
1880 p. 422. 17 in pondere ex lapide. Concordiae rep. in praedio 
Borriero. Bertolinius apud Fiorellium Not. d. Scavi 
1878 p. 286. 18 in pondere ex lapide. Rep. Concordiae in 
praedio Borriero. 

XX 

Bertolinius apud Fiorellium Not. d. Scavi 
1878 p. 286. 19 pondus ex raarraore. Rep. Calvatone in praedio 
S. Andreae. 

M q V 

Zani apud Fiorelliura Not. d. Scavi 1879 
p. 131. 20 pondus ex aere. Rep. in vico Selva in val 
Sugana ad Marter [Innsbruck in museo]. 5$ • A Orsi misit. 21 pondus ex aere = gr. 385. Rep. ad Tridentum 
[Tridenti apud privatura quemdam]. 

A- A 

Orsi Arch. Epigr. MiUh. 5 (1881) p. 114. 22 pondus ex aere. Rep. Pressani ad Lavis. [Ext jt ^ 
Tridenti apud privatum quemdam]. 

VN 

III 
Orsi Arch. Epigr. Mitth. 5 (1881) p. 114. 23 pondus ex aere = gr. 245. Rep. aUa Fornasetta 
ad Ala [Tridenti in museo]. 

ter repetitar ocsi Orsi misit. INSTRVMENTVM DOMESTICVM 215 EBOREA. SVPELLEX AVREA ET ARGENTEA Eboi'ea (p. 1008). 108S, 1 lamella ebarnea longa m. 0,055, lata 
0,010, crassa 0,007. [Paperiani apud Qre- 
goruttium]. 

ab una parte: ab altera: 

T- P- A^lDI • P' P'I« T'Tii Vidi. Gregoruttius misit. 

Titus el Publius Avidii, Publiorum duorum filii. 2 tessera rotunda rep. Calvatone in praedio S. An- 
dreae. ab una parte: 
vas ab alt^ra; 

XII 
IB Zani apud FiorelUam Noi. d. Scavi 1879 
p. 131. Supellex aurea et argenlea (p. 1008). lOSG, 1 fibula aarea. [Tanriiiis in museo]. 
ab una parte: 

CONSTANTINE y CAES — VIVAS j 

ab altera parte: 

-y HERCVLI > CAES J ViNCAS 

Descripsi. 

[Constantino Caesari quem iungas Herculium 
Caesarem, frustra quaero ; Maximinns enim lovius 
fuit, non Herculius. Fortasse Herculius Caesar ipse 
Constantinus est, filius scilicet Constantii Herculii 
iunioris; quamquam Constantinum hoc nomine 
usum esse aliis argumentis demonstrare nequeo. 
Th. M.]. 2 buccula argentea caelata pond. gr. 19,90. Rep. 
Polae a. 1874, una cum casside similiter 
argentea, in fodina aetatis Romanae haud 
longe ab amphitheatro. [Paperiani apud 
Gregoruttium]. captivns ad 

pedes Victoriae 

manibus post 

terga revinctis Victoria alata in 
clipeo palmae arbori 
imposito scribens haec: devic 

BRITTA 

mensa 
gryps tripes gryps 

centurio d. vitem 

et s. humero impositum 

tropaeum gerens 

Vidi. Gregoruttius Arch. Triest. 5 (1877-78) 
p. 155 sq. 3 patella argentea rep. Bagnoli in agro Brixiano. 
Petrus da Ponte misit Momroseno egregie delineatam. 4 in poculo argenteo. Rep. Romeni in valle Anaunorum. 

SEVE 

Mitth. d. Cenlral Commission 1877 p. CXIIL SVPELLEX EX AERE. ANVLI. GEMMAE 216 INSTRVMENTVM DOMESTICVM Supellex ex aere (p. 1012). 1087 , 1 in paterae minubrio. [ Tauriois in 
museo]. 

VOT • PVB 

in latere: p D Descripsi. 2 fibula ex aere. Eep. in vico Isera ad Castrum 
Nomesino. [Innsbruck in museo]. AVeSSAI 

Orsi dedit. 

Littera 3 fuit vel € vel q 3 in anulo ex aere Riondara di Valfredda rep. 
[Tridenti in museo]. ciq 
Orsi descripsit et misit. 4 in manubrio speculi aerei rep. in vico Fornovo 
di S. Giovanni. CN CRES Mantovanius apud Fiorellium Nol. d. Scavi 
1885 p. 29. 

5 fibula aerea. Rep. ConcorJiae in praeJio Frat- 
tina. 

Bertolinius apuJ Fiorellium Not. d. Scavi 
1880 p. 417. 6 litteris parvis in manubrio speculi aerei. Rep. 

Industriae [Cherasci apuJ I. B. Adria- 
nium]. 

L • TREBELI • CRESI 

Fabrettius act. soc arch. Taur. 3 (1880) p.91. 

7 in theca aerea. [Ex dono Moschiettorum Por- 

togruari in curia]. 

V B E RT A S V i 

Contuli. Bertolinius apud Fiorellium iVb/. (i. 
Scavi 1880 p, 435. 

8 in anulo ex aere in valle di Nona rep. [Mez- 

zoIombarJi apuJ Joctorem Giusto De Vi- 

V bL #L P. Orsi ectypum misit. Fortasse recentioris 
aetatis. 

9 fibula aerea. Rep. in vico Dorgo di Valmgana. 

VRNACO 

Miltheil. d. Cenlral Commission 1877 p. CXIII. 

10 clavis aerea rep. MezzolombarJi alla Cdlcara 

[ib. apud Joctorem I. De Vigili]. XVIII P. Orsi misit. 11 lamina ferrea. Rup. Concordiae in praedio 
Frattina. 

kXVi 

Bertolinius apud Fiorellium Nol. d. Sctvi 
1880 p. 435. 1088, 1 in lapillo [Paperiani apud Gregorut 
tium]. /n anulis gemrnisve in\pressa (p. 1013). 

2 in iaspiJe [Genuae apuJ Varniurn]. H A 

flos Gregoruttius dcdit. luppiter sedtns 
ab altera parte aertha 

Poggi Giornale Lijustico 18 T8 p. 3D7. INSTRVMENTVM DOMESTICVM 217 IN ANVLIS GEMMISVE IMPRESSA 1089, 3 in heliotropio [Tergeste mus.], 

A F F 

galli duo 
inter se 
luctantes 

Descripsi. Poggi Giornale Liguslioo 1878 
p. 380. 

4 in gemma [Tergeste mus.]. 

AQ_F wi 

Contuli.Poggi Giornale Ligustico 1878 p. 385. 

5 in gemma [Tergeste in museo]. 

ATAT 

Descripsi. 

6 in gemma; rcp. alla Beligna [Paperiani apud 

Gregoruttium]. 

t C 
CIRS 

Gregoruttius dedit. 

7 in heliotropio [Tergeste mus.]. 

EVIA 

Contuli. Poggi Giornale Ligiislico 1878 p. 375 
qui fractam putat. 

8 in sarda Laude rep. [ext. ibid. apud antiqua- 

rium Poter]. 

HILLO 

V. Poggi Di un frammento epigr. d. museo 
d. Lodi 1883. 

9 in sarda [Genuae apud Varnium-]. 

LV • HER 

asinus in concha 
Poggi Giornale Ligustico 1878 p. 397. 

10 in gemma [Tergeste mus.]. 

MAM 

panthera ? 
Descripsi. 11 in gemma [Tergeste mos.]. 

JWA 
XIMV 
S 

Ectypura misit A. Puschi praefectus musei 
Tergestini. Poggi Giornale Ligustico 1878 p. 382; 
3 z Poggi non recte. 

12 in gemma [Paperiani apad Gregoruttium]. 

PA • svc 
Gregoruttius dedit. 

13 in lapillo [Paperiani apud Gregoruttium]. 

flos PHIALE Gregoruttius dedit. 14 in amethysto [Tergeste mus.]. 

POS • AVF 

Vidi. Poggi Giorncde Ligustico 1878 p. 384. 

15 in iaspide Libarnae rep. [Genuae apud V-ar- 

nium]. 

vc 

Sol radiatus 

Poggi Giornale Ligustico 1878 p. 397. 

16 in onyche [Tergeste mus.]. 

equus currens 
scutum 

M- VEL 

Contuli. Poggi Giornale Ligustico 1878 p. 373. 17 in sarda [Tergeste mus.]. 

VIVAS 

FELis sic 

DescripsL Poggi Giornale LigusHco 1878 
p. 386. 

18 in anulo aureo [Portogruari antea, nunc Ter- 

geste mus.]. • ^ Dcsciipsi. 28 SVPELLEX EX LAPIDE. SVP. EX PLVMBO 218 INSTRVMENTVM DOMESTICVM 1088, 19 in gemraa [Tergeste in museo]. "7 O Gregoruttius dedit. 1089, 1 in tessera ex raarmore. Swpellex cx lapide. ^ gladiator Pichler Central-Comtnission 1 (1881) p. CXXXII. 2 iii siixo pond. — kg. 3.650; rep. Aponi. Descripsi. Busato Aponus p. 136. [a-v-l-x 3 in saxo rep. in praedio Suardo inter vicos Telgate et Cicola. 

VI 

p 
Mantovanius apud Fiorellium Not. d. Scavi 1879 p. 59. 4 in saxo rep. cum praecedente. Mantovanius apud Fiorellium Not. d. Scavi 1879 p. 59. Supellex ex plumbo. Laminae ConcorcUenses, 

1090, 1 lamina plunibca utrimque inscripta. Rep. Concordiae in praedio Frattina [Portogruari apud 
Bertolinium]. 

ab una parte; ab altera: mm 

vii InXmiJ 
Cuntuli. De Petra apud Fiorellium Not. d. Scavi 1880 p. 421, tab. XIII. 
a aebuties viisxxzxin. b myrini {id e. unguentil) piondo)'^ xxvis. INSTRVMENTVM DOMESTICVM ai9 SVPELLEX EX PLVMBO. LAMINAE CONC. fl090, 2 lamina plumbea rep. et adservata cnm praecedente. 
ab una parte: ab altera: 
Contuli. De Petra apud Fiorelliom Not. d. Scavi 1880 p. 421, tab. XIII. 
a Armonii ad Concordiara pertinent; cf. n. 1884. 3 laniina plumbca ntrimque inscripta. Rep. Concordiae a. 1882 [Portogruari apud Bertolinium]. 

ab una parte: ab altera; 

a AYFIDIO h LKIXROv 
MACRINO CASSIANO 

III K APRIL )|(^ III 

n/i N N 

Desciipsi. Dressel et Barnabei apud Fiorelliain Nol. d. Scivi 1882 p. 430. 
a 2 maqistAto — 4 n f inn — b \ llliar"i5 3 )iC hT Not. 

4 lamella plumbea rep. Concordiae in praedio Frattina [Portogruari apud Bertoliniura]. 

, ab una parte: ab altera; (\HC\h\ 
Descripsi. Fiorellius Noi. d. Scavi 18S0 tab. XIII. 
a Oinciae Tuclies vviJii. b mi/rrin[i] p[ondo1) iiiil 5 litteris stilo utrimque exaratis; laraina plumbea Concordiae rep. [Portogruari apud Bertoliniura]. 
ab una parte: ab altera: 


o 1 Contuli. De Petra apud Fiorelliam Not. d. Scavi 1880 p. 421, tab. XIII. 
a Uosiili Asialici GViiiLXXxx. b nardini (id e. unguenti) p{ondo) xxrii SVPELLEX EX PLVMBO. LAMTNAE CONC. 220 INSTRVMENTVM DOMESTICVM f OBO, 6 laraina plumbea litteris stilo exaratis. Rep. et adservata cura praecedentibus. 
ab una parte: ab altera: 
v\ 
\ f( ^^^im 
Contuli. De Petra apud Fiorellium Not. dei Scavi 1880 p. 421, tab. Xiri. 
a Memndri allicium. b p^ondo) VJii se. vii LXV. 7 lamina plumbea utrimque inscripta. Rep. et adservata cum praecedentibus. i--^ J I > (T] -N -D w i^ Contuli. De Petra apud Fiorelliura Not. d. Scavi 1880 p. 421, tab. XITI. 
Secundula aut qvis eslis .... 
lamina plurabea utrimque inscripta. Rep. et adservata cum praecedentibus. 
ab una parte: ab altera: 


J\)M 
Contuli. De Petra apud Fiorellium Not. d. Scavi 1880 p. 421, tab. XIII. 
a Tigridis Turoccolcii l unum. h p. p m hs svi xv iii m. INSTRVMENTVM DOMESTICVM 221 SVPELLEX EX PLVMBO. LAMINAE CONC. 1090, 9 lamella plumbea rcp. et adservata cnm praccedentibus. 
l Bertolinius apud Fiorelliura Not. d. Scavi 1880 tab. XIII. 10 lamina plumbea rep. et adservata cum praecedentibus. 

ab una parte: ab altera; 

Bertolinius apud Fiorelliura Not. d. Scavi 1880 tab. XIII. 1 1 glans plumbea rep. et adservata cum praece- 
dentibus. 
Bertolinius apud PiorelUum Not. d. Scavi 
1881 p. 421, tab. XIII. 12 tessera plumbea rep. et adservata cuni prae- 
cedentibus. 

ab una parte: ab altera: 

Bertolinius apud Fiorellium Not. d. Scavi 
1880 tab. XIII. ADDITAMENTORVM AVCTARIVM II. POLA (supra p. 8). 

f09t ad add. n. 24 pro Caon lege Cecon. | 1099 ad add. n. 33 pro lan. 10 loge lan. 1. 1093 ad add. n. 51 pro Gervinisch scribe Gcr- 
sinich. 1094 ad add. n. 53 loco de Ries lege de Rin 
et pro Carnanze scribe Carcanze. 1095 ara marmorea rep. Lisignani inter Medo- 
lino et Sissano vicos; nunc Polae iii museo. L • A • s 
octa^ianU'.s 
avg n aede/ 

'VETVSTATje 

eV>N L Aspjam sic Descripsi ad ectypum acceptum a Schranim 
Polensi. Miserunt 0. Hirschfeld Vindobonensis 
et per Lucianium Amoroso Parentinus. Edidit 
Lucianius in eph. Parentina AUi e Miimorie della 
Sociela htriana di Arch. e Storia palria 1 (1885) 
p. 40. 

1 L{ibero) A{ugusto) S{acrum). Cf. V n. 326. 1096 rep. Polae in ecclesia cathedrali a. 1884. 

Q_- CATVSIO • SEVERIANO • CIVI 
CALLO • NEQOTIANTI • VESTIARIO • 
FLAVIA • FORTVNATA • CONIVQI • 
INCONPARABILI • ET • Q_^ CATVSI 
5 VS • FLAVI AN VS • PATRI • BENE 
M E R E N T I 

0. Hiischfeld descripsit et misit ediditque 
Arch. Epigr. Milth. 8 (1884) p. 248. Miserunt 
Schramm Polensis et Amoroso Parenlinus. Edidit 
Lucianius in eph. Atti e Memorie d. Soc. Islr. 1 
(1885) p. 42. Prodiit item in eph. Pola 24 Aug. 
1884 et Central-Commission 10 (1884) p. CCXXIII. 1099 rep. Polae in via q. d. porla Aiirea. 

V •¥ • SIBI • ET . 

caeciliae • q_- l • 
calliopae 
l • cassio •mximo 
5 c • cassio • rvfo 

cassiae • tertiae 
fI lIs 

Schraram misit et edidit Central-Commission 
11 (1886) p. LXXV. Lucianius Alti e Memorie d. 
Soc. Isir. 1 (1885) p. 41. 1098 rep. Polae al Pratogrande ; iam in mnseo. 
0. Hirschfeldius descripsit et misit. Lucianius 
edidit in eph. Aili e Memorie d. Soc. Isir. 1 (1885) 
p. 43. ADDITAMENTORVM AVCTABIVM 223 POLA. PARENTIVM lOOB Galesani rep. ; nanc Pulae in maseo. 

D mI 
FELI al 

0. Hirscbfeldins descripsit et misit. Misit 
H. Schramm qui edidit Cenlral-Commission 11 
(1885) p. LXXV. Lucianius AUi e Memorie d. Soc. 
Islr. 1 (1885) p. 43. 

1160 rep. Galesani inter rndera sacelli Byzan- 
tini; iam Polae in mnseo. 

^-^^'^ \iic\ 

H E D O N lU t"l. L I A E 
AVIAE- 
.S'EX • PALPELLIVS • ^.Py / ET • SIBI Contali ectypura acceptnm a Schramm qui 
edidit Cenlral-Gommission 11 (1885) p. LXXV. 
0. Hirschfeld descripsit et misit. Lucianius Aiti 
e Memorie d. Soc. Islr. 1 (1885) p. 44. 

V 1 habet Schramm solus — 4 ap Schramm. 

1101 litteris bonis saec. II; cippus rep. Polae 
in monte Zaro; extat in hortis Schramm. 

EVCHARISTO 

T^TERENTI^BASSI 
DELICATO C5 aNN • II 

0. Hirschfeldius descripsit et misit. Edidit 
Lucianius AUi c Memorie d. Soc. Istr. 1 (1885) 
p. 43. 1 109 ara ornata, litteris bonis ; rep. Polae. Ifim 
in moseo. 
0. Hirschfeldins descripsit et misit. Lncianias 
Alti e Memorie d. Socield, Isiriana 1 (1885) p. 43. IIOS est Polae muro inserta castelli. LOC • MO/n . . . Miserunt Schramm et Amoroso. Edidit«Do- 
maszewski Central-Commission 11 (1885jp. LXXV. 
Lucianius Alti e Memorie d. Soc. Islr. 1 (1885) 
p. 41. 1104 litteris saec. V. In pavimento tessellato 
rep. Polae una cum n. 

D O N A T I A NVS PRO CoMMK MORATIO^E ZEBI DE FEC • PED cc 0. Hirschfeldius descripsit et misit ediditqne 
in eph. Arch. Epigr. MiUh. 8 (1884) p. 248. Pulgher 
in eph. Atti e Meinorie d. Societa Istriana 1 (1885) 
p. 31. Cf. p. 44. Prodiit item in eph. Pola 24 Aug. 
1884 et Central-Commission 10 (1884) p. CCXXIII. V. PARENTIVM (supra p. 110). 

1106 rep. a. 1884 Parentii in fundamentis aedium Sbisa. 

L • CAESI vs 

L • F • MAXIMVS 

M A X V M A 

OCTAVIA • C • F 

.■) SABINA • CAESI 

L • F • AN • XII 

? vir II X c r. I- 

Edidit Laciaiiins in eph. Atli e Memorie d. Soc. Istr. 1 (1885) p. 3G. Prodiit in eph. Istria 
19 lul. 1884. CAPODISTRIA. INTER TERG. ET AQUIL. 224 ADDITAMENTORVM AVCTARIVM Xa. Capodistria (supra p. 13). 
ItOG litteris bonis; extat Capodistriae in aedibus Vidacovich. 

LEcTvs • ivraTorvw 

SE N T ENTIA 
V- F-SIBI • ET •SVI* 

Per Th. Lucianium misit I. Vatova Capodistriensis. 

[Huius tituli ope explentur quos non recte tractavi Aquileiensis n. 949: L. Vibi[us] u[s] leclus 

iuratorum se[nlenlia] praef{ectus) i{ure) d{icundo) cet., item Capodistriensis n. 487: [lectlus ordine 
ii(ra[to] , apparetque praefectos iure dicundo a decurionibus interdum ita creatos esse, ut ii aiitea 
iurarent. Th. M.]. XII. Ager inter Tergeste et Aquileiam (V. p. 75. 1023). It09 ad n. 715. Extare loco indicato {in dem 
IJause n. 70) parieti immissam monet 
Maionica in libello EpiQraphisches aus 
Aquileia edito Vindobonae a. 1885 p. 7 
qui edidit sic : 

P^PVBLIC^VRSIO 

V • S • F • ET 

CONIVq I • KARI SS 

VO L T I L 1 A E • S A T V Rl4 

5 DVM- S ALTVS- P V 

BL I COS • CVRO DE 

C I D I HOC • I N PRI 

VATO AQEL LO 

tt08 ad n. 716. Teste Maioni a Epigr. aus Aqui- 
leia p. 7 extat adbuc loco indicato in 
aedibus quibusdam (n. 2). — v. 2 aaH 

ttOO ad n. 8205. Maionica qui vidit loco indi- 
cato v. 4 legit Epigr. aus Aquileia p. 10 
sic: 

ACILIVS tttO ad add. n. 58. Prodiit in eph. Tergestina 
Indipendente a. 1881 m. lun. d. 15 (inde 
Benussi Arch. Triest. 8 a. 1881-82 p. 170). 
Emendatara edidit Maionica Epigr. aus 
Aquileia p. 7 sic: 

ANTONIO • VAleti 
TINO PRlNCipi 

LEQ • XIII CEMiNaa inter 

FECTO • A LATKOni 

5 Bvs • INALPES • iWLias sic 

LOCO QVOD • APPELLA sic 

TVR • SCELERATA 
ANTONIVS • VALEN 
TINVS • FILIVS • PA^n tttt ad add. n. 69. Edidit Maionica Epigr. 
aus Aquileia p. 8. Supra anaglypha cer- 
nuntur. V. 1 corrige sessidena^C^f — 

ASINIA^T^ L . ttt)t ad add. n. 60. Edidit Maionica Epigr. ans Aquileia p. 8 sic; 

TAROCOBkSCINIVS 
TROPI^F^IVSIT^SIBI sic 
PONERE • TITVLVM 
I N P E R A V I T 
5 arbiTraTv RVFI-L^L^FILIORVM 
Q_VARTAE • FREIAE • M • F 
NVRV • SVAE • INPESA • SVA sic ttt3 Duini in viridario castelli 
Hohenlohe. 

L I B E r 

SAC 

T-C/// 

Maionica Epigr. aus Aqui- 
leia p. 10. ADDITAMENTORVM AVCTARIVM 225 AQVILEIA XIY. AQVILEIA (supra p. U). 1114 ad n. 732. Monet Maionica Epigr. avs 
Aquileia p. 8 hodie servari Aquileiae in 
museo regio. — Ab altera parte Maionica 
eicepit litteras has: pli/// 

1115 n. 737. 745. 758. 760. 786. 791. 795«. 805. 
811. 818. 826. 830. 834. 835. 840. 843. 
845. 846. 848. 850. 851. 854. 855. 857. 
866. 872. 875. 879. 887. 892. 896. 912. 
918. 922. 926. 930. 933. 944 945. 947. 
948. 957. 960. 968. 970. 971. 975. 1004. 
1019. 1021. 1039. 1041. 1048. 1049. 1050. 
1057. 1094. 1096. 1105. 1109. 1110. 1113. 
1117. 1118. 1119. 1129. 1131. 1135. 1138. 
1142. 1144.1151. 1155. 1161. 1172. 1176. 
llSa 1190. 1191. 1192. 1196. 1201. 1209. 
1212. 1213. 1214. 1222. 1244 (immo 
1224). 1225. 1234. 1237. 1238. 1243. 
1244. 1250. 1268. 1269. 1288. 1300. 1309. 
1315. 1322. 1325. 1331. 1341. 1356. 1359. 
1360. 1383. 1384. 1385. 1387. 1390. 1391. 
1404. 1432. 1437. 1439. 1445. 1450. 1456. 
1465 (titulisunt duo gemelli). 1468. 1486. 

• 1488. 1555. 1575. 1576. 1577. 1578. 1579. 

1582. 1620. 1629. 1639. 1645. 1646. 1649. 

1654. 1661. 1665. 1688 (immo 1668). 

1671. 1673. 1675. 1676. 1681. 1682. 1686. 

1688. 1689. 1696. 1697. 1702. 1703. 1705. 

1706. 1707. 1713. 1718. 1719. 1722. 1723. 

1727. 1729. 1734. 1737. 1750. 1752. 1756. 

8217. 8232. 8239. 8240. 8241. 8246. 8249. 

8251. 8265. 8268. 8271. 8273. 8276. 8277. 

8278. 8281. 8289. 8294. 8295. 8299. 8336. 

8347. 8348. 8352. 8355. 8371. 8381. 8385. 

8386. 8391. 8392. 8392 ( immo 8393). 

8397. 8401. 8408. 8416. 8418. 8425. 8431. 
• 8436. 8449. 8459. 8468. 8478. 8479. 8502. 

8511. 8541. 8568. 8579. 8584. 8585. 8588. 

8590. 8591. 8592. 8595. 8597. 8606. 8609. 

8616. 8617. 8620. 8625. 8629. 8630. 8636. 

8638 monet H. Maionica Epigr. aus Aqui- 

leia p. 5 sqq. iam extare Aqoileiae in maseo 

regio. 

ilie n. 790, 881. 1230. 1338. 1638. 1653. 
1708 teste Maionica Epigr. aus Aquileia 
p. 8 hodie adserrantar Goritiae in moseo 
publico. 1119 ad n. 800. 1508. Extare Paperiani apad 
Gregoruttinm monet Maionica Epigr. aus 
Aquileia p. 9 et 14. 

1118 ad n. 901. Extare in vico Cervignano in 
aedibus n. 197 monet Maionica Epigr. aus 
Aquileia p. 9. 

IIIO n. 921. 1044. 1072. 1146. 1219. 1247. 1345. 
1513. 1561 extare adhuc in vico S. Can- 
ciano loco indicato monet Maionica Epigr» 
aus Aquileia p. 15. 

IISO ad n. 932. Teste Maionica Epigr. aus Aqui- 
leia p. 10 hodie extat Duini in castello 
Hohenlohe. — 7serani. — Post v. 14, 
non 11, cernitur ara. 

1191 ad n. 1013. Teste Maionica Epigr. aus 
Aquileia p. 14 hodie adservatur in vico 
Villanova apud doctorem Levi. 

11IS13 ad n. 1075. Extare loco indicato monet 
Maionica Epigr. aus Aquileia p. 14. 

1193 ad n. 1157. Maionica Epigr. aus Aquileia 
p. 16 excepit sic: 

OClaVlO • C^ • L • CLADO 
OC/flVIAE- CN • L • ITALIAE 

1194 ad n. 1257. Denuo prodiit loco indicato. 
V. 2 legit Maionica Epigr. aus Aquileia 
p. 10 sic: 

D I VLlI 1195 ad n. 1334. Extare haud longe a Villa 
Vicenlina in loco q. d. Capo di sopra monet 
Maionica Epigr. aus Aquileia p. 12 qui 
excepit sic: 

LOC 

//////////// 
//////////// 

eT • L • peTroni 

5 I N S T I T V T I 
IN FR • P • XVI 

in flQ • p • XXXII 29 AQVILEIA 226 ADDITAMENTORVM AVCTARIVM tlSO ad n. 1463. Extat in vico Ruda in aedibus 
Cesare,ubi vidit Maionica Epigr. aus Aqui- 
leia p. 20 qui legit: v. 4 septvmio 
V. 6 PROCvtA . 

11189 ad n. 1141. Esse n. 1621 imminutum vidit 
Maionica Epigr. aus Aquileia p. 30. 

111*8 aJ n. 8366. Maionica putat Epigr. aus 
Aquikia p. 30 eumdem esse n. 1028, per- 
peram opinor. 

11189 ad n. 8369. Non esse diversam a n. 1120 
vidit Maionica Epigr. aus Aquileia p. 30. 

1130 ad n. 8562. Partem esse n. 8428 vidit Maio- 
nica Epigr. aus Aquileia p. 30. 

1131 ad n. 8586 et add. p. 1094. Monet Maio- 
nica Epigr. aus Aquileia p. 30 esse iam 
n. 1684 et n. 1755. 

rll318 ad n. 8638. Dele; vidit Maionica Epigr. 
aus Aquikia p. 30 eamdem esse n. 1570. 

1133 ad add. n. 157. Edidit Gregoruttius Arch. 
Triest. 12 (1885) p. 180. 

1134 ad add. n. 163. EJidit Gregoruttius Arch. 
Triest. 12 (1885) p. 182. 

1135 ad add. n. 168. Edidit Gregoruttius Arch. 
TriesL 11 (1885) p. 242 legens v. 1 ti , 
non recte opinor. 

1136 ad add. n. 181. Edidit Maionica ^pigr. aus 
Aquileia p. 23. FAus lectio differt ab edita 
inhis: 2 M • ANTON — 3vale'ns — 

4 Fi'lIVS — 9FLAVIAE — HTI- 
TVLO' — 17 RELIQVERO — 10 XXV, 
XXXV — 20 XXIIS — 21 SICIA- 
MENIVT DECVRIAMENVT— 
23 PROEVNDATIS . 

1139 ad add. n. 182. EdiJit Gregoruttius Arch. 
Triesl. 12 (1885) p. 176. 

1138 ad add. n. 210. Edidit Gregoruttius Arch. 
Triest. 12 (1885) p. 180. 

1139 aJ add. n. 211. Edidit Gregoruttius Arch. 
Triest. 12 (1885) p. 178. 1140 ad n. 230. Edidit Gregoruttius Arch. 
Triest. 12 (1885) p. 183. 

1141 ad add. n. 232. Edidit Gregoruttius Arch. 
Triest. 12 (1885) p. 179. 

11418 ad add. n. 238. Edidit Gregoruttius Arch. 
Triest. 12 (1885) p. 175. 

1143 ad add. n. 243. Edidit Gregoruttius Arch. 
Triest. 12 (1885) p. 180. 

1144 ad aJJ. n. 254. EJiJit Gregoruttius Arch. 
Triest. 12 (1885) p. 181. 

1145 aJ aJJ. n. 266. EJiJit Gregoruttius Arch. 
Triest. 12 (1885) p. 174. 

1140 aJ aJJ. n. 269. EJiJit Gregoruttius Arch. 
Triest. 12 (1885) p. 178. 

1149 aJ aJJ. n. 276. EJiJit Gregoruttius Arch. 
Triest. 12 (1885) p. 181. 

1148 aJ aJJ. n. 279. Tituli eiusJem acceJit 
frustulum alterum eJitum a Gregoruttio 
Arch. TrieH. 12 (1885) p. 179. 

a b O L Y D O R 
X IIOC^ BASSIi ViJe tamen ne fragmentum b iJem sit quod 
est aJd. n. 230 = 1140. 

1149 ad aJJ. n. 280. EJiJit Gregoruttius Arch. 
Triest. 12 (1885) p. 179. 

1150 aJ aJJ. n. 285. Posteriorem habet.Grego- 
ruttius Antiche lapidi n. 536. 

1151 aj add. n. 290. Est iam V n. 1384. 

11518 ad adJ. n. 295. EdiJit Grcgoruttius Areh. 
Triest. 12 (1885) p. 177. 

1153 aJ aJJ. n. 328. Edidit Gregoruttius Arch. 
Trie.1t. 12 (1885) p. 177. 1154 ad add. n. 329. Edidit Gregoruttius Arch. 
Triesl. 12 (1885) p. 178. ADDITAMENTORVM AVCTARIVM 22-7 AQVHEIA 1155 ad add. n. 330. EJiJit Gregorottius Arch. 
TiiesL. 12 (1885) p. 178 qui et v. 1 vidit. 

1156 ad add. n. 331. Edidit Gregoruttius Arch. 
■ Triesl. 12 (1885) p. 173 legens v. 2 m-lib — 

7 ETI . 

1159 ad add. n. 352. Edidit Orsi in eph. Arch. 
Storico per Trieste 1'Mria ed il Trentino 
3 (1884) p. 137 (inde Gregornttius Arch. 
Triest. 12 (1885) p. 184. Infra titulum 
cernitur delphinus. 

1158 ad add. n. 371. Edidit Gregoruttius Arch. 
Triest. 12 (1885) p, 175 qui v. 5 excepit 
sic : FiDes \ . 1159 stela rep. a. 1883 m. lan. ad Aquileiara 
in praedio Ermacora alle liavedole haud 
longe a via Annia; nunc latet. 

HERMEROTI • CA 
ESARVM SERVO 
VLPIA 4 NARDE 

CONIVGI • FECIT C6 B • M 
5 LOC • EMpTO C5 DE SVO L-M-IN^F-P-VIIII-A^P sic 
XV 

Gregomttius Arch. Triest. 12 (1885) p. 182. 

1160 litteris optimae aetatis,rep.23 Dec. a. 1888 
in praedio Urbanetti alla Colombara; nunc 
adservatur Aquileiae in museo. 

triton triton 

canis 

CNACILIO 

RE L ATO 

M I L • L E G • Vm 

MISS ICIO 

5 C N • A C I L I O 

SATVRNINO • F 

ANNO • V 

CAESIAE-SP • F 

PROCVLAE • F 

Gregoruttius misitmihi et edidit.-lrc^. Triest. 
11 ^1885) p. 267. 1161 litteris bonae aetatis, rep. a. 1884 d. 5 lan. 
cura praecedente; iam in moseo Aquile- 
iensi. 

delphinus roea delphinns 

? p. carfenius • M • F 

? pol mVTINA 

\'et Lg Xv • apol 
? fecil sibI • ET 

5 P • CARFEI^O • P • L 
MVRRANO 
TROSIAE • MELETE 
VXSORI 
l'IAE • T • L 
10 Y V ' ' ' '-Li '" 

Gregornttios misit mihi et edidit Arch. Triest. 
11 (1885) p. 270. 

11619 litteris bonae aetatis, extat ad Aquileiam 
in vico Villa Vicentina iuserta muro turris 
campanariae. 

d M J M • IVLIO • TI • F • SABINO 
SVBPRAEFECTO • ALAE • SCVBVL 
H« VIR I • D • QVINQVENAL 
5 PVPILLI IVLI-DIOMEDIS L 

SABINVS ET SABINA- 

Gregoruttius Arch. Triest. 11 (1885) p. 279. 
Maionica Epigr. aus Aquileia p. 11. 

V. 5'fin. in lapide esse i monet Greg. 

1163 litteris optiraae aetatis; rep. Aquileiae ad 
viam Anniam in fando Braidata; nunc 
adservatur Monasterii ndlo slabile Ritter. 

T • STATIVS^ P^F 
S E R q • M A R RA^ LEq • X'" PRIM • pIl 

qEMI N AE 

5 DONATVS 

T O R Q_V I B 

phalerIs 

PVRA • BIS 

AVREis • Qyhiqtie 

Gregorutti Arch. Triesl. 12 (1885) p. 186 et 
Central-Commission 11 (1885) p. LXXV. 
AQVILEIA 228 ADDITAMENTORVM AVCTARIVM lfl04 litteris optimae aetatis, rep. a. 1883 d. 15 Dec. cam n. 1138; iam adservatur in rauseo 
Aquileiensi. sikx • ET • svls 
? liberis e p r v m q_ 
? posteris et l • grato 
mbitralu \m a r y l l i 5 Gregoruttius Arch. Triesl. 11 (1885) p. 266. 1165 litteris optiraac aetatis. Rep. et adservata 
una cum n. 1138. 

I \ 

A C E R O • L • F I 
VOy • BERGOMC| 

Gregoruttius misit mihi et edidit .4rc/!. Triesl. 
11 (1885) p. 269. 11€6 litteris optiraae aetatis; originis incertae 
nunc adservatur Aquileiae in museo. 

L-AIACIVS- 
P ■ L • DAMA 

IVDAEVS • POR 
TOR • V • S • F 

Gregoruttius misit mihi et edidit i4rc/j. Triest. 
11 (1885) p. 284; Maionica Epigr. aus Aquileia 
p. 21. 

PmHor . . . quid significet ignoratur. 1169 stela litteris optimae aetatis inscripta. 
Rep. a. 1884 d. 2 lan. una cum n. 1138; 
iam adservatur in museo. 

L • M 
T-CALPVRl^ 
F L A C C I 
D E C VR I O N I S 
5 IN • F ^ P • XVI 

IN • AG^ P- XXIIII 

Gregoruttius misit mihi et edidit Arch. Triesl. 
11 (1885) p. 261. 

CALPVRN Arch. errore. 1168 litteris optimae aetatis. Extat in vico Villa 
Vicentina inserta maceriae vetusti coeme- 
terii. 

C • POMPONIO 

MODESTO 

liml • VIRO 

C • POMPONIVS 

5 CHRESIMVS 

Gregoruttius misit mihi et eiid.it Arch. Triest. 
11 (1885) p. 2*9. Maionica Epigr. aus Aquileia 
p. 11. 

1169 rep. ad flumen Aussa in fundo Ritter inter 
loca q. d. Punte Rosso et Vollo Orlando; 
iam adservatur Aquileiae in museo. 

V I R 

^jMl VM pos'ui7 

j/ • L • ET • MA 
P I LL I O • C/ 
Maionica Arch. Epigr. Mitth. 4 (1880) p. 94. 
Gregoruttius Central-Commission 11 (1885) p. 111 
et Arch. Triesl. 12 (1885) p. 175. 

V. 3 Iri • ET ma( — 7 NDAE Greg. (Arch.) 

11 90 litteris saeculi tertii ineuntis; stelae frag- 
mentum. Est Paperiani apud Gregorut- 
tium. 

C • AEMILIVS 
SPARSVS 

Gregoruttius misit mihi et edidit Arch. Triest. 
11 (1885) p. 277. 

Hiatum indicavi ex coniectura. ADDITAMENTORVM AVCTARIVM 229 AQVILEIA 1191 litteris bonae aetatis. Rep. a. 1884 d. 
24 Nov. cum n. 1138. Tani adservatur in 
museo Aquileiensi. 

P • AETRI o • c • F 

RVFO • P ATRI 
LOLLIAE • Q_ • F 
POSILLAE • WIATRI 
5 C • AETRIO • ?• F •RVFO 
FRATRI 
C • AETrIVS • P • F • HISTER 
VIVOS • FECIT 

L • M • Q_^ Q_- P 
10 Q_ • X V I 

Gregoruttius misit mihi ct edidit Arch. Triest. 
11 (1885) p. 288. 

11918 extat Cervignani in aedibus I. Zanutel 
(n. 112) ubi item extat n. 1314 parieti 
immissa. 

C • ALBIVS • c -F 

L V C A N V S 

V • F • SI B I • ET 
PLENIAE • T • F • TerTvLLAE 

5 c o N I V q I 

C • ALBIO • IVCVNDO • PaTrI 
NAEVIAE^L^F^POLLAE-MAT.a 
CN • CAEPARIO • MAXIMO 1198 litteris saeculi primi rep. ad Aquileiam 
a. 1884 m. lan. d. 27 in praedio q. d. bosco 
delle Zitdle di Udine haud longe a loco 
q. d. Tumbolu. Extat Tertii apud dominum 
Fumo. 

— 4^-^nnII • t • l 

SECVNDI 
ET • EPPIAE • C • F 

ZZZvy iMoe 
Gregoruttius Arch. Triest. 12 (1885) p. 183. 

1194 litteris liberae reipublicae; rep. a. 1883 
m. Novembr. alla casa bianca in praedio 
FoUa ibi ubi a. 1726 prodiere n. 861. 862; 
iam in museo publico. 

C • APP vlei vs 

TAPPONIS • L 
PHILOMVSVS^ V 

Edidit Maionica Epigr. aus Aquileia p. 9. 

1195 litteris saeculi tertii ineuntis, arcae frag- 
mentum rep. a. 1884 m. lan. Aquileiae 
in praedio Prister. / Edidit Maionica Epigr. aus Aquileia p. 9. y 1 

O L Y D I A N E • A N M 
/ / AVRELl/vS-LAE 

\ fecit^ayrelNia^flac/ 

A E D V L C llS S Gregoruttius misit mihi et edidit Arch. Triest. 
11 (1885) p. 278. 1196 litteris bonae aetatis in stelae fragmento 
rep. a. 1885 cum n. 1138. 

d M 

;\ e • S A L V I 
l ^ A P H N I ^4 S 

et Avre li ae • l- l 

H Y G I N // S 
«jN • FR • P • XVI 
/iN • AG • P • XX Gregoruttius misit mihi et edidit Arch. Triest. 
il (1885) p. 295. 

4 fortasse Hygines. 1199 litteris vetustis rep. a. 1884. 8 Febr. una 
cum n. 1138. lam Aquileiae in museo. 

A • B A R B I V S 

LVET I • L • H I LARVS 

VIVOS • FECIT • SIBI 

ET^SVEIS^ET 

5 BARBIAE^A^L 

PRIMAE • CONLIBEB 

ETMTROSIO 

m • l • hilaro 10 IN • FR 
IN • AG XVI 
XVI Gregoruttius misit mihi et edidit Arch. Triest. 
11 (1885) p. 276. 

6 in fine r omis. Arch. AQVILEIA 230 ADDITAMENTORVM AVCTARIVM 1178 litteris optiniae aetatis; stela rep. a. 1883 
d. 7 Nov. cum ii. 1138; iam adservatur 
Aquileiae in rnuseo. rosa 

L-BOVIVS-L-L- 

L VCRIO • 

BARBIA • T • F • 

MAXVMA • 

5 V^ ?• SIB • ET • SVlS • 

LIBERTIS^ 

L I BERT ABVS- 

L • P • Q_- XVI • 

Gregoruttius misit et edidit Arch. Triesl. 
11 (1885) p. 2(53. 1199 litteris saeculi tertii ineuntis, olla rep. 
a. 1883 d. 21 Nov. cum n. 1138; iam Aqui- 
leiae in museo. L-CASSIO^SEACRO 
Sic CASSIA-SEChD 

sic CONIVGI • KARISSIO Gregoruttius misit et edidit Arch. Triest. 
11 (1885) p. 264. 1180 litteris optimae aetatis , rep. a. 1884 
20 Nov. cum n. 11.38; iam Aquileiae in 
rauseo. 

CLODIAL-F 

MEDVLA • PRIM 
VIVA • FECIT • SIBI 
ET • SVIS • LIBERTIS 

5 lIbertabvs • ET 

VETTIAE • M-L 
TRYPHERAE 
ET • BELLONI 

L • Q_ • P • XVI 

Gregoruttius misit et edidit Arch. Triest, 
11 (1885) p. 287. 

1181 litteris pulcherrimis optimae aetatis. Rep. 
a. 1883 d. 28 Dec. cum n. 1 138; nunc Aqui- 
leiae in museo. 

, . c aJN V L E nV s . . . 

l U clv L LVsfl NlSUO 

viVos FEjcyn -s^ibi 

e i sic\e i sf i Ab e kIi is 

5 libJi^KyK^b us\?o\stQ ■ 

. . C) A N^^ U /CeN US 
l/w CVLt^t I L • PRI 
(H I C • C y JPAT • I ,' 10 Gregoruttius misit et edidit i4rc/i. Triest. 11 
(1885) p. 268. 

8 cw[m] pat{rono) Gregoruttius probabiliter. 
118!8 litteris bonae aetatis, rep. a. 1884 d. 5 Dec. cum n. 1133; iam Aquileiae in museo. M • CVRIVS • SP • F • MARCELLVS • V • F • SIBI • ET • ClOTIAE^Qj.F^SABINA^L'SARIVS^L-L^PHILINVS^V 
VXORPLIB-LIBQVE-L-M^IN-FR^P^XVMN^AGR- P^XXv\ PRO • INDI • VISO L-M /••• 

infra. Gregoruttius misit mihi et edidit Arch. Triest. 11 (1885) p. 290 ; Maionica Epigr. ausAquileia p. 28. 
2 iNDiviso Maion. Cf. de formula pro indiviso C. V n. 8379. 8985. ADDITAMBNTORVM AVCTARIVM 231 AQVILEIA ItSS litteris bonac aetatis; tabellae lapideae duae quae titulum unam cfficiunt, rep. a. 1881 d. 5 Dec. 
cam D.. 1138; iam Aquileiae in museo. M • CVRIVS • SP • H • MAR 

M • CVRIO • SP • F • PATRI 

VEDIAE • DIONYSIAE 

MATRI 

5 CVRIAE • M • L • AVIAE CELLVS • V • F • SIBI • ET • COTIAE 
M • CVRIO • M • F • MARCELLO • F 
CVRIAE • M • F • MARCELLAE • F 
M • CVRIO • M • F • SABINO • F 

M^ cvRio^ sp^f^viaTorpfraTIi Q_^ F • SABINAE • VXORI 

cvriae • sp • f • secvndae 
sororI 

CVRIAE^M- F • VESTaE^ SOBrKiA 
M • CVRIO • ATTICO • LIBER Ediderunt Gregoruttius Arch. Triesl. 11 (1885) p. 289-91 ; Maionica Eijigr. avs Aquileia p. 27. 

1 MAR^CELivs, COELIAE Greg. non recte. — 3 marcelae , sorori Greg. 

[M. Curius natus ex Curia M. 1. p.itre incerto, itaqae Spurii filius, filios procreavit tres Mar- 
cellum (hunc ei Vedia Dionysia) Secundam Viatorem, ex iustis nuptiis nullum, cum appellentur omnes 
Spurii filii, nihilominus omnes usurpantes patris nomen gentilicium. Th. M.]. f 184 litteris bonae aetatis, olla rep. et adserrata 
cum praecedentibus. 

OSSA 

CVRIAE 

M^F 

MARCELLAE 

Gregoruttius misit et edidit Arch. TrieiL 11 
(1885) p. 292; Maionica Epigr. avs Aquileia p. 27. 
4 MARCELLA Maion. 1185 litteris bonae aetatis. Rep. a. 1884 d. 
17 Oct. cum n. 1138; iam Aquileiae in 
mnseo. 

SEX • ERBONIVS 

SEX • L • SVRVS 

ERBONIA • SEX- L 

CIRRATA 

5 ERBONIA^ :^ • LTErTiA 

v- f^ sibi • et^svis 
lIberT • liberTab • eT 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! s o 

L • P • Q_^ XVI 

Gregoruttius misit et edidit Arch. Triesl. 1 1 
(1885) p. 283. 

8 fortasse posterisQ_. 118G litteris optimae aetatis rep. a. 1884 d. 
18 Dec. cum n. 1138, iam in museo. 

L • F ABI VS • L • F • STATIVS 

l-fabivs^l^l-restatvs sic 

PATER • V • F 

sibI • ET • libertIs 

5 L • L • L • PHILOMVSO 

L • L • L • HILARO 

L • P • Q_ ■ XVI 

Gregoruttiiis misit et edidit Arch. Triest. 11 
(1885) p. 292. Maionica Epigr. aus Aquileia p. 13. 

1187 litteris bonae aetatis ; rep. a. 1884 d. 
15 Nov. cum praecedente; iam Aquileiae 
in nmseo. 

F A B I A E 

L • L • CLARAE 
F AB I AE • L • F 
MAX VM A E 
5 F A B I AE • > • L 

ARBVSCVL^E 
L • FABIO • > • L 

VRB ANO 

L • FABIO • > • L 

10 MANSVETO 

V^F^Q^S^SS 

L • P • Q_^ Q_- V • XVI 

Gregoruttius misit et eAidiit Arch. Triesl. 11 
(1885) p. 286. Maionica Epigr. aus Aquileiu p. 13. 

V. 11 v{ivi) [(eccrunt) q{ui) s{upra) s{cripli) 
s{unt). AQVILEIA 232 ADDITAMENTORVM AVCTARIVM 1188 stela litteris bonae aetatis inscripta; rep. 
a. 1884 d. 2 lan. cum n. 1138: nunc Aqui- 
leiae in museo. 

F A vo'n I a • d • l- 

N I G E L L A 

siBi • eT • svls 
LOCMON 

5 IN FR^P-XVI-IN AG P XVI 

Gregoruttius inisit et edidit Arch. Triest. 11 
(1885) p. 262; Maioiiica Epiyr. aus Aquileia p. 19. 

1 F AVON I A Greg. 

Eiusdem Favoniae 0. l. Nigellae est supra 
n. 244. 1189 tabula marmorea litteris bonae aetatis 
inscripta; rep. a. 1883 d. 29 Dec. cum 
n. 1138; iam adservatur in museo Aqui- 
leiensi. 
1 PONICIA • L • F 
1AE • SIBI • SVISQ3 Gregoruttius misit et edidit Arch. Triesl. 11 
(1885) p. 277. IIOO litteris optimae aetatis; rep. a. 1885 d. 
8 Febr. cum n. 1138; iam Aquileiae in 
museo. 

Jfellenvs-p-f 
colonvs • viv® 

FECIT • sIbI • ET • Svls 
LIBERTEIS 
5 LIBERTABVS 

P • CLlXVI 

Gregoruttius misit mihi et edidit Arch. Triest. 
11 (1885) p. 295; Maionica Epigr. aus Aquileia 
p. 15. 

1 /// -lELLENVS Greg. — 3 sibi Greg. — 
svis Mai. IIOI extabat alla vilta Vicentina in aedibus 
n. 39 coloni lacobi Pontini; iam Aqui- 
leiae in museo. 

L • LASTORIO 

ANNEAE JW 

RVFAE 

Maionica Epigr. aus Aquileia p. 12. 
Hiatus notam apposui. 

11919 stela rep. ad Aquileiam in praedio Bosco 
delle Zilelle di Udine in loco q. d. Tum- 
bola; nunc extat Tertii apud Miloc. 

-''c\-_-^iTrc I v^ ^ 

EP APHRODITVS\ 
LVCR^TIA • MARCELLIN \a 
PARENTES • INFELICISSIWJ 

Gregoruttius Arch. Triest. 12 (1885) p. 185. 

1193 litteris optimae aetatis. Rep. Aquileiae 
alla Colombara in praedio Urbanetti a. 
1885 m. lun. d. 16. 

M • LVCIVS • M^ L- DAVOS 

LVCIA • M • F • SECVNDA 

M • LVCIVS • M • F • LABEO 

V F 

5 IVLIA^IVLLI-F-SECVNDA 

VXOR • V • F 

sIbi^et^svIs • lIbertIis 

L • P • Q_* XVI 

Gregoruttius Arch. Triest. 12 (1835) p. 207. 

1194 lapis rudis litteris vetustis, sed male et 
leviter incisis, rep. a. 1884 d. 20 Nov. cum 
n. 1138; iam Aquileiae in museo. 

L + MI N ATIO 

L + P + L • DAMAE 

LICCAEVS + L • 

SIBI + ET + SVEIS 

5 ■£ X FA^STA + COLLIB 

L Q_P XVI 

Gregoruttius misit mihi et edidit Arch. Triest. 
11 (1885) p. 288; Maionica Epigr. aus Aquileia 
p. 20. ADDITAMENTORVM AVCTARIVM 233 AQVILEIA 110& stela litteris bonae aetatis inscripta; rep. 
a. 1885 d. 19 lan. cum n. 1138; iam Aqui- 
leiae in museo. 

L • JW 
M 1 N A T I A E 

sp • F • graTa 

IN-FR^P- sic 

6 IN-AGR • P sic 

Gregoruttius misit mihi et edidit Arch. Triest. 
11 (1885) p. 294; Maionica Ejngr. aus Aquileia 
p. 19. 

Alterum exemplum gemellum eodem loco re- 
pertum hodie vv. 1-3 tantum habet. 

1196 litteris optimae aetatis. Rep. a. 1883 d. 
30 Nov. cum n. 1138; iam Aquileiae in 
' maseo. 

p • occi vs • p • L 

DVNOMARVS 
P • OCCIVS • P • L 
ANCHIALVS 
5 V • F 

SIBEI • ET • SVEIS 
LOC • Q_^ P • XVI 

Gregoruttius misit mihi et edidit Arch. Triesl. 
11 (1885) p. -266. 

1199 littcris saeculi tertii ineuntis. Extat in 
vico Euda ad Aquileiam maceriae inserta 
casae Candussio n. 174 extrinsecus. 

D M 

PEDIENIAE^RVFINAE 
SEX • PFDIENIVS • RVFVS 
E T 
5 \ETIA-ROMANA 

GFegoruttius misit mihi et ediditi4rc/i. Triest. 
11 (1885) p. 280. 

— — — . „ . — . — . — .j 

119S litteris magnis bonae aetatis, rep. a. 1883 
d. 15 Dec. nel fosso slrndale della posses- 
sione Prister presso la via Petrada ad 
septentrionem praedii Urbanetti alla Co- 
lombara. 

JCIPIS • M • PETRONI • PVD j 

Gregoruttius misit mihi et edidit Areh. Triest. 
11 (1885) p. 211. 1199 litteris vetustis; extat ad Aquileiam in yico 
S. Slefano in casa nistica Ritter. 

taeda inversa , 

c • POPIJ 
CL^ tefI 

Maionica Arch. Epigr. Mitth. 4 (1880) p. 94. 
Gregoruttius Arch. Triest. 12 (1885) p. 176. IISOO litteris optimae aetatis rep. a. 1883 d. 
25 Dec. cum ». 1138; iam Aqaileiae in 
maseo. 

L^SALLVSTlVS^L^L 

SOPHILVS 

L • L • L • ASTeR • VIV 

LOC • P • Qj XVI 

Gregoruttius misit mihi et edidit Arch. Triesl. 
11 (1885) p. 267. Maionica Epigr. aus Aquileia 
p. 18. 1/SOl litteris saeculi tertii stela rep. et adser- 
vata cum n. 1173. 

c • to N N I vs 

valens • v^ f 

s-et^tonniae 

PRIMiqENI 
5 AE • C O N I V q I 

Gregoruttius Arek. Triesl. 12 (1885) p. 184. 1909 litteris bonae aetatis. Rep. a. 1881 d. 
8 Nov. cum n. 1138; iam Aquileiae in 
museo. . 

QjVALERIVS 
Q_ . F 

gallicanvs 

V • F 

5 valeriae 

Q_ • F 
romvlae 

SORORI 

Gregoruttius misit mihi et edidit Arch. Triest. 
11 (1885) p. 285. 

30 AQVILEIA -234 ADDITAMENTORVM AVCTARIVM 1903 litteiis bonae aetatis rep. a. 1884 d. 4 Dec. 
cum n. 1138; iam Aquileiae in museo. 

• resTiTvTa 

L -vettI • l- f 

AN • VII 

Gregoruttius misit et edidit Arch. Triest. 11 
(1885) p. 289. 

[Aut excidit v. 2 extr. f altera aut v. 3 
numerus corruptus est. Th. M.]. 1904 litteris bonae aetatis rep. a. 1883 d. 
12 Dec. cum n. 1138; iam Aquileiae in 
museo. 

T- VETTIDIVS 

CLADVS^ ET 

OCTAVIA • CN • L 

I T A L I A 

5 Vlvi-FECERVNT 

SIBI-ET^SVIS-L^L 

AMPLIATVS • ANNiGlVS 

ET • DIER • VII 

hIc • SITVS • EST 

10 ET • C • DINDIO • ZENONIS 

lIb^ianvario 

AMICO 

LOC • MONI • Q_- Q_- VER 

P E D -XXI I 

Gregoruttius misit mihi et edidit Arch. Triest. 
11 (1885) p. 265; Maionica Epigr. aus Aquileia 
p. 16. 

V. 3 fin. ' I lapis ' Greg. — 5 vlvl — 1 am- 
pliaTvs Maion. 

Octavia Gn. l. Ualia norainatur fortasse in 
titulo altero Aquileiensi V. n. 1157 v. add. n. 1123. 1905 litteris bonae aetatis rep. a. 1884 cum 
n. 1138. 

V E T T I D I A 

> • L • HORME 
FIERI • IVSSIT • SIBI • eT 
T • V E T T I D I O 
5 AESOPO 

PRIMIGENIAE • L 

I V C V N D O • L 

N O M A D I • L 

ARB ITRATV 

10 T • VETTIDI • AESOPI • L 

L I B • L I B 

L • M • I N • F • P • XVI 
I N • A • P • XXVIII 

Gregoruttius misit mihi et edidit Arch. Triesl. 
11 (1885) p. 293; Maionica Epigr. aus Aquileia 
p. 17. 

6 PRIMIGIENIAE Maion. — 9 arbitratv Greg. 1906 litteris bonae aetatis. Rep. a. 1884 d. 
1 Pebr. cum n. 1138. lara Aquileiae in 
museo. 

delphinus rosa inter delphinus 

ramusculos duos 

C^VILONIVS-C-L 

Q_yADRATVS 

SIBI • ET 

C^VILONIO^TERTIO 

5 P ATRO N O 

VIVVS • FECIT^ ET • SV:S 

LOC • MON 

IN • FR • PED • XVI 
IN • AG • PED • XIIX 

Gregoruttius misit mihi et edidit Arch. Triesl. 
11 (1885) p. 276. 1909 litteris optimae aetatis. Extat in vico villa 
Vicentina una cum n. 1138. 

IV 
aZ^BIVS- T 
!S^ LIBERT 
^EORVM 

Gregoruttius misit mihi et edidit Arch. Triest. 
11 (1885) p. 280. Maionica Epigr. aus Aquileia 
p. II. 1908 in fragmento arculae rep. et adsiervatae 
cum n. 1192. ^ SSA 
DIAE • D • L 
TATAE Gregoruttius Arch. Triest. 12 (1885) p. 185. ADDITAMENTORVM AVCTARIVM 235 AQVILEIA 1909 rep. in eitossione facta ad flnrnen Aussa 
propo pontem voUa di Orlando. 

jvsi\ 

^l •MiNlj 

Gregorattius qui repperit Arch. Triesl. 12 
(1885) p. 165 et Ccntral-Cotnmission 11 (1885) 

p. in. 

11910 rep. Aquileiae a. 1878 in praedio Cassis 
al di Ih del ponte rosso; nunc Aquileiae 
, in museo. 

/^i Y C E 
L Q_F • L • AN • XX^ 
/ll(^\ SITAST sic 

Gregoruttius Arch. Triesl. 12 (1885) p. 174. 
1911 litteris bonae aetatis rep. cum n. 1138. 
Gregoruttius misit mihi et edidit ^rc/t. Triest. 
11 (1885) p. 263. 1919 litt«ris optimae aetatis. Bep. cnm n. 1138. 

L • iW 
c • M • c 

I • F- ?• VIII 
I • A • P • XX 

Gregoruttius misit mihi et edidit Arch. Triest. 
11 (1886) p. 261. 

1913 fragraenta duo arcae eiusdem rep. a. 1884 
m. Apr. alle Marignane in praedio Andrian 
Maion.; rep. a. 1883 m. Dec. Gregoe., iam 
Aquileiae in museo. 

b a 

\E QVIS^HOC] 
\\AC f IRE • NEQ_^ DEMOlIreJ C SI 

t 


• QVIS • ITA 
IT • H • S 


• FECERIT^ 


^w 


• XXXX / Gregoruttius Arch. Triesl. 12 (1885) p. 183. 
Maionica Epigr. aus Aquileia p. 20. 

b 1 de • NEQ_^ Arch. Triesl. typothetae er- 
rore. — 3 it Arch- Triest. — hs Maion. 

[iV]e quis hoc [monumentum vemle^jre neq[ue) 
demolire [neque elxaclisclare velit]. Si quis ita 
fecerit, \tum rei publicae Aquil{eiensium)-^dare 
debe]bit flS XXXX, [H{oc) m{onumentum) h{eredem) 
n{on)2 s{equelur). 1914 stela litteris vetustis inscripta. Rep. a. 
1883 d. 26 Dec. in praedio Prister a mez- 
zogiorno del fondo Urbanetli presso la via 
Petrada; iam adservatur in museo. 

IN ACR • P • XVI 
IN FR • P XVI 

Gregoruttius misit mihi et edidit in eph. 
Arch. Triest. 11 (1885) p. 260; Maionica Epigr. 
aus Aquileia p. 19. 

Pertinere ad sepulcrum Favoniae Nigellae 
(cf. supra n. 244 et n. 1164) monent Grcgoruttins 
et Maionica. 

1915 litteris bonae aetatis ; fragmenta quattuor 
tituli eiusdem rep. cum n. 2076. 

a b c d JL^M^iN^F i ped.. . [in^acrJ PED-xxir h^m-h^n-s| 

Gregorutti misit mihi et edidit Arch. Triest. 
11 (1885) p.264; a-c. b Edidit Maionica Epigr. 
aus Aquileia p. 18. 

Pertinere ad n. 2076 monet Gregoruttius. 1910 litteris bonae aetatis rep. una cum n. 1139; 
iam Aquileiae in museo. L • M • IN • FR^ p • x 

IN • AGR^ P • XVIII Gregoruttius misit mihi et edidit Arch. Triest. 
11 (188.5) p. 274. 

Pertinere ad n. 1139 monet Gregoruttius. 1919 litteris rudibus saeculi tertii: rep. a. 1884 
d. 27 lan. cum n. 1138. prim\ / 
E T • r 

L • M • IN • F • P • ;SCII • IN • A • P • X 

» 

ET TBI 

Gregoruttius misit mihi et edidit Arch. Triest. 
11 (1885) p. 275. 

V. 3 scriptus in litura. — 4 et i[i]bi. AQVtLEIA. GLEMONA 236 ADDITAMENTORVM AVCTARIVM 1*18 litteris bonae aetatis rep. a..l884 d. 27 lan. cum n. 1138; iam Aquileiae in museo. 

L • M 
IN • FR- P- XXIIII 
IN • AG^ P • XVIII Gregoruttius misit railii et edidit Arch. Triest. 11 (188-5) p. 275. 1919 litteris bonae aetatis rep. a. 1884 d. 15 lan. 
cum n. 1138; iam Aqoileiae in museo. L^ M^ IN • FR^ P • XVI 
IN • AGR^ P • XVIII Gregoruttius misit mihi et edidit Arch. Triest. 
11 (1885) p. 274.- §.990 littoris optimae aetatis rep. cum n. 1138; 
nunc Aquileiae in museo. 

N 

L • M • IN • F • P • XVI • IN • AG • P • XXr-| 

Gregoruttius misit mihi et edidit Arch. Triest. 
11 (1885J p. 262. 

1»»1 rep. a. 1884 d. 15 lan., rep. cum n. 1138. 1923 litteris saeculi quarti; tabella raarmorea 
rep. a. 1880 in platea vici S. Canciani sub 
fundamentis columnae S. Mariae dicatac. 
Greg. Idera addit in eodem vico aediculam 
reperiri dicatam sanctis Proto et Chryso- 
gono ; in ea aedicula arcas duas extare 
litteris aevi (ut indicat Gregoruttius) Con- 
stantiniani inscriptam alteram beatis- 
siMO I martyri I PROTO , alteram si- 
mili inscriptione quam deJimus sub n. 
1224. [Haec apparet exempla esse recenti 
aetate sumpta ex arclietypis duobus altero 
superstite, altero deperdito. Th. M.]. r 

C >^Tl5SIMo ' L • M • P • Q_^ XVI 

Gregoruttius misitmihi et eiiAit Arch. Triest. 
11 (1885) p. 262. ±999 littiris bouae aetatis rep. presso la via 
Petrada ; nunc Paperiani apud Gregorut- 
tium. / )m • Q_^ Q_- V • P • XVI Gregoruttius misit mihi et edidit Arch. Trieit. 
11 (1885) p. 278. Gregoruttius Central-Gommission 11 (1885) 
p. 112 sq. 1S184 arca adservata cum ea de qua modo di- 
ximus S. Canciani in aedicula SS. Proti 
ot Chrysogoni. BEATIS5IMO 

MARTYRI 

CHRYSOCONO Gregoruttius Centr.-Comm. 11 (1885) p. 112. 
Vide ad praecedentem. XYIII. GLEMOXA (supra p. 48). 

1SS5 ad n. 1815. Monet Lucianius hodie extare Venetiis apud antiquarium Laurentium Seguso. ADDITAMENTORVM AVCTARrVM •2:n CONCORDIA. OPITERGIVM XX. CONCORDIA (supra p. 50). 

f 9!tS ad add. n. 414. lam adservatur apud Bertoliniura museo Portogruareasi dcstinata. Idem edidit 
apnd Fiorellium Not. d. Scain 1885 p. 10, in his varians ab exemplo'meo: — 3 sibi — 

4 /////////// AE//RA - 6 /////////// NAE LIB.^. 1 WJf rep. Concordiae a. 1885 m. Mart. in sepal- 
creto in sublructionibus arcarum. 

T • DESTIcfo 

T • F • CLA • SEVERO 
P • P • LEQ • X • CEM • SVB 
PRAEF • VICIL • PROC 
5 AVG • PROV • DACIAE 
SVPER • PRCC • PROV 
CAPPAD • ITEM • PONTI 
MEDITER • ET • ARMEN 
MINOR • ET • LYCAONIAE 

10 PROC • AVqVSTOR • PRiV 
RAETIAE • PROCVR • PROV 
BELGICAE- FLAMINI • DIVI 
HADRIANI • PONTIFICI • 
PATRONO • COLONIAE 

15 M • CLAVD • PATERNVS 
AMICO • OPTIMO 
L • D • D • D 

Bertolinius descripsit et misit ediditque apud 
Fiorellium Not. d. Scavi 1885 p. 175. 

Eidem viro titulus positus est (praeter fractos 
n. 1189. ISTi) n. 8660, sed cum in eo honorum 
cursus subsistat ia procuratione Raetiae admini- 
strata a. 166, hic accedit procuratio Belgicae. 
[Cavendum ne ex boc titulo efficias, id quod inde 
effecit Bertolinius, a. 166 Belgicae procurationem 
separatam esse a procuratione duarum Germa- 
niarum, cum constet Germanias nuUo terapore 
suum procuratorem habuisse, sed in hac re seraper 
partem mansisse provinciae Belgicae. Cf. Otto 
Hirschfeld in commentationibus Momrasenianis 
p. 444. Th. M.]. 1*188 Concordiae rep. cum n. 1194. 

T • D EST I c I o 
T F • CLA 

I VBAE 

M CLAVDIVS 

5 MODERATVS 

AMICO 

O P T I M O 

L • D • D • D • 

Bertolinius descripsit et raisit ediditque apud 
Fiorellium Nol. d. Scavi 1885 p. 178. 

Titulus quamquam minus accurate scriptus 
quara qui praecedit, cura propter siroilitudinera 
non possit esse aetatis raulto posterioris, ab hoc 
luba diversus est Desticius Inba legatus Bri- 
tanniae Valeriani et Gallieni, cuius raerainit ti- 
tulus Isceusis C. VII n. 107. Cf. item V n. 1875. 
1876. 1879. 7473. 19199 Concordiae rep. cum n. 1194. 

ANDO • MARITVS 
VXSORI • VALENTl 
NE • TITVLVM 
sic POSVlt 

Bertolinins descripsit et misit ediditque apud 
Fiorellium Not. d. Scavi 1885 p. 175. XXI. OPITERGIVM (supra p. 54). 

1930 ad add. u. 438. lam adservatur in museo Opitergino. Edidit R. Soprani in eph. Arte e Storia 
4 (1885) p. 80. litSl urna rep. Basalgbelle (pars est Tici Mansu^) ; iam Oderzi in museo' 

VETTIA C • F 
Pantano Arte e Storia 3 (1884) p. 296. BELLVNVM. FELTRTA. ACELVM. ALTINVM 238 ADDIT.AMENTORVM AVCTARIVM XXII. BELLVNVM (supra p. 55). 

JLlSSlS extat muro inserta. ecclesiae pagi Corte, (pars est vici Mel). 

POSVIT 

ET • SVIS 

porticus anaglypha vir anaglypha 
incerta stans incerta Fr. Pellegrinius misit. XXV. FELTRIA (supra p. 56). 1933 ad add. n. 447. Prostantem Venetiis apud Seguso excepit Momrasenus sic: 

.. ANNIAE-GRATAE 

Sic CAVPIVS • ALBICIVS PRIMVS 


XXVL ACELVM? (supra p. 56). 

11S34 ad n. 2099 et add. p. 1069. Extat adhuc ibi ubi collocant schediasmata Asolana. Frustulum 
nuper repertum a Scomazzetto et editum ab eodem apud Fiorellium Not. d. Scavi 1884 p. 339 
1885 p. 33 titulum explet ex parte: -':OELIA- L • L LIBV/'. viva-zita r:.c:T ' ^tsuisl 
7i. m [h • N • s • 
Harpocrates 
Hiatum indicavi ex coniectura. Quae inclinatis dedi v. 2 habent priores. 

XXVIII. ALTINVM (supra p. 58). 

1235 ad n. 2256. Extabat Venetiis in aedibus Giitti, nunc est apud antiquarium Seguso, apud quem 
Mommsenus excepit sic: 

i-L P E T R O N I 

D O S S E N N I 

IN • FRONTE 

P-XXVIIIS 

5 RETR • P • XXXX 1IS36 ad n. 228L Extat in vico non Cortcggio 
sed Corezzo in agro Veronensi v. C. V 
n. 3570, ubi parieti insertam ecclesiae 
parochialis vidit Petrus Sgulmero, qui 
edidit in eph. Veronensi la Ronda a. 1885 
m. Oct. d. 17. Lectio cius non diifert ab 
edita. 1937 rep. a. 1885. lesuli apud rudera vetustae 
basilicae. V AL E Rll 
INSEQVENJ 
C • VALER\ Lucianius descripsit et misiL ADDITAMENTORVM AVCTARIVM 239 ATESTE. PATAVIVM XXXIII. ATESTE (supra p. 62). 

1938 litteris pulchiis et alte iiicisis. Tabella marmorea, extat ad Ateste in lo:o q. d. Serraglio in 
praedio De-Boiani. 

D I A N AE 
S A CR VM 
DOMVS RVB 
ENIORVM 

Misit Pietrogrande egregie delineatam et edidit apud Fiorellium Not. d. Scavi 1885 p. 58. 1939 stela litteris vetustis inscripta rep. Mor- 
longi in praedio Pela museo Atestino 
destinata. 

SEX// 
C AMP ANO 
SEX • HB • 
AD I VTO R I 
5 SIBI-ET^SVIS 

V • F • 

Pietrogrande ectypum misit Fiorellio qui 
edidit NoL d. Scavi 1885 p. 32. 

1 extr. lapis hiat neque tamen quicquam 
videtur deesse. 

1940 columella rep. cum praecedente. 

L • CAXSSAEIVS • L • L- sic 

•pAl//PH////0 

Pietrogrande misit mihi et Fiorellio qui edidit 
ad ectypum Not. d. Scavi 1885 p. 32. 

1941 in lapidis fragmento rep. Baldariae ad 
Cologiia Veneta inter vicos Bagnolo et 
Sabbione. 

ELIO • Q_^ F 

r .A r M F 

CipoUa apud Fiorellium Nol. d. Scavi 1884 
p. 234. 

Hiatus non indicatur. 1949 litteris altis cent. 10; in lapidis fragmento 
rep. Baldariae ad Cologna Veneta haud 
longe a vico Sabbione. 

FAP 

Cipolla apud Fiorelliura Not. d. Scavi 1884 
p. 234. 

1943 stela rep. et adservata cum n. 1205. 

IN FROlT 
p XV • s 
RE-RO • P • 
XV 

Pietrogrande raisit raihi et Fiorellio qai 
edidit ad ectypum Not. d. Scavi 1885 p 32. 

1944 stela. Extat Ateste ante fores domus Tietz 
in via Capuccini. 

Q_Q_V 

/' X 
Pietrogrande misit mihi etFiorellio qui edidit 
Nol. d. Scavi 1885 p. 7. 1945 stela. Extat ad Ateste nel colle di Sola- 
rola in aedibus Angeli Sartori. IN • ACRO 
P • XX Pietrogrande misit. XXXIV. PATAVIVM (supra p. 75). 
1940 urna. Pro aquario porcorum e.st alla villa Znminiana ad Camposampiero apul lacobam Negro. L^ FABIVS ■ L • F^ VIVV^ 
SiBI ET • FABIAE^ II Per Th. Lucianium misit Fr. Scipio Fapanni qui descripsit. VICETIA. VERONA 240 ADDITAMENTORVM AVCTARIVM XXXV. VICETIA (supia p. 77). 

1949 ad add. ii. 613. Ad ectypum, quod amici Vicetini raiserunt Momraseno, iara inlatura musco 
Berolinensi, sic Momrasenus excepit: 

V F 

ALLENIAHEDYLE 
tI • ALLENIO 
CHRYSANTHO 
5 PATRONO • ET 

ALLENIAE • SYNEROSAE 

SORORI • ET 
/j/LENIO • HECATONI • FIL 

SIBI • ET • SVIS 
5 SVAVI vocabulum non est in lapide. — 6 aut synerosae aut synebosae lapis. XXXVI. VERONA (supra p. 79). 

Veronensibus adde C. V n. 2281, supra n. 1203 inter Altinatia errore relatura. 1X48 ad n. 3487. In schedula scripta (ut docuit 
nos vir rerura patriarura peritissiraus Pe- 
trus Sgulraero bibliothecarius Veronensis) 
manu raarchionis Paulini de' Gianfilippi 
Veronensis, servata hodie ibidera in biblio- 
theca civica, de hoc titulo haec leguntur: 
« memoria rilrovaia da me Pielro Roberli 
nella villa di Corrubbio sotto CaHel nd for- 

mare una fossa l'ho falla riporre 

in un muro della mia casa a S. Felice solto 
la Contra di S. Nazar extra verso tramon- 
tana ». Post tempus, ut addit Gianfilip- 
pius, adscriptum est: « ora si altrova 
nella Corte deW Accademia di Verona per 
donativo falto da me li 14 Marzo 1779 ». 1949 ad n. 3611. In scheda ea, de qua diximus 
ad n. 3487, Gianfilippius item descripsit 
appendicem olira (ut Sgulraerus nos do- 
cuit) adiunctam ad exemplar aliquod an- 
tiquitatum Veronensium Panvinianarura, 
quara proficisci ab Antonio Torresani cum 
ex ipsa re intellegitur tum raaxirae collata 
eiusdera epistula a. 1658 ad n. 8855 adlata. 
Referuntur in appendice ea tituli Vero- 
nenses quattuor; huic praescriptura est: 
' lapis repertus in vicinia S. Clarae in 
quadara aula meretricis loco ubi dicitur 
la Renela ; reperitur in aedibus suburbanis 
Blondellae Turrisianorura, nunc Torroli '. 
Legitur 3 asti 1950 ad n. 3812. Una cura n. 3611 refertur in 
scheda ante dicta; laudato Palerrao lapis 
dicitur extare nunc in iisdera aedibus Tur- 
risianorura et exhibetur sic, fortasse ex- 
pletus coniectura: 

VALERIAE • P • L • L • GALLAE 

TESTAIWENTO 

F • IVSSIT 1951 ad n. 8855. In eadem scheda Turrisiania 
hic quoque titulus proponitur sub praescri- 
ptione ' lapis in fundaraento cuiusdara 
antiquissirai muri in primo recinctu castri 
Montis aurei repeitus a. 1658'; dicitur 
extare in aedibus Turrisianorum. Exem- 
plum idem est; deest tamen 5 ipsi lcgi- 
turque 6 v • F ADDITAMENTORVM AVCTARIVM 241 VERONA. ARVSNATIVM PAGVS lliftV in lapidis fragmcnto rep. Veronae in via 
q. d. Porlici n. 9. 
CipoUa apud Fiorellium Not. d. Scavi 1885 
p. 395. 

Hiatum indicavi cx coniectura. 1953 rep. a. 1882 in vico Corezzo in atrio 
aedium praepositi. 

P • CLEVSIVS P F 
POB-PROCVLVS 
P • P- LEq^VTI • CL-P'F 
EX CORNICVLARIO 
5 PR PR 

T • F • I 

Petrus Sgulmero in eph. Veronensi la Ronda 
a. 1885 m. Oct. d. 17. f !S54 cippus Veronae rep. in vetusto fano S. 
lohannis in Fonle^ uhi erat muro insertus. 

D M 

p • vitvllI 

H E RMIAE 
VI-VIR 
5 AVQ 

EX TESTAMEN 
TO EIVS 

Cipolla apud Piorellium Not. d. Scavi 1884 
p. 231. 

V. 7 Fivs lapis. I!i55 ' lapis repertus ut supra * (praecedit n. 
3611). C Y B E L I 
TI -DEC • III VIR 
PRIAMIVS 
5 V^S-P 

Andreas Torresani in schedula supra citata. 

[Corruptum titulum et fortasse interpolatum 
non habeo quomodo emendeni; si urbanus esset, 
fortasse liceret referre ad decurionera raulierem 
coUegii domestici sic: Cybeleti dec{urioni) .... 
Priamus; sed iii viR sic quoque magnopere offen- 
deret. Th. M.] 

t;S56 extat Corezzi cum n. C V 2281 supra 
n. 1203. 

delphinus anaglypha delphinus 

L • VIBIO QN F . .. . 

Petrus Sgulmero in eph. la Ronda a. 1885 
m. Oct. d. 17. 

■t.lt&l rep. Veronae inter rudera aedium qua- 
rundam ad portara Borsari; iam denuo 
latet. 

IN FROlT P XXX 
IN RECESSV • P 

De Stefeni apud Fiorellium Not. d. Scavi 1884 
p. 231. 

i;858 in eodem pavimento tessellato ubi legitur 
supra n. 655. 

STERCORIVS 
ET VESPVLA-& 
CVM SVIS FECE 
RVNT PEDES 
5 DVCENTOS 

Vignola et CipoUa apud Fiorellium Nol. d. 
Scavi 1884 p. 404. XXXVII. ARYSNATIVM PAGVS (supra p. 84). 

1959 litteris perparvis rep. Marani in loco q. d. la Fava; nunc extat Torbe (pars est vici Prun) in 
aedibus Dominici Quintorelli. 

PAERnOS //// 

CipoUa ectypum misit Fiorellio qui edidit Not. d. Seavi 1885 p. 6. Bamabei Bull. deirinstituto 
1885 p. 19. 31 AGER INTER BENACVM ETC. CREMONA 242 ADDITAMENTORVM AVCTARIVM XXXYIII. Ager inter Benacum et Athesin a Bardoiino ad Roveretum (supra p. 84). 
M.290 ad n. 3992. Titulum periisse ait CipoUa apud Fiorellium Not. d. Scavi 1884 p. 416. 1!961 litteris magnis in lapidis fragraento. Extat 
Sandra, quae pars est vici Castelnuovo 
Veronese, apud praepositum Dominicum 
Monga. 

Essic////r 

qVSTA • PA 

Cipolla apud Fiorellium Nol. d. Scavi 1884 
p. 416. 196S adservatur cum n. praecedente. MLSV 
MAQ • SV Cipolla apud Fiorellium Nut. d. Scavi 1884 
p. 416. XL. Ager inter Benacum Mincium Ollium Clesum (V p. 403). 

1S63 rep. inter rudera vetustae turris nunc dirutae, quae erat prope ecclesiara msticam S. Faustini 
inter vicos Acquafredda et Casalnuovo*, iam Brixiae in museo. 
Descripsit Mommsenus. Petrus Da Ponte misit Mommseno et edidit apud Fiorellium Nol. d. Scavi 
1885 p. 338. 

Y. 6 ISTI Not. XLIII. CREMONA (V p. 413). 

1964 rep. Cremonae poco discosto da porta Milano . . . a sinistra ddla strada del Milliaro a circa 
m. 50 dopo la chiesa di S. Ambrogio nel fondo Cavo-Spalla. protome viri 

A R R V IT I V S 
.. \V X V iV V S 
.. M • L E 17 • I i' protome mulieris 

A R R V IT I A • C 
C A L I N I C I • 
M T R I • V 
j p ,- X A •• protome mulieris protome mulieris • A R R V IT 1 A 
C •?• 
X c' p 7 I A • A R R V IT I A 
C • '^ .. Pizzi apud Fiorellium Not. d. Scavi 1885 p. 302. 
3 LEC Not. 11S05 rep, cum praecedeute. anaglypha P- EPPIVS- p • L • 

V R B A N V S 

Sl B I • ET 

S T E R T I N I yt 

M • F • P R I M A I 

VIVOS • FECIT Pozzi apud Fiorellium Nol. d. Scavi 1885 p. 302. ADDTTAMENTORVM AVCTARIVM 243 CREMONAM ET BRIXIAM. BRIXIA XLIV. Ager inter Cremonam et Brixiam (supra p. 86). 

1900 Extat Visani in aedibus Barbera. 

c A s TO RI 

DEO 

EX VISV 

SeX SEXT 

.5 EPAqAT/lVS 

Petrus Da Poute misit Mommseno et edidit apud Fiorellium Not. d. Scavi 1885 p. 337. 
5 EPAQATivs tiad. XLV. BRIXIA (supra p. 87). 

ISG'3 ad add. n. 678 = V, 4716. Scalpro recenti vv. omnes interpolatos esse monet Mommsenus, 
qui nuper eam contulit. Cernuntur haec: 1 s f — 7 veceto — 9 annae// vinTinan// qvi tteS ad add. n. 679 = V, 4727. Teste Petro 
Da Ponte reperta est alla Bormta nella 
villa del Sig. Barboglio a breve dislanza 
da S. Eufemia. 1:969 ad add. n. 682 v. 4 ifi.i\nervae ego errore ; 
Ni£?^ctirii Moramsenus et Da Ponte qui 
coutulerunt; v. Piorellius Not. d. Scavi 
1885 p. 332. ttSVO ad add. n. C84. Titulum lectu difficilem sic excepit Mommsenus: 

|\RCA CALVENTIA VERECVNDA IN AEf RNViW 
VIAXIMILLA FILIA SVA 

ODAM SED PERENNE lAM CONSTRVCTO 
\E VIXISSE EANDEM FATEMVR 

XXVII MENSES II DIES XII 

ARI CONIVGI DIGNAE HAEC PERSCRIBENTE 

CONVIXIT ANNIS V • M • 1 1 1 1 • D • VI I I I 

AVS ET FILIA VIXIT ANNIS II M V D XVI 

AEST QVOD CARITATI CONIVCIS REDDIT 

I FILIAE SIMILEM CASVM TOLERAVIT 

EMORIAM SVI NOMINIS PRO AMORE 

CO N ST RVX 1 T 

6 cernitur ierscribenie — 9 in. cernitur ives i 10 1 fuit AE-ERNVM tSBlt ad add. n. 685. Teste Petro Da Ponte reperta est Brixiae a. 1878 m. Apr. in effossionibus 
factis ad bibliothecam Quirinianam. 

t99:S Brixiae nello sterro per getlare le fondamenta di un muro si mise allo scoperto un corridoio 
od ambulacro in piano inclinalo col pavimento a musaico. Lo fiancheggiavano frammenti di 
colonna, su uno de' quali sono scolpile le seguenti lettere: 

I o M 

IVR 

D c s 
Petrus Da Ponte misit Moraraseno. 

[l{ovi) o{ptimo) m{aximo) iur{ario) d{e) c{onscriptorum) s{ententia). Si recte interpretati saraos, 
alterum hoc est exemplura Latinum lovis ogxiov sive iurarii ; cf. C. I. L. I, 1 105 — VI, 379. Th. M.]. BRIXIA 244 ADDITAMENTORVM AVCTARIVM tSVS tabula marmorea litteris optimis scripta. Rep. Brixiae a. 1884, dum instauratur vetusta aedis 
cathedralis; iam in museo. tr ITQVE EADEM LEGE SACRVM ESTO Sl QVOT 
DONVM PECVNIAVE AVT STIPES HVIC 
SIGNO DONO DATAE ERVNT • ITQ_- SI II VI 
RI DECVRIONESQ_ COLONI COLONIAE 

VOI.VE NERIS C 
FIERI IV 
FACITO 
SI HOSTI 
CAEDER 5 Contulit Mommsenus. Petrus Da Ponte misit Mommseno et Fiorellio qui edidit Nol. d. Scavi 
1885 p. 335. 

[Lex haec fuit dedicationis similis Furfensis (C. IX, 3513). Praescriptio periit excepta littera 
extreraa. Quae superest clausula: itq{ue) eadem lege sacrum esto, videtur pertinere ad dona post legera 
datam numini oblata. Quod sequitur: si quol donum pecuniave aut slipes huic signo dono dafae 
eruntitqiue) si II viri decurionesq{ue) coloni coloniae Civicae Aug{ustae) Brixiae vendere volue[rinl]. . . 
plane convenit cum capite legis Furfensis hoc: sei quod ad eam aedem donum dalum donatum 
dedicatumque erit, utei liceal oeti veiium dare, ubei venum dalum erit, id profanum eslo. Lacerae 
reliquiae [fu^neris f?) c[ausa ?] . . . fieri iu^sserit} . . . facito quo spectent non intellegitur. Extrema 
cum agant de hostiis caedendis, recte comparabuntur quae leguntur in lege Furfensi extreraa: 
sei quei ad hoc templum rem deivinam fecerit lovi libero aut lovis genio, pelleis coria fanci sunlo, 
item quae habemus in ara Narbonensi (Orell. 2489): sive quis hostia sacrum faxit, qui magmentum 
nec protollat, idcirco tamen probe faclum esto. Th. M.]. 118741 extat pro epistylio in aedibus quibusdam 
Brixiae in via Rovetta. ri^nio O RESTITVTp 
loNI 
LFIO l 

AE • MVLiER c\islissimae 

/AMICIS P. Da Ponte misit Mommseno et Fiorellio 
qui edidit Not. d. Scavi 1885 p. 332. 

1995 ara rep. Brixiae a. 1883 in effossionibus 
factis ad aedes della posla in piazza Bro- 
letlo ; iam in museo. 

MINERVAE • SACR' 

02 ROMANIVS • CAMBV 

RONIS/F/ARAM.ET 
AEDEM-OPERE-TECT0R'O 
5 ORNAVIT • EX • VOTO • SVSCEPT 

Petrus Da Ponte descripsit et misit Momm- 
seno et Fiorellio qui edidit Not. d. Scavi 1885 
p. 331. 

SVSCEP Not. 1S96 rcp. et adservata cum n. 1275. 
C Jp A E R V S 

WlfviR • AVq • SIBI • f// epap 
euty 
? pa H R O D I T I A N J*-^ 
CHEtI • POLYC leto ? 

VLAE • LIBERTiW 

TIAE-M^F-M/ Moramsenus descripsit. Da Ponte edidit apud 
Fiorellium Not. d. Scavi 1885 p. 332. 

V. 6 IwLAE Not. 1»77 rep. cum n. 1273. m UjIR- AVQ 

Petrus Da Ponte misit Mommseno. 

1*78 rep. Brixiae in effossionibus institutis ad 
castellum. 
Mommsenus descripsit. Petrus Da Ponte misit 
Mommseno et Fiorellio qui edidit Not. d. Scavi 
1885 p. 335. ADDITAMENTORVM AVCTARIVM 245 BRIXIA. CAMVNNI llCVS litterisevanidis; rep. Brixiaecamn. 1273. 

CESATIAE • PROBPrr— • 
VXORI KARISSIM • ET 
qESATIAE • ChRESIME 
5 SORORI EIVS PIENTISS 

E T • S I B I 

Descripsit Mommsenus. Petrus Da Ponte 
misit Moramseno et Fiorellio qui edidit Not. d. 
Scavi 1885 p. 334. 

V. 2 PROBIL — 3 VXOR KARISSIMEI Not. 

fl1980 cippi fragmcntum rep. in alveo fluminis 
Garza ad vicura Cortine prope Nave. 

([ V S T V E r1 
N AQ • P XLj 

Petrus Da Ponte misit Mommseno et edidit 
apud Fiorellium Not. d. Scavi 1885 p. 337. IMl rcp. Brixiae vicino alC officina del Gazo- 
melro : iam in museo. V F 

M • LICINIVS • M • L 
IVCVNDVS • IVLIVS 

iPSE • siBi • eT • parenTib 

SVIS ETTV 

I N • A G R • P • X 

I n • F R • p • x:i Descripsit Mommsenus. Petrus Da Ponte 
misit Mommseno et Fiorellio qui edidit Not. d. 
Scavi 1885 p. 332. 

V. 4 pareiTib — 5 svls Not. -1!S9I9 stela rep. Brixiae a. 1883 ra. Nov. fuori porta Cremona; iam in museo. 

pisTi • qvinT 

I N F RO 

P XII 
I N AQR 
5 P XII 

Mommsenus contulit. Petnis Da Ponte misit Mommseno et Fiorellio qui edidit Not. d. Scavi 1885 
p. 335. 

1983 rep. Brixiae a. 1878 m. Mart. in claustro S. luliae cum n. supra 681. qu 2SJ-\'l\'?~ ' }rL2?J\". .HCIIIENS * ~'T ' !?£.'. I^0( Petrus Da Ponte descripsit et misit Mommseno. XLIX. CAMVNNI (V p. 519. 1081). 

1IBS4 rep. Cividate. 

, L • T E VD I cT~o— \ 

\- F • FRONTOnI 
n VIR • I • D J 
? /r(g/p)HIMVsAlBl\ 

Descripsit Petrus Da Ponte ad ectypum acceptum a Vielmi et misit Moraraseno et Fiorellio 
qui edidit ad ectypura Not. d. Scavi 1885 p. 338. 
v. 3. 4 n viR • I • Db Not. 

HIMVS VALLES SVPRA BERGOMVM CET. COMVM 246 ADDITAMENTORVM AVCTARIVM LYIII. Valles supra Bergomum et Comum (supra p. 93). 

1)886 ad n. 5201. Teste Nicolao Lizoli praeposito ecclesiae vici Nembri, cuius epistuiam scriptam 
a. 1743 m. Nov. d. IT ad comitem Carrara datam vidit Caietanus Mantovanius, Not. Arch. Dergom. 
(Bergomi) 1884 p. 213, extabat nella contrada di Borgo per andare al fiume Carso fissa nel 
fianco sinistro della porla del bruolo del rev. arciprele Alessandro Guarinoni. 

LIX. Ad lacus Larium et Clisium (supra p. 94). 

1986 Lngano murata nel muro di cinta presso la porta che mette nel piazzale della chiesa di 
San Lorenzo. 

GENIO • PATRjiO 

Seraphinus Balestra canonicus Comensis dedit Mommseno. 

1*8'? Riva S. Vitale (ad lacum Luganensem extremum inter meridiem orientemque) rep. prope rudera 
baptisterii. Extat ib. iu aedibus advocati Hyacinthi Vassalli. 
t s • C o 1 V G I • K/irn- 

Sim]0 Q_yi • LARGITVS • EST 
irRIMO • SVBINATIBVS • 
717. . . jA QVIBVS • PETIVIT • 
Ut COJJTIONE^SVA^M^M^EIVS 

per arfjNOS • colant • ama 
10 rant\^ • vel • rosis • pro 

/undJANT • QVOD • SI • NEGLE 

irerjnZ (facere • qvad • ro 
^au. realDERE her • heredi • 

JROMATI • AVE^ 

Ectypum, quod sumpsit Rahn, misit Schneider Turicensis Mommseno, qui explevit. Edidit Schneider 
in eph. Turicensi Anzeiger fiir Schweizerische Alterthumskunde 1 (1886) p. 232; cf. Bollettino Storico 
della Svizzera Italiana 1885 p. 160. 

6 vici nomen adhuc ignotum fuit. — 8 fortasse m[emoriam) m[atris). — 12 seq. videntur sic 
accipienda : quod si negle[xerint] facere, quad[ruplum) ro[gavil (id est stipulatus esl) red]dere her[edis) 
heredi. LX. COMYM (supra p. 94). 1*88 ad n. supra 732. [Lapidem denuo contulit 
pr. kal. Mai. a. 1885 Carolus Zangemeister 
qui cum alia nonnulla correxit parum 
gravia, tum II 3 miseri otec^ ''imv' a"^ 
enotavit, posse legi stimulat[a; III 2 spes 
fui[t i]psa com]es coniecit, non admitti spes 
deus ipse dedit. Bdecheler]. 11989 rep. ad Comum, dum diruitur vetusta aedis 
S. Protasi. 

.... quie\ scir in paCE 

ySV R SVBDIA 
JMAN X\ DP -X 

Descripsi ad ectypum acceptum a Barellio 
qui misit Fiorellio Not. d. Scavi 1885 p. 3. ADDITAMENTORVM AVCTARIVM 247 LA BRIANZA. CANTU. MEDIOLANVM LXV. ia Brianza. Cantu (supra p. 111). 

1900 arca litteris evanidis. Extabat Biragi in yilla Raimondi (pars est vici Lentate sul Seoeso ad 
Meda), iam adservatur Corni in museo. ■ V • A • « t\ J\ "S"I c-5— V-fx- siC ET SARDAPIANM Q_VIXIT A VII JW III 
sic ET CRESCENTINVS FILIIS DESIDE 

RANTISSIMIS 

Barelli misit milii et edidit apud Fiorellium Not. d. Scavi 1885 p. 3. 
Hiatum iudicavi ex coniectura. — 3 et postea erasum est. 

IWfML litteris evanidis ; rep. Vighizzoli ad Cantii dura deiciuntnr rudera castelli medii aavi ; extat in 
viridiario doctoris Colnaghi. 

C V I 1 ' 1 B 
V S L M 
C^ 

Garovaglio ectypum misit Fiorellio qui edidit Not. d. Scavi 1885 p. 331. 1909 ad V n. 5861. Descripsit nuper Mommsenus Mediolani in hortulo advocati Bertolotti porta 
Magenta n. 2;) indicatam sibi a Garovaglio sic: C • GEMINIVS 

E L E G A N S 
VIVIR • SEN • SIB 
ET • C • GEMINIO 
& LEANDRO 

VIVIR • SEN • PaTrON 
ET GEMINIAE PrIvaTaE 
LEANDRI • PATRONAE 
ET • GEMINIAE 
10 T Y C -I E S V X O R I S \(f sic 

-„^^^ VICTORPLIB 
V I A P r c 12 tertia littera aut p fuit aut r . LXYIL MEDIOLANF^M (supra p. 112). 

1!S08 ad add. n. 854. Est in Brera. In fine Mommsenus excepit sic: 

cnePETHelSii-B 

1904 ad add. n. 856. Est in Brera, fracta undique. TICIN VM. NOVARIA. RIPA L ACVS VERBANI 248 ADDITAMENTORVM AVCTARIVM ±99& [Lacus quadratus, quem n, 679*. 1 ad 
medium aevum rettuli, cura iam inlatus 
sit in museum Brerae, patefactum est 
partim ea aetate scriptum esse, partim 
Romana. Scilicet recens scriptum est tam 
quod legitur in facie primaria; Uualperius 
subdiaconus fteri iussil, quam quae in 
summis lateribus leguntur: t hoc fabri- 
cavil op' Uual^l^ amore parenlum: | orenl 
ut reddai pmia digna deus: | Quod Medio- 
lanio mullo dcferre labore | huc studuii 
optinuisse suo. Sed Romanae aetatis sunt 
quattuor tituli scripti iu summis margi- 
nibus cylindrorum quattuor factorura in 
quattuor angulis lacus quadrati, qui cy- 
lindri in j^arte inferiore per furamina cum 
lacu coniuncti sunt, sed ut vix appareat 
cuinara usui servierint. Verba inscripta 
haec sunt ; 

///rEBVCocc 

CARPENTVM cx 

BONA NOCTE 

VADE DORMITVM 

Primo titulo quid significetur, nescio; 
lectio certa est nec cogitandum de redvc. 
Lacura antiqua aetate prostilisse Medio- 
lanii ex Walperti carmine intellegitur. 

Th. M.] i!99G rep. Mediolanii alla Torre di S. Giovanni 
in conca ad moenia antiqua; est in Brera. CAETRONIA 

AMOENA- SIBI • E" 
CAETRONIA l L .1 \ G A M A L l N 1 
5 f)|ATRONAE • SVAE 

b. W. IeT • AMABILI 

/ ESTAMENTO • FIErI 
' IVSSIT 

Descripsit Moramsenus. Edidit Fiorellius ad 
ectypum Nol. d. Scavi 1885 p. 58. I!t99 Mediolanii rep. a. 1874 in yia Andegari; 

est in Brera. 

T T \/ C |P O R T I C V*i^ 

iQ o ia D C 
Descripsit Mommsenus. LXIX. TICIISrVM (supra p. 114). . 

1998 ad add. n. 870. Prodiit in comraentario citato Prelinii edito Paviae a. 1880 p. 340 sq. LXXII. NOYARIA (supra p. 116). 

Antonii RuscoNi commentarius Compendio di Storia Novarese editus in libro Monografte Novaresi 
(Novariae 1877 p. 1-20) continet n. 5543. 6513. 6522. 6525, praeterea ficticiura n. 696*, omnia e 
libris snmpta. LXXIV. Ripa lacus Verbani occidentaUs supra Aronam (supra p. 118). 

11999 ad add. n. 897. Prodiit imperfecte, ut videtur, in eph. BoUeliino StmHco della Svizzera Ita- 
liana 1883 p. 170, mihi non visa; ad ectypura acceptum a Rahn edidit Schneider in eph. 
Turicensi Anzeiger fur Sehweizerische Alteslhumskunde 1886 p. 232 sic: 

m I N E R V A e 

priSQWS • RVFI 

/?L • ET • MAC • ... 

Hiatus non indicatur. ADDITAMENTOKVM AVCTARIVM 249 IVr.IA AVGVSTA TAVRINOKVM. SKGVSIO iSOO extat in vico Esio ad Trobaso in ecclesia. V- F 
ETO • CRET ONIS SlBl • ET 5 VXOR • DIVTIV 

RAMI • F 

OIALACEI • Q_" F • 

////OTV 

secom// ais// 

Ediderunt Viiicentius De Vit in eph. Voce dd Lago Maggiore e deWOssola a. 1881 Oct. 14 et 
Ferrini qui vidit in eph. Berolinensi PhUologische Wochenschrift a. 1884 p. 1592. 
2 EIO De Vit. — 3 CIBI De Vit, Ferrini. LXXXII. lYLIA AYGYSTA TAYRINORYM (supra p. 123). 

1301 litteris optimis rep. Taurinis a circa 700 metri ollre la barriera di Nizza apud aedes Merlino; 
iam adservatur in ranseo regio. 

L • METTIO • L • F 
STEL • B ALB! NO 

nii V I R • A P 

PATER FEC 

V. Promis apud Fiorellium Not. d. Scavi 1885 p. 57 et in act. minor. acad. regiae Taurin. 20 
(1885) p. 143. 130S litteris optimis saeculi primi rep. Taurinis 
in fundamentis turris meridionalis del 
palazzo Madartia. 1 • CORNELIO 
M^ F -STEL V. Promis ectypum misit Fiorellio qni edidit 
Nol. d. Scavi 1884 p. 338 et ipse edidit in act. 
min. acad. Taur. 20 (1885} p. 142. 1303 stela litteris rudibus inscripta rep. et 
adservata cum n. supra 938. p R I sc A 

AT I AL I A 

CLE • I' Fabrettius act. soc. arcb. Taur. 4 (1885) 
p. 283 tab. XX. LXXXY. SEGYSIO (supra p. 125). 

1304 ad n. 7300. Titulus litteris elegantibus inscriptus prodiit denuo, immiiiutus tamen, a. 1880 
ad Su>am dieci miglia dalla cilla in regione q. d. Balma di Grxsso. Nunc extat apud advo- 
catum Susanum Felic< m Chiapusso. Ad ectypum ab eo acceptum edidit Fabrettius in act. soc. 
arch. Taur. 4 (1885) p. 281 tab. XIX sic: 

D • M 
IVLI AE 

s E c V ro A E 
pVatronae 

S>INIAE 
lEAE. 32 ALBA POMPEIA. AVGVSTA BAGIENNORVM 250 ADDITAMENTORVM AVCTARIVM 1305 insertam velustis moenibus Susae lepperit 
a. 1879 advocatus Chiapusso. 

DlIS MANIBVS 
CLAVDIAE • PROTE 

TV QVI PRAETERIENS- SPECTAS 
MONIMENTVM MEVM • ASPICE 
5 Q_VAM INDICNE SIT DATA VITA 
MEA ANNORVM SEPTEM VIXI 
DVLCISSIMA PATRI • OCTAVO 
INCREDIES ANIMAM DEPOSVl 
MEAM • NOLI DOLERI MATER AETaTi 
10 MEAE FATVS QVOD VOLVlT ABSTVLIT 
TE LAPIS OBTESTOR LEVITER SVPER 
OSSA QVIESCAS NE TENERAE AETATI 
TV QRAVIS ESSE VELIS 

Fabrettius ad ectypum acceptum a Chiapusso 
act. soc. arch. Taur. 4 (1885) p. 282 tab. XIX. tSOG rep. Susae nunc extat Foresti in villa Fede- 
rici Genin. D I s 

MAN I B vs 

DOMITI 
TELESPORI 
SABINA' L Fabrettius edidit ad ectypum in act. soc. 
arch. Taur. 4 (1885) p. 280 tab. XVIII. 

1309 rep. Susae a. 1882 dum raoenia dciciantur. 
Fabrettius edidit ad ectypum in act. soc. 
arch. Taur. 4 (1885) p. 281 tab. XIX. XCVIII. ALBA POMPEIA (V p. 863). 

1308 extabat Albae Pompeiae in aedibus Saracco; iam Taurinis in museo. D * M 
L • MONNI 
NO ETICO sic 
i«ONh}NA__ Contuli. Fabrettius in act. soc. arch. Taur. 4 (1885) p. 284 tab. XVIII. CI. AVGYSTA BAGIENNORVM (supra p. 131). 

1309 ad add. n. 976. Contuli nuper denuo ac diligenter. V. 2 tituli b excepi sic: m^ avrel Car-0, 
confirmaturque ita quod coniecit Moramsenus. 1310 in cippi fragmento rep. Santalbano; nunc Taurinis in rauseo. 
vir adstans 
Fabretti in act. soc. arch. Taur. 4 (1885) p. 280 tab. XVIII. ADDITAMENTORVM AVCTARIVM 251 ALBINTIMILIVM.AD VARVM SVPERIOREM CYIII. ALBINTIMILIVM (supra p. 132). 1311 rep. et adserrata cum praecedente. NOBCO , 
THJO/ Rossias misit mihi et Fiorellio qui edidit ad 
ectypura NoL d. Scavi 1885 p. 171. 

tlit9 rep. alla Nervia ; extat Bordigherae in 
aedibas Dasiano destinata at videtar ma- 
seo dominae Corae Kennedy quod extat 
in oppido S. Remo. M 

Q • F 
ATI KAN IN lAE 
CAT VLLAE 
METVS 
5 6e\NE * MERElTl Rossius misit mihi et Fiorellio qui edidit ad 
ectypum NoL d. Scavi 1885 p. 215. 1313 rep. Albintimilii; extat S. Remi apud 
dominam Corara Kennedy. /SE\ • I 1 1 I L 
\ APHROldlli 

XrONSIDIVS , Rossias ectypura raisit mihi et Fiorellio qni 
edidit ad ectypum Not. d. Scavi 1885 p. 171. 

1314 in lapidis fragmento rep. alla Nervia. 
.. vs • TtR/lVS.. 
. . D • TERTIO * in 
FANTI C5 ET SI 
Bl CVM SVIS 

Rossius apud Fiorellium Not. d. Scavi 1885 
p. 299. 

1 TERiivs — 2. 3 Ei . . I . . FANTi trad. — 
4 CVM svis postea scripta esse videntar. CXIII. Ad Varum Swp&iiorem (supra p. 143). 

1315 fragmenls prSsentanl les parties gaudie el droile d'une grande table de pirre decouverte entiire, 
il y a environ vingt an, d Clans, au lieu dit Trimagne dans une lerre apparlenant aux sieurs 
Faraul Maurice et Vinceni. 

II • 

CNIO s 

TI • MO PR 

5 O-M 

Edidit Revellat ad ectypum acceptam a Cormoray apud Allmerura iii eph. Viennensi Revue Epi- 
graphique du Midi de la France 1885 n. 34 p. 117. VIAE PVBLICAE POPVLI ROMANI (supra p. 144). 

131G ad n. 7989. Monet Maionica Epigr. aus Aquileia p. 5 iani illatam esse in museum publicara 
Aquileiense. 131 "J ad add. n. 1061. Edidit Gregoruttius Arch. 
Triest. 12 (1885) p. 189. 131S ad add. n. 1062. Edidit Gregoruttius Arch. 
Triesl. 12 (1885) p. 190. 131» ad add. n. 1063. Edidit Gregoruttius Arch. 
Triest. 12 (1885) p. 192 et Central-Covi- 
mission 11 (1885) p. 111 eraendans sic: 

V. 2. 3 OKbis I ROMANI — 7 ET . 

1890 ad add. n. 1256. Loco qn lege CN . TEGVLAE. AMPHORIS. LVCERNAE 252 ADDITAMENTORVM AVCTARIVM INSTRVMENTVM DOMESTICVM 
Tegulae (supra p. 147). 

1391, 1 rep. ad Cremonam cuna n. 1264. 
Q,- DELLI .... 

Pizzi apud Fiorellium Nol. d. Scavi 1885 p. 302. 2 rep. Calcii in agro Bergomati. 

C • LVCILI Mantovanius apud Fiorellium Not. d. Scavi 
1885 p. 30. 3 ad n. 8110, 256. Tegula rep. Odcrzi [ib. mus.]. 

p • MClF 

R. Sopran Arle e Storia 4 (1885) p. 80. Amphoris ollisve impressa (supra p. 156). 
§399, 1 amphora rep. Ateste alla Palazzina, 
KAN • ;!i ci Pietrogrande misit mihi et edidit apud Fio- 
rellium Not. d. Scavi IBSh p. 7. 2 in collo amphorae rep. ad Ateste loco q. d. Ser- 
raglio. 

"HEODORI Pietrogrande misit mihi et edidit apud Fio- 
rellium Not. d. Scavi 1885 p. 9. Lucernae (supra p. 168). 

13S9 a. b. c rep. ad Albintimilium [Bordigerae apud Franciscum Dasiano]. 

a CATILIVESTA 
b CATILIVES 
C VESTA 

Rossius apud Fiorellium Not. d. Scavi 1885 p. 299. 

Supellex e creta. 
f 3!S3 in laterculo perparvo rep. S. Pietro di Sorna ad Parentium. supra infra 

in lateribus Gregoruttius Atti e Mem. d. Soc. Islr. d, Arch. 1 (1885) p. 46 tab. X. IJ ADDITAMENTORVM AVCTARIVM 253 INSCRIPTIONES FALSAE VEL ALIENAE INSCRIPTIONES FALSAE VEL ALIENAE (V p. 3\ 94'). 

f • ad n. 127'. Est urbana (cf. Grat. 473. 4) ; vide quae de hoc titulo disserait Ch. Huelsen in eph. 
MiUheilungen des Instilut fuer Oesterreichische Geschichtforschung IV p. 441. 9* J'ai trouvi cettt pietre enciisti'ie dans un mur de soutinenxerU au vallon de la Doutinette, sous le 
village de Rimplas Blanc. Rimplas vicus est ad Tineam paulo supra Clans. imp. caes. m. aurel. prob o 
pio feli p. m. CI • INVICTO 

AVqVSTO 

XXIII Blanc Epigr. d. Alp. Marit. II n. 362, cuius retiuui supplementa; v. 1 excepisse se ait sic: ////i o . 
Ego diu quaesivi neque inveni. Pertinuisse ad viam Salinis Eburodanura Blancius adnotat, at per 
eas partes via publica, qaod sciamas, nuUa amqaam fuit melioremque qaam Blanc est testem columna 
desiderat. CORRIGENDA t ad n. 154. Loco n. 8986 lege 8986«. • ad n. 716. Dele verba: Idem edidit. ad n. 776. Titulum repertum in vico Cerme- 
nate sito in regione la Brianza inter Figino 
et Lomazzo pagos errore inter Comenses 
recepi. Sed ex n. 5297 s. laudato apparet 
et Cermenate ad perticam Comensem perti- 
naisse. 4 ad n. 1079, 76. 98. 1080, 290. Loco Carignani 
lege : in praedio Carignano ad Salina (pars 
est vici Viadana ad occidentem Pomponesco 
pagi). 5 ad n. 1080, 26. Loco Ponubia lege Pombia. O ad n. 1080, 374. Loco Vangoli lege in pracdio 
Vangolo ad Salina pagum (par est Viadana 
vici). ■J ad n. 1080, 461. Dele nam pertinet ad regionem 
octavam Augusti. 8 ad n. 1081, 4. Dele; pertinet ad regionem Gal- 
licam trans Varum flumen sitam. 9 ad p. 222. N. 1091-94 comprehensi sunt sub 
capite POLA; errore nam n. 1091 pertinet 
ad Rovigno, n. 1092 ad Neapolim, n. 1093 
ad Piquentum, n. 1094 ad Capodistria. tO ad n. 1164. 1165. 1167. 1171. 1176. 1177. 
1178. 1179. 1180. 1181. 1182. 1183. 1185. 
1186. 1188. 1189. 1190. 1194. 1195. 1196. 
1200. 1202. 1203. 1204. 1205. 1206. 1211. 
1212. 1217. 1218. 1219. 1220. 1221 loco 
n. 1138 lege 1160. f 1 ad n. 


1201: 


Loco n. 1173 lege n 


1192. 


1» ad n. 


1207. 


Loco n. 1138 lege n. 


1162. 


t3 ad n. 


1214. 


Loco n. 1164 lege n. 


1188. 


If ad n. 


1215. 


Pro n. 2076 lege: n. 


1204. 15 ad n. 1216. Loco n. 1139 lege: n. 1161. CORRIGENDA 254 ADDITAMENTORVM AVCTARIVM 16 ad n. 1228. 1229. Loco n. 1194 lege n. 1227. 17 ad n. 1230. Loco Soprani lege Sopran. 18 ad n. 1243. Loco n. 1205 lege n. 1239. i» ad pag. 240 § XXXVL Loco n. 1203 lege 
n. 1236. 

»0 ad p. 247. Lemma LXVH MEDIOLANIVM 
typothetae errore post n. 1292 legitur. 

»i ad n. 1311. Lege rep. et adservata cum 
n. 1313. INDICES COMPOSVIT B. PICK 

BEROLINENSIS CONSPECTYS INDICVM [Morbo impeditus cum ipse indices — praeter duos extremos — componere non possem, ne sup- 
plementum meum sero in lucem prodiret, Behrendt Pick Berolinensis vir amicissimus a Mommseno 
rogatus eam curam libenter suscepit. H. Pais.] I. Nomina virorum et mulierum . p, 257 

II. Cognomina virorum et mulierum » 267 

III. Imperatores et domus eorum " 277 

IV. Eeges externi » 278 

"V. Consules » » 

VI. Honores alii publici populi Romani " » 

VII. Res militaris »279 

Vni. Dii deaeque » 281 

IX, Populus Eomanus. Tribus Romanae " 282 

X, Geographica " » 

XI, Res municipalis, . . ' " 285 

Xn. CoUegia et principales eorum " » 

XIII. Artes et officia privata " 286 

XIV. Carmina » » 

XV. Litterae singulares notabiliores » » 

XVI. Grammatica quaedam » 289 

XVn. Notabilia varia " 292 

XVm. Index auctorum " 295 

XIX, Index locorum recentiorum » 297 Numeri nude positi ad inscriptionem remittunt; ad paginas ubi remittitur, praescribitur p. 

* ubi praeponitur, aut lectio corrupta est aut explicatio prorsus incerta, 

t praeponitur excerptis ex titulis Christianis. 

NOMINA COGNOMINAVE perscripta litteris quadratis virorum mulierumque sunt ordinis senatorii. 

[] in indice cognominum (II) qui comprehenduntur numeri, signiflcant eosdem homines etiam in 

indice praecedente nominum comparere. — In indice geographico (X) quae lemmata leguntur inter 

sirailes uncinos, ea in ipsis inscriptionibus non reperiuntur. INDICES I. NOMINA YIRORVM ET MVLIERVM L. 
A. 

T. 
Q. 
Q. 

M'. 
Cn, 
Cn 
C. 

Q. 
L. C. 
C. 

Q. 

C. A Anteros 1080,78. 

A Bar 1075, 76. 

A....ia C. f. 439. 
Abrupaterna 1032. 
*Abnipaterna Q. f. Buma 1032. 
Abutins 1080,51. 
Abutius Bassus 1080, 52. 

Ac Carusia(nus) 1080, 75. 

Accius 1080, 56. 

Accius 1075,19. 

Accius *Fus. f. 489. 

Accius *Acop. f. Q. n. Auditus 489. 

Acicia 1077,19. 

Acilius M'. 1. Eudamus 413. 

Acilius Relatus 1160. 

Acilius Satuminus 1160. 

Acilius Vest 1079,53. 

Acilia 849. 

Acutius Q. 1. Agilio 516. 

Acu[tius] Gem 517. 

Aelius 219. 

Aelius....r....us Aug. 1. 179. 
Aelius [A]sclepiades 870. 
Aelius Bassianus 957. 
Ae[lius ? Eutyche]s 11. 
Aelius Firmus 707. 
Aelius Secundinus 892. 
Aelia Sperata 612. 
Aelia Valentina 756. 
Aemilius Clemens 985. 
Aemilius Eutychus 1075, loi, 
Aemilius Q. f. Secundus 475. 
Aemilius Sparsus 1170. 
Aemilia Chia 475. 
Aemilia Cratia 992. L. 
D. 

C. M. 
L. 
L. 

C. 

c. p. 

*L. 
C . 
M'. 
T. *Emilia Marcia 1008. 
Aetrius P. f. Hister 1171. 
Aetrius P. f. Eufus 1171. 
Aetrius C. f. Rufus 1171. 
Afranius Maritimus 986. 
Afranius Sevcnis 986. 
Afullin[ius] 220. 

Ag Pisto 55. 

Aius V. Haius. 

Aiacius P. 1. Dauia 1166. 

Alb Seget 224. 

Alban[ius] 987. 

Albius 1080,65. 

[Al]bius nis 1. 222. 

Albius 1047. 
Albius Agathodorus 757. 
Albius L. 1. Buccio 221. 
Albius lucundus 1172. 
Albius C. f. Lucanus 1172. 

[Al]bius T 1207. 

[Al]bia Di 223. 

Albia L. 1. Tertia 221. 
Albicc[ia Ma]terna 1022. 
Albicus C. f. Exoninacius 999. 
Alb[in?]ius Cas[si?]anus 840. 
Albucius C. [1.] Helius 758. 
Caupius Albicius Primus 447. 
Alfenia Procla 205. 
Alfius Serenus 519. 
Alforisius 546. 

ALL 941. 

Allenius Capito 206. 
AUenius Chrj-santhus 1247 = 613. 
[Al]lenius Hecato 1247 = 613. 
AUcnia Hedylc 1247 = 613. 

33 NOMINA VIRORVM ET MVLIERVM 258 INDICES AUenia Synerosa 1247 = 613. 
P. Allius 1075,21. 
T. Allius Naevinus 857. 

Allia Biblis 686. 
C. Alvisius 1077,25. 
T. Alvisius 1077,26. 

C. Am 520. 

Q. *Am Mo 521. 

Amia 1079,52. 
S. Amulius 1080,70. 

*Amur[i]a Quinta 816. 

Anius 1080,73. 

Ania 1080,379. 
C. Aninius Bonus 180. 

*Anna Ventina 678. 

Annea Helpis 227. 

Annea M... Rufa 1191. 
P. Anneius P. f. Probus 957. 

Annius 1080, 74. 
Sex. Annius 1080, 75. *100. 
A. Annius Crispus 1080, 76. 
C. Annius Restitutus 906. 
T. Annius T. 1. Secunclus 1173. 

Annius So 518. 

Annia Eupraxia 759. 

Annia Grata 447. 1233. 

Ant Cal 634. 

C. Ant Eup 1075, 13. 

M. Antistius Euporus 204. 
. . *Antonius L. f. 683. 
M. Antonius 1081, l. 
M'. Antonius T. f. 522. 
M. Antonius Alcimus 194 bis. 
M. Antonius Menander 194. 
M. Antonius Valens 181. 

Antonius Valentinus \\\0 = h^bis. 
C. Antonius M'. f. Vitalis 522. 
*Antonia 932. 

Antonia M'. f. Maxima 522. 

Apiaria Sabina 49. 

Apicius 1077,84. 1322,1. 
C. Apicius C. f. 523. 
P. Appeius Marcellinus 957. 
Severus Appius Messoris f. 874. 
M. Appuleius Eron 84. 

C. Appuleius Tapponis f. Philomusus 1174. 
I). Apronius Karicus 989. 

D. Apronius Primitivus 988. 
Apronia Felicitas 1001. 
Apronia MarccUa 989. 
Aquilia P. f. Impetrata 905. Armonius *Maxi 1090,2. 

L. Arre Pri 1075,84. 

L. Arrius 1075, 23. 

[Ar]runtius Cassiauus 77. 

[Arru]nt[iu]s Iulia[nus] 77. 
... Arruntius Maxumus 1264. 

Arruntia C. f. 1264. 

Arunt[ia A]ugustana 924. 

Arruntia C. 1. Callinic[e] 1264. 

Arruntia C. f. Tertia 1264. 

Artorius 1080, 84. 
C. Artorius 670. 

Arvandia Ampliata 228. 
Q. Asco[nius] Euthetu[s] 524. 
L. Asinius L. f. 59. 
C. Asinius Bas(sus) 1077, 30. 

Asinia T. f. Grata 1111 = 59. 
P. Assius Telamon 1080, 30. 

C. At Gav 1075,77. 

Cn. Ateius Ar 1080,87. 

Ateius Zoilus 1080,86. 
*Atestius Attius 546. 
Cn. Atius 1080,88. 
*L. Atius 525. 
C. Atius T. f. 525. 
Tertia Atia C. f. 296. 
Prisca Atialia Cle. f. 1303. 

Atilius 1080,89. 
*C. Atilius Vestalis 1322. 

Atilia Severina Firma 933. 

Attius 1080,91. 
C. Attius 1080,92. 
P. Attius 1080,5. 
C. Attius Baro 906. 

Attius Metus 1080, 93. 
T. Attius Paetus 1075,24. 

Attius Primus 171. 
C. Attius Similis 906. 

Aufidius 1075,25. 1077,33. 1079,54. 

Aufidius Magrinus 1090, 3. 
L. Aufillenus Ascanius 660. 
P. Avius 1080,98, 
T.P.Avidi P. P. f. 1085,1. 

Avillius 1080,99. 

Avilia M'. f. Paeta 1075, 26. 
P. Aulius 903. 

Au[r]elius Helianus 214. 
fAurelius lenisireus 108. 

Aurelius Laet[us] 1175. 
M. Aurelius Magrinus 957. 
M. Aurelius Mucianus 744. INDICES 259 NOMINA VIRORVM ET MVLIERVM Q. Aurelius Q. [f.] Optatns 888. 
M. Aurelius Quintianus 957. 

M. Aurelius Raniu 86. 

M. Aurelius Scaurus 62. 

Aurelius Scr 1080, lOl. 

P. Aurelius Severinus 165. 
L. Aurelius Simplicius 957. 

[Au]relia Faustina 760. 

Aurelia Flac 1175. 

Aurelia L. 1. Hygin[e] 1176. 

Aurelia Primiane 855. 
C. Autronius 1077,36. 
C. Baebius C. f. Antiochianus 169. 
C. Baebius Antiochus 169. 

Baebia M. f. Secunda 630. 

Baienus Bla[ssianus ?] 229. 

Bar Bal 1075,85. 

L. Barbius L. 1. Cer[do ?] 32. 
A. Barbius Laeti 1. Hilams 1177. 

Barbia T. f. Maxuma 1178. 

Barbia A. 1. Prima 1177. 

Barbia Ursina 257. 

Bedasius Primus 664. 

Bellius 1080,108. 
P. Bellicius Vicentius 957. 

Bi[l]lenius Onesimus 992. 

BilUen.... 231. 
Cn. Biluenus Narcissus 490. 
M. Bittius M. f. Baraco 990. 

Bittia Amabilis 985. 

Blandia lucunda 762. 

[S]ex. Blegina 698. 

L. Bovius L. 1. Lucrio 1178. 
Q. Braetius 480 bis. 

Braetia Maxima P. fil. 444. 

Brissinius Ier[o] 1. 

*Bru L. f. 569. 

C. BRV[T]TIVS PRESENS 941. 
L. C Sabinus 832. 

Caec 232. 

.. [Cae]cilius 763. 

Q. Caecilius Hemes 635. 
. . *[Caeci]lius Secundus 745. 
*[Caeci]lia 745. 

Caecilia Amata 6-35. 

Caecilia Q. 1. Calliopa 1097. 

Caecilia Epictesis 635. 

Caecilia Epigone 635. 
C. Caedicius Paris 194. 
C. Caedicius Patemus 194. 

Caedicia Quinta 194. (.'. Caelius Gennanicinus 957. 

Cailia C. 1. Antiopa 275. 

Caelia L. \. Ur 398. 

Cn. Caeparius Maximus 1172. 

Caerel[l]ia 609. 

Caesius 1105. 
P. Caesius 1080, lu. 
M'. Caesius L. f. 514. 
*L. (Caesius) F[ronto] 479. 
T. (Caesius) Fronto 479. 
L. Caesius L, f. Maximns 1105. 
T. Caesius L. f. Nai....8 479. 

Caesia Sp. f. Procula 1160. 

Caetronia [0.] I. Amoena 1296. 

Caetronia .. [1.] Gamalis 1296. 

Cailia v. Caelia. 

Calp 764. 

Calpetanus [Vi ?]ctorinus 1080, 118. 

Calpuraius L. f. 40. 
T. Calpuraius Flaccus 1167. 
T. Calpur[nius] Iulian[us] 765. 
T. Calventius T. f. 552. 
. . [Ca]lventius [Cy]paeras 1276. 
T. Calventius Firmus 519. 

Calventia Verecunda 684. 

Calvinius Secundinus 766. 

Came[ri ] 603. 

L. Camerius L. 0. 1. Philostratus 601. 
L. Camerius L. 1. Rusticus 602. 
Sex. Campanus Sex. 1. Adiutor 1239. 
L. Kaninius L. 1. Favor 906. 

Kaninia G. f. CatuUa 1312. 

Caninia Secundina 767. 
C. *Cantorius Celer 1077,6. 
.. [Ca]nulenu[s ... Luc]ullus 1181. 

. . [C]an[u]len[us L]ucull[i] 1. Pri 1181. 

*Cap Secundeus 443. 

Capria P. f. Sabi[na] 594. 
[?P.Carfeniu]s M. f. 1161. 
P. Carfenius P. 1. Murranus 1161. 
T. Carpinarius 1075, .'». 
M'. Cartorius M'. 1. Ero 605. 

Cartorius M'. f. Firmus 605. 
. . [Car]torius M'. f. Quadratus 605. 
M'. Cartorius M'. f. Runco 605. 
...ia Cartoria M'. f. 605. 

Cartoria M'. 1. Ampelio 605. 

Carvilia [Ma]xima 642. 
M. Casius 1080,127. 

L. Cass 634. 

L Cassiu[s] 424. NOMINA VIRORVM ET MVLIERVM 260 INDICES L. Cassius Q. f. 526. 
L. Cassius Maximus 1097. 
Ti. Cassius Probus 515. 
L. Cassius Rufus 1097. 
L. Cassius Severus 1179. 

Cassia 527. 

Cassia Gemiania 768. 

Cassia Secunda 1179. 

Cassia Anni f. Secunda 584 bis. 

Cassia Tertia 1097. 
[Sex.CaJstricius Sex 274. 

Castricius Cassianus 855. 
L. Casucius 1077, 41. 

Catenius 1077,35. 
M'. Catius M'. [f.] Antus 528. 
P. Cattidius Primus 234. 

Catylliena Restuta 769. 
Q. Catusius Flavianus 1096. 
Q. Catusius Severianus 1096. 

Catylliena v. Catulliena. 
M. Cenionius 1039. 
P. Cervonius P. 1. Licinus 476. 

Cevonia 207. 

Cincia Tuche 1090,4. 
.. Clau 168. 

Claud 1048. 

*[C]laud Todd Iraai f. 044. 

M. Claudius Moderatus 1228. 

Claudius Papias 295. 
M. Claudius Paternus 1227. 

Clau(dius) Rog[atus ?] 599. 

Claudia Prota 1305. 

Claudia Semn[a] 216. 
P. Cleusius P. f. Proculus 1253. 
M. Clodius Celsus f. {vel Celsi f.) 749. 

Clo(dius ?) Proc(ulus) 1080, 12. 
P. Clo[dius P. f.] Qui[rinalis] 474. 

Clodia L. f. Medula Prima 1180. 
Urbana Clodia 503. 

C. Clu 205. 

C. Co Ve senior 1075, 12. 

Taro Cobriscinius Tropi f. 60. 

Coceius Ursus 399. 
C. Coe[lius ...] Auc[tus] 530. 
Q. Coelius Q. 1. Hilarus 531. 
enenia Coeli Valeri[ani] 821. 

Coelia L. L Libu 1234. 

Cominia 183. *184. 205. 

Considius 1313. 

Corenelia v. Comelia. 

Cora 235 L. 
M. 
L. 
Q. C. 
A. 

C. 

M. 
M. 
M. 
M. 
M. 
M. Com 1080,144. 

Come 991. 

[CJomel Ag 236. 

Comelius 1077,47. 
Comelius 1080, 145. 
Cornelius M. f. 1302. 
Comelius Cryseros 477. 
Comelius Heracla 237. 
Cornelius Successus 1077, 48. 
Comelius Tertius 694. 
Corenelia Vera S. f. 934. 

Cos Vi 1080,146. 

Cosconius 1075,32. 

Cossia 1077,47. 

Cotius M'. f. 532. 

Cotia Q. f. Sabina 1182. 1183. . 

Crisius 1080, 149. 

Crisius 1080, 150. 

Crispius 600. 

Critonius Gn. f. 1075,5. 

Curius 1079,62. 

Curius Sp. f. 1183. • 

Curius Atticus 1183. 

Curius M. f. Marcellus 1183. 

Curius Sp. f. Marcellus 1182. 1183. 

Curius M. f. Sabinus 1183. 

Curius Sp. f. Viator 1183. 

Curia M. 1. 1183. 

Curia M. f. Marcella 1183. 1184. 

Curia Sp. f. Secunda 1183. 

Curia M. f. Vesta 1183. 

Curtius 1075, 68. 

Decia C. f. Rufina 770. 

Decidius 1076,6. 

Dellius 1321,1. 

Deminclonia Tyche 130. 

Desticius T. f. luba 1228. 

Desticius T. f. Severus 1227. 

Destricius 1080, 159. 

Didius 1077,55. 

Dindius C. 1. Clarus 238. 

Dindius Pamiliaris 238. 

Dindius Zenonis 1. lanuarius 1204. 

Domiti— 240. 709. 

Domitiua 636. 

Domitius C. 1. Antus 533. 

Domitius Telesporus 1306. 

DOMITIA LVCILLA 1077, 59. 

Ebidius 1077,7. 

Ebidienus 1077,62.63. 

Edia V. Hedia. INDICES 261 NOMINA VIRORVM ET MVIJEKVM Elbicius 760. 
Emilia v. Aemilia. 
. . Ennius 420. 
L. Ennius 1080, 102. 
C. Ennius C. f. Colonus 376. 
L. Ennius L. 1. Rufio 535. 
P. Eppius P. 1. Urbanus 1265. 
Eppia C. f. Secu[nda] 1173. 

[Er]bonius 79. 

[E]rbonius [Aga]thopus 70. 
C. Erbonius C. 1. Rutundus 959. 
Sex. Erbonius Sex. 1. Surus 1185. 
Erbonia Sex. 1. C'rrata 1185. 
Erbonia Sex. f. Grata 185. 
Erbonia 0. 1. Tertia 1185. 
Erennia v. Herennia. 
M. Erius 1080,164. 

*Eronimia Euangelis 819. 
P. Etereius Quadratus 1081,4. 

[E]tuvius 241. 
L. Fabius L. f. 1246. 

L. Fabius Q. f. 630. 

[Q.] Fa[bius . . f. Ce]ler 630. 
L. (Fabius) L. 1. Hilarus 1186. 
L. Fabius 0. 1. Mansuetus 1187. 
L. (Fabius) L. 1. Philomusus 1186. 
L. Fabius L. 1. Restatus 1186. 
Rufio Favius 670. 
L. Fabius L. f. Statius 1186. 
L. Fabius 0. 1. Urbanus 1187. 
Fabia ... 1246. 
Fabia Q. f. 630. 
Fabia 0. 1. Arbuscula 1187. 
Fabia L. 1. Clara 1187. 
Fabia L. f. Maxuma 1187. 
Favia Severina 14. 

Fabia Ur 246. 

Fadius 1079,69. 
L. Fabricius Valens 243, 
Fabric(ia) Peculiaris 983. 
[Fa]bricia [R]ufina 773. 
Favi— V. Fabi — . 
P. Favonius 480. 

P. Favonius A 480. 

Favonia 0. 1. Nigella 244. 1188. 
.. *FeIlenus P. f. Colonus 1190. 
P. *Finnius 443. 
S. Firmius 1080,180. 
Ti. Firmius 1075,37. 
L. Flaminius Rufinus 381. 
C. Flavius 1075,31. *Flaviu8 Acharius 546. 
Flavi[us] Bassus 1080,179. 
Flavia Crescentina 181. 
Flavia Fortunata 481. 1096. 
fFlavia Valentifn]a 110. 
Quarta Freia M. f. 60 = 1112. 
Fufia 1077, 73. 
Fuficius 1079,73. 
Q. Fuficius 182. 
P. Fuficius L. f. 182. 
P. Fufidius 0. 1. Optatus 25. 
P. FuUonius Pudens 685. 
C. Fulvius 1075,67. 

Fulvius [F]austinus 247. 
Secunda Fulvia ...*r, Lopponis f. 435. 
C. Gell(ius) 1080,191. 
L. Gellius 1080,20. 

GelUa For 1079, 75. 

C. Geminius Leander 1292. 

*Gentil[ius] ... Fid[us] 245. 
C. Genuc[ius? C. f.] 971. 
Gesatia Chresime 1279. 

Gesatia Probil 1279. 

C. Gestilius C. f. 536. 
Aius Pomp....s 77. 
Edia Crispina 247. 

C. Heiu[s] 248. 

T. Helvius F 172. 

Helvia I austa 265. 
[He]lvia Pa[t]e[ma] 1022. 
L. Heolaius 1077,77. 
C. Herennius C. f. 538. 

Herennia a 249. 

Herennia Aphrodisia 631. 
Erennia C. f. Secunda 539. 
L. Hir(rius) 1080,206. 

Hostilius Asiaticus 1090, 5. 
Hostilia C. f. Fausta 30. 
HostUia C. f. Quarta 30. 
[?Ho]stilia C. f. [Sec]unda 548. 

I Lyca 1080,211. 

luli— 421. 

lulius 1077,81. 1079,80. 
C. lulius 183. 184. 
L. lulius 5. 
Sex.Iu(lius) 1077,82. 
P. lulius C. f. 916. 
Sox. lulius Aequanus 1077, 83. 
[C. I]uli[us Ag]athopus 196. 

C. lulius Boioni 251. 

[I]ulius Chryso 249. NOMINA VIRORVM ET MVLIERVM 262 INDICES C. c. 

c. 
c. 
c. 
c. 

M. 

L. 
C. 

T. 
Ti, lulius Cor 1080,221. 

lulins Crat 894. 

Iul[ius] *Eu[tyches] 918. 

lulius Pelix 481. 

lulius Geminianus 982. 

lulius Aug. 1. Linus 185. 

[I]ulius C. f. M 184. 

lulius Arriani f. Mamianus 1075,43. 

lulius Merkator 686. 

lulius Naso 172. 

lulius Ti. f. Sabinns 1162. 

lulius Diomedis 1. Sabinus 1162. 

lulius C. f. Sala[ssus] 916. 

lulius C. f. Seve 916. 

Iul[ius] Tertiu[s] 918. 

lulius *[Ve]rus 918. 

lulius C. f. Viator 185. 

lulius Victor 252. 

lulia ... 253. 

lulia Statilia Dativilla 496. 

lulia Ephesia 479. 

lulia Felicitas 254. 

lulia Firmina 612. 

[I]ulia P 31. 

lulia Diomedis 1. Sahina 1162. 

lulia Secun 255. 

lulia luUi f. Secunda 1193. 

lulia Severa 986. 

lulia Sperata 255. 

luncius 928. 

L. lunius Cl 539. 

C. lunius L 1075,42. 

M'. lunius Tranquillus 983. 

luventius lunianus 257. 

K— V. C- 

L P. f. Finnus 478. 

Laherius 1080, 230. 

Laheria 0. 1. Perssis 15. 

Laecanius 1077,85. 

Laecanius 1077, 86. 

Laekanius 1077,88. 

Laekanius Bassus 1077, 88. 91. 92. 93. 

Laekanius Car 1077,89. 

Laekanius Hom 1077,90. 

*Laek[a]nia 1077,87. 
[C.] Laet[i]lius C. [f. G]a[ll]us 384. 
M. Laetilius Longus 1011. 
M. Laitilius M. 1. Vema 938. 

Laetilia T. f. Custa 384. 
Sex.*Lalpenius Maximus 4. 
C. Lastorius 1191. P. C. 
C. 

c. 
c. L. Lastorius 1191. 

C, Lavius Summacus 1080,232. 

Lepidia 0. 1. Clara 499. 

. . Licin 457. 

*Licinii 289. 
C. Licinius Amandus 1075, li. 
M. Licinius M. 1. lucundus lulius 1281. 

Licinia C. 1. Blanda 542. 

Licinia C. f. PoUa 993. 

Licinia C. f. Secunda 993. 

Livia Polla 926. 

Lollia Q. f. Posilla 1171. 

L. Luc 1080,238. 

A. Lucanus C. f. 543. 

Luccius 1080,46. 

Lucius 1079,83. 1080,46. 
M. Lucius M. 1. Davos 1193. 
M. Lucius M. f. Laheo 1193. 
[C. LVCIVS TELESI]NVS 417. 

Lucia M. f. Secunda 1193. 
. [T.u]cilius 134. 
C. Lucilius 1321,2. 
Cn. Lucilius Cn. f. 544. 

Lucilia Chuclas 858. 
M\ Lucretius Trophimus 996. 

Lucretia Lysistrate 992. 

Lucretia Marcellina 1192. 

C. Luculen 700. 

L. Lupavius L. f. 512. 

. . *Lur(ius) Procul(us) 1077, 118. 

A. M Fudus 1075,47. 

Q. M Priscus 1075,48. 

Macia Pi 179. 

P. Maenelius St. f. 186. 

T. Maes An 55. 

L. Magaplinus L. f. 47. 

Maia M. f. Paterna 994. 
A. Manilius 207 his. 
P. Manilius Sahinianus 496. 

Manilia M'. f. TertuUa 1000. 
Q. Mar 197. 

Marc(ius) 1080,256. 
C. Marc(ius) 1080,257. 
L. Marcius Epagathus 639. 
L. Marcius L. f. Rufus 639. 

Marcius Ses 1080,258. 

Mar[cia?] Flore[ntina] 197. 

Marcia Pallas 639. 

Marcia Secunda 1307. 

Marius 1080, 260. 
C. Marius *C. R. 666. INDICES NOMINA VIRORVM ET MVLIEEVM C. [MJariu[8] C. 1. Hecataeus 259. 

[MJaria C. 1. [L]acae[n]a 259. 
M. Masclius Maxim(us) 741. 
C. Maximianus Crescentio 774. 

Ti. Medu 1057. 

P. Meius 1080,264. 

M. Mestrius M. [f.] Secundus 776. 

M. Metellius Agatho 261. 

L. Mettius L. f. Balbinus 1301. 

Mevius [A]basc[a]ntus 262. 
C. Minacius Vigrius Priraus 678 = 1267. 
C. Minacius Vegetus 678 = 1267. 

Minacia Tertia 678 = 1267. 
L. Minatius L. P. 1. Dama 1194. 

Minatia Sp. f. Grata 1195. 

Minia N. f. Tertulla 956. 

Minic— 1077,99. 
P. Minicius Carbasus 853. 
L. Minicius Genetlilius 995. 
L. Minicius Tyrannus 750. 

Minicia Lycoris 995. 

Minicia Syntyche 676. 

[MJoniania [FJortunata 91. 

Moniania Hygia 91. 
L. Monninus Eticus 1308. 

Q. Muc Bassus 263. 

M. Multivorius (nomen ioc.) 898. 

*Mulvius 650. 

L, Mun Primus 1075,80. 

C. Murr 1080, 273. 274. 275. 

.. Mutilliu[s] ... 93. 

Naevia L. f. PoUa 1172. 

C. Nem 1080, 279. 

M. Nemunius M. f. Cupitus 1024. 
C. Nerius 1080,280. 
Q. Nin 1077,104. 

Ninia Aetheria 739. 
*P. Non(iu8) Pr(imus ?) 984. 

Norbanus 1080,406. 
L. Novius Culicio 216. 

Ti. Nucl(ius) Fl 1075,7. 

L. Numisius L. f. Trebius 493. 
P. Numitori[us] Asclepiades 626. 

Nummius 1076, 7. 

C. A 777. 

P. Occius P. 1. Anchialus 1196. 
P. Occius P. 1. Dunomarus 1196. 

*Octa 1075,64. 

Octavius 872. 
Cn. Octavius Cn. 1. Cladus 264. 
Rufus Octavius C. f. Exomnacius 999. P. Octavius Im 987. 

M. Octaviu[8 Onojmastus 669. 
C. Octavius M. f. Turpillus 659. 

Octavia Cn. 1. Italia 1204. 

Octavia Mai 506. 

Maxuma Octavia C. f. 1105. 
P. Oppius P. 1. Atticu[8] 172. 

Oppius Marinus 407. 
L. Opsius 1080,291. 
C. Orc[ivius?] Rest[itutu8] 1098. 
Q. Otronius Aptus 265. 
Q. Otron[ius] Diphil[us] 265. 
Q. Otronius Princeps 265. 

Otronia Clar[a] 265. 

Otronia Hilara 265. 
*Ottoneius Secundus 1075, 64. 

Oviden 856. 

*D. P Sevii f. Verus 885. 

Sta. Pac C. f. 1075, 83. 

C. Pactumeius *Aeuodus 1081, 14. 

Paecilia P. f. Paula 39. 
Sex. Palpellius Alp 1100. 

Palpellia Sex. f. Antonilla 10. 

[Palp]ellia Hedone 1100. 

C. Pap C 1077,111. 

C. Papirius L. f. Macer Calventianus 624. 

Partiscius Augustalis 268. 

[Pat]alicus Maxim[us] 46. 
P. Patalicu[s] *Scec. f. 50. 

Pedius 269. 

Pedienius Rufus 1197. 

Pedienia Rufina 1197. 

Pelvia T. f. Valeria 778. 

M. Per Sa.... 1080,310 {cf. 317). 

*A. Peraeus 270. 

Pere Barc 1080, 312. 

M. Per 1080,301. 

M. Peren 1080,302. 

|M. Per Crescens 1080, 303. 

M. Perintius Cresc(ens) 1080, 304. *305. 

L. Pet Hilarus 1079,89. 

M. Peticedius M. f. 271. 
Tertia [P]eticedia 271. 
Sex. Petilius Titianus 680. 
A. Petr 1080,316. 

Petr Anton 255. 

Petr Sa 1080, 317 {cf. 3io). 

. . *Petronius 436. 779. 

L. Petronius L. f. 1075, 8. 
C. Petronius Amphion 272. 
L. Petronius Dossennus 1235. NOMINA VIRORVM ET MVLIERVM 264 INDICES M. Petronius Pud 1198. 

M . PILEIVS . [M . F . ?] 411. 

L. Pinarius L. f. Natta p(ater) 275. 

L. Pinarius L. f. Natta f(ilius) 275. 

Pinaria Sex. f. Quarta 026. 
C. Pinnius 1075,52. 
C. Pinnius Provincialis 276. 
*Pistiu8 Quint 1282. 

Plaetorius 1080, 325. 326. 327. 
C. Planius C. f. Balbus 545. 
L. Plasidienus ... Hebenus 505. 

L. Plenius 277. 

C. Plenius dus 277. 

C. Plenius L. f. Chilo 277. 

Plenia T. f. TertuUa 1172. 
[L.] Poblicius L. 1. Anteros 172. 
C. Pom 205. 

Pomp Nice 996. 

Pom[p]eia 1050. 
C. Pomponius Chresimus 1168. 
C. Pomponius Modestus 1168. 

Ponicia L. f. 1189. 

L. Pontius 400. 

L. Pontius L. f. Rufus 39. 
L. Pontius Virianus 701. 
M. Pontilius 1080,330. 

*C. Popi Tef. 1199. 

Ti. Poppai(us) Ti. f. 380. 
P. Por 205. 

Porcelloni[us] Pussianus 833. 
P. Porcius Faustus 165. 

Postum 274. 

[P.] Postumius P. l, Felix 172. 

Pr Zos 997. 

Priscia Amanda 780. 
P. Properocius {nomen. ioc.) 898. 

M. Pu 764. 

C. Publicius Atticus 782. 
M. Publicius Philemon 752. 

Publicia Fortunata 783. 

Pullaenus 1079,93. 
. . [? Pu]llaienus T. f. 969. 
M. PuUius Tr. f. 281. 
• PuUia Merope 215. 
M. Quinc Runc[ho] 682. 

Raia 0. 1. Venusta 282. 
P. Eas 1080,349. 

Rasinius 1080,350. 
C, Rasinius 1080,351. 
P. Ratius 1080,352. 

Remia Maximi f. Secunda 51. *L. Renestus ... A. f. 546. 

Q. Eomanius Camburonis f. 1275. 

Romatius 1287. 

Eomatius Antiochus 784. 
[C. Eomatius] C. f. C 1287. 

Eomatius Senecio 784. 

Eomatia Gorge 784. 
L . EOSCIVS 511. 
domus Eubeniorum 1238. 

Rubr 283. 

Rufrenus 1080,35. 

Rumenius 1080, 361. 

Eumiloni[a] .. .. Secundina 748. T M. 
M. 
C. 
L. 
L. Q. C. 

M', Euntius 1307. 
Eutedia 205. 
Eutilius 547. 

S L . F CL . F . 425. 

S Fes 1080,366. 

S Satu 1080,364. 

Sallu 1075,54. 

(Sallustius) L. 1. Aster 1200. 
Sallustius L. 1. Sophilus 1200. 
Salv...... 285. 

*Salvius L. f. Canuleius 998. 

Salvius S 1075,55. 

Santemius 1080,369. 
Sarius 1080,147. 
Sarius L. l. Philinus 1182. 
Satrius 1075,56. 
Saufeius 1080, 374. 375. 376. 
Saufeius 0. 1. Paratus 515. 

Saufeia Ita 641. 

SE C . F . 10. 

Sebinnius 1077, 135. 
Secundienus pupus 786. 
Secundiena Secundina 787. 
Secundiena Valeriaua 788. 
Sempronius 1075, 15. 1080, 380. 
Sentius Bantius 669. 
Sentius Corymbus 793. 
Sentius Firmus 1080,382. 
Sentia Aphrodisia 794. 
Sentia Apphia 795. 
Sentia Semne 268. 
Sept(imius) Cassianus 165. 

Ser Proc 1080,385. 

Sergiu[s L.] f. Verus 644. 
Serius Aptus 1080,387. 
*Serinia N[i]ce 1077, 140. 
Sertorius 1080, 389. .390. 
Sertorius 1080,391. INDICES 265 NOMINA VIRORVM ET MVLIERVM Q. Sertorius Callistus 667. 
Q. Sertorius Pyramus 663. 

Servilius 1080,392. 

Sessidieiia C. f. Maxuma 1111 = 59. 

Sestius 1080,394. 
A. Sest(ius) 1080,393. 
A. Sestius *[S]uneros 395. 

Settidius Euheme(ru8) 2. 

Settidius Eutych(us) 2. 
Sex. Sext(ius) Epagatus 1266. 
*Marcus Sextius Ursianus 824. 

Sicinia Maxsuma 549. 
M. Siculus M. [f.] 1075, 9. 
C. Silvius 1080,401. 
L. Sincius Q. f. Draco 500. 

Sincia Q. f. la 500. 

Sosius 1079,86. 

*Sotir Hecat (nisi dea est) 288. 

L. Sp Am 1079, 99. 

L. Sp[e]dius Sal. f. 99. 
[P.] Sp[e]dius Sal. f. 99. 

*[S]purius Valentinus 799. 

Spuria Veneria 800. 

Statius 1077, 138. 

Statius C. f. 289. 

(Statius) C. f. 289. 

(Statius) C. f. 289. 

Statius P. f. Marrax 1163. 

Statius P. 1. Nammus 291. 

(Statius) P. f. Q 289. 

Statius P. 1. Rufio 291. 

Statia P. 1. Fausta 291. 

Statia P. 1. Hilara 291. 

lulia Statilia Dativilla 496. ' 

Statilia Zosime 85. 

Statorius Proculus 1000. 

Statorius Sippo 1000. 

Statoria C. f. Appia 1000. 

Statoria M. f. Quarta 1000. 

Stertina M. f. Prima 1265. 

Stlaccius Eros 645. 

Stlaccia Trophime 645. 

SVETONI[VS . PA]VLLINVS 417. 

SVLPI[C]IVS . QVIRINIVS 475. 
*Syri Bathyllus 550. 

Talius Ar 834. 

Tappius Successus 1077,142. 

Tarq 1080,417. 

Tarutia 252. 

Teius 1080,427. 

Teidius M. f. 487. C 
P 
L. 

*C 

c. 

L. Q. Teidius M'. 1. 495. 

Q. Tenagino Maximus 715. 

L. *Tenainu8 695. 

L. Ter 1075,31. 

L. Tere 1075,58. 

Terentius 1075,59. 
A. Terentius 1080, 422. *423. 
T. Terentius Bassus 1101. 

*fTeJrent[iu8 Di]omede[8] 173. 
C. Terentius Exoratus 802. 
P. Terentius P. [f.] Lastulus 609. 

Terentius Moderatus 292. 

[T]eren[tia] 116. 
L. Terreius 1081, ii. 

L. Tettius Critto 1080,428. 

L. Teti(us) Samia 1080,42. 

L. Teudicius L. f. Fronto 1284. 

Ti Sabina 1077,127. 

C. Tiburtius M. f. Clemens 500. 

Tiburtia M. f. Quarta 500. 

Tint— V. Titinius. 

L. Tit Vit 1082,3. 

C. Titellius M. f. 294. 

A. Titius 1080,431. 

C. Titius 1080,436. 

L. Titius Lusculus 1080,433. 

L. Titius Primus iunior 1075, lo. 

Q. Titius L. f. Quintulus 486. 

C. Titius C. f. Rufus 200. 

Titia Ursa 295. 
L. Titinio *L. f. 586, 
L. Tintinius C. f. 585. 
M'. Titinius 587. 
M'. Tintenius 589. 
M'. Titini mater 588. 
*M'. Titni uxor ... 591. 

Titinia Mano matrem P. uxor 590. 

Titurius 1080,434. 
L. *Titturius 1080,435. 

*Tiulgeus Cherinthus 1081,7. 
C. Tonnius Valens 1201. 

Tonnia Primigenia 1201. 
Q. Tossius T. f. 201. 
M. Tossius T. f. Eufus 201. 
C. Travius 0. [1.] 17. 
T. Trebelius Cresi(mus ?) 1087,6. 

Trepussius 1075, 93. 

Trosius 1081, 12. 
M. Trosius M. 1. Hilarus 1177. 

Trosia Melete 1161. 
P. Trutt€d[ius] Amphioni[s] 1. Fronto 551. 34 NOMINA VIRORVM ET MVLIERVM 266 INDICES P. Trutted[ius] P. 1. Philomu[sus] 551. 
C. TulUus C 480. 

TuUius Marc(elli ?) 1. Achilleus 870. 
Neb(o) TuUius Neb(i) f. Ma 941. 

Turius 1080,442. 
T. Turius 1080,443. 
M. Turpilius M. 1. Omacio 296. 
M. Tussasius 0. 1. Primus 646. 

Tuticius Trophimus 254. 

L. V Mar 1077, 148. 

P. V Secundus 805. 

C. Va Font 1075, 94. 

C. Val. 205. 

P. Valentienus Valentio'806. 

C. Valer[ius] 1237. 

L. Valerius 610. 631. 

L. Valerius Caper 972. 

C. Valerius Clemens 481. 

P. Valerius Dromon 835. 

P. Valerius Elbicius 807. 

P. Valerius Euphrosynus 808. 

Q. Valerius Q. f. Gallicanus 1202. 

M. Valerius M. f. Ingenuinus 610. 

L. Valerius Optatus 883. 

L. Valerius L. f. Primus 883. 

Valerius Valerianus 893. 

Valerius Vindicius 815. 

Valerius Vindissius Amphionis f. 939. 
C. Valerius Vitalis 838. 
P. Valerius Zosas 768. 

Valeiia Alpin[a] 1035. 

Valeria P. 1. Chryseis 809. 
*[V]ale[ria C]hryso 919. ' 

Valeria Elbicia 810. 
*Valeria P. L. 1. Galla 1250. 

Valeria .. .. Insequens 1237. 
*Valeria Montana 998. 

Valeria Q. f. Romula 1202. 

Valeria Valentina 811. 
C. Varius 206. 

Va[r]ius Eutyches 812. 

Varia Pyllis 161. 

Varia .. f. Secunda 552. 

Vedius 1080,446. 
. . Veidius .... 423. 
P. Veidius Regillus 297. 

Vedia Dionysia 1183. 

Vennonius Clem[e]us Veri f. 944. 
L. Veracius L. 1. Terentianus 855. 

*Verinela Cigna 823. 

*Vesic(ius) HU 1077, 149. P. Vet A 1075, 62. 

Veti- V. Vetti. 
P. Vett 437. 

Vettius 1079,104. 
L. Vettius 1080,172. 
L. Vettius L. f. 1203. 
M. Vettius P. f. 553. 
T. Vetius Macer 1077,150. 
Q. Vettius Mansuetus 1001. 

Vettia 709. 

Vettia C. f. 1231. 

Vettia C. 1. Aucta 647. 

Vettia Q. 1. Prima 438. 

Vettia M. 1. Tryphera 1180. 
C. Vetid(ius) 1076,9. 
T. Vettidius Aesopus 1205 bis. 
T. Vettidius Cladus 1204. 

Vettidia 0. 1. Horme 1205. 
P. Veturius 1075,63. 
Ti. Veturius Fuscus 159. 
A. Vibe 424. 

Vibius 788. 1077,153. 
C. Vibius 1080,102. 
P. Vibius 1079,106. 
L. Vibius Gn. f. 1256. 

C. Vibius Apt 245. 

A. Vibius Dio 1080, 463. 

C. Vibius Felix 18. 
L. V[i]bius Valens 188. 

Vibia C. 1. Arbuscula 18. 

Vibia Ef. 188. 

Vibia Po 245. 

Vib[ia] T. f. PoUa 926. 

Vicellia Ancharis 554. 
C. Minacius Vigrius Primus 678. 

Villius 1080,456. 
C. Vilonius C. 1. Quadratus 1206. 
C. Vilonius Tertius 1206. 
L. Vinesius Augustanus 924. 

Vinesius Quartio 924. 
[L. Vinius Me]ron {nomen ioc.) 898. 
M. Virius Hagnio 813. 

Viria Ursa 701. 

Virillienus .. .. [? Do]cimion 842. 

[Vi]rilliena C. 1. Calventia 842. 
T. Virtius 135; 
Teius Virtius 1079, 105. 

Vitalienus Rusticus 814. 

Vitellia Maximiena 815. 
P. Vitullius Hermias 1254. 
P. VituUius Sympho(rus) 631. INDIOES 267 COGNOMINA VIRORVM ET M\XIERVM T. 
C. 

C. 
L. 
P. 
Q. C. 
M. Vivius ... 258. 
Ulpia Narde 1159. 
Ummidia Phoebe 107. 

Voc 73. 

Voconius 172. 

Vol 1080,138. 

Volesi[a] ... 634. 

Volu 174. 

Volumnius C. f. 559. 
Volumnius C. f. 556. 559. 
Volumn[ius] C. f. 557. 
Volomnia C. 1. Laurens 564. 
Volumnia L. f. Secunda 558. 
Volus(ius) 1080,463. 
Volus(ius) 1080,462. 
Volusienus Victor 869. 
Voranicca P. [f.] Marcella 46. •Us Don(atu8) 851. 

*U8 Leon(tius) 851. 

Uss ta 25. 

L. Utius Severus 375. 

Vultilia 245. 

aria 175. 

atius M'. f. 436. 

avia M' cana 648. 

elius Q. f. 1241. 

gustia 241. 

ia T. L 1161. 

Ifius 1274. 

mius P. 1. ... 884. 

ntia T. [f.] 567. 

pillius C. [1.] 1169. 

rispius 301. 

uponia M 1075, 90. II. COGNOMINA VIRORVM ET MVLIERVM [Ajbascantus [262]. 
tAbra 336. 

Acer 1079,49. 

Acerus L. f. 1165. 

.\charius [546]. 

Achilleus [870]. 

Achorisius 1080, 57. 
*Acop [489]. 

Acutius rei publicae (Aquileiensium) servns 166. 

Adiutor 518. 1080,59. [1239]. 

Adreito 999. 

Aequanus [1077, sa,]. 

nius Aequus 1278. 

Aesopus 1076,9. [1205]. 

Aetheria [739]. 

Aeuodus (=Euhodus?) [1081, u]. 

Afer 1077,22. 1079,50. 

Africanus 1079, 51. 

Agatho 1080,61. [261]. 

Agathodorus [757]. 

[Agjathopus [79. 196]. 

Agilio [516]. 

Agilis 1080,62. 

Albanus 1080,63. 

Alcimus 225. [194]. 

Alcimus leronis f. 225. 

Alex...... 1077,24. 

Alexander 734. 807. 

Alp [1100]. 

Alpina [10.35]. Am [1079,99]. 

Amabilis [985]. 

Amanda [780]. 

Amandus 1080,66. [1075, ll]. 

Amarautus 1080, 67. 

Amata [635]. 

s C. 1. Ami 418. 

Amicus 1080, 68. 

Amoeiia *23. [1296]. 

.\mpelio [605]. 

Amph 1080,69. 

Amphio(n) 12. [272. 551. 939]. 

Arapliata 4. [228]. 

Ampliatus 1204. 

An [55]. 

icius An 301. 

fANASTASIVS 863. 

Ancharis [554]. 

Anchialus [1196]. 

Andetius Cr[assi f. ?] 411. 

Ando 1229. 

Anemo 1080, 72. 

Anteros 1080,77. [172. 1080,78]. 

Antiochianus [169]. 

Antiochus [169. 784]. 

Antiopa [275]. 

Anton [255]. 

AntonUla [10]. 
t[A]ntoninus 337. 

Antus [528. 5.3.3]. COGNOMINA VIRORVMfET MVLIERVM 268 INDICES Aphrodisia [631. 794]. 
( [Ap]hrodisius 415. 
i Sex Aphro[disius] 1313. 

[ApoUiJnaris 899. 

Apphia [795J. 

Appia [1000]. 

Apt [245]. 

Aptus 1080, 79. [265. 1080, 387]. 

Aq [236]. 

( Aquila 1080, 80. 

\ s M. f. Aquila 629. 

Ar [834. 1080,87]. 

1. Ara[tus] 12. 

Arbuscula [18. 1187]. 

Archel 1077,29. 

t*Aretosa 1007. 

Arrianus 1075,43. 

Artema 734. 

Ascanius [660]. 

Asclepiades [626. 870]. 

Asiaticus 1090,5. 

Aster [1200]. 

Ateinus 1080,85. 

Atilius 876. 
( Atimetus 1312. 
( Athimetus 1080, 93. 

Atimus 1080,90. 

og "Axxi 226. 

Atticus 1080,94. [172. 782. 1183]. 
*Attius [546]. 

Aucta [647]. 

Auctus 1080,96. [*530]. 

Auditus [489]. 

Augustalis [268]. 

[A]ugustana [924]. 

Augustanus [924]. 

Augustianus 1079,55. 
*Aurelius 525. 

Aximus 1080, 104. 

Bachis 1077,37. 

Baehianus 1079,56. 

Bal [1075,85]. 

Balhinus [1301]. 

Balbus [545]. 

Bantius [669]. 

Bar [1075,76]. 

Baraco [990]. 

Barc [1080,312]. 

Barca 1080, 104. 

Baro [906]. 

Bassanus [957]. Bassus 230. 1077 , 38. 1080, 104. 107. 1148. 

[263. 1077, 30. 88. 91. 92. 93. 1080, 52. 179. 

1101]. 

ius M. f. Bassus 977. 

Bathyllus [550]. 

Batto 611. 

Bello 1180. 

Benedicta 761. 

Benivolus 1080, 109. 

Biblis [686]. 

Bitus 1080,110. 

Blanda [542]. 

Bla[ssianus ?] [229]. 

Boioni [251]. 

Bonus t338. [180J. 

Brutus 255. 

Buccio [221]. 

Buma [1032J. 

Caepio 1075,29. 

Cal [634J. 

Caldus 1080,215. 
tCalendina 339. 

Calenus 1080, 116. 

atius Cali 253. 

M'. Calido 1077,40. 

Callinice [1264J. 

Calliopa [1097J. 

Callistus [667J. 

Calmus 1080,117. 

Calventia [842]. 

Calventianus [624] . 

Calvio 509. 

Calvus 1080,119. 

Camhuro [1275J. 

Camerenus 128. 

Camus 1079,59. 1080,120. 

Kan Apici 1077,84. 1322,1. 

[CJandida 233. 

Cantaber 1080, 121. 

Canuleius [998J. 

Caper [972J. 
^ Capito 977. [206J. 
( Capito luli Nasonis 172. 

Car [1077, 89j. 

Carhasus [853J. 

Karicus [989J. 

Carigo 1080, 122. 

Carpus 1080, 125. 

Carus 1080,123. 

Carusianus [1080, 55]. 

Casinus 1078,4. INDICES 2(]0 (JOGNOMINA VIRORVM ET MVLIERVM Cassianus 1080, 128. 1090, 3. [77. 165. *840. 

8r.5j. 
tCasta 346. 
^ Castus 537. 1078, 5. 1080, 129. 
\ ♦Castus Veri f. 845. 

Catulla [1312J. 

Celer 13. 1077,42. 1080,131. [630. 1077, ej. 

Celido 510. 

Celsus [749J. 

Cer[do?J [32J. 

Cerialis 1077,43. 

Cherinthus [1081, 7j. 
^ Cestus 1080, 133. 134. 

\ P. Cestus 780. 

Cherinthus v. Cerinthus. 

Chia [475J. 

Chilo 246. [277J. 

Chilus 1080,136. 

Chresime [1279J. 
( Chresimus 419. [1168J. 
\ Cresi(mus?) 1087,6. 
S Chrestus 1080,15. 
j Crestus [1080, I47j. 

[CJhry 1004. 

Chrysanthus [613 = 1247J. 

Chryseis- [809J. 
S Chryseros' 758. 
( Cryseros [477J. 

Chrysion 86. 

[CJhryso [249. 919J. 

tChi*ysogonus 1224. 

Chuclas V. Cyclas. 
*Cigna [823J. 
^ Cinnamus 1080,139. 
( Cinamus C. Vol 1080,138. 

Cirrata [1185J. 

A. Cisio 1077,44. 

Cl [539J. 

Cladus 1080,41. [264. 1204J. 

Clara [265. 499. 1187J. 

Clario 1080,142. 
^ Clarus 529. [238J. 
( Clarus Ebidieui 1077,62. 

Cle 130.3. 

us Clemen 195. 

Clemens [481. 500. 944. 985J. 
*Cluirius 611. 

Coel L. Ter 1075,31. 

Coenus 1080,143. 

Colonus [376. 1190J. ' 

Com 775. Comes 1076,61. 

Commodus 61. 
tConcordia 655. 

Conipus 1077,45. 
t us Costantius 340, 

Cor [1080, 22iJ. 

Corymbus [793J. 

Cost — V. Const — 

T. Cotta 206. 

Covoldeo V. Quodvultdeus. 

Cr[assus?J 411. 

Crat [894J. 

Cratia [992J. 

Cresc [1080, 303-305J. 

Crescentina [181J. 
tCrescentinus 1290. 
^ Crescentio [774J. 
( Criscentio t826. 

Cresimus v. Chresimus, 

Crestus v. Chrestus. 

*Creto 1300. 

Criscentio v. Crescentio, 

Crispina [247J. 

Crispinianus 1263. 
^ Crispinus 699. tl075,95. 
'( A. Crispinus 1077, 51. 

Crispus [1080, 76j. 

Critto 1080,428. 

Cryseros v. Chryseros. 

Culicio [216J. 

ia Cun 916. 

Cupitus [1024J. 

1. Curio 721. 

Custa [384J. 
*Cybelites 1255. 

Chuclas (= Cyclas ?) [858J. 

Cypaerus 1079,63. [1276J. 

Dabsilis 1080, 153. 

Dacus 1080,154. 

Dama [1166. 1194J. 

a Salvi [l.J Daphnis 1176. 

Dativilla [496J. 

Davos [1193J. 

Delica 1077,5.3. 

Dento 1080,158. 

Di [223J. 

*Dialacei (?) A. f. 1300. 

Dignitas 56. 

Dio [1080,45.3j. 

Diocares Hos 1077, 56. 

Diocles 225. COGNOMINA VIRORVM ET MVLIERVM 270 INDICES Diom 1075,66. 

Diomedes 1162. [173]. 

Dionysia [1183]. 

Dionysius 239. 

Diopanes 1080,160. 

Dioscorus 988. 

Diphilus [265]. 
*Diutiu Rami f. 1300. 

[?D]ocimion [842]. 
*Domidice 818. 

Domitius Alcimi f. 225. 

ntia Macrini 1. Donata 721. 

fDonatianus 1104. 

Don(atus) [851]. 

Dorchas 858. 

Dossennus [1235]. 

Draco [500]. 

Dromo(n) 843. [835]. 

Dunomarus [1196]. 

Edone v. Hedone. 

Ef. [188]. 

Elbicia [810]. 

Elbicius 760. [807]. 

cicinia Eleurete (= Eleuthera ?) 817. 

Eluco 890. 
tEmelia (= Aemilia ?) 342. 

Ennodius 771. 

Epagathus [639]. 

Epagatus [1266]. 

C. Epap senior 1075, 35. 

[Epap]hroditianus 1276. 

C....icius Epaphroditus 1192. 

Ephesia [479]. 

Ephesius 1079,65. 

Epictesis [635]. 

Epigone [635]. 

Eraclio v. Heraclio. 

Ero(n) [84. 605]. 

Eros [645]. 

Erotis 195. 

Eticus [1308]. 
*Eto Cretonis f. 1300. 

Euangelis [819]. 

Euchar 1077, 66. 

Eucharistus 1101. 

Eudamus [413]. 

Euhemerus [2]. 
*Aeuodus (=Euhodus?) [1081,14]. 

Eumenes 1080,165. 

Eunu.... . 1077,67. 

Eup [1075,13]. Euphrosynus [808]. 

Enporus [204]. 

Eupraxia [759]. 

Eusebius *925. t975. 

Eut 734. 

Eutactus 1080, 166. 

Euthetus [524]. 

Eutic 1080,167. 

TEu]tyc 73. 

Eutych 637. [2]. 

Eutyches *1276. [*11. 812. *918]. 

Eutychius 772. 

Eutychus [1075,101]. 

Exomnacius [999 bis\. 

Exoratus 1079,68. [802]. 
tExsuperantia 344. 
t[Exupe]rantius 651. 
*tFagne 440. 

Pallus 1077,69. 

Familiaris [238]. 
i Favor [906]. 
/ Faor 1079,17. 

Faus 246. 

Fausta 1194. [30. 265. 291]. 

Faustina [760]. 

[F]austinus [247]. 
\ Faustus 61. [165]. 
'( Faustus L. Vetti 1080, 172. 

Felicio 1077, 71. 

Felicitas [254. 1001]. 

Felix 1077, 70. 88. 1079, 70. 71. 1080, 174. 
1099. [18. 172. 481]. 

Felix C. Murr 1080, 273. 

Felix Saufei 1080, 375. 

Felix Vi....ani 1079, 72. 

Fes [1080,366]. 

Festa t345. 

us Festio 627. 

Festus 1080,176. 

Fide [1189]. 

Fidelis 529. 1080, 178. 
^ Fidus 1080,177. [245]. 
\ bonius Fidus 648. 

Firma [933]. 

Firmina [612]. 

Firminus 1080, 181. 
( Firmus 1080, 180. 181. [478. 519. 605. 707. 

) 1008,372]. 

{ T. f. Firmus 552. 

Fl [1075,7]. 

Flac [1175]. INDICES 271 COGNOMINA VIRORVM ET MVLIERVM Flaccus 102. 1075,38. [1167J. 

Flamin 55. 

'Flaminius 711. 

Flavianus [1096]. 

*Flavius 525. 

Flavus 1075,40. 

Flore[ntina] [197]. 

Florus 4. 

Font [1075,94]. 

For [1079,75]. 

Fortio 1080,183. 

Fortis 1080,184. 

Fortun 1080,185. 

Fortunata [91. 481. 783. 1096J. 
( Fortunatus 801. 
jl Fortunatus lusti 725. 

Front 1080,186. 

Fronto 638. [479. 551. 1284]. 

Fronto Q. f. 896. 

Fructus 1080,187. 

Fudus [1075, 47j. 

*Fus [498]. 

Fuscus [159J. 

Galba 1075,86. 

Galla [1250J. 

Gallicanus [1202J. 

Gallo 1080,190. 

*Gallus [384J. 

Gamalis [1296J. 

Gav [1075, 77j. 

Gavianus 1079,74. 

Gem [517]. 

[? Gemjellinus 14. 

Geminianus [982J. 

Geminus 1080, 192. 

Genethlius [995J. 

Genia(lis) 1080,193. 

3. 1. Gent 17. 

Germania [768]. 

Germanicinus [957] . 

Germanus 1080, 194. 

Girus 1080,195. 

Gorge [784J. 
t*Gorgonius 349. 

Gradus 1079,76. 

Graecer 1080, 199. 

Graegorius v. Gregorius. 
( Grata 537. [59 = 1111. 185. 447. 1195. 1233]. 
( Gratus 1080,196. 1164. 

Gratus Sar 1080,197. 

Graegorius agn. 855. *Guron 589. 

Hagnis [813J. 

Hebenus [505J. 

Hecat {nisi dea est) 288. 

Hecataeus [259J. 

Hecato [613 = 1247J. 
/ Hedone [IIOOJ. 
I Edone 534. 
( *Hildone 820. " 

Hedyle [613 = 1247J. 

Helianus [214J. 

Helius [758]. 

Helpis [227]. 

Heracla [237]. 

Eraclio 1079,66. 

tius Herm 195. 

Hermeros Caesarum serv. 1159. 

Hermes 139. [635J. 

Hermias [1254J. 

'EQfxoysyr^g 1077, 65. 

Hesic(h)ius 1080, *20l. 202. 

Honesimus v. Onesimus. 

lero (= Hiero ?) 225. [IJ. 
*HU [1077, 149]. 

Hilar 250. 

^ Hilara [265. 29lJ. 

\ finia C. 1. Hilara 643. 

l Hilarus 540. *684. 1080,203. [531. 1079,89. 

I 1177. 1186J. 

( Hilarus Saufei 1080,204. 

Hister [1171J. 

Hom [1077, 90j. 

HomuUus 1080,207. 

Homuncio 658. 

Honor t338. 1080,208. 

Horme [1205J. • 

tOrtata {vel 0[p]tata) 351. 

Hygia [91]. 

Hygine [1176]. 
t lanuarius [1204J. 
i tlenua[riusj 347. 

Ibzala 1009. 
tlenisireus [108J. 

lenuarius v. lanuarius. 

lero (= Hiero ?) 225. [IJ. 

lluenus Curti 1075,68. 

Im [987J. 

*Imaus [644J. 

*Immunis 1079,78. 1080,212.213. 

Impetrata [905J. COGNOMINA VIRORVM ET MVLIERVM 272 INDICES Ingenuinus [610]. 

Ingenuus 1080, 214. 

Insequens [1237]. 

Inventus 1079, 77. 
flohannis 26. 
flovena 358. 

lovinca 955. 

*Isacius 1080, 216. 

Isar 1077,91. 

Ita [641]. 

Italia [1204J. 

[It]alica 84. 

luba [1228]. 

lucunda [762]. 

lucundilla 988. 
^ lucundus 1077,157. 1079,79. 1205. [1172. 1281]. 
( lucundus Caldi 1080, 215. 
tlulia 545. 

lulianus 256. [77. 265]. 

lulius [1281]. 

lullus 1193. 

lunianus [257]. 
*Iuomm 591. 

lust 1280. 

lustus t349. 725 bis. 1080,222. 

K — vide C— 

Labeo [1193]. 

[L]acaena [259]. 

Laetus 1080,231. 1177. [1175]. 

Laetus Plaetori 1080,325. 

Laevonicus 1075, 45. 

Lastulus [609]. 

Laurens [564]. 

Lautus 1077,83. 

Leander [1292]. 
*Leontius [851]. 

Leucus 1080, 233. 

Libanio 841. 

Libu [1234]. 

Licca 1077,94. 

Liccaeus 1080,235. 1194. 

Licinus 1049. 1077,95. [476]. 

Licno 1080,236. 

Linus [185]. 

Lisco 1080,237. 

Longin 708. 

Longus [1011]. 
*R. Loppo 435. 

Lucanus [1172]. 

Lucida 56. tLucifera 352. 
LVCILLA [1077,59]. 

LuCCio 1080,239.240. [1178]. 
^ [Lu]cullus [1181]. 
'( P. f. LucuUus 290. 

tLupula 827. 

Lusculus [1 080, 433]. 

Luxurius 871. 

Lyca [1080,291]. 

Lycoris [995]. 

Lysistrate [992]. 

Ma [941]. 

Mac 897. 

Macer 1080,252. [624. 1077, l5o]. 

Macr 716. 

Macrinus 721. t828. 

Mactus Viniti 1080, 253. 

Magrinus [957. 1090,3]. 

Mai [506]. 

Mamianus [1075,43]. 

Mandatus 1080,255. 

Mansuetus 215. [1001. 1187]. 

Mar [1077,148]. 

Marc 870. 

*Marcel 356. 

Marcella [46. 989. 1183. 1184]. 

Marcellina [1192]. 

llienia [MJarcellina 258. 

Marcellinus 687. [957]. 
/ Marcellus [1182. 1183]. 
^ Marcelus [It]alicae 34. 

[ ius M. f. Marcellus 61. 

[ Marcia 1008. 

< Marcia Dioclis f. 225. 

( *Martia 525. 

Marcianus 181. 

Marcus = MuQxog 1080, 259. 

Marianus 1079,84. 

Marinus [407]. 

Maritimus [986]. 

Marrax [1163]. 

Marta 49. 683. 

Maryllus 1164. 

Masima v. Maxima. 

[Ma]terna [1022]. 

Maternus 187. 
t*Maurius 369. 
tMaxentia 336. 
*Maxi 1090,2. 

Maxum 491. INDICES 273 COGNOMINA VIRORVM ET MVLIERVM / Maxima 790. [444. 522. 642J. 

\ ia M. f. Maxima 3. 

i Maxuma [59=1111. 1105 (/m-n). 1178. 1187J. 
' Maxsuma 207. |o49|. 

Maximilla 684. 
^ tMaximiiia 336. 
( Max|imjina Com f. 775. 

Maximiena [81 5J. 
tMaximius 350. 
l Maximus 260. 1088, ii. [4. 46. 715. 741. 1097. 
I 1105. 1172J. 

( Maxumus [1264J. 

Meander 1080,261. 

Mecito 1080,262. 

Medula [1180J. 

Meleager 61. 

Melete [1161J. 

Melito 1080,26.3. 

Menander 1079,85. 1090,6. [194J. 

Merc 1080,268. 

^ *Mercator [61 3J. 
1 Merkator [686J. 

[Mejron (nomen ioc.) [808J. 

Merope [21 5J. 

Messor 874. 

Metus [1080, 93j. 

Mna 1080,267. 

Mo [521J. 

Mod 1080,145. 

Moderatus 492. [292. 1228J. 

M. 1. Modesta 6^10. 

Modestus [1168J. 

rcius Moe 156. 

Momus Sosi 1079,86. 

Monnina 1308. 

Montana [998J. 

Moschus 1080,269. 

Mucianus *1080, 48. [744J. 

Murra 1080,29. 

Murranus [1161J. 

Musa 1077, loo. 

Myro 1080,272. 

Naevinus [857J. 

Nai....s [479J. 

Nammus [291J. 

Narcissus [490J. 

Narde [1159J. 
^ Naso [172J. 
jf rius Naso 1075, 81. 

Natta 275 bis. 

Nicc 1080, 283. [996. *1077, I40j. Nico 1080,284. 
*Niconiane 822. 

Nigella [244. 1188J. 

Niger 1080, -285. 

Nigrina 414. 

Nigus 1080,286. 

Nomas 1205. 
*Nonius 525. 

Nysa 129. 

Oclivius 1079,88. 

Octavianus Aug. n. 1095. 

Olyntus 1077,107. 1080,28«. 

Oraacio [296J. 

Onesimus 414. 1080, 290. [992J. 
tHonesimus 846. 

Onesiphorus 1077, 30. 

[Onojmastus 669. 
( Optata 787. 
) t0[pjtata vel (H)ortata 351. 

Optatus 1080,292. [25. 883. 888J. 

[?OJriens 242. 

Pacaenus 266. 

Paeta [1075, 26j. 

Paetus [1075, 24j. 

Paezusa 267. 

Pai....ph....us [1240J. 

Palant 205. 

Pallas [639J. 

Papias [295J. 

Paratus [515J. 
tPardus 352. 

Paris 1080,298. [194J. 

Paropolus 1080,297. 

Paterna 1049. [994. *1022J. 

Patemus [194. 1227J. 

Panla tl9. *1276. [39J. 

[PAJVLLINVS 417. 

Peculiaris [983J. 
*Pedatus 1080,308. 

Pelops 1080,309. 

Perssis [15J. 
tPetronia 353. 

Phalus 1077,113. 

Phil 1080, .318. 

Philadelpus 1080,319. 
*Philespotus 1077, 160 (= Philodespotus). 
^ Philemon [752J. 
( *Pilem[onJ 274. 

Philinus [1182J. 

Piloc(alus ?) 1080, 322. 

Philolo[gusJ 1080, 370. COGNOmNA VIPtORVM ET MVLIERVM 274 INDICES Philomusus [551. 1174. 1186]. 

[Phijlomusus Saufei 1080,376. 

Philostratus [601]. 

Philum 273. 

Phoebe [107]. 
*Phosto 1054. 

vius L. 1. Phryxus 597. 

Pyllis [161]. 

Phyraraus v. Pyramus. 

Pi [179]. 

Pieris w. lib. 64]. 

Pierus 1077, n^. 

Pil— V. Phil - 
*Pisanus 1077, 92. 

Piso *1077, 103. 1080, 323. 
*Pistis 909. 

*Pisto 55. 

*Placidus 1077,101. 

Po [245]. 

Polla [926. 993. 1172J. 

ia [Apolli]naris f. [P].jllia 899. 

Poly 278. 

Polyc 1276. 

[PJolydor 279. 

Pomp....s [77J. 

Posilla [1171]. 

Potens Aufidi 1075,25. 

Potitus 1080,331. 

Pr [984J. 

Prepon 1079,91. 

PRESENS [941J. 
*Pri [1075,84. 1181J. 

Priamus 1225. 

Prim 73. 280. 1080,333.335. 

Prima [438. *462. 1177. 1180. 1265 1. 

Prima Libanionis f. 841. 

Primiane [855J. 

Primigenia 1205. [1201J. 

Primigenius 1077,116. 1079,90. 1080,337. 1274. 

Primigenius C. Murr 1080, 274. 

Primigenius Pa 53. 

... Mansueti lib. Primigenius 215. 

Primio 1080, 338. 

Primitivus [988J. 

Primus 1080,334.336. 1189. 1207. [171. 234. 
447=1233. 646. 664. 678. 883. 1075, lo. 80j. 

Primus Ebidieni 1077, 63. 

Primus Plaetori 1080,-326. 

Primus T. V^oconi 172. 

Princeps 1080,339. [265 J. 
Prisc 1077. in. ( Prisca 195. [1308 praen.}. 

\ bia Prisca 293. 

[ Priscus [1075, 48j. 

) [Prjiscus Rufi [fijl. 1299 =b97, 

I Priscus colono[rum| Aquil(eionsium) .s[trvus] 

( 198. 

Probil [1279J. 

Probus 751. [515. 957]. 

Proc 1080, 43. 1 1080, *12. 385j. 

Processus 239. 
) Procula [1160J. 
( Procla [205J. 

Proculus 1263. [1000. 1077,318. 1253J. 

Proclus 686. 

Proposis 781. 

Propus 1080,341. 
" Prota [1305J. 
tProtus 1223. 

Provincialis [276J. 

Pud 1198. 

Pudens 228. [685J. 

Pudentius 1080,342. 

AP. PVLCHER 1077, 27. 

Pulcer 1079,92. 
tPurfuria 354. 

Pussianus [883J. 

Pyllis V. Phyllis. 

Pyramus [663J. 

Phyramus 1080, 321. 

Quadratus 1080,34. [605. 1081,4. 1206J. 

Quarta[30. 60 = 1112 (praen.). 500. 926. lOOOJ. 

Quartio [924J. 

c Quint 1282. 

( rius Quint 830. 

Quinta 194. 816. 

Quintellus 803. 

Quintianus [957J. 

Quintina 707. 

Quintulus [486J. 
tQ[uiriaJce 355. 

Qui[rinalisJ [474J. 

QVIRINIVS [475J. 
tCovoldeo (= Quodvultdeus) 341. 

Ramu 86. 

*Ramus 1300. 

Receptus 1080, 353. 

C. 1. Refectus 642. 

Regillus [297J. 

Relatus [1160J. 

[Resjpectus 274. 

Restatus [1186J. r INDIOES 275 COGNOMINA VIRORVM ET MVIJERVM Restitata 1203. 

Restitutus 1274. |90G.'*1098| 

Restuta ( 769 1. 

Ritus 1080,350. 

Rivus 1080,.%7. 

Rddope 401. 

Ro^4atus?| |500|. 

aetia Romana 1107. 

Romanus 1080, X'»^. 

Romula |1202|. 

Romulus 1080, libs. 

Rutundus 1959.1. 
^ Rufa|1191|. 
( sinia L. 1. Rufa 494. 

Rufina [770. 775. 1197]. 

Ifufinus 1079,95. [3811. 

Rufio [291. 535. 670 (praen.)]. 

Rufus 60=1111. 284.897. 1077,.S8. 1080,.v,o. 
|39. 200. 201. 639. 9m (praen.). 1097. 
imbis. 1197 [ 

Runco [605. 682|. 

Rusticus 814. [602. 669. 814]. 

Rutundus r. Rotundus. 

Sa [1080, 310. .317]. 

Sabdio 1077,128. 

Sabina 1306. [49. 594. 1077,127. 1162. 1182. 
1183]. 

Sabina Caesi 1105. 

Sabinianus [496]. 

Sabinus [832. 1162 ^?s. 1183]. 

Sala[ssus] [916]. 

Samia [1080,42]. 
tSapuatilia 829. 

Sarapius 1077, 132. 
tSardapianus 1290. 

Satu 1080,371. [1080,364]. 

Saturn 1080,372. 

*Saturnina 785. 

Saturninus 1080, .373. [1160]. 

Saturnius 1079, 96. 
*Sciabalus 1078,8. 

Scaeva Aufidi 1077, 33. 
*Scalinus 1077, 134. 

Scaurus [62|. 

Scec [50]. 

Scr [1080, 101]. 

Scc 1080,377. 

*Secoin (?) 1300. 

( Secu [1173]. 

< Sp. Secu 1080,378. 

r onia C. f. Secu 293. Secun 418. 1077, 104. [255]. 

Secund [558]. 

. Secunda [51. 435 (praen.). 539. 548. 552. 584. 

\ 630. 993. 1183. 1193 iia. 1307| 

i Secuda 508. 

f *Sequnda(?) T. f. 465. 

\ Secundina *256. 789. 790, (748. 767. 787 1. 

i Secundina Secundi 791. 

Secundinus [766. 892 [ 

Secundula 1090, 7. 

iSecundus 791. 792. [475. 745 */«. 77G. 1075, ia. 
1173]. 
urius Secundus 905. 

-' Secundu.s Aniae 1080, .379. 
i Secundus *Sp. Slrabo 678. 
f Secunndus [805]. 
\ Secundeus [443]. 

Securitas 672. 

Seget [224]. 

Selvinus 1079. 98. 

Semne [216. 268]. 

Seneca 1080, 381. 

Senecio [784]. 

Sentro Adreitonis f. 999. 
tSeptimina 356. 
tSeptiminus 356. 

Serenus 1079,97. [519]. 

Serior 1080,430. 

Serra 1080,388. 

Ses [1080,258]. 

Sestianus 796. 

Seve 1086,4. [916]. , 

Severa [986]. 

Severianus [1096]. 

Severina 287. [14. 933]. 

Severinus [165]. 
L Severus 1080,-397. 398. [375. 87 iipraen.). 986. 
I 1179. 1227]. 

( Severus S. Ari. 1080,4.3. 

Sil 17. 

innaius Silvinus 681. 

Similis [906]. 

fSi]mplex 797. 

Simplicius t357. [957]. 

Sippo [1000]. 

So [518]. 

Sophilus [1200]. 
t*Soscius 440. 

Soterichus 798. 
*Sparenus 851. 

Sparsus [1170J. COGNOmNA VIRORVM ET MVLIERVM 276 INDICES ^ Sperat 1080,403. 

Sperata [255. 612]. 
Speratus 1077,9:5. 
Spinther 1075,57. 
S Statius [1186]. 
( *[pu|p P. f. Statius 290. 

tStercorius 1258. 
\ Strabo 1080,405. 
'( *Sp. Strabo 678. 

Strato 273. 

Strophime 801. 
Suadulla 737 (praen.). 
Suavis 16. 

Successus [1077, 48. 142]. 
Succio Norbani 1080, 406. 
fSudis 358. 
Summacus (= Symmachus ?) [1080, 232 [ 
Suneros v. Syneros. 
Surio [1082, 2]. 
Surus 286. [1185]. 
Sutor 1077, 139. 
Symmachus v. Summacus. 
Symphorus 1080,407. [631]. 
*[S]uneros [1080, 395]. 
Synerosa 1247 = 613. 
[Synh]istor 213. 
^ Syntyche [676]. 
( Syntice 195. 

Tappo 898 (nomen ioc). 1174. 
Taro [1112 = 60 {praen)\ 
Teberianus v. Tiberianus. 

*Tef. [1199]. 

Telamo 1080,418. [1080, 3o]. 
[TELESI]NVS [417]. 
Telesporus [1306]. 
tTerentiane 854. 
Terentianus [855]. 
/ Tertia [221. 271 (praen.). 296(praen.). 678. 
) 1097. 1185. 1264]. 

I Stati f. Tertia 290. 

^ Tertius 293. 1080, 426. 1314 bis. [694. 918. 1206]. 

'( P. f. Tertius 290. 

Tertulla t*360. [956. 1000. 1172]. 
Tertullina Quintelli f. 803. 
Teupilus (= Theophilus ?) 1077,143. 

tTheo 359. 374. 

Theodorus 1322,2. 
Thymelicus 1079,101. 
( Thyrsus 722. 1080,430. 
^ L. Thyrsus 1080,429. 
( Thyrsus Plaetori 1080, 327. tTeberianus 854. 

Tibur 424. 

Tigris Turoccolcii 1. 1090, 8. 
Titianus [680]. 
Todd...... |644]. 

Tranquillus [983]. 
'i'rebius [493[ 
Tritus 1080,440. 
Trivus Sari 1080,441. 
Tropus [1112 = 60 [ 
Troi)hime [645]. 
Trophimus *1284. [254. 990]. 
Tryphera [1180]. , 
Tuche V. Tyche. 
. *Turoccolcius 1090, 8. 
Turpillus [659]. 
S Tyche 804. [130]. 
( Tuche [1090,4]. 
Tyrannus *73. [750]. 
Valens"[181. 188. 24,3. 1201]. 
Valentia 883. 
tValentianus 360 bis. 

tValentin .361. 

Valentina 1229. [tllO. 756. 811]. 
^ Valentinus 422. [58 = 1110]. 

f urius Valentinus 799. 

Valentio [806]. 
^ Valeria [778]. 
( Valeria Elbicii 760. 
Valeriana [788]. 
Valerianus *821. 898. 
Ubertas 1087,7. 

Ve [1075, 12|. 

Vegetus 1080,447. [678 = 1267]. 
tVenantiana 357 
tVenantianus 357. 
Veneria [800]. 
Venerius M. [1.] 800. 
*Ventina 678. 
Venturus lusti 725. 
Venusta [282]. 
Vera 644. [934]. 

Verec 1080,450. 

Verecunda [684]. 
Verna [938]. 

Verus 845. *944. 1079,103. [644. 885. *918l. 
tVespula 1258. 

Vest [1079, 53]. 

Vesta [1183]. 
Vesta(lis ?) [1322]. 
Veteranus 1080,461. INDICES 07: IMPRRATORRS ET DOMVS EORVM Vi [1080, 14«]. 

Vi....anus 1079,72. 

Viator 1077,152. 1080,452. [m. 1183]. 

Vicentius |957|. 
tVict 362. 

Victor [252. 869 1. 

Victorinus t342. [*1080, 118|. 

Vindicius [815]. 

Vinissius [939]. 

Vinitius 1080, 2.vi. 
tVirpinia 368. 

Vicianus [701 ). 

Viridomams Battonis f. *Cluirius 611. 

Virtius [1079,105]. 

Vit [1082,3]. 

Vitalis t363. [522. 838]. 

VituluS 1080,459. 

Umb 555. 

Ur [246. 398. 1278]. 

Urania 298. 
Urbana [503 {praen.J]. 
Urbanus [1187. 1265]. 
Urbanus T. Fulvi F...... 172. 

Ursa [295. 701]. 
Ursianus [824]. 
Ursina [257]. Ursus t364. 1082,4. [399]. 

Util(is) 1-080, 405. 
tZebide 1104. 

Zeno 1204. 

Zetus 1080,46«. 

Zoilus [1080, 86 1. 

Zos 997. 

Zosas |768|. 

Zosime |85|. . 

Zosimus 958 

ARL\N[VS . V . C.] 178. 

assi 1. 1263. 

t...i,.atrinianus 350. 

t carius 365. 

t cessiana 367. 

... ..cundus 1075,90. 

dane 991. 

t eruga 343. 

olydiane 1175. 

ranusi 566. 

rulla 331. 

t sfarius 193. 

dia D. 1 tata 1208. 

tergus 408. 

uda 1164. III. IMPERATORES ET DOMYS EORYM AvGVSTVS. 

*imp. Caesar Augustus div[i f. ?] pont. max., 
trib. [p.] 1055. 

[Augustus Ca]esar 475. 

divus Augustus 475. 941. 957. 
Drvsvs Ivnior. 

[Drusus? Caesar] Germanic[i f.]. 

cenotaphlum factum Bergomi [dis] manibus 
eius 720. 
Clavdivs. 

Ti. Claudius Caesar in teg. 1075, 16. 
Galb.\ (?). 

imp. *Galba in teg. 1075, 17. 
DOMITIANVS (?). 

* [Do]miti[anus I [p]on[t]if[ex] 451. 

Hadrianvs. 

imp. Hadrianus Augustus in amphora 1077,4. 

divi N[ervae nepos] Traia| nus Hadrianus 

Augustus] 1043. 

F.WSIINA. 

.diva Augu.sta Faustina 937. Marcvs vel Vervs. 

[divi Traiani Parthici ne]pos , di[vi 

Ner]vae abn[epos] 488. 
Skvkrvs. 

imp. L. Septimius Severus Ag(ustus) {sk) in 
teg. 1075,2. 
Maximvs Maximini F. 

*C. lulius Verus Maximus Caesar, princeps 
iuventutis, cos., filius Maximini Pii Felicis 
Augusti 149. 
GoRDiANvs m. 

[M. Anto]nius [Gordianus Pius] Felix [Aa- 

gustus pont.] max 960. *961 {in titulo 

Tronquillinae ?). 
PiUMPPi Dvo. 

imp. Caesar M. lulius Phili[ppus Pius] Felix 
Augustus pont. max., trib. p[ot. III, cos., 
p,. p.]; M. lulius Philippus nobilfissimus 
Caesar] {a. 246) 941. 
Gallvs. 

imp. Caesar C. Vibius Afinius (Jallus Vel- CONSVLES. HONORES ALII PVBLICI ETC. 278 INDICES dumnianus Volusianus Pius Felix Augustus 
tr. pot. II, cos., p. [p.] («. 252) 743. 

Valerianvs et Oallienvs. 

imp. Caesar P. Licinius Valerianus Pius 
Felix Augustus pont. max., trib. pot. 11, 
[cos. II I [et] imp. Cacsar P. Licinius Egna- 
tius Gal[i]enus (sic) Pius Felix Augustus 
pont. max., trib. pot. II, cos. (a. 204) 957. 

Probvs vel Carvs. 

*imp. Caesar M. Aure[Iius Probus vel Car]us 
Pius Felix Augustus 976. 

LlCINIVS. 

d. n. Valerius Licinianus Lieinius Pius Faelix 
invictus Augustus 1062. 

CONSTANTINVS I. 

Constantinus Vicltor| in teg. 1075,4. 

[di]vus Cons[tantinus ] 70. 

CONSTANTIVS II. 

[imp. C]aesar Flavius Iu[lius Constantius 
A^ictor] ac Triumfa[tor], Idijvi Cons[tan- 
tini f.] 70. 

CONSTANTINVS ET HeRCVLIVS INCERTI. 

(Constantinus Caesar (Herculius Caesar in fihula aurea 1086,1. IvLIANVS. 

imp. Caesar pontifex maximus Claudius lu- 
lianus semper Augustus 1072. 
Valentinianvs et Valens. 

i[mpp. Aujgg. dd. nn. Valentinianus et Valons 
senper Augg. 1061. 
'1'heodosivs. 

Theodosius Aug. 825. 
Theodosius 178. 
Magnentivs. 

liberator or[bis] Romani, restitutor libe[r- 
tajtis [et r. p.], conse| rvjator milit[um] 
et provincial[ium] , d. n. Magnentius in- 
victus [princeps, victor et iriumf.j sompcr 
Aug. 1063 cf. 1319. 
Incerti. 

Pius 452. 454. 

us Caesar 883. 

[pont.] maxim., [trib. po]test., cos. .... 177. 

[pont. ma]x., tri[b. pot. ] pro[cos] 962. 

|t]ribu[n. pot. ?] 453: 

bono reipublicae natus 1071. 

domus divina, cultores eius 870. 883. lY. REGES EXTERNI I i '.' i- ;- postChr. 66 246 254 ([C. Luccius Telesi]nus 
^C. Suetoni[us Pa]ullinus 

C. Bru[t]tius Presens 

C. AU... • 

\impp. Valerianus Aug. II 
/et Galienus Aug. Y. CONSYLES 417. 941. 957. postChr. 

^*d. n. Valenti]nia]nus Augustus V(l -. . 
/et Anatolius vir c. S 

518 I p.c. Agapiti] et Anastasi vv. [cc.conss.] 863. indic[t(ione)] XH... 825. YI. HONORES ALII 

arbiter v. iudex. 
clarissimi : 

v(iri) c(larissimi) duo t863. 

cl(arissima) f(emina) 425. 
consul V. praefectus fabrum ind. VII. 
equites ; 

eques 916. 1044. 

eq(uo) p(ublico) 169. 632. 
iudices : 

iudex arbiterve 511,7. 

iudex arbiter recuperatores 511,15. PYBLICI POPYLI ROMANI 

ius IIII liberorum consecutus 169. 
logatus Augusti pro praetore provinciae: 
syriae : 
le[g. Aug. Ca]esaris: P. ■ Sulpi[c]iu8 Quiri- 
nius 475. 
praefectus praetorio 178. 1253. 
procuratores Augusti provinciarum : 
helgicae: 
T. De.sticius T. f. Soverus procur. prov. Bol- 
gicae 1227. INDICES 279 HONORES ETC. RES Mn.ITARIS CAPPADOCIAE ADIVNCTARVMQVE REOIOXVM : 

T. Desticius T. f. Severus proc. prov. Cap- 
padociae item Ponti Mediterranei et Armc- 
niae minoris et Lycaoniae 1227. 

DACIAE SVPERIORIS: 

T. Desticius T. f. Severus proc. Aug. prov. 
Daciae superioris 1227. 
raetiae: 

T. Desticius T. f. Severus proc. Augustor. 
prov. Raetiae 1227. 
quaestor urbanus 10. 
rccuperatores v. iudex. 
tribunus plebis 411. aerarium v. praefectus fabrum ind. VII. 
census: 

censum agit praefectus cohoHis iuisu lef/ati 
Syriae 475. 
f[i8CU8j 427. 
rationes fisc|i] 409. 
portor[ium?| inc. 1166. 
[vecti]gal amplia(tum] 176. a co[gnitionibus ?| Aufj. lib. 171». 
iumunis [CJaesaris 698. 
procu[rator Augusti] 474. VII. RES MILITARIS 

A. Cohortes praetoriae. 

(cohortes praetoriae Philippianae decem I-X piae vindices 941. 
fcohortes praetoriae Valerianae Galienae decem I-X piae vindices 957. 

I praetoria 744. 

I praetoria Valeriana Galiena p(ia) v(index) 957. 

m praetoria 610. 611. 

V praetoria 500. 

V praetoria Philippiana p(ia) v(index) 941. 

VI praetoria 186. 
Vn praetoria 39. 

vigiles 1227. I Italica 188. 

I Minervia 187. 
*n 1264. 

II Adiutrix 869. 
n Partica 190. 

(mi Flavia) 72. 

TTTT Macedonica 514. 
V Macedonica 10. 
/Iiiiil {vel Vim) His(pana) 165. 

(*VI Hi[spana] 677. 
Vn Claudia pia fidelis 474. 1253. 

Vm 1160. 1164. 
Vim 37. 180. 

X Gemina 1227. B. Cohortes vigilum 
C. Legiones. miles 186. 500. 610, adiecta cen- 
turia (?) 611 ; omisso militis 
vocabulo 941.957. 

speculatores (?) 611. 

veteranus 744. 

veteranus miles 39. subpraefectus 1227. 

veteranus 188. 

miles 187. 

miles 1264. 

veteranus 869. 
larmicustos 190. 
r(centurio) sextus pilus prior 190. 
^ex aquil(ifero) [sic, non ex Aqui- 
( leia, interpretor. B. P.J 72. 

aquilifer 514. 

tribunus militum 10. 
/p(rimi) p(ilaris) 165. 
<sig(nifer) 165. 
(*[cJen[turioJ 677. 
(p(rimus) p(ilus) 1253. 
^tribunus militum 474. 

miles-missicius 1160. 
^[milesj 180. 
i^optio 37. 

p(rimus) p(ilus) 1227. RES MILITARIS 280 INDICES XI 191. 

XI Claudia 412. 

co(hors) VI, ce(nturia) p(rima) 412. 
XIII Geraina 58 = 1110. 1163. 

Xlin Gemina 681. 1080, 48 (m vase). 

XV Apollinaris 182. 977. 1161. [XX] 474. 
inc. 1165. 

ala Scubalariorum 1162. 

Aug(usta) I 475. 
III B 189. 

II Classica 475. 

III Lusitanorum 185. 

mi Thrac(um) Sy[r(iaca)] 10. 
Ubiorum equitata 185. 
incertae 183. 446. 

equites VIII Dalmatae 408. 
fmilites mes. r. m. (?) 193. 

nu[merus] 427. 

*spec(ulatores) ? 611. 

cl(assis) pr(aetoria) Mis(enas) 496. D. Alae. 
E. Gohortes auxiliariae. Y. Numevl reliquL G. Classes. miles 191. 
miles 412. 

^prim(us) pil(us) 1163. 
^princeps 58 = 1110. 
^p(rimus) p(ilus) 1080, 48. 
/veteranus ex centurione 681. 
^miles-signifer 977. 
^veteranus 182. 1161. 

pr[im. piL] 474. 

vetranus 1165. 

subpraefectus 1162. 

praefectts 475. 
[praefectus] 189. 
praefectus 475. 
subpraefectus 185. 
praefectus 10. 
praefectus 185. 
miles 183. 

ducenarius 408. 
trib(unus) min. 193. H. Officia militaria et classiaria. 
aquilifer leg. IIII Mac. 514. 

ex aquil(ifero) leg. III Fl. [sic potius quam 
ex Aquileia interpretor. B. P. ] 72. 
armicustos leg. II Parth., sub centurionc sexto 

pilo priore 190. 
benef(iciarius) praef(ecti) \_quod sequitur fabric. 
non fabriciensium, sed Fabricia significarc 
videtur. B. P.] 982. 
centuriones : 

*[c]en[t(urio)] 677. 
centur(io) prim(us) [pilus] 969. 
(centurio) sextus pilus prior 190. 
7 veteranus 71. 
veteranus ex centurione 681. 
ex corniculario praefecti praetorio 1253. 
[curator ? vete]ranorum 677. 
ducenarius equitum VIII Dalmatarum 408. 
donis militaribus donatus: 

primus pilus: donatus torquibus, armill(is), 
phaleris, hasta pura bis, cu- 
ronis aureis quinque 1163. 
'' honoribus decoratus 475. ti-^ierarchus) 496. 

eques v. ind. VI. 

miles 192. 628; praeterea v. ind. legionum et 
cohortium; adiecta centuria (?) 611. 

veteranus miles 39. 

miles — missicius 1160. 

miles — signifer 977. 
missicius 1160. 
optio leg. VIIII 37. 
praefectus 982. 
praefectus cohortis v. cohdrtes. 

praef. coh. censum agit, casteUum capit 475. 
praefectus fabrum 682. 970. 

praef. [fabr.] a co(n)s(uIe) 745. 

praefect. fabrum ante militiem delatus a 
duobus co(n)s(uIibus) ad aerarium 475. 
primipilaris : 

prim. pil. *474. 1163. 

p. p. 165. 1080,48. 1227. 1253. 
princeps leg. XIII gem., interfectus a latro- 

nibus 58 = 1110. 
signifer 165, 977. 
*spec(uIator ?) 611. 
subpraefectus v. in coh. vigilum, aJis, coh. aux. INDICES 281 RES MILITARIS. DII DEAEQVE tribunus militum 10. 474. 

*trib. min. mil. mes. r. m. 193. 
tr(ierarchus) 496. 

veteranus 162. 181; [ve]tran(us) 1165; v. in leg. 
et coh. 

veteranus-stipendiorum XXXIII 182. 

veteranus miles 39. 

I. Militaria varia. 

castra divi Augusti, in eis sub P. Sulpicio Qui- 
rinio leg. Aug. Caesaris Syriae honoribus 
decoratus 475. 

censum agit praefectus cohortis 475. devic(ta) Britta(nnia) in buccula 1086,2. 
diplomata militum praetorianorum 941. 957. 
praefectus cohortis raissu Quirini [leg. Syriae) 

adversus Ituraeos in Libano monte castel- 

lum eorum capit 475. 
praefectus fabrum ante militiem {sic) delatus a 

duobus consulibus ad aerarium 475. 
princeps leg, XIII geminae interfectus a latro- 

nibus in Alpes lulias 58 = 1110. 
stipendiorum tot 180. 182. 

stupendiorum 190. 
victor 944. VIII. DII DEAEQVE A 951. 

Aesclapius 175. 
Augustus V. Koma. 
Castor deus 1266. 
Conc[ordia] 156. 

Dem 695. 

Diana 664. 665. 695. 882. 1238. 

Diana Augusta 157. 
[Di]s in carm. 732,53. 
Eia Augusta 1. 

[F]ata ixia (?) 739. 

fulgur 158. 
genii : 

genius municipii Industriensis 958. 

genius patr[ius] 1286. 

[?ge]nius socialis 486. 

H 375. 

Sotir[a] Hecat[e] [nisi nomina sunt) 288. 
Hercules 724. 893. 

Hercules Augustus 669. 

Hercules *Ovanius 844. 

deus Hercules 375. 
Isis 159. 

domna Isis 160. 

Isis do[mna?] 624. 
lunones 624. 
lupiter 161. 512. 

I(upiter) o(ptimus) m(aiimus) 162. 843. 

lu(piter) op(timus) max(imus) et Mercurius 
896. 

I(upiter) o(ptimus) ra(aximus) iur(ariu8) 1272. 
d(ei) Lares 714. 
Liber 1113. 

L(iber) A(ugustus) 1095. *Louccianus 442. 

M 874. 959. 

dei M 1042. 

Matronae 853. 

Matronae Braecorum Gallianatiam 847. 
Mercurius 163. 740. 845. 896. 
Minerva *682. 840. 897. 941. 957. 1275. 

Minerva Augusta 164. 
Mithras : 

d(eus) i(nvictus) M(ithras) 165. 

Sol Mithras numen — invictus deus 892. 
lustrura 165. 
Nemesis 167. 

Nemesis Augusta 166. 

Paronn 741. 

Roraa et Augustus 624. 745. 

templura aeternitati eorum dicatum 745. 

flaraen eorwn Veronae 624. 
Silvanus 626. 742. 

Silvanus Augustus 168. 

d(eus) s(anctus) S(ilvanus) Aug^ustus) 715. 
Sol V. Mithras. 
Spes Augusta 410. 
Teraayus (fluvius) 380. 
Terra raater 169. 
Ubertas {si dea est) 1087,7. 
[dea]e Vedia[ntiae] 1042. 
Victoria Augusta 1011. 

Augustus, Augusta 2. 170. 697. 

licinis {dativus ?) 289. 

nus 432. 

lex dedicationis Brixiensis 1273. 
tabula ventorum: Desolinus , Eurus , Auster , 
Africus, Faonius, Aquilo, Septentrio, Bo- 
reas 204. 36 POPVLVS ROMANVS. TRIBVS ROMANAE 282 INDICES SACERDOTES PROVINCIARVM 
ET MVNICIPIORVM 

augures Aquileiae 210. 
flamines Aquileiae 210. 

flamen Aquileiae 196. 

flamen divi Hadriani Concordiae 1227. 

flamen Romae et Augusti Veronae 624. 
harispex opp. inc. 39. 

haru[spex ?] Aquileiae 197. 
pontifex Comi 745, Concordiae 1227. 

pontifexs {Beryti ?) 475. sacerdotes Aquileiae 210. 
s[acerdos?] Comi 748. 

CHRISTIANA 

deus 348. 

in nomine dei patris et [fllii et spiritus] sancti 342. 

famulus dei 826. *828. 

martyr 1223. 1224. 

presbyter *350. 975. 

scolaris 350. 

subdiaconus 1289. 

sunbirginum (= convirginium) 344. IX. POPYLYS ROMANYS. TRIBYS ROMANAE senatous 125. 

legis fortasse Rubriae fragmentum 511. 

lex seive illud plebei scitum est quod L. Roscius 

a. d. V eidus Martias populum plebemve 

rogavit 511, 13. 19. 
lex foedus plebeive scitum senatusve consultum 

institutumve 511,11. » 

[lexj Tappula ioc. 898, 
vota publica in patera 1087, i. 
*c(ivis ?) R(omanus ?) 666. 
ius conubii praetorianis tributum ab imp. 941.957. TRIBVS. 
*Ani(ensis) 998. 
Camil(ia) 182; Cam. 977. Cla(udia) 1227. 1228; *Cl(audia) 1199. 

Fab(ia) 181. *677. 682. 

Lem(onia) 180. 

Ouf(entina) 745. 749. *797. 

Pal(atina) 169. 475. *765. 

Pob(mia) 624. 629. 1253. 

Pol(lia) 201. 905. 971 ; Mutinae 186. 

Pup(inia) 10. 

Rom(ilia) Ateste 500. 512. 514. 522. 523. 526. 

536. 543. 545. 552. 553. 556. 557. 
Serg(ia) 916 Aug. Praetoriae. 1163. 
Stel(latina) 1301. 1302. 
Vel(ina) 39. 184. 

Volt(inia) 970; Vol. Claudiae Celeiae 610. 
\ otnria, perscr. 538; Vot. 1165. X. GEOGRAPHICA Acelum (?) p. 56 p. 238. *Acel(um) 452. 

d(ecuriones) 455. 
Aelia Mursa v. Mursa. 
[Alba Pompeia] p. 250. 
[Albintimilium] p. 132 p. 251. 
'AXs^ayfQsvg 226. 
Alpes : 

[Alpis Graia] p. 121. 

Alpes luliae, loco quod appellatur Scele- 
rata 58 = 1110. 

*Alp(es) Marit(imae) 1055. 

[Alpis Poenina] p. 121. 
[Altinum] p. 58 p. 238. 
[Anauni] jo. 91. 
[Ansugum] p. 91. Apamena civitas, census actus — millium homi- 

num civium CXVII 475. 
[Aquae Statiellae] p. 130. 

VI vir 967. 
Aquileia p. 14 p. 225. Aquileia 169. 201 [ex 
aquil. n. 72 significat aquiliferum. B. P.]; 
Aquileienses 77. 
Aquileia colonia 93 ; coloni Aquileienses 

198. 211. 
r(es) p(ublica) 166. 

ordo 159 ; o(rdo ?) 77 {nisi collegii est) ; 
decretum perscriptum 77 ; univer^si decu- 
riones cen]suer[unt] 176. 
decurio Aquileiac 169; decurio 195. 1167; 
collega noster 77. INDICES 283 GEOGRAPHICA im vir 191. 195. 199. 

IIII vir i. d. quinquennalis 196. 1162. 

nil vir i. d. Aquileiae 201 ; im vir. i. d. 
185. 189. 201. 202. 

aedilicia potestate 189. 203. 

Un vir aedilicia potestate 200. 

colonorum Aquileiensium servus 198. *211. 

r(ei) p(ublicae) ser(vus) 166. 

sacerdotes 210. 

augures 210. 

flamines 210; flamen 196. 

haru[spex ?] 197. 

*Iinn vir Au^stalis 209. 

mm vir Aquileiae 169; miH vir 210. 
1168. 1169. 
111111 vir beneficio ordinis 159. 

coUegium fabrum 181 ; c(ollegium) ll[abrum) 
194. 
ma[t?]ronae 181. 

decuria ApoUinaris 181. 
decuriales 181. 

inag(istTi) inc. 172. 

sodales 208. 

fsodales Florenses 111. 

vestiarius tenuarius 159» 

vic(us) provinc. 181. 

via publica 302; [via gem]ina 216. 

forum pequarium 125. 

muri ac [turres] 178. 
[Arilica Sirmio] p. 85; cf. Mantua. 
Armenia minor, procurator — 1227. 
[Arusnatium pagus] p. 84 j). 241. 
Ateste p. 62 p. 239. Ate(ste) 525. 

*decur(io) Ate(ste) 525. 
[Atria] p. 61. 
[Augusta Bagiennorum] p. 131 p. 250. 

via *Soni 978. 
[Augusta Praetoria] p. 119 {tribus Sergia 916). 

decurio 916. 
Augusta Taurinorum p. 123 /). 249. 

d(ecuriones) 937. 

im vir a(edilicia) p(otestate) 1301. 
Belgica, procurator provinciae — 1227. 
[Bellunum] p. 55 p. 238. 

faber 442. 
[Benacenses] p. 89. 
Bergomum p. 93; domus 1165. 

d(ecuriones) 720. 
[Berytus?] n. 475; Verutus domns 181. 

colonia 475. 

aedilis H 475. duumvir 11 475. 

quaestor 475. 

pontifexs 475. 
[Betriacum] p. 86. 
Braecores Gallianates 847. 
Britta(nnia), devic(ta) in buccula 1086,2. 
Brixia p. 87 p. 243. Colonia civica Augusta 
Brixia 1273. 

coloni 1273. 

c(onscripti) 1272. • 

decuriones 1273. 

II viri decurionesque coloni 1273. 

VI vir Augustalis 1276. 1277. 
[Caburrum] p. 125. 
*Camni (?) 1051. 
[Camunni] p. 245. 

n vir i. d. 1284. 
Cappadocia, procurator provinciae — 1227. 
Cl(audia) Celeia {tribu Voltinia) domus 610. 
Cemenelum (Nicaea) p. 138. [Cem]ene[lum] 1045. 

d(ecuriones) 1022. 

n vir muner(arius) 1024. 
Comum p. 94 p. 246. Comum 753. 1287; Co- 
menses 743. 

im vir 747. 748. 

[im vi]r i. d. Co[mi] 1287 ; im vir i. d. 745. 

quaestor s {nisi s initium est vocabuli 

sacerdos) 748. 

*s[acerdos] 748. 

pontifex 748, 

VI vir Comi 753; VI vir 749. 

VI vir Augustalis 749. 

VI vir et Augustalis 750. *754. 
Concordia p. 50 p. 237. Conco(rdia) in teg. 
1075,24; *[C]onc(ordia ?) 416. 

colonia 1227. 

decuriones 415. 1227. 1228. 

patronus coloniae 1227. 

pontifex 1227. 

flamen divi Hadriani 1227. 

TTTTTT vir 41.3. 

[VI vir ?] Aug. 414. 
[Cremona] p. 242. 
Dacia superior, procurator — 1227. 
Dalmatac, equites Vm — 408. 
[Dertona]j9. 126. 
[Eporedia] p. 119. 

II vir 905. 

sevir 906 ter. 
[Feltria] p. 56 p. 238. 
[Forum Germanorum] p, 137. GEOGRAPHICA 284 INDICES [Forum lulium] p. 47. 
Gallinates v. Braecores. 
Gallus, civis — 1096. 
[Genua];>. 132. 
[Glemona] p. 48 p. 236. 
[Hasta] p. 130. 

conleg(ium) inc. ? 969. 
[Industria] p. 127. Municipium Industriense 958. 
municipium 958 ; genius eius 958. 
VI vir 958. ' 
VI vir Augustalis 958. 
Ituraei in Libano monte 475. 

castellum eorum captum 475. 
ludaeus 1166. 
[lulium Carnicum] p. 48. 

decurio 384. 
[pagus Laebactium] p. 56. 
[Laumellum] p. 115. 
[Laus Pompeia] p. 113. 
Libanus mons 475. 
Lusitani, cohors 185. 
Lycaonia, procurator — 1227. 
[Mantua] p. 85 [quae sequuntur, fortasse ad Ari- 
licam pertinent). 
VI vi[ri] 669. 

colle[gium] nautarum, summae honorariae ei 
debitae 669. 
Marrucini v. Teate. 
[Mediolanium] p. 112. 
(Misenum) classis Misenas 496. 
Aelia Mursa domus 941. 
Mutina domus 186. 1161. 
[Neapolis] p. 11. 

VI vir 32. 
[Nesactium] p. 7. 

Nicomedeus semigraece pro Nicomedensis 214. 
[Novaria]^. 116 p. 248. 

cultores domus divinae 883. 
VI vir inter eos 883. 
[Opitergium] p. 54 p. 237. 

VI vir 434. 
[Parentium] p. 10. 
[Patavium] p. 75 p. 239. 

theatrum 599. 
[Piquentum] p. 12. 

Poetovio domus: in diplomatis parte exteriore 
Pap(iria) Petobione , in parte interiore 
Papir(ia) Poetovio 957. 
[Pola] p. 8 p. 228. 
Augustalis 11. 
VI vir 25 {si Polae est). Pontus mediterraneus, procurator — 1227. 
Postumia via v. via. 
Raetia, procurator — 1227. 
Roma 511,17. 941. 957; urbs (m carm.) 384; 
Romeus semigraece pro Romanus t26. 
murus post templum divi Augusti ad Mi- 
nervam 941. 957. 
Scelerata, locus quod appellatur — (in Alpes 

lulias) 1110 = 58. 
Scythicum sidus {in carm.) 732, 24. 
[Segusio] p. 125 p. 249. 
[Sibrium] p. 111. 
Subinates, largitio eis data 1287. 
Syria, legatus 475; cohors IIII Thracum Sy- 

riaca 10. 
Tea[te Mar]rucinorum origo 93. 
Temavus {deus fluvius) 380. 

*Tens domus 611. 

[Tergeste] p. 13. 
[Ticinum] p. 114 p. 248. 

decurio ornamentarius 870. 

curator muneris Tulliani 870. 

c(olIegium ?) f(abrum ?) c(entonariorum ?) 870. 

q(uin)q(uennalis) i[t]e(rum) ? 870. 
cultores domus divinae 870. 
Thraces, cohors — 10. 
[ad Tricesimum] p. 48. 
[Tridentum] p. 90. 
[Tropaea Augusti] p. 137. 
[Vada Sabatia] p. 132. 

Valen 928. 

res publica 928. 
curator reipublicae 928. 
[Vardagate] ;?. 126. 
Ubii, cohors — 185. 
[Vercellae] p. 118. 
[Verona] p. 79 p. 240. 

decurio 1255; d(ecuriones) 624. 
Iin vir i(ure) d(icundo) 629. 

mi v[ir] 632. 

IIU vir aed(ilicia) p(otestate) 624. 

vir 1252. 

*in vir 1255. 

*curator p 632. 

quaestor aerari 624. 
flamen Romae et Augusti 624. 
VI vir Augustalis 631. 1254. 
VI vir 630. 
via Postumia 125 {Aquileiam quoque ducit). 
[Vicetia] p. 77 p. 240. 

gentiles nnones 799. 

ventorum tabula 204. INDICES 285 RES MVNICIPALIS. COLLEGU ETC. XI. RES MVNICIPALIS A. Res Pvblica 

municipium colonia praefectura {in lege) 511,5. lo. 
n viri decurionesque coloni Brixiae 1273. 
colonia, coloni v. Aquileia — Berytus — Brixia — 

Concordia. 

municipium v. Industria. 
civitas V. Apamea. 
civis Gallus 1096. 

res publica v. Aquileia — Valen 

vicus Provinc Aquileiae 181. 

gentiles nnones 799. 

locus — Scelerata 1110 = 58. 
castellum Ituraeorum 475. 

B. Ordo Popvlvsqve 

ordo V. Aquileia. 

decnrio, decuriones v. Acelum — Aquileia — 
Ateste — Augusta Taurinorum — Ber- 
gomum — Brixia — Cemenelum — Con- 
cordia — lulium Camicum — Verona. 
univer[si decuriones cen]suer[unt] 176. 
decretum ordinis perscriptum 77 {nisi ordo 
collegii est) ; decurio (?) dictus coUega 77. 
decurio omamentarius Ticini 870. 
c(onscripti) Brixiae 1272. 
iurati opp. inc. 1106. 

C. HONORATI ET PrINCIPALES 
aedilis n Beryti 475. 
aedilicia potestate v. Aquileia. 
llil vir aedilicia potestate v. Aquileia — Augusta 

Taurinorum — Verona. 
curator muneris Tulliani Ticini 870. 

*curator p Veronae 632. 

curator rei publicae Valen 928. duovir V. Brixia — Eporedia; opp. inc. 1263. 

duumvir II Beryti 475. 

n vir iure dicundo v. Camunni. 

II vir muner(arius) Cemeneli 1024. 

II vir q. div. (?) opp. inc. 926. 

II vir isve qui — iure dicundo praefuit 511, 12. 

patronus coloniae Concordiae 1227. 

[praefectus iure dicundo] lectus iuratornm sen- 

tentia opp. inc. 1106. 
quaestor Beryti 475. 
quaestor aerari Veronae 624. 

quaestor s (?) Comi 748. 

q(uaestor?) div. (?) opp. inc. 926. 

quattuorvir v. Aquileia — Comum — Verona (?). 

quattuorvir iure dicundo v. Aquileia — Comum — 

Verona; opp. inc. 848. 
quattuorvir iure dicundo quinquennalis v. Aqui- 

leia. 
*in vir Veronae 1255. 

D. Officiales et Servi 

colonomm Aquileiensium servus 198. *211, 
rei publicae {Aquileiensium) servus 166. 

E. AVGVSTALES 

sexvir (sevir perscr. 906) v. Aquae Statiellae — 
Aquileia — Comum — Concordia — Epo- 
redia — Industria — Neapolis — Pola (?) — 
Verona. 

sexvir Augustalis v. Aquileia — Brixia — Co- 
mum — Concordia (?) — Industria — 
Mantua {vel Arilica) — Verona. 

sexvir et Augustalis v. Comum. 

August[alis] V. Pola. 

ordo Aquileiae 159. 

sexvir beneficio ordinis 159. XII. COLLEGIA ET PRINCIPALES EORYM decuria 


ApoUinaris Aquileiae 181. 


cultores 


domus divinae Novariae 883, 
cini 870. 


collegium 


fabrum Aquileiae 181. 194. 
faber Belluni 442. 


c(ollegium ?) f(abmm ?) c(entonariorum ?) 
cini 870. 


fsodales 


Florenses Aquileiae 111. 


collegium 


nautarum Mantuae (?) 669. 


sodales 


incerti Aquileiae 208. Ti- Ti- decuriales decuriae ApoUinaris Aquileiae 181. 
magistri coll. inc. Aquileiae 172. 
ma[t?]ronae coUegii fabrum Aquileiae 181. 
*quinquennalis i[t]e(rum ?) c(ollegii ?) f(abrum ?) 

c(entonariorum ?) Ticini 870. 
sexvir inter cultores domus divinae Novariae 883. summae honorariae coUegio nautarum debitae 
Mantuae 669. AETES ET OFFICIA PEIVATA. CAEMINA 286 INDICES XIII. ARTES ET OFFICIA PRIVATA actor 239. 

adiutor 239. 

dispensator 1102. 

excusor argentarius 214. 

faber Belluni 442; cf. collegia ind. XII. 

gladiator ? in theatro manu sua deiecit 599. 

magister (?) 217. 

nautae v. Mantua ind. X. negotians vestiarius Polae 1096. 
negot(iator) vinariarius 855. 

vinum de Marciani {taherna) 181. 
palariacus trigalianus (?) 694. 
portor (?) 1166. 
[pr]oc(urator) 648. 
vestiarius tenuarius Aquileiae 159. 
iarT]s 226. XIV. CARMINA [ars nobijs et vera fides duo cum bona con- 

stent 417. 
dum c[u]pidus i[u]venis urbem voluisse(m) vi- 

dere 384. t mihi non vulnus 370. 

[quid mihi nunc] cunct[is miser]atio iuvit adem- 

ptis 732. 
te, lapis, obtestor: leviter super ossa quiescas 1305. A . 

A. p . 
tB. 

B . M 
^tB.N. 
(t M . B. 

C . 

G . 

C 

c 
c 

p • 

M . M . RI V B • M 
F • 

F. C . 

L . 

CL. F . 

CL . P 

\ CN. 

( GN. 

CO . VI . CE 
*C. R. 

tD 
D . 

D . C . S . 
D . D . 
D . D . 
D . D . 
D . D . L . M 
D . E . R . 
D .E. R. I . 
D . I . M . XV. LITTERAE SINGVLARES NOTABILIORES 

ApoUo ? 951. 

aedilicia potestate (aed. p. 624) 1301. 

beati ? 357. 

bene merenti posuit 610. 678. 

bonae memoriae 854. 

memoriae bonae 344. 

Gaius j)o,ssim. 

Gaius 1312. 

coniugi bene merenti fecit 744. 

collegium fabrum 194. 

collegium fabrum centonariorum ? 870. 

mulieris libertus (>.L. 282. 1185. 1186. 1205; w.l. 641) 1188. 

clarissima femina 425. 

Claudia pia fldelis 1253. 

Gnaeus passim. 

Gnaeus 1075,5. 1256. 

cohors (sexta) centuria prima 412. 

civis Eomanus ? 666. 

deposita 353. 

dominus 984. 

de conscriptorum sententia 1272. 

decreto decurionum *720. 937. 

domus divina 870. 

dono dedit 432. 

dono dedit libens merito 380; perscriptum (dono deest) 513. 

de ea re 511,4. 6. 7. 18. 

de ea re ita censuerunt 77. 

deus invictus Mithras 165. INDICES 287 LITTERAE SINGVLARES NOTABILIORES 

D . M • dis manibas passim ; perscriptam 259. 720. 883. 1305 ; di man. 851. 

D.M.s. dis manibus sacrum 325. *1162; dis man. s. 639. 

D . N • M . Q • E . devotus numini maiestatique eius perscriptum 743. 

tDP. depositus 826. 1289. 

tos. deus 27. 

D • svo de suo 180. 

D • s • p • de suo posuit 267. 

D.s.s. de senatous sent(entia) sic perscr. 125. 

D-s.s.AVG^s^ deo sancto Silvano Augusto sacrum 715. 

EQ • p . equo publico 169. 632. 

Ex.H-L. ex hac lege 511,8. 

Ex . H • L . N • R . ex hac lege nihilum rogatur 511, 9. 

F. fecit? 857. 

t PC • fecit 27. 

H. heres 1038. 

H-M.H.N.s. hoc monumentum heredem non sequetur 326. *567. *637. 637. *1213. 

1215. 1234. 
H.M. AMPLivs^H^N^s^ hoc monumentum amplius heredem non sequetur 475. 

H • M . E . N . s . hoc monumentum exterum non sequetur 559. 

H . s . E . hic situs est {perscr. 186. 990. 1204. 1210, h. s. est 267) 50. 

H . s • s . hic siti sunt 522. 

H • v . [s •] L • M . Herculi (?) votum solvit libens merito 375. 

i^D^p^ iure dicundo praefuit (perscr. 511,12) 511,18, 

I • o . M - lovi optimo maximo 162. 1272. 

I . p . iter prohibitum 984. 

L. locus {perscriptum 141. *306. 482; loc. 250. 309. 312. 550. 1196. 1200) 

*290. 291. 296. 297. 1177. 1180. 1185-1187. 1193. 1194. 

L . A . s • Libero Augusto sacrum 1095. 

L . D . libenter dederunt 1 72. 

L . D . A . locus datus a .... 254. 

L • D . D . D • locus datus decreto decurionum 455. 624. 1022. 1227. 1228. 

L.L. libertis libertabus 1204. 

L.M. locus monumenti (loc. moni. 1204; loc. mon. 323. 324. 110-3. 1188. 1206) 

80. *87. 107. 182. 194. 238. 261. 265. 276. 303. 307. 308. 310. 313. 

317-319. 332. 477. 478. 1159. 1167. 1171. 1182. 1195. 1205. 1212. 

1215-1222. 

L . Q . locus quadratus ? 126. 

M . Marcus passim {perscr. 824). 
M/ . . Manius passim {perscr. Mano 590). 

t M . B . meraoriae bonae 344. 

M . M • memoria matris 1287. 

t N . numero 346. 

o. oras (=horas) 756. 

e. obitus 411. 

p • pedes passim. 

t PD- pedes 27. 

p . pondo 410. 1090, l. 4. 5. 6 (?). 

p. posuit 801. 

t PC post consulatum 864. 

PL . sc . plebei scitum 511, 13. 19. 
PL ■ VE . sc. s . vE. c . pleibeive scito senatusve consulto 511,11. LITTERAE SINGVLARES NOTABILIORES 288 INDICES t P -M • 
t PL • M 

P • P 

P-Q 

Q-P 
Q-Q 

P- Q^ Q- V . 
Q-Q-P-Q- 
t PRB. 
PR • PR . 
Q. F. D . E . R . I 
Q . S . SS . 
Q.y.F.S.I.O. T • 

T . F. I. 

T • R^ P • D • S • T 
t T . T • L • M . 

V • 
VIV • 

t vv . [cc •] 

V . C. P . H . S- 

V .F . H. 
P. 
P- L 

S^ 

S^F. 
S^ L. V.S. L -L • M 

V . S ■ L • M . V . S . M 

v.s-p. plus minus {perscr. 348. 364. 854) 336. 36L 352. 

plus minus 343. 826. 

primus pilus vel primipilaris v. ind. VII. 

pedes quadratos tot *290. 29L 296. 297. 1178. 1185. 1186. 1190. 1193. 

1200. 1221. 
quadratos pedes tot 250. 316. 1180. 1194. 1196. 
quoquo versus pedes tot (quoq. vers. 324; ver. ped. 1204) 182.238. 315. 

*324. 332. 574-577. 1222. 1244. 
pedes quoquo versus tot 1187. 
quoquo versus pedes quadratos tot 1171. 
presbyter 975. 
praefectus praetorio 1253. 
quid fieret, de ea re ita censuerunt 77. 
qui supra scripti sunt 1187. 
quod verba facta sunt in ordine 77. 
sibi 500. 1201. 
sua pecunia fecerunt 988. 
Teius 135 {cf. 1079,105). 
testamento fieri iussit (perscriptum 413. 41S,partim 628. 1250) 146. 514. 

540. 611. 630. 683. 748. 835. 977. 1253. 
te rogo, praeteriens, dicas: sit tibi terra levis 995. 
titulum 854. 

vivus (viva) 605. 709. 1173. 
vivus (viva) *709. 1200. 
viri clarissimi (duo) 863. 
? 1039. 
vivus (viva, vivi) fecit (fecerunt) passim ; perscriptum vivus 522. 883. 989. 

1206. *1246, vivos 1171. 1177. *1181. 1190. 1265, viva 221. 1180, 

vivi 559. 1204; vivi merentibus fecer. 194; vi. fe. 438. 
vir honestissimus 77. 
vivus posuit {perscr. 233) 605. 
votum posuit libens merito 165. 
votum solvit 2. 375. 853. 
vivus (viva) sibi fecit 1166; perscr. 602. 1234. 
votum solvit laetus libens 951. 
votum solvit laetus libens merito 162. 
votum solvit libens merito 1. 171. *175. 375. 442. 486. 609. 625-627. 695. 

697. 719. 739-742. 840. 844. 845. 874. 879. 893. 896. 944. 959. 982. 

1291; vo. so. li. me. 442; votu[m sol]vit lib[ens] merita[e] 31. 
votum solvit merito 714. 
vivus sibi posuit 1255. JK triginta 1217. 

I quinquaginta 51. 182. 206. 
00 mille 194. 

numeri perscripti tduos 351, ttriginta quinque 854, t quinqiiaginta 358, tducentos 1258. 

f semuncia 410. 

II pro E 513. 584. 588. 590. 

V pro F 584. 586. 933. 1085, 1. INDICES 289 GRAMMATICA QVAEDAM MI 

K 

O pro w (Manius) 587. 588. 591. 
pro L 586. 
pro Q t826. apices compendii signandi cama: AN P M DVOS M t351. 

d' m' 239. XVI. GRAMMATICA QVAEDAM & et e: 

a pro e : con[s]acr[andum] 719. 
e pro a : tlenuarias 341 — tIenua[rio] 347. 
adsimilatio : 

ad : adfe[ctionis] 77. 

con : [c]onlaps[am] 1095 — conlegarum 898 

— conlibertae 1177 — tconpari 358. 
I m : inlecebris 732, 45 — inmunis 698 — 

inperavit, inpesa 60 = 1112 — inperium 

1061. 
^im : im matrimonio, im muro 957. 
ae et ai: 

ai pro ae : Cailia 275 — Laitilius 938 — 

Poppai(u8) 380; cf. declinationes. 
&e et e: 

ae pro e : Faelici 1062 — Graegori 855 — 

tpacae 354 — piae 957. 
e pro ae : Annea 227 — tEmelia (=Aemi- 

lia ?) 342 — tprecipimu[s] 374 — tpre- 

dicabili 346 — Presente 941 — que 287. 

780. t854. — tRomeus 26 — tseculo 826. 

975, seculum 358. Praeterea passim in 

declinatione prima. 
aeu pro eu (?): Aeuodi (=Euhodi) 1081,14. 
apices : 
a 745. 

aeternitati 745. 
Anton. 1136. 
c6s. 745. 
Crescentinae 181. 
Desticio 1227. 
[Di]6mdde[8] 173. 
eiciisor 215. 
Fav6nia 1188. 
filius 1136. 
Flaviae 181. 
fratribu[8] 916. 
incohavit 745. 
Iiilii 1124. 
Inlio 185. 
lulius 185. 485. Lucanus 1172. 
Lusitanorum 185. 
MartiaU 88. 
Seve[ro] 916. 
Tertia 1264. 
Tychini 88. 
Valens 1136 = 181. 
Viatori 185. 
1. decl. dat. sing. : 
Licinia^ 88. 

1. decl. abl. sing. 
qua 181. 

2. decl. dat. vel abl. sing. : 
filid 88. 

tituld 1136. 
Veruto 181. 
2. decl. gen. plur. : 
ann(5r(um) 88. 
e6r(um) 181. 
Ubidr(um) 185. 
.?. decl. dat. sing. : 

Tychini 88. 
in numero : 

xv' 90. 
compendii signandi causa: 
tan' p' m' duos m' — 351. 
d' m' 239. 
axi et : 

pro au (?) : Otronius, Otronia 265. 
h et y: 

b pro V : tbicxit 344, bixit *340. 352 — 
tbotum 344 — tnote(m) 344 — tpai- 
sabit 354 — Petobio 957 — t[quie> 
bit 337 — tsunbirgino 344. 
V pro b : Favia 14 — Favius 670 — Veruto 
(= Beryto) 181. 
bs et ps : 

ps pro bs : opsequen^tissimae^ 275. 
c et g: 

c pro g (neglegentia quadratarii) : con- 
iuci 102. 37 GRAMMATICA QVAEDAM 290 INDICES g pro c: Gaius 1312 — Gnaeus 1075,5. 
1256. 
c et k: 

c Tpro k : tCal(endas) 440. 
k 'pro c {ante a) : Kan. 1077, 84 — Kani- 
nio 906 — Karicus 989 — karissimus cet. 
passim — Laek(anius) 1077, 87-89. 93 — 
Merkator 686. 
c et ({: 

c pro qu : fcinque 352. 

q pro c: pequniae 511, 16 — pequarium 

125 — qum 732,25. 
qui pro cy (?) : tQ[uiria]ce 355. 
quo ^jro cu: quoius 511,10 — quoiusque 
511, 11 — quom 732, 39 — quomve 511, 4. 
casus : 

militiam functi 957; cf. praepositiones. 
coniugationes : 

part. praes.: tdolientis (= dolentes) 341. 

851. 
perf. act. : tnuvet (= novit) 27 — posit 182, 
possit 516. 554 — tstatuvit 854; — 
t[c]utriberunt 369 — tficierunt 341 — 
posuerun 871. 
perf pass. contractum : sitast 1210. 
perf pass. participium : tfroniti (= fructi?) 
369 — tfruvita (= fruita) 854. 
consonantes geminae pro simplicibus : arabi- 
tiossa 732,46 — cottidie 384 — Perssis 
15. 
consonantes simplices pro geminis : anicula 537 
— anis 39. t352 — anos t348. t350. 
1035 — tanus 826. 904 — Coceius 399 — 
comissa 732, 29 — tcuriculum 854 — 
excusor 214 — iusit 1117 — osu[arium] 
1035 — pientisimo 1035 — quinquenali 
1162 — t[re]cesit 344. 
contractio : sitast 1210. 
d ei t : 

d pro t : reliqid 732, 4. 
t pro d : it, quot 1273. 
declinationes : 

gen. sing. 1 decl. in aes : Domitiaes Lucil- 

laes 1077,59. 
dat. sing. 1 decl. in ai: Primai 1265 — 

Secundai 552. 
acc. sing. 1 decl. in em : militiem 475. 
nom. sing. 2 decl. in o : Titinio 586. 
nom. plur. 2 decl. in es : Sp[e]dies 99. 
gen. plur. 2 decl. in um: deum 732, 40 (carm.). 
rt in oro : tannoro 354. acc. plur. 2 decl. in us : tannus 344 — 

tanus 826. 904. 
acc. plur. neutr. : dua 205. 
dat. sing. 3 decl. in e : coiuge 769. 
abl. sing. 3 decl. : Poetovio {pro Poetovione) 

957. 
nom. et acc. plur. 3 decl. in is : cf i pro e. 
genetivi et dativi graeci vel semigraeci : 

— es gen. : Domidices 818 — Gorges 
784 — *HiIdones 820 — Hygin[e]s 
1176 — Lysistrates 992 — Tyches 
804, Tuches 1090,5. 

— e dat. : Chresime 1279 — Melete 1161'. 

— inis gen.: Daphninis 1176. 

— ini dat. : Nymphini 102 — Tychini 88. 

— eni dat. : Niceni 996. 
e et i: 

e pro i : t^enemereta 351, tP>ene]mereto 
347 — coiuge 769 — tdeposeta 351, 
tdeposetus 336 — tEmelia 342 — tfecet 
351. 361. 371 — tfedelis 336. 351. 361 — 
meiset 125 — tmenus 349 — trecesset 
336. 361 — trequiescet 826 — tTebe- 
rianus 854 — Temavo 380 — Tintenius 
(= Titinius) 589 — tvixet 826. 
i pro e: tCriscentio 826 — tdolientis 341. 
351 — tmensis 341 — tparentis 341. 
351 — tNovem[b]ris 336. 
e pro oe : Mensia (= Moesia) 75. 
ei et e : 

ei pro e : Teidius 487. 495 — Veidi 297 — 
Veidio 423. 
ei e( i : 

ei pro i: deicatur 511,3 — Eidus 511,13. 
20 — feiat 511, 8 — fierei 511, 9 — 
ibei 511,6.7.11.18 — ieis 511,8 — li- 
berteis 1190 — meiset 125 — nei 633 — 
seive 511, 12 {v. 19 est sive) — sibei 
1196 — sueis 1177. 1181. 1194. 1196 — 
utei 511,8. 
f pro p (?) : tPurfuria 354. 
genera permutata : 

loco quod 58=1110 — qui {pro quae) t336. 
t344. t351. t353. 822. 
h transposita : Rodhae 660. 
h adiecta : 

initio vocabuli : tHonesimi 546 — horiun- 

dus 181. 
post c : chari[ssimus] 1035 — Cherinthus 
1081, 7 — Chuclas (= Cyclas ?) 858 — 
Dorchas 858 — Sotenchp] 798. INDICES 291 GRAMMATICA QVAEDAM h omissa: 

initio vocabuli: abet 384 — Edia 247 — 
Edone 534 — Eraclio 1079, 66 — Eren- 
niae 539 — ic 214 — Ier[o ?] 1 — 
leronis 225 — o^ras) 756. 
post c: Celidonis 510 — Cresti 1080, 147 — 
Cryserotio 477 — Hesici 1080, 202 — 
Pulcer 1079, 92 — fscolaris 350 — 'Sum- 
macus 1080, 232. 
post p: Diopan(es) 1080, 160 — Pyllis 161 — 

Telespor 1306 — Teupilus 1077,143. 
posti: Anti 528. 533 — Martae 683 - Par- 
ticae 190 — Syntice 195 — Teupilus 
1077, 143, 
i et ii: 

i pro ii : pissumae 993. 
ii pro i: libertiis 1193. 
\ et M.: 

i pro u : harispex 39 — monimentum 559. 

1305. 
u pro i : Maxuma, Maxsuma v. ind. cogno- 
minum — pissumae 993 — sanctissu[mae] 
447 — stupendiorum 190. 
i et j: 

i pro y: Biblidi (?) 686 — Bithinia 396 — 
Hesici 1080,202 — Syntice 195. 
k V. c. 

m in fine omissa : arca (?) 684 = 1270 — de- 

scriptu 957 — isde 39 — fna 351 — 

tnobe 344 — recognitu 957 — voluisse 

{carm.) 384 — Irotu 341. 356. 651. 

m omissa in medio vocabulo (co pro com) : 

fcopare 366 — incoparabili 496. 
m et n: 

n pro m : fcon 351 — t[cu]n 366 — sen- 
per 1061 ; cf. adsimilationes. 
n inserta : Tintinius 585 — Tintenius 589. 

ante s : Mensia (= Moesia) 75. 
n omissa: t [c]utriberunt 369; cf. coniux {in 
variis). 
ante s : tCostantio 340 — ingredies 1305 — 
inpesa 60 = 1112. 
et VL (to pro vu) : 

oprovL: tcon 351 — tfamolus 828 — Syne- 

rosae 1247. 
vo pro vu : avos 93 — vivos 869. 1171. 1177. 

1190. 1265 — volnera 732,34 {carm.). 
Vi pro 0: tannus 344 — tanps 826. 904 — 
fnumen 27 — Rutundus 959. ou pro u : senatous 125. 
praepositiones cum casibus non »uis : 

contra voto t861. 

cum suum t344. 

de seculum t358. 

in Alpes luli^as] 58 = 1110. 
q pro qu : reliqid 732,4; cf cet q. 
s pro X vide sub x. 

t finalis omissa : tpos 342 — posuenm 871. 
u et y : 

u pro y : [S]unerotis 1080, 395 — Tuches 
1090,5 — Veruto (= Beryto) 181. 

y pro u : Catylliena 769. 

V inter vocales omissum: taia 351 — Faor 

1079,17 — vius 602. 

V inter vocales insertum : tfruvita (fruita = 

fructa) 854 — tstatuvit 854. 
vocales geminae pro simplicibus : libertiis 1193. 
vocales simplices pro geminis : tinnocus 342 — 

pissumae 993. 
vocalis omissa inter consonantes : Aesclapio 155 

— domna 160 — [ve]tranus 1165. 
vocalis inserta inter consonantes : tdiscipuli- 

nae 346. 
X ef xs , cx , s : 

xs pro X : tExsuperantia 344 — Maxsuma 
207. 549 — pontifexs 475 — uxsor 39. 
275. 590. 1161. 1229. 
cx pro X : tbicxit 344. 
s pro X : felis 1088, 17 — Masime 444. 
X pro s : acxi 941. 

Varia. 

anniculus 257. 1204, anicula 537, annucla 267. 

chors pro cohors 39. 183. 186. 446. 

coiux pro coniux 181. 431. 609. 769. t854. 872. 

992. *998. 1287. 
deim = deinde {in carm.) 732,41. 
fatus (= fatum) 1305. 
tfroniti (= fructi ?) 369. 
im pro in v. adsimilationes. 
incohavit 745. 746. 
messe pro menses 431. 
mi pro mihi 181 bis. 

Nicomedeus semigraece pro Nicomedensis 214. 
tpausare pro quiescere 354. 
tRomeus semigraece pro Romanus 26. 
tsunbirginum 344. 
unde[cembris] {mensis) 898. NOTABILIA VARIA 292 INDICES XYIT. NOTABILIA VARIA acclamationes et sententiae quaedam sepulcrales : 

ave 634. 1287; cf. have. 

*et t[i]bi 1217. 
et tu 1281. 

have Graegori 855; Luxuri have 871. 
hic cinis exiguus ossaq(ue) parva man[ent] 

732, 22. 
fin pace passim in titulis Christianis. 
noli doleri mater; aetati meae fatus quod 

voluit abstulit 1305. 
[qu]od viva merui, moriens et ipsa rogavi 

1283. 
Eomati ave 1287. 
salve 266. 
salvetis 99. 
[sa]lvus sis, viator, et si quis [le]gendo Luxu- 

rium salutet: Luxuri, have 871. 
te lapis obtestor, leviter super ossa quiescas, 

ne tenerae aetati tu gravis esse velis 

1305. 
[te lap]is obtes[tor leviter sup]er ossa re- 

si[das] 5. 
[te quicumque leges] rogo, ne laeseris ull[um 

versum] 732,7. 
t(e) r(ogo) p(raeteriens) d(icas): s(it) t(ibi) 

t(erra) l(evis) 925. 
*[tib]i ben(e) 34. 

[tu] qui leg[is ? be]ne dicas 335. 

■tu qui praeteriens spectas monimentum 

meum, aspice quam indigne sit data vita 

mea 1305. 
vale 756. 
vale, vale 822. 

fvivas in fidelis in pace 372. 

acclamationes aliae : 

adiuvate sodales 1079, 47. 
annum novum faustum felicem mihi 1097, 48. 
bibe, vivas multis annis 1083, 2. 
bona nocte vade dormitum 1295, 
Constantine Caes(ar) vivas 1086, i. 
Herculi Caes(ar) vivas 1086, l. 
vivas felis 1088,17. 
utere felix 1081,13. 
aedificia et similia : 

aedes 1095; cf. ara, introitus. 

a[edes ? et] porticus 3. 
ara et aedes opere tectorio ornatae 1275. 
ara tectum {sive tecta) et clavatra 118. atrium (?) 652. 

carpentum 1295. 

cippi 633. 

clavatra 118. 

doraus 181. 

eifigies deum 732, 40 {carm.). 

forum pequarium 125. 

gabatha arg. p. ii f 410, 

in[troitus ?] et aedis Mi[nervae] 682. 

miliarium 216. 

njurus post templum divi Augusti 941. 957. 

muri ac [turres] 178. 
[nym]phaeum 747. 
opus tectorium 1275. 
ornamenta 745. *746. 
pontes 176. 

porticus 3. 1297; cf. templum. 
signum 1273. 
stat[uae] 33. 

[stat]ua equestr[is] 176. 
tectum (?) 118; cf. ara. 
templum divi Augusti cf. murus. 

[tem]plum — cum porticibus et orna- 
mentis 745. *746. 
theatrum 599. 
alphabetum, deest littera x 218. 
anni, menses, dies : 

anicula 537; [a]nnucla 267. 
anniculus et dier(um) VII 1204. 
anniculus mens(ium) III dier(um) III 257. 
trimus 537, 

fannorum quinquaginta 358. 
tplus minus passim in Christianis; v. ind. 

XV. 
fvixit an(nis) p(lus) m(inus) an. {sic) V m. VI 

d. Vm 353. 
fvixit in seculo 826. 975. 
vixisse eandem fatemur annos — 684 = 

1270. 
tque curiculum vite humane dignitat(is) fru- 
vita est plus minus annos triginta quin- 
que 854. 
dedicationum causae : 
in honorem 168, 
pro salute 609. 

pro salute su[a et su]oru[m] 715, 
ex visu 161, 1266; ex viso 167, 
[vi]su iussus 892. INDICES 293 NOTABILIA VARIA ei Toto 169. 173. 893. 
ex Toto suscepto 1275. 
tpro Yoto suo 26. 27. 
ffacere cum uxore 109. 
impensae : 

ex summis hon[ora]riis, quas colle[gio] nau- 
tarum debuerant 669. 
iura praetorium {cf. sepulcralia) : 
iter privatum illius 600. 
i(tor) p(rohibitum) nisi per d(onnnum) 984. 
[p>ivat(um) 650. 

dum saltus publicos curo, decidi hoc in pri- 
vato agello 1107. 
laudationum luctusque formulae : 
amabilis 1296. 
anima dulcissima 791. 794. 
animula innocentissima 645. 
fbeatissimus martyr 1223. 1224. 
fbenemeritus 349. 364, benemeretus 347. 
tbeneraerita 344, benemereta 350. 
benemerenti passim. 
cara coniux et pientissima 995. 
tfilii desiderantissimi 1290. 
tinn[ocentissi]raus infans qu[em cuncti] dili- 

gebant fi[deles] 360. 
tinnocus 342. 

inter gent[iles] nnones semper acceptis- 

s(ima) 799. 
merentissima 1026. 
patronus suavis 613. 

sanctissima femina, coiux incoparabilis 496. 
ttotius innocen[ti]ae ac predicabili discipu- 
linae 346. 
virgo pia et proba 841. 
uxsor opsequen(tissima) 275. 
uxor rarissima, quae vixit cum marito sine 
raacula annis — 815. 
memoriae colendae causa legata data: 

[ut co]itione sua m(eraoriam) ra(atris) eius 
[per a]nnos colant ama[rant]o vel rosis 
pro[fund]ant 1287. 
ut detur decuriae raeae K xv, raa[t?]ronis col- 
legii fabrum x xxv, ad parentalia x xiis 
sic, uti mihi et coniugi meae (rosam) 

ponatis 181. 

sport(ulae) 9. 
mortes singulares : 

(?) eum Rupio Favius p[e]dicavit supinura 670. 
interfectus a latr[oni]bus miles 58= 1110. 
multae et comminationes, imprimis sepulcrales: [n]e quis hoc [mon. vende]re neque demolire 

[neq. e]xacisclare velit]; si quis ita 

fecerit, [tum rei p. Aquil. dare debe]bit 

HS xxxx 1213. 
si qui aperire voluerit, [in]f(eret) 

argenti pondo decem 399. 
stercus intra cippos qui fecerit aut violarit 

nei luminibus fruatur 633. 

dabit f(isco) 427. 

quod si non fecer(itis), [t]unc ex [x] xv 

decuria Apol(linaris) mi(hi) faciet 181. 
quod si negle[xerint] facere quad(ruplum) 

ro[gavit red]dere her(edis) heredi 1287. 
nominum ratio : 

praenomen perscriptum 590. 824. 
praenomina rariora : Annius 584 — Neb(o) 

941 — Salvius 99. 1176 — Statius 290. 

1075, 83 — Taro 60 — Teius 1079, 105; 

T = Teius (?) 135 — Tropus 60 = 

1112 — Tr(ebius) 281; — R. {si prae- 

nomen est) 99. 
pupus *290. 786. 
infans praenomine carens 40. 
spurii 1183; Spurius gentilicium ut videtur 

*799. 800. 
cognomina praescripta : 
virorum: Rufio 670 — Rufus 999 — 

Severus 874. 
mulierum : Maxuma 1105 — Prisca 1303 

— Quarta 60 = 1112 — Secunda 435 

— Suadulla 737 — Tertia 271. 296 — 
Urbana 503 — ia (Tertia?) 605. 

libertus praenomine carens 870; cf 1162. 
libertus praenomine a patroni diverso 495. 
nomen e praecedente verso supplendum ideo- 

que in spatio vacuo omissum: 289. 

1186. 1200. 
nomen una littera scriptum in titulo sepul- 

crali 478. 
post nomina additur pater et f., ut cogno- 

mines distinguantur 275. 
nomina formae Histricae 60 = 1112. 611. 

644. 1300. 
post nomina additur vet(erani) f. 181. 
praeter patrem avus nominatur 489. 
agnomen: Graegorius 855. 
Ovidii versus {art. amat. 1, 10. 64) in carmine 

adhibitus 417 v. 2. 
parentelae et necessitudines : 
avia 1100. 1183; taia 351. NOTABILIA VARIA 294 INDICES avus 411; avos 93. 

cliens 10. 

conpar (= uxor) t358. 

consobrina 648. 

consobrinus 284. 

contubernalis 801. 

delicatus 1101. 

dominus meus magister (?) 217. 

domus Rubeniorum 1238. 

gener 247. 254. 

gentiles nnones 799. 

magister 217. 
nepos 786. 
nept(is) t351. 
nurus 60 = 1112. 185. 
orfanos {in carm.) t370. 
parentes orbati 260. 
pupilli 1162. 
sobrina 1183. 
socrus 254. 
vidua t829. 

virk suis tribus (!) titulum communem ponit 
uxor 906. 
sepulcralia : 

dis manibus passim; in fine tituli 851. 
d. m. et perpetuae felicitati 836. 
memoriae illius 772. 

pro grati animi memoria 734. 

tpro commemoratione 1104. 

ttitulus bonae memoriae 854. 
ossa illius 243. 262. 381. 518. 571. 1184. 
1208. 

hic ossa 327. 

hic situs (sita) est 50. 186. 267. 522. 990. 

1204. 1210. 
ic positus 214. 
ibi positi sunt 475. thic quiescit 827. *828. 

tquiescit in pace 1289. 
thic requiescet in pace 826. 829. 

tin hoc loco requiescit 353. 

trequiescit in pace 193. 

trequiescit 365. 
tpausabit in pacae 354. 
trecesit in pace 344. 

trecessit (recesset) in pace fidelis (fedelis) 
336. 341. 551. 

trecessit de seculum 358. 

trecesset ...... 361. 

trecessi 372. tin somno pacis 975. 
tin pace passim. arca 684 = 1270. 
t[do]mus aete[rnae ? securi]tatis 363. 
aeterna domus 634. 
lapis 5. 1305. 

locus illius 200. 272. 515. 533. 550; in 
olla 589; cf. ind. XV. 
*loca dua priraum et secundum 205. 
locus cum ambitu 506. 
locus monumenti 228. 2-34. 237. 242. 1103; 
cf. ind. XV. 
locus monumenti primus a via publica 302. 
locus monumenti sodalium 208. 
locus sepulturae 480. 548. 621. 
memoria sui nominis 684 = 1270. 
monimentum 559. 1305 ; cf. locus monumenti, 

hoc monumentum ind. XV. 
osu[arium], lapideum 1035. 
sepulcrum 181. 732,23. 
titulus 60. 181. t374(?). 1169. 1229. 
ttitulus bonae memoriae 854. iura sepulcrorum (cf. multae) : 

arbitratu illius 60 = 1112. 285. 722. 1181. 

1205. 
circumitus sepulcri 732, 23. 

deflnitio 703. 

tin commune 357. 
pro indiviso 105. 1182. 
pro pa[rte ?] 414. 

inpesa sua 60 = 1112; sua pecunia 988. 
in [suo] 1181. 
loco illius 515. 
locum dedit ille 227 ; locus datus ab illo 254. 

278. 506; ille dat de so 551. 
loco empto de suo 1159; vivi sibi emerunt 

t357. 
ille vendidit praedium 216. mensurae sepulcrorum {cf. ind. XP'): 
p(edes) Xlin supra scriptum 551. 
pedum — pro numero spatium relictum 1195. 
locus in fronte p. — in agrum p. — passim. 
l(ocus) in fr. p. XVI, l(ocus) in agr. p. XVI 

{sic) 1177. 
locus quoque (?) [versus] p. XII 16. 
l(ocus) q(uadratus) (= in fronte et retro ?) 

p. Xn, in agrum p. XVI 126. 
in fronte q(uo)q(uo) v(ersus) p(edes) tot 577. INDICES 295 NOTABILIA VARIA. INDEX AVCTORVM in 


fronte 


— , retro — 581. 


1235. 


1243. 


in 


fronte 


— , in 


recessu — 


1257. 
„.. 


.. intro 


pedes 


tot 480. sepulcralia varia: 

aeternam c[onstitui] domum quam [destinavi] 

mih[i et uxori ?] 634. 
ta(v)ia quandona(m) recesserit una connept(e) 

sua (collocabitur) 351. 
exceptio libertorum quorundam 73. 
hoc titulo meo inserui — sicut testamento 

meo sanxi 181. 
[me]moriam sui nominis — construxit 684 

= 1270. fmeo s[i]gi[llo] hunc fleri t[itulum ?] preci- 

pimu[8] ego [et ] 374. 

post annalem mortis fa[bricav]it et statoit 
pro grati animi memoria 734. 

servi : 

servorum collegium (?): fratres 61. 

colonorum Aquileiensium servus 198. 

rei publicae (Aquileiensium) servus 166. 
tabula ventorum vel regionum caeli 204. 
testamentura citatur in titulo sepulcrali 181. 
verba Latina et Etrusca mixta 513. 
Vergilii versus {Aen. 4, 340) adhibitus in car- 

mine 417 v. 3. 4. 
vinu[m] vetus in amphora 1075, lo. X\'III. INDEX 

Annales des Alpes Makitimes. Nizzae 1882. 8. 
Anzeiger fuer Schweizerische Alterthums- 

KUNDE. Turici 1, 1886. 8. 
Archaelogische epigraphische Mittheilungen 

aus Oesterreich. Ed. A. Conze, 0. Benndorf, 

0. Hirschfeld. Vindobonae 8. 1, 1877. 2, 1878. 
3, 1879. 4, 1880. 5, 1881. 6, 1882. 8, 1884. 8. 

Archeografo Triestino. Tergeste 5, 1877-78. 

6, 1879-80. 7, 1880-81. 10, 1884. 11, 1885. 

12, 1885. 8. 
Archivio Trentino. Tridenti 1, 2, 1883. 8. 
Archivio storico per Trieste, l' Istria ed il 

Trentino. Ed. S. Morpurgo et A. Zenatti. 

Eomae 1, 1881. 2, 1883. 8. 
Archivio storico per la Citta e Comuni di 

LoDi. Laude 2, 1883 v. p. 113. 4. 
Archivio Veneto. Ed. Fulin. Venetiis-1880. 8 

v. n. 480. 482. 
Arte e Storia. Ed. Guido Carrocci. Plorentiae 

1, 1882. 2, 1883. 3, 1884. 4. 
Ateneo Veneto. Venetiis 1. 1883. 8. 

Atti della R. Accademia delle Scienze di 

ToRiNO. Taurin. 15, 1879-80. 16, 1880-81. 17, 

1881-82. 18, 1882-83. 19, 1884. 8. 
Atti e memorie della Societa Istriana di 

Archeologia e Storia patria. Parentii 1, 

1885. 8. 
Atti dell'Ateneo di scienze lettere ed arti 

iN Bergamo. Bergomi 8. v. n. 721. 
Atti della Societa di Archeologia e di Belle 

Arti della provincia di Torino. Taurin. 1, 

1875-77. 2, 1878-79. 3, 1880-82. 4, 1880-85. 8. 
Atti della Societa Ligure di Storia patria. 

Genuae 16, 1882. 8. AVCTORYM 

Seraphinus Balestra v. Comensia p. 94. 
Vincentius Barelli v. Comensia p. 94. 
losephus Bartoli. Eius schedas edidit Vinc. 

Promis in act. soc. arch. Taur. 2, 1879 p. 281- 

328 V. n. 946. 
Antonius Bellonius v. Polensia p. 8, Aquileiensia 

p. 14, Foroiuliensia p. 47, Veronensia p. 79. 
Eduardus Berard v. Augustana p. 119. 
Darius Bertolinius v. Concordiensia p. 50. 237. 
Bibliotheca civica veronensis V. CoiTielius Vi- 

cetinus et De' gianfilippi. 
Edmundus Blanc Epigraphie des Alpes Mari' 

times. Nizzae vol. H 1878-80. 8. v. p. 138. 
Bollettino Storico della Svizzera Italiana. 

1885. V. n. 1287. 
Borelli Strade romane sul territorio di Boves. 

Romae 1883. 8 pp. 50 v. n. 978. 1074. 
Dominicus Bortolan / privilegi antichi del 

Monastero di S. Pietro di Vicenza. Vicetiae 

1884 V. n. 613. 
Camillus Brambilla Di un antico marmo rido- 

nato alla citta di Pavia. Paviae 1878. 8. pp. 30 

V. n. 851. 
Bulletin de la Societe des Antiq. de France 

42. 1881 V. n. 26. 27. 

BULLETIN MoNUMENTAL OU COLLECTION DES ME- 
MOIRES ET DE RENSEIGNEMENTS SUR les mo- 

NUMENT historiques de France Touts serie 

III, 8, 1862; serie VI, 4, 1883 v. n. 845. 

1061. 
BuLLETiN epigraphique d. l. Gaule Paris 1, 

1881. 8 V. n. 835. 
Bullettino di Archeologia cristiana. Ed. G.B. 

De Rossi v. p. 475. Romae 1884. 4. INDEX AVCTORVM 296 INDICES L. BusATO Per la lingua d' Italia e per la 

storia di Padova. Patavii 1882. 8 pp. 396 v. 

p. 75. 
• ToLOMEi et BusATO La Cappella degli Scrovigni 

e V arena di Padova. Patavii 1881. 
Francisci Caorsi schedae ms. v. n. 917. 960. 
Carolus Cipolla v. Veronensia p. 79. 240. 
CoDEx Barberinus XXIX 20 v. n. 525. 546. 
CoDEX bibliothecae municipalis Veronensis 

n. 780 continens schedas fratris Cornelii Vice- 

tini v. n. 617. 618. 
CoDEx bibliothecae municipalis Roveretanae 

V. Fr. De Pizzini. 
CoDEx tabularii Madernensis V. Barth. Vi- 

TALIS. 

CoDEx musei Britannici add. n. 14092 v. p. 77. 
CoDEX Vaticanus n. 5248 v. Manutius. 
CoDEx bibliothecae Tergestinae V. De Fran- 

COL. 

CoDEx OLIM comitum Concina nunc bibliothe- 
CAE municipalis Utinensis V. Bellonius et 

FONTANINIUS. 

Antonius Colli Ricerche storiche sulla Lomel- 

lina. Mortarae 1881. 16 v. p. 115. 
Cornelius Vicetinus eius schedae adservatae Ve- 

ronae in bibliotheca civica Veronensi v. n. 617. 

618. 
Carolus De Franceschi v. Histriaca p. 7. 
Petrus Da Ponte v. Brixiana p. 87. 243. 
Paulinus De' gianfilippi eius scheda adservata 

Veronae in bibliotheca civica v. p. 240. 
DoGLioNi Lettera al padre Girolamo da Prato. 

Venetiis 1791 v. n. 446. 
Elenco degli oggetti piu scelti del Museo civico 

Di Padova. Patavii 1880. 4 pp. 55 v. n. 549. 
L' Ellebro periodico di scienze lettere ed arti. 

Genuae 1882. 8. v. p. 132. 
Ariodantes Fabretti v. Industriensia p. 127 

Segusina p. 125. 249. 
Falconi Inscrizioni del golfo della Spezia. Pisae 

1874. 8 V. n. 959. 
lustus FoNTANiNius V. Polcnsia p. 8, Aquileiensia 

p. 14, Foroiuliensia et vicinia p. 47, Concor- 

diensia p. 50, Altinatia p. 58. 
Carolus De Franceschi v. Histriaca p. 7. 
loh. Bapt. De Francol cod. Tergestinus v. His- 

triaca p. 7. 
Bened. Giovanelli schedae adservatae Tridenti 

in bibliotheca municipali v. n. 706. 707. 

GlORNALE LlGUSTICO Dl ARCHEOLOGIA, STORIA E 

letteratura. Ed. L. T. Belgrano et A, Neri. Genuae 4, 1877. 5, 1878. 6, 1879. 7, 1880. 8, 

1881. 9, 1882. 10, 1883. 11, 1884. 
Carolus Gregorutti v. Aquileiensia p. 15, 225; 

Foroiuliensia et vicinia p. 47 sqq. 
Adolfus Kiessling Index lectionum universitatis 

Gryphiswaldensis 1884-85 v. n. 898. 
Nicolaus LizoLi eius epistula v. n. 1285. 
Ludovicus LucHiNi Betriaco illnstrato. Casal- 

maggiore 1878. 8. v. p. 86. 
Th. LuciANius V. Histrica p. 7. 222, Altinatia 

p. 58. 238. 
Henricus Maionica v. Aquileiensia p. 15. 225. 
Gaetanus Mantovanius v. Bergomatia p. 93. 

246. 
Mittheilungen der k. k. Central-Commission 

zuR Erforschung und Erhaltung der Kunst- 

UND Historischen DENKMALE.Vindobone 1875- 

85. 4. 
Manutius Cod. Vat. 5248 v. n. 525. 
lohan. MiNOGLio Moncalvo. Taurin. 1877. 8 

pp. 182 V. n. 930. 

— Miscellanea Monferratese. Taurin. 1880. 8 
pp. 92 V. n. 931. 

MoNOGRAFiE NovARESi. Novariac 1877. 16 pp. 385 

V. p. 248. 
Nallino II corso del fiume Ellero. Mondovi 1788 

V. n. 958. 
Paulus Orsi V. Tirolensia p. 84. 

— La topografia del Trentino alVepoca romana. 
Rovereti 1880. 

Antonius Pasini v. Altinatia n. 480. 482. 
Peiresc ms. Parisina fund. latin n. 8958 v. 

n. 1027. 1029. 
Iacobus'PiETROGRANDE V. Atcstina p. 62. 239. 
Francisci Pizzini Cod. ms. adservatus in biblio- 

theca civica Roveretana v. n. 664. 665. 
Victorius Poggi Di un frammento epigrafico del 

Museo di Lodi. Laude 1883. 8 v. n. 614 et 

p. 114. 

— Laudensia v. p. 113. 

Caesar Prelini S. Siro primo vescovo di Pavia. 

Paviae 1880 v. n. 870. 
Vinc. Promis v. Taurinensia p. 123. 249. 
La provincia dell'Istria V. p. 7. 
Ranzi Pianta antica della cittd di Trento. Tri- 

denti 1869 v. n. 708. 
Relazione sui monumenti pervenuti al museo 

Di Mantova. Mantuae 1868 v. p. 85. 
Revue Epigraphique du Midi de la France. 

Ed. Fl. Valentin et A. Allmer. Viennao 1878- 

85. 8 v. p. 138 n. 1315. INDICES 297 INDEX LOCORVM RECENTIORVM RlVISTA ARCHEOLOGICA DELLA PROVINCIA DI CoMO. 

Ed. Barelli et Garovaglio. Comi 8 fasc. 11-26 

1877-84. 
Natalis Roggero ^5*. Allano Stura. Bosco Ma- 

rengo 1877. 16 v. p. 131. 
Hieronyinus Rossius v. Albintimiliensia p. 132. 

251. 
I. Roux Statistique des Alpes-Maritimes I v. 

n. 1055. 
H. SoHRAMM v. Polensia p. 8. 222. 
Pacificus Scomazzettius v. Asolana p. 56. 
Eph. Gli studi in Italia. Romae 8. 5, 1882, 

V. n. 554. Petrus Sgulmero v. Altinatia n. 1236 ; Veronensia 

p. 240. 
SoiNi Storia patria per la scuola v. n. 666. 
Casimirus Turletti Storia di Savigliano. Savi- 

gliano 1879. 8 v. n. 952. 955. 
Caesar Vignati Laus Pompeia. Mediolanii 1879 

4 V. p. 113. 
ViMERCATi-Sozzi La Figulina. Bergomi 1877. 8 

pp. 35. 
Bartholomei Vitalis. Benacensia in codice tabu- 

larii Matemesis adservata v. p. 89. XIX. INDEX LOCORYM RECENTIORVM 

[Quae loca in tabulis geographicis Corpori Berolinensi adiectis non reperiuntur, ea in hoc recensu 
asterisco notavimus. H. Pais]. Albano n. 600. 606. 607. 1075, 74. 1077, lll. 125. 

1080, 265. 369. 1089, 2. 

Abrega n. 28. 

Acqui n 967. 1083, l. 

Adria n. 484-495. 1080, 287l5l. 224. 

Agrate n. 894. 

Aidussina n. 58-60 (= add. 1110-1112) 1107. 

1108. 
Aiello n. 73. 165. 
Ala n. 666. 
Alba n. 1308. 
S. Albano n. 1310. 
Albisola Superiore n. 1080, 125. 170. 
Altura n. 3. 5. 

S. Ambrogio in Valle Policella n. 659. 
*S. Andrea (isola) in portu Polensi n. 10. 
Angera n. 841. 1079,4.6.24.29.36.104. 
*S. Antonio di Fiumicello pagus in agro Aquile- 

iensi prope Fiumicello n. 188. 
*Aoron (regione) in valle Tineae fluminis ad 

meridiem vici S. Delmazzo Salvatico n. 1056. 
Aosta n. 908. 911. 913. 914. 915. 920. 
*S. Agpllinare (chiesa) ad Tridentum n. 708. 
Aquileia n. 63. 65 (= C. n. 777. 781. 798. 

806. 810. 813. 830. 844. 923. 1046. 1058. 
.1194. 1197. 1220. 1241. 1379. 8212. 8223. 

8231. 8236. 8238. 8298. 8334: 8424. 8429. 

8440. 8498. 8507. 8519. 8550. 8560. 8601. 

8639. 8971. 8972. 8891«) 69. 70. 71. 74. 76. 

77. 80. 81. 83. 85-88. 90. 92. 98. 103. 104. 

106. 107. 109. 111-118. 120. 122. 127-129. 

135. 137. 139. 140. 143. 145. 149. 150. 151. 153. 156. 160. 166. 170. 174-179. 183. 184. 
189. 196. 199. 203. 209. 211 cum add. 1139; 
213. 216. 217. 220. 223. 224 ? 226. 229. 230 
cum add. 1140; 232 cum add. 1141; 233. 235- 

337. 238 cum add. 1142; 240. 242. 243 cum 
add. 1143; 248. 249. 252. 254 cum add. 1144; 
257-259. 262. 263. 266 cum add. 1145; 268. 
269 cum add. 1146; 272-274. 276 cum add. 
1147; 279 cum add. 1148; 280 cum add. 1149; 
283. 284. 285 cum add. 1150; 286. 289. 290 
cum add. 1151; 292. 295 cum add. 1152; 299. 
301. 304. 309. 314. 318. 320. 323-327. 328 
cum add. 1153; 329 cum add. 1154; 330 cum 
add. 1154; 330 cnm add. 1155; 332. 334. 335. 

338. 342. 346. 347. 350. 352 cum add. 1157; 
356. 359. 361. 363 364. 369. 372. 593; n. 1076, 

2. 8. 9. 1077, 6. 7. 10-14. 16. 20-23. 26. 26. 29-31. 34. 
36-38. 41. 42. 44-46. 49. 51-53. 56-58. 63-66. 69. 70. 76. 
78. 80. 87. 88. 90. 93. 94. 98. 100-102. 106. 107. 112-114. 
116. 126. 128. 132. 136-139. 143. 145. 146. 147. 150-153. 
1080, 1. 3-10. 12-25. 27-35. 37-44. 46. 47. 49-53. 57. 
59. 60-63. 65. 66. 68-73. 76. 77-79. 80. 81. 84-86. 88. 
90-96. 98. 101. 103. 106-114. 116. 117. 119. 121. 123. 
127. 129-147. 149. 150. 152-159. 161. 163-168. 171-188. 
191-199. 201-210. 212-216. 219. 222. 223. 226-228. 230- 
239. 241. 242. 244-259 261. 263. 264. 267. 270-274. 276- 
278. 280-287. 289. 292-294. 299-304. 306-308. 310-317. 
319. 321. 322. 324. 327-342. 345. 346. 348. 349. .352. 354. 
355. 358-361. 363-368. 370-373. 375-377. 379-884. 386. 
387. 389. 390. 393-395. 397-399. 402. 403. 405-407. 411. 
413. 415-417. 419-425. 427. 436. 438. 440. 441. 443-445. 
447-453. 45l>-457. 459. 460. 462. 463. 465. 466. 468. 469. 38 INDEX LOCORVM RECENTIORVM 298 INDICES 471-474. 1082,2. 1114. 1115 (=C. n. 745. 760. 

786. 791. 795«. 818. 830. 840. 843. 845. 846. 

848. 850. 851. 855. 857. 866. 872. 875. 887. 

892. 896. 912. 918 ? 922. 926. 930. 933. 945. 

948. 957. 968. 970. 971. 975. 1004. 1019. 

1039. 1041. 1048. 1049. 1057. 1094. 1096. 

1105. 1109. 1113. 1117. 1119. 1129. 1131. 

1135. 1138. 1142. 1144. 1151. 1155. 1172. 

1176. 1183. 1190. 1191. 1192. 1196. 1201. 

1212. 1213. 1222. 1224. 1225. 1234. 1237. 

1238. 1243. 1244. 1250. 1268. 1269. 1288. 

1309. 1322. 1325. 1331. 1341. 1359. 1360. 

1384. 1385. 1387. 1390. 1391. 1404. 1432. 

1437. 1439. 1445. 1468. 1486. 1488. 1555 

1575-1579. 1582. 1620. 1629. 1639. 1645. 

1646. 1654. 1661. 1665. 1668. 1671. 1673. 

1675. 1676. 1681. 1682. 1686. 1688. 1689. 

1696. 1697. 1703. 1705-1707. 1713. 1718. 

1719. 1722. 1723. 1727. 1729. 1734. 1737. 

1750. 1752. 1756. 8232. 8240. 8241. 8249. 

8251. 8265. 8268. 8271. 8276. 8277. 8278. 

8281. 8289. 8295. 8299. 8347. 8352. 8355. 

8385. 8386. 8391-8393. 8397. 8401. 8408. 

8416. 8418. 8459. 8463. 8478. 8479. 8502. 

8511. 8541. 8579. 8584. 8588. 8591. 8592. 

8595. 8609. 8616. 8617. 8620. 8625. 8629. 

8630. 8636. 8638) 1116 (= C. n. 790. 881. 

1230. 1638. 1653. 1708) 1117 (= C. n. 800) 

1121. 1123. 1125-1127. 1129. 1163. 1166? 

1175. 1210. 1222. 1316. 
Arco n. 695. 699-702. 704 1078,6.6.8.9.10. 
Arona n. 890. 892. 
Arsago n. 843. 
Artegna n. 1225. 
Arzignano n. 609. 
Asolo n. 449-456. 458-461. 1075,67-69.72. 1076,5. 

1077,2. 1079,22.43. 1080,67.288.297. 1324. 

Asti n. 969-971. 1075,96. 1080,470. 

Ausa flumen n. 254 cum add. 1144. 1169. 1209. 

Avio n. 660. 661. 

*alle Bacchine (regione) ad Aquileiam n. 65 (= C. 

n. 8523) 134. 147. 194. 208. 225. 228. 281. 

296. 313. 1115 (= C. n. 8348. 8381. 8431) 

1130. 
Bagnolo n. 1086, 3. 
*Baldaria vicus in territorio Veronensi ad Cologna 

Venetahaud longe a vico Sabbione n. 1078, 7. 

1242. 
*Balma di Grasso (regione) decimo lapide a Susa 

n. 1304. 
Baone n. 501. 517. 524. 550. 552. Bargano n. 861. 

S. Bartolomeo (convento) prope Nizzam n. 1027. 

1034. 
S. Bartolomeo (regione) prope Nizzam n. 1015. 
*Basalghella pars est vici Mansu^ prope Oderzo 

ad orientem Camino vici n. 1231. 
*Belfiore vicus in territorio Veronensi inter vicos 

Villabella et Zevio n. 506. 
Beligna prope Aquileiam n. 65 (= C. n. 919. 1305. 

1332. 1388) 84. 97. 100. 136. 142. 154. 158. 

198. 231. 241. 265. 287. 298. 308. 337. 343. 

344. 362. 365. 367. 1088,6. 1115 (= C. 

n. 737. 854. 1118. 1214. 1315. 1383. 1450. 

1649. 8217. 8239. 8371) 1116 (= C. n. 1338) 

1120. 1132. 
Bellaggio n. 725. 
Belluno n. 444. 
Belvedere prope Aquileiam n. 63. 82. 94. 95. 102. 

125. 162. 187. 311. 319. 321. 367. 1115 

(= C. n. 1727) 1128. 
*Belvedere (regione) tertio lapide a Pavia n. 870. 

cum add. 1298. 
Bergamo n. 720. 1077,27. 
S. Bernardo (monte) n. 921. 
Biandrate u. 876. 
Biella n. 902. 
*Birago pars est vici Lentate sul Seveso in ter- 

ritorio Comensi prope Meda vicum n. 1290. 
*Bivedo vicus Tirolensis prope Stenico n. 698. 
*Blore (Val de) in valle superiore Vesubiae fluvii 

prope S. Dalmazzo vicum n. 1057. 
*la Bonata (regione) ad Concordiam n. 1075, 35. 
Borgo di Valsugana n. 1087, 9. 
Borgovico ad Comum n, 732 cum add. 1288. 
Borsea n. 497 (= C. n. 2456). 
*Boulinette (vallon) in valle Tineae fluvii ad 

Rimplas vicum paulo supra Clans n. 2*. 
Brebia n. 839. 840. 
*Breccia pagus secundo lapide a Como occi- 

dentem versus n. 741. 1079,21. 
Brescia n. 677. 678 cum add. 1267; 679-681. 682 

cum add. 1269; 683. 684 cum add. 1270; 

685 cum add. 1271; 686-690. 1272-1279. 

1282. 1283. 
*S. Briccio di Lavagno (coUe) prope Lavagno in 

agro Veronensi n. 643. 
*Briennio inferiore vicus prope Varese oppidom 

n. 833. 1080,20. 
*Brione pars est vici Valle della Torre in agro 

Taurinensi prope Rivoli et CoUegno vicos 

n. 939. INDICES 299 INDEX LOCORVM RECENTIORVM *Burolo vicus ad orientem Ivrea oppidi n. 904. 
Busca in territorio Fori Germanorum oppidi 

n. 1011. 
*Busca pars est vici Ponte di Piave in agro 

Opitergino ad septentrionem Salgaredo vici 

n. 1075,5. 
*Buscaldo vicus ad meridiem Mantuae oppidi 

n. 1080,33.84. 
Buttrio n. 141. 144. 202. 212. 227. 250. 
Calceranica n. 710. 
*Calcio vicus in territorio Bergomate ad orientem 

vici Romano, et ad ripam dexteram Olii flu- 

minis n. 1321, 2. 
Caldevigo (regione) n. 537. 577. 
Caldiero n. 616 (= C. n. 3372). 
Caliano n. 663. 
Calvatone n. 671-674. 1079,29. 1081,5. 1084,19. 

1085, 2. 
*Calvenzano vicus in agro Bergomate inter Tre- 

viglio et Bariano vicos n. 858. 
*la Camerlata pagus secundo lapide a Como 

oppido prope Rebbio vicum n. 779. 1080, 

18. 305. 

Camino n. 428. 1075,45.70. 

*la Campagnuola (regionej prope Colfrancui in 

agro Opitergino n. 436. 
Campi neri di Cles vide Cles. 
Camposampiero n. 1246. 
S. Canciano n. 1119 (= C. n. 921. 1044. 1072. 

1146. 1219. 1247. 1345. 1513. 1561) 1223. 

1224. 
Cantii n. 848. 

Capodistria n. 52. 53 cum add. 1094,54-56. 1106. 
Caprino n. 1079,31. 

*l^s Capucius (regione) prope Aostam n. 917. 
Caraglio n. 1075,98. 
*Carasso vicus ad ripam sinistram Ticini fluminis 

prope Bellinzona n. 896. 
Carceri n. 528. 

*Cares vicus Tirolensis prope Lomaso n. 697. 
Caroibe n. 37. 
*Carru vicus ad ripam sinistram Tanari fluminis 

ad orientem Bastia vici n. 1076,4. 1079,38. 

1080, 87. 124. 162. 296. 344. 401. 412. 468. 

Casalborgone n. 955. 

Casale di Scodosia n. 512. 

Casal di Ser Ugo n. 595 (= C. n. 3010). 

Casalino n. 1079,25. 

*Casali Zellina prope vicum S. Giorgio di Nogaro 
ad ripam dexteram Comi fluvii prope Chia- 
risacco vicum n. 1062 cum add. 1318. *le Casette (contrada) prope Baone pagum in agro 

Atestino n. 552. 
*S. Cassano (colle) prope Angeram n. 842. 
*Castel d'Agogna pagus prope Mortara oppi- 

dum inter Castel Novetto et Gambolo vicos 

n. 874. 
Castel S. Fede prope Romagnano n. 886. 
Castel Seprio n. 846. 

Castelbelirame n. 875 (= C. n. 6491. 6492). 
*Castelletto sul Ticino vicus ad ripam dexteram 

Ticini fluminis ad meridiem vici Sesto Ca- 

lende n. 1079,55. 
*Castello de' Tizzoni (castello) prope Crescentino 

vicum n. 903. 
Castellavazzo n. 446. 
*Cavazuccherina vicus in agro Altinate ad orien- 

tem vici Porto lesulo n. 468. 477. 478. 
Cavedine n. 691. 
Cavolo n. 656. 
Cavour n. 946. 
*Cazzone vicus ad orientem Varesi oppidi haud 

longe a vico Ligurno n. 831. 
Cellore n. 616 (= C. n. 3423). 
*Cemole (canale) in agro Aquileiensi ad meridiem 

Fiumicelli vici et ad orientem Belvedere pagi 

n. 370. 
Cerea n. 617. 618. 
*Cermenate vicus in regione la Brianza inter 

Lomazzo et Figino pagos n. 776. 
Cervignano n. 65 (= C. n. 826. 1427) 68. 161. 

360. 1115 (= C. n. 826) 1117 (= C. n. 1508) 

1118. 1172. 
*Chiampon vicus prope Zuglio n. 388. 
Chiarisacco n. 1060. 1061 cum add. 1317. 
S. Christophe n. 910. 
Cicola n. 1089, 3. 4. 
Cimiez n. 1015. 1017. 1020. 1021. 1022 (= C. 

n. 7971) 1040-1053. 1079, 45. 1080, 218. 266. 
Cittanuova n. 29-32. 33 cum add. 1092; 34. 35. 
Cividate n. 1284. 
Clans n. 1315. 
Cles n. 715. 1078,3. 
Colfrancui n. 429. 430. 432. 436. 
*Colle di Brenta (coUe) inter lacus Levico et Cal- 

donazzo n. 711. 1065. 
Colognola n. 616 (= C. n. 3353). 
S. Colombano n. 616 (= C. n. 3618 . 
*alla Colombara (contrada) prope Aquileiam p. 65 

(= C. n. 8460) 75. 96. 126. 131. 132. 138. 181 

cum add. 1136; 200. 221. 239. 244. 256. 271. 
275. 282. 291. 297. 300. 317. 1160. 1161. INDEX LOCORVM RECENTIORVM 300 INDICES 1164. 1165. 1167. 1171. 1176-1190. 1193- 

1196. 1198. 1200. 1202-1206. 1211. 1212. 

1214-1221. 
*Colombier (regione) in territorio Nizzae oppidi 

inter Tourettes et Levens vicos n. 1039. 
Concordia n. 390. 393. 394. 396-401. 403-413. 414 

cum add. 1226; 415. 416 ? 417. 419. 420. 421 ? 

422. 423. 424 ? 425-427. 1075, 12. 13. 18. 19. 

23-25. 29. 32. 35. 36. 39. 40. 44. 45. 47. 55. 57-64. 
1076, 1. 10. 11. 1077, 1. 3. 5. 10. 18. 28. 32. 56. 59. 
62. 70. 72. 73, 75. 76. 81-83. 99. 104. 105. 108. 109. 118. 
127. 134. 135. 142. 144. 148. 154. 155. 1079, 4. 6. 11. 
17. 21. 22. 25. 26. 28. 29. 38. 52. 53. 56. 70. 78. 82. 88. 
93. 106. 109. 1080, 3. 5. 8. 18. 19. 24. 28. 34. 38-40. 
46. 48. 54. 57. 61. 63. 66. 68. 76. 96. 100. 107. 143. 160. 
203. 210. 217. 220. 243. 255. 292.318.325. 326. 353. 362. 
367. 408. 410. 426. 439. 442. 454. 467. 1081, 3. 1083, 

3.4. 1084,15-18. 1087,5.11. 1090,1-12. 1227- 

1229. 
Como n. 733-740. 742-746. 748-750. 752-758. 760- 

762. 768-770. 772. 774. 775. 778. 780. 781. 

783-791. 793-796. 798-824. 826. 830. 1068- 

1070. 1075,92. 1077,19. 
la Concezione (regione) prope Nizzam n. 1015. 
*Confienze vicus in agro Novariensi ad meridiem 

pagi Casalino n. 1079, 25. 
Commerzo n. 377. 
*Corbiglia pars vici Rosta in agro Taurinensi 

prope Rivoli pagum n. 938. 1303. 
*Cordenons ad septentrionem Pordenone oppidi 

n. 1079,58. 
*Cordovado vicus in agro Concordiensi prope 

Sesto vicum n. 418. 
*Corezzo vicus in territorio Veronensi inter vicos 

Gazzo et Cerea n. 1236. 1253. 1256 cum add. 

1320. 
Corrubbio n. 1248. 

*Corte pars est viciMel in agro Bellunensi n. 1232. 
*Cortine vicus in territorio Brixiano ad occi- 

dentem pagi Nave n. 1280. 
*la Coste (quartier) prope Puget-Theniers vicum 

ad Varum iiumen n. 1055. 
*Castigliole di Saluzzo vicus in agro Fori Germa- 

norum oppidi prope Buscam n. 1011. 
*Covolo pars est vici Pederobba ad ripam dexte- 

ram Plavis fluminis ad orientem vici Cavaso 

n. 464. 465. 1079, loi. 
Cremona n. 1264. 1265. 1321, l. 
Crescentino n. 901. 903. 1079,7.38. 1080,64. 
*Cresin vicus Tirolensis in valle Anauniorum 

n. 1080,21.49. *Crocara (contrada) in agro Aquileiensi prope Fiu- 

micello n. 277. 
Cureggio n. 887. 
S. Daniele n. 378. 379. 
Desenzano n. 667. 
Dobrova n. 43. 49. 50. 
*i Dossi (latifondo) in agro Rodigino prope Ga- 

vello vicum n. 498. 499. 
*Dos Tavon pars est vici S, Romedii in valle 

Anauniorum n. 714. 
Donnas n. 907. 
Drap (castello) n. 1029. 
Duino n. 1109. 1113. 
*S. Elena vicus in agro Atestino paulo supra Sole- 

sino n. 515. 555. 576. 
*Empeyrat (chemin) prope Nizzam n. 1028. 
*Esio vicus ad lacum Verbanum ad septentrionem 

Trobaso vici n. 1300. 
Este n. 502 (= C. n. 2540. 2620. 2645) 503. 504. 

507. 511. 513. 516. 518-521. 525 ? 530. 532. 

533 ? 534-536. 538. 539. 541. 542. 546 ? 547. 

549 ? 554. 565. 566. 567 ? 568. 570. 571 ? 

572. 573. 575. 578. 581. 582. 584-591. 1077, 

15. 27. 57. 63. 84. 115. 120. 121. 149. 1078, 1. 1079, 
3. 7. 17. 25. 30. 38-40. 90. 1080, 75. 111. 291. 388. 

1238. 1244. 1322,2. 
*Fagnano vicus in territorio Veronensi ad meri- 

diem vici Trevenzuolo n. 1075,75.76.79.81. 
*Farra vicus paulo supra Gradisca oppidum n. 267. 
*S. Faustino (chiesa) inter vicos Aquafredda et 

Casalnuovo ad Clesim flumen haud longe a 

vico Visano n. 1263. 
*Felettis vicus ad occidentem Aquileiae n. 197. 

302. 
*S. Felice (contrada) prope Aquileiam n. 258. 

333. 358. 
Feltre n. 447 cum add. 1233. 
S. Fidenzio Medaglino n. 505. 
*Figliaro vicus inter Varese et Comum oppida 

ad meridiem vici Venegono n. 1075, 93. 
Fiumicello n. 65 (= C. n. 8847) 241. 246. 277. 

278. 306. 310. 357. 373. 
*Flaibano vicus in agro Utinensi ad meridiem 

vicorum Spilimbergo et Fagagna n. 1075, lo. 
Flavon n. 713. 
Folzano n. 676. 
*Foresto vicus in vall^ superiore Sesiae fluminis 

n. 895. 
alla Fornasetta v. ai Marani. 
*Fornovo di S. Giovanni qui et d'Adda vocatur 

vicus in territorio Bergomate ad meridiem INDICES 301 INDEX LOCORVM RECENTIORVM Bariano vici n. 1077,86. 1079,9.20. 1080, 
211.251. 1087,4. 
*Friola V. Pozzo (n. 611). 
Fusina n. 467. 471. 472. 
Galesano n. 2. 1099. 1100. 
Galliano n. 847. 849. 850. 
*Garlasco vicus in territorio Laumellensi ad meri- 

diem vici Gambol6 n. 1080, 58. 
*Garza fluraen in territorio Brixiano n. 1280. 
Gavello n. 497 (= C. n. 2451) 1075, 28. 1080, 391. 
Gazzo n. 621. 
Ghemme n. 1079,46. 
S. Giorgio Ingannapoltron n. 658. 
Grado n. 62. 72. 79. 89. 91. 105. 152. 190. 253. 

316. 
Grassano n. 949. 
Gravedona n. 726. 728. 
Gressan n. 909. 912. 918. 919. 
S. Ilaria prope Asolo n. 457. 
S. Ilario (monastero) v. Malcontenta. 
Dasi n. 616 (= C. n. 3623) 1066. 
*Imponzo vicus secundo lapide a Zuglio n. 384. 
Introbbio n. 724. 
*Isera vicus in valle Athesis fluminis ad septen- 

tionera Noraesino vici n. 1087, 2. 
Isola della Scala n. 1075, 77. 78. 1079, 46. 
Ispra n. 837. 838. 
Issogne n. 943. 
Ivrea n. 905. 906. 
Levenzo n. 1019. 
Libama n. 1088, 15. 
Ligurno n. 1079, 34. 
*Lisignano vicus Histricus inter Medulino et Sis- 

sano pagos n. 1095. 
Lodi n. 857-860. 862-867. 1079, 60. j6l. 62. 240. 

1088, 8. 
Lomaso n. 693. 694. 
*Lora pars vici Camerlata ad meridiem Comi 

oppidi n. 771. 
*S. Lorenzo di Fiumicello pagus in agro Aquile- 

iensi prope Fiuraicello n. 261. 
*Lovere vicus in Valle Anauniorum ad meridiem 

vici Flavon n. 1080,476. 
*Luint vicus in ripa sinistra Degano fluvii ad 

raeridiem vici Comeglians n. 387. 
Lusia n. 497 (= C. n. 2462). 
Madonna del Laghetto n. 1010. 
*Madonna delle Grazie (colle) ad orientem Civi- 

dale oppidi n. 375. 376. 
*Madonna di Campo (luogo) prope Rovigno op- 

pidum n. 25. *Malafesta vicus ad ripam siniBtram Tiliaventi 

fluminis ad septentrionem Latisana vici n. 

1075, 20. 
Malcontenta n 594. 598. 
*Mal^ vicus Tirolensis in val di Sol n. 719. 
Mantova n. 669. 1075, 83. 
Marano n. 1259. 
ai Marani prope Alam n. 664. 665. 1078,4. 

1084,23. 
*Marcibrech vicus Histricus prope Dobrova pa- 

gum n. 51 cum add. 1093. 
*Marcon vicus in territorio Altinate inter vicos 

Mogliano et S. Michele del Quarto n. 476. 
Marcovaz n. 39. 
*S. Margherita d'Adige vicus in territorio Ate- 

stino inter pagos Medaglino S. Fidenzio et 

Bresega n. 531. 
*S. Maria della Croce (chiesa) prope Savigliano 

oppidum n. 972. 973. 974. 
*S. Maria di Gorto (pieve) v. Ovaro. 
S. Maria delle Stelle prope Veronam n. 1079, 72. 
*alle Marignane (contrada) ad Aquileiam n. 123. 

133. 157 cum add. 1133; 169. 191. 204-207. 

210 cum add. 1138; 214. 218. 264. 336. 339- 

341. 349. 351. 353. 354. 1058. 1082,1. 1115 

(= C. n. 8294) 1213. 
*Marina v. Cavazuccherina. 
Marostica n. 448. 610. 
*S. Martino (valle) ad Coraum n. 814. 
*S. Martino (chiesa) in territorio Fori Gerraa- 

norum oppidi inter Busca et Piasco vicos 

n. 1011. 
*Marzana vicus Histricus prope Altura n. 5. 
Marzana in agro Veronensi n. 625. 640. 644. 653. 

654. 
S. Marzanotto n. 968. 
*Maso di S. Bartolomeo pars est vici Romeno in 

valle Anauniorum n. 718. 
*Mendrisio vicus haud longe a lacu Luganensi 

extremo ad septentrionem vici Ligometto 

n. 835. 
Mercurago n. 888. 
*Mezzolorabardo vicus in valle Athesis fluminis 

ad septentrionera Tridenti oppidi n. 1075, 87. 

1087, 10. 
*S. Michele vicus in valle Athesis fluminis ad 

septentrionura Tridenti oppidi n. 1075, 85. 
S. Michele del Quarto n. 483. 
*S. Michele al Tagliamento vicus ad ripam dex- 

teram Tiliaventi fluminis ex adverso vici 

Latisana n. 1075, 53. INDEX LOCORVM RECENTIORVM 302 INDICES Milano n. 852. 854 cum add. 1293; 855. 856 cum 
add. 1294; 1077, 129. 1292. 1295-1297. 

Mirano n. 597. 

*Molof?no vicus in territorio Bergomate in valle 
Cavallina prope Spinone lacum ad septen- 
trionera Trescorre et Gorlago vicorum n. 

1079,2.25. 

*Moltrasio vicus ad lacum Larium prope Urio 

n. 729-731. 
Momo n. 885. 
Monaco n. 1075, lOi. 
Monastero prope Aquileiam n. G4. 65 (= C. n. 794. 

8237. 8244. 8245. 8250. 8260. 8272. 8275. 

8328. 8379. 8415. 8573. 8976.8978) 119. 121. 

124. 130. 146. 148. 159. 164. 167. 368. 1059. 

1115 (= C. n. 805. 811. 834. 835. 879. 944. 

1161. 1356. 1702. 8425. 8436. 8449. 8568. 

8585. 8590. 8597. 8606) 1120-1131. 1174. 
Moncalvo n. 950. 

Monselice n. 500. 514. 543. 545. 553. 556-63. 
*Montebelluna vicus in territorio Asoli oppidi ad 

meridiem Asoli oppidi et Cornuda vici n. 462. 

463. 1079,26. 
Montefalcone n. 1115 (= C. n. 1110). 
*Montereale vicus ad flumen Zelline ad occidentem 

Maniago oppidi n. 380. 
Monteu da Po n. 956. 961. 963-965. 
Monticchio n. 2. 4. 
Montiglio n. 951. 
Montorio n. 1251. 
Monza n. 851. 
*Morbio Superiore vicus inter lacus Clivium et 

Larium ad orientem Ligornetto vici n. 836. 
*Morghengo pars est vici Caltignaga in agro 

Novariensi inter Momo et Vignate vicos 

n. 893. 
*Morlongo pagus prope Ateste n. 510 (= C. 

n. 8833) 523. 526. 527. 529. 540. 544. 551. 

564. 569. 574.579. 580. 1079, 1.20.22. 68. 77.80. 

1080,284.319.413.446. 1239. 1240. 

*Mornago pagus ad lacum Varesium inter Cru- 

gnola Montonate et Daverio vicos n. 845. 
*Mozzanica vicus in territorio Bergomate ad meri- 

diem vici Bariano n. 1079, 27. 
*Muggio (valle) v. Morbio. 
'*Muralto vicus ad lacum Verbanum superiorem 

prope Locarno oppidum n. 897 cum add. 

1299. 
Musone prope Aquileiam n. 1115 (= C. n. 960. 

1465). 
Narz(ile n. 976 cum add. 1309. Natissa flumen agri Aquileiensis n. 260. 294. 307. 

315. 1115 (= C. n. 8336). 
Nembro n. 723. 1285. 
alla Nervia prope Ventimiglia n. 982-1003. 1005- 

1008. 1312. 1314. 
Nizza n. 1022 (= C. n. 7924) 1031-1033. 1036t 

1038. 1047. 1050. 1054. 1080,104.107.127. 

148. 400. 

Noraesino n. 662. 

Novara n. 877-884. 1079, 38. 1083, 2. 

Oderzo n. 390. 431. 434. 438 cum add. 1230; 440. 

1075,71. 1077,8. 1079,10.12.4.3.58. 1321,3. 
Oleggio n. 889. 
*OUrona al lago vicus ad ripam lacus Varesii ad 

septentrionem vicorum Casbeno et Calcinate 

n. 1080,2. 
*Ovaro vicus in valle q. d. di Gorto ad raeridiem, 

vici Comeglians n. 386. 
*Paco (borgo) prope Aquileiam n. 168 cum add. 

1135; 219. 
Padova n. 595 (= C. n. 3053) 596. 599. 601-605. 

1075, 73. 1077, 39. 43. 47. 61. 71. 88. 91. 92. 

*la Palazzina (regione) ad Ateste n. 1077, 84. 120. 

1.322,1. 
*al Palazzo (regione) prope Crescentino vicum 

n. 901. 
Palazzuolo Vercellese n. 1079, 9. 20. 35. 38. 40. 

73. 77. 85. 96. 101. 1080, 5. 18. 20. 45. 58. 169. 225. 
414. 437. 

*Panigai (palude) in agro Aquileiensi n. 312. 
*Pasiano vicus in agro Concordiensi ad ripam 

sinistram Fuane fluvii ad septentrionem vici 

Motta ad Oderzo n. 1075, 24. 
Pavia n. 869. 871. 1075,95. 
Paperiano prope Aquileiam n. 110. 348. 355. 366. 

1170. 
Parenzo n. 26. 27. 1105. 
Pedergnaga n. 675. 
Peltrengo n. 875 (= C. n. 6497«). 
*Penede (castello) ad Nago vicum prope lacum 

Benacensem ad orientem Rivae oppidi n. 

1079, 50. 
*Pez vicus in territorio Bellunensi inter Centenere 

et Campo vicos n. 445. 
Pezza grassa (regione) v. Povegliano. 
*Piav6n (villa) secundo lapide ab Opitergio n. 433. 
*S. Pierre (chateau) decimo chiliometro ab Aosta 

n. 916. 
S. Pietro in Montagnare prope Abano n. 592. 
*S. Pietro di Soma prope Parentium oppidum 

1323. INDICES 808 INDEX LOCORVM RECENTIORVM *S. Pietro in Verzuolo (borgo) prope Pavia op- 

pidum n. 870 cura add. 1298; 872. 
Pinguente n. 42. 44. 
Piobesi n. 944. 
*Poia pagus in territorio Aquileiensi ad Cormons 

oppidum n. 222. 
•Poianon v. Marcon. 
Pola n. 6-10. 12-23. 1084,1-3. 1086,2. 1096-1098. 

1102-1104. 
PoUenzo n. 1081, 13. 
S. Polo V. Ronchi. 
Polpezzo n. 442. 
Porabia n. 891. 
Poraponesco n. 1079, 84. 
Pontebba n. 382. 
*Ponte di Piave vicus in agro Opitergino ad 

septentrionem vici Salgareda n. 1075, 5. 6. 48. 
*Ponticello (contrada) prope Baone in agro Ate- 

stino n. 517. 
S. Ponzio pagus ad Orcura fluvium n. 926-931. 
*S. Ponzio (chiesa) in valle Mairae fluminis prope 

S. Damiano vicam n. 1012. 1013. 
S. Ponzio (convento) prope Nizzara n. 1018. 1023. 
*Porcile v. Belfiore. 
*Porpetto (castello) in territorio Aquileiensi ad 

septentrionera Chiarisacco vici n. 1075, 3. 
Porto lesulo n. 1237. 
Portogruaro n. 392. 395. 402. 
Portole n. 36. 38. 40. 41. 
*Port(' Nogaro vicus ad Cornura fluvium ad me- 

ridiem Chiarisacco vici n. 1063 cum add. 

1319. 
Povegliano n. 637. 
Povo a Tridentum n. 1080, 295. 
*Pozzo pagus in territorio Vicetino ad ripam 

sinistram Brenta fluminis ad orientem pagi 

Sandrigo n. 611. 
*Precona (valle) prope Eovigo oppidum n. 1080, 

269. 

'Pressano in valle Athesis fluminis ad septen- 

trionem Tridenti oppidi n. 1084, 22. 
*S. Protaso (chiesa) ad Comum n. 751. 759. 

763-766. 773. 777. 792. 797. 825. 827-829. 

1289. 
*Quarta partita del paludo in agro Aquileiensi 

n. 195. 245. 
*Quinis vicus inter Canal di Socchieve et De- 

gano flumen ad meridiem vici Comeglians 

n. 381. 
*Quisca vicus in territorio Foroiuliensi ad orien- 

tem Carso vici n. 293. Racizze n. 48. 

Raiet (regione) prope Nizzam n. 1035. 

*Raspa (villa) ad Aquileiam n. 251. 1115 (= C. 

n. 1050. 1209. 1300. 8246). 
*alle Ravedole (regione) prope Aquileiam n. 1159. 
Rebbio n. 782. 
Revel (plan) n. 1025. 1030. 
Rezzonico n. 727. 
*Riondara di Valfredda vicus Tirolensis prope 

Alara n. 1087, 3. 
Riva ad lacum Benacensem n. 1079, los. 
*Riva (contrada) ad Opitergium n. 1075, 66. 
*Riva S. Vitale vicus ad lacum Luganensera 

extremum ad septentrionem Ligometto vici 

n. 1287. 
Roraa di Eozzo n. 45. 46. 
Eoraeno n. 712. 1086,4. 
*Romprezzano vicus in territorio Betriacensi ad 

meridiera Calvatone vici n. 670. 1077, 48. 

1080, 18. 30. 74. 105. 126. 158. 273. 302. 309. 350. 406. 
464. 

Ronchi n. Q6. 101. 172. 185. 193. 201. 288. 
Rosasco n. 873. 
Eovigno n. 25. 
Euda n. 93. 1197. 
Saiano n. 678. 
Salgareda n. 435. 

*SaIina pars est vici Viadana in territorio Betria- 
censi inter Sabionetta et Poraponesco vicos 

n. 1079,76.98. 1080,290.374. 

*SaIizzoIe vicus in agro Veronensi inter pagos 

Yilla Fontana et Filegare n. 1075, 82. 
*SaIuto (contrada) ad Ateste n. 1079, 89. 
Sandra n. 1260-1262. 
*Sandrigo di Fiumicello (borgo) in agro Aquile- 

iensi prope Fiumicello n. 171. 
*Sanguineto vicus in territorio Veronensi inter 

Carapalano et Cerea pagos n. 626. 
Sarca fluvius n. 703. 
Savigliano n. 975. 
*Savignone vicus ad orientem montis loventionis 

n. 980. 
Savona n. 981. 

*Schiavonia (contrada) prope Ateste n. 522. 
*ScuderIando pagus in territorio Veronensi ad 

vicura Castel d'Azzano n. 1067. 
*S. Sebastiano (borgo) pars est vici Marostica 

n. 448. 
*Selva vicus in valle Sugana inter Calceraiiica 

et Marter pagos n. 1084, 20. 
*alla Selvetta (regione) ad Coraum n. 747. INDEX LOCORVM RECENTIORVM 804 INDICES *Seriate vicus in via quae Bergamo ducit Tre- 

scorre n. 722. 
*Serra di Pampara (regione) prope Mondovi op- 

pidum n. 978. 
Sestocalende n. 844. 

*Settabile (contrada) prope Ateste n. 548. 
*Siana (selva) prope Polam n. 11. 
*S. Silvestro (regione) prope Nizzam n. 1026. 
*Solarola (colle) prope Ateste n. 1245. 
Solesino n. 508. 
*Sorga vicus in territorio Veronensi ad meridiem 

vici Trevenzuolo et ad occidentem vici File- 

gare n. 1080, 392. 
*Spin^ (borgo) prope Opitergium n. 429. 437. 439. 

441. 
*Sporminore vicus in valle Athesis fluminis ad 

septentrionem Tridenti oppidi n. 1078, il. 
*S. Stefano (contrada) ad Aquileiam n. 67. 186. 

331 cum add. 1156; 371 cum add. 1158. 1115 

(= C. n. 758) 1199. 
*S. Stefano (contrada) prope Ateste n. 537. 
Strasoldo n. 99. 1122. 
Susa n. 942. 1072. 1305-1307. 
Tavernette n. 945. 
Telgate n. 1089,3.4. 
*Tema vicus inter lacus Levico et Caldonazzo ad 

meridiem Ischia pagi n. 1065. 
*Temo vicus in agro Bergomate inter Ponte di 

S. Pietro et Bonate vicos n. 721. 
Terzo ad Aquileiam n. 65 (= C. n. 8237. 8250) 

78. 163 cum add. 1134; 180. 247. 303. 322. 

1115 (= C. n. 947) 1021. 1404. 1456. 
*Tierno vicus in valle Athesis fluminis ad meri- 

diem pagi Nomesino n. 1075,89. 
*Tione vicus Tirolensis in valle Giudicaria ad 

occidentem vici Stenico n. 706. 
Tomba n. 1079,87. 
*Tombola (regione) ad Aquileiam n. 182 cum add. 

1137. 1173. 1192. 1201. 1208. 
S. Tommaso n. 377. 
Topogliano n. 155. 305. 
Torcello n. 466. 470. 479. 
Torino n. 936. 937. 940. 1077,96.97. 1079,39. 

1301. 1302. 
*Torre di Boraso (regione) prope Rovigno op- 

pidum n. 25. 
*Torre de' Negri vicus in territorio Ticinensi ad 

orientem Belgioioso vici n. 868. 
Tortona n. 947. 948. 
Tourettes n. 1016. 1024. 1025. 
Tregnago n. 620. 680. 642. 650. . Trento n. 707. 709. 1075,90. 1081,6. 1084,21. 

Trieste n. 57. 

*Trivignano vicus in territorio Utinensi ad meri- 

diem Percotto vici n. 374. 
la Turbia n. 1009. 
*S. Valentino di Fiumicello pagus in agro Aqui- 

leiensi prope Fiumicello n. 192. 270. 306. 
Valperga n. 932-934. 

Varallo Pombia n. 1075,94. 1080,24.26.36.275. 
Varese n. 832. 
Vendoy (villa) n. 1064. 
*la Ven^ra (regione) in territorio Veronensi prope 

Cerea vicum n. 1075, 80. 
Venezia n. 469. 473. 475. 480. 481 ? 482. 1235,1*. 
Ventimiglia n. 1004. 1073. 1075, 99. loo. 1079, 16. 

19. 38. 43. 66. 74. 1080, 55. 115. 120. 221. 1311. 

1313. 1323«-&-«. 
Vercelli n. 898-900. 

*alle Vergini (contrada) prope Aquileiam li. 324. 
Vergosa n. 767. 

*Verolengo ad orientem Chivasso oppidi n. 1071. 
Verona n. 614. 615. 622-624. 627-629. 631-636. 

639? 641. 645-649. 651. 652. 655. 1077, 8. 60. 

1079,54. 1080,4.9.475. 1249. 1250. 1252. 

1254. 1255. 1257. 1258. 
Verv6 n. 716. 

*Vetta (regione) ad Monselice n. 514. 583. 
Vezzano n. 705. 
*Viadana oppidum in agro Betriacensi ad orientem 

Pomponesco vici n. 1079, 25. 
Vicentina (villa) prope Aquileiam n. 1115 (= C. 

n. 8273) 1124. 1162. 1168. 1191. 1207. 
Vicenza n. 608. 612. 613 cum add. 1247. 
Vicolongo n. 8757 (= C. n. 6501). 
Vieris n. 389. 
*Vighizzolo vicus in regione la Brianza ad meri- 

diem Cantu oppidi n. 1291. 
*Vigo di Lomaso vicus Tirolensis prope Lomaso 

n. 692. 696. 
*Villa di Muzzana vicus in territorio Aquileiensi 

ad Cormor fluvium inter Latisana et Chia- 

risacco vicos n. 1075, 34. 50. 
Villadose n. 497 (= C. n. 2447) 1075,16.26. 

56. 62. 

Villafranca n. 619. 

Villavecchia n. 1014. 

Villeneuve n. 922-925. 

Visano n. 1266. 

*Visazze pagus Histricus inter Altura et Mon- 

ticchio vicos n. 1. 
Visco n. 108. 173. INDICES 305 INDEX LOCORVM RECENTIORVM Vistro prope Rovigno n. 24 cum add. 1091. 

*Vivfero (colle) prope Spezia oppidam n. 979. 

Voghenza n. 496. 1075, 2. 17. 

*Zaro (monte) prope Polam n. 1079,43. 1101. 

Zeminiana (villa) v. Camposampiero. 

S. Zeno in valle Anauniorura n. 717. S. Zenone in valle Policella n. 657, 

*alla Zera (regione) in agro Veronensi haud longe 
a vico Ck di David ad septentrionem vici 
Castel d'Azzano n. 638. 1079,51. 

Zovon n. 509. 

Zuglio n. 385. IMPRESS. AN. MDCCCLXXXIV EDIT. AN. MDCCCLXXXVIII MENSE APRILI * PLEASE DO NOT REMOVE 
CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET 

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY Clf 


Corpus inscriptionum 


520 


latinarum 


06 
V.5 
Suppl. 
' Fasc.l